365 lời khuyên về sức khoẻ - Ebook

pdf
Số trang 365 lời khuyên về sức khoẻ - Ebook 275 Cỡ tệp 365 lời khuyên về sức khoẻ - Ebook 847 KB Lượt tải 365 lời khuyên về sức khoẻ - Ebook 4 Lượt đọc 365 lời khuyên về sức khoẻ - Ebook 21
Đánh giá 365 lời khuyên về sức khoẻ - Ebook
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 275 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

MUÅC LUÅC Chûúng 1 XÛÃ LYÁ NHANH VÚÁI NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ VÏÌ SÛÁC KHOEÃ HAÂNG NGAÂY ................................... 2 Chûúng 2 NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ CHÑNH VÏÌ PHOÂNG BÏÅNH, PHAÁT HIÏÅN VAÂ TRÕ BÏÅNH ........................ 49 Chûúng 3 ÀÏÍ COÁ SÛÁC KHOEÃ VAÂ GIÛÄ ÀÛÚÅC SÛÁC KHOEÃ .................................................................... 76 Chûúng 4 THÛÅC PHÊÍM VAÂ SÛÁC KHOEÃ ................................................................................................ 92 Chûúng 5 PHÛÚNG PHAÁP SUÅT CÊN - NÙÅNG BAO NHIÏU TUYÂ YÁ ................................................... 105 Chûúng 6 LAÂM GÒ ÀÏÍ THÙÆNG STRESS............................................................................................... 119 Chûúng 7 LIÏN QUAN GIÛÄA CAÃM XUÁC VAÂ SÛÁC KHOEÃ .................................................................... 135 Chûúng 8 THOAÁT LY VOÂNG NGHIÏÅN NGÊÅP...................................................................................... 145 Chûúng 9 NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ SÛÁC KHOEÃ RIÏNG CUÃA PHUÅ NÛÄ ......................................................... 163 Chûúng 10 NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ RIÏNG CUÃA PHAÁI NAM ....................................................................... 181 Chûúng 11 HAÅNH PHUÁC VAÂ SÛÁC KHOEÃ TRONG CUÖÅC SÖËNG TÒNH DUÅC ..................................... 189 Chûúng 12 SÛÁC KHOEÃ TÖËT SAU TUÖÍI 55 .......................................................................................... 201 Chûúng 13 KHOEÃ TRÏN ÀÛÚÂNG ÀI DU LÕCH ................................................................................... 211 chûúng 14 BIÏËT CAÁCH ÀÏÌ PHOÂNG SEÄ GIÛÄ ÀÛÚÅC AN TOAÂN ........................................................... 223 Chûúng 15 HAÂM RÙNG ÀEÅP, SÛÁC KHOEÃ TÖËT ................................................................................... 242 Chûúng 16 NHÛÄNG NHU CÊÌU VÏÌ Y TÏË ............................................................................................. 250 PHÊÌN PHUÅ LUÅC MÖÅT SÖË TEST VÏÌ SÛÁC KHOEÃ LIÏN QUAN TÚÁI THOÁI QUEN CUÃA MÖÎI NGÛÚÂI 271 Chûúng 1 XÛÃ LYÁ NHANH VÚÁI NHÛÄNG VÊËN ÀÏÌ VÏÌ SÛÁC KHOEÃ HAÂNG NGAÂY Phêìn lúán caác lúâi chó dêîn trong cuöën saách naây àïìu cuâng coá muåc àñch giuáp caác baån àïì phoâng hay xûã trñ vúái möåt söë bïånh thûúâng gùåp: laâm thïë naâo àïí traánh àûúåc caác bïånh tim maåch, cai thuöëc laá thïë naâo àïí phoâng bïånh ung thû, caách chöëng hiïån tûúång cùng thùèng thêìn kinh - stress - dêîn túái huyïët aáp cao, aãnh hûúãng túái maåch maáu naäo, tûå kiïìm chïë viïåc uöëng rûúåu thïë naâo àïí àïì phoâng bõ xú gan. Nhiïìu bïånh khaác cuäng àûúåc àïì cêåp túái. Chûáng úå húi, àau ngûåc, àau lûng, mïåt moãi, chaãy maáu cam, söët... tuy khöng phaãi laâ nhûäng trûúâng húåp cêìn àûa ài cêëp cûáu nhûng cuäng laâm cho chuáng ta rêët khoá chõu. Chûúng naây coá 49 trûúâng húåp vïì sûác khoeã maâ caác baån thûúâng gùåp möîi ngaây, cuâng nhûng lúâi khuyïn nïn àïì phoâng chûa trõ hay àöëi phoá nhû thïë naâo cho nhanh nhêët. 1. Caách ngûâa vaâ laâm dõu cún àau àêìu Nhiïìu ngûúâi bõ khöí vò bïånh àau àêìu. Thúâi Trung Cöí, ngûúâi ta àaä nghô rùçng do bõ quyã nhêåp vaâo àêìu nïn cêìn àuåc möåt löî nhoã úã soå cho quyã thoaát ra. Thêåt laâ may mùæn cho chuáng ta, vò ngaây nay caác baác sô àaä hiïíu khaá hún vïì caác nguyïn nhên gêy ra chûáng bïånh naây vaâ coá thïí chó dêîn cho ta nhiïìu phûúng phaáp chûäa trõ. Hiïån tûúång àau àêìu coá nhiïìu loaåi: Àau àêìu vò huyïët aáp hay vò sûå cùng cú thûúâng xaãy ra úã phêìn mùåt, cöí, da àêìu laâm ta caãm thêëy àau nhûác nhû buáa böí nhêët laâ úã traán, hai bïn thaái dûúng vaâ sau gaáy. Nguyïn nhên coá thïí do: mêët nguã, sûå cùng thùèng thêìn kinh vò bêån bõu cöng viïåc töëi ngaây, phaãi laänh traách nhiïåm möåt cöng viïåc quan troång, àoåc saách liïn tuåc v.v... Nhûác àêìu laâ bïånh thûúâng gùåp úã caác baâ quaá lo toan viïåc gia àònh àïën mûác sûác khoeã bõ suy nhûúåc. Hoå caãm thêëy rêìn rêåt úã thaái dûúng, àau nûãa bïn àêìu àöi khi laåi keâm theo caác hiïån tûúång buöìn nön, oái, mùæt múâ hay hoa mùæt, uâ tai. Àau àêìu vò viïm xoang, thûúâng thêëy àau nhûác úã vuâng mùåt, úã traán, dûúái traán, quaäng dûúái traán túái hai bïn maá, söëng muäi. Sûå viïm nhiïîm vaâ nûúác muäi gêy khoá chõu cho ngûúâi bïånh êën tay vaâo vuâng viïm cuäng laâm àau thïm. Nguyïn nhên, coá thïí do caãm laånh, dõ ûáng vúái möåt söë phêën hoa, möåt söë vêën àïì aãnh hûúãng túái àûúâng hö hêëp nhû khöng khñ bõ ö nhiïîm. Àïí laâm dõu con àau, nïn: - Nùçm nghó trong phoâng yïn tônh, phoâng töëi (àoáng cûãa söí che maân), nhùæm mùæt laåi. - Duâng ngoán tay caái, xoa tûâ tai túái gaáy (phêìn dûúái soå). Day nheå hai bïn thaái dûúng. - Tùæm nûúác noáng. - Àùæp möåt khùn têím nûúác laånh lïn mùæt. - Uöëng möåt liïìu thuöëc aspirin (nhûäng ngûúâi bõ viïm loeát daå daây tuyïåt àöëi khöng àûúåc uöëng vò coá thïí bõ chaãy maáu daå daây nguy hiïím). - Thûåc hiïån nhûäng àiïìu chó dêîn úã chûúng VI vïì phûúng phaáp thû daän nhû ngöìi tônh toaå, khöng suy nghô (thiïìn), thúã sêu. Àïì phoâng bïånh, nïn: - Chuá yá àïí biïët mònh hay bõ àau àêìu vaâo thúâi gian naâo. Theo doäi baáo chñ àïí biïët tin vïì thúâi gian vaâ àõa àiïím coá dõch bïånh. - Ghi nhúá caác triïåu chûáng bïånh àïí coá thïí caãm thêëy luác sùæp bõ àau. - Traánh ùn möåt söë thûác ùn coá khaã nùng gêy àau àêìu àöëi vúái möåt söë ngûúâi dïî phaãn ûáng nhû: + Chuöëi + Caâ phï vaâ caác thûåc phêìm coá thaânh phêìn caâ-phï. + Chocolate (Söcöla). + Chanh, giêëm. + Thõt muöëi. + Böåt ngoåt. + Thõt cûâu khö. + Haânh, toãi. + Rûúåu àoã. + Sûäa chua (yaout). Chuá yá: nïn àïën baác sô àïí khaám bïånh nïëu baån bõ àau àêìu liïn tuåc, trong möåt thúâi gian daâi hay baån caãm thêëy mònh bõ àau nhûác möåt caách àùåc biïåt khaác laå vúái nhûäng lêìn khaác. 2. Laâm thïë naâo khi bõ söët? Khöng phaãi têët caã caác tûúâng húåp coá thên nhiïåt cao laâ sûå truåc trùåc vïì sûác khoeã. Nhiïìu ngûúâi khoeã coá thên nhiïåt vaâo quaäng trïn dûúái 37oC laâ bònh thûúâng. Nhûng nïëu thên nhiïåt lêëy úã miïång túái 37o2 thò chùæc chùæn àaä bõ söët. Thûúâng thên nhiïåt cuãa chuáng ta thêëp luác saáng súám vaâ cao hún vaâo buöíi chiïìu vaâ buöíi töëi. Thên nhiïåt lêëy úã hêåu mön chñnh xaác nhêët vaâ thûúâng cao hún thên nhiïåt lêëy úã miïång 0,3oC. Nïëu baån lêëy thên nhiïåt úã miïång ngay sau khi uöëng nûúác noáng thò baån cuäng cú thïí tûúãng lêìm rùçng mònh bõ söët. Thên nhiïåt cuãa baån coá thïí cao hún bònh thûúâng do caác nguyïn nhên sau: - Mùåc nhiïìu quêìn aáo quaá. - Vûâa luyïån têåp hoùåc hoaåt àöång maånh. - Thúâi tiïët noáng, êím. - Lûúång hooác-mön tùng, giaãm (sau khi ruång trûáng, thên nhiïåt cuãa phuå nûä thûúâng tùng cao). Nïëu thên nhiïåt ào àûúåc tûâ 37o2 - 37o7C trúã lïn, chùæc chùæn laâ baån àaä bõ söët. Cêìn phaãi túái baác sô nïëu hiïn tûúång naây xaãy ra: - Vúái möåt treã em dûúái 6 thaáng tuöíi. - Nïëu thên nhiïåt àûáa treã cûá giûä úã 38o3C (lêëy úã miïång) hay 38o8C (lêëy úã hêåu mön) khöng thuyïn giaãm trong suöët 48 giúâ. - Cuäng nhû vêåy trong liïìn 5 ngaây, àöëi vúái ngûúâi lúán. Coá caác hiïån tûúång: cöí bõ cûáng, àau ngûåc, nön oái, óa chaãy, ài laão àaão, phaát ban, ho, àau tai. Hiïån tûúång söët dûúái 40oC laâ bònh thûúâng. Nïëu cao hún 40oC vaâ keáo daâi, thò cêìn phaãi chûäa trõ. Àïí laâm dõu cún söët, haå thên nhiïåt, baån nïn: - Uöëng nûúác hoùåc nûúác traái cêy. Lau ngûúâi bùçng khùn ûúát thêëm nûúác maát 21oC. - Uöëng aspirin hoùåc acetaminophen vúái liïìu lûúång thñch húåp vúái àöå tuöíi caách 3-4 giúâ möåt lêìn (nhûäng ngûúâi dûúái 19 tuöíi vaâ nhûäng ngûúâi àau daå daây khöng nïn duâng aspirin). - Nùçm nghó, khöng hoaåt àöång. - Khöng mùåc nhiïìu quêìn aáo hoùåc àùæp chùn, mïìn quaá daây. - Traánh cûã àöång maånh. 3. Chûáng coá gaâu úã da àêìu Chûáng naây vö haåi. Laâ möåt chûáng bïånh ngoaâi da thûúâng thêëy úã caác àiïím coá caác tuyïën möì höi laâm chöî àoá nhúân vaâ coá caác vaãy trùæng dïî bong ra. Coá ngûúâi bõ caã úã löng maây. Caác vaãy gaâu rúi xuöëng vaâ tuå têåp úã vaânh tai, gaáy, rúi xuöëng lûng. Ngûúâi ta chûa roä àûúåc nguyïn nhên, nhûng chûáng bïånh naây coá thïí do di truyïìn hoùåc tiïëp theo caác hiïån tûúång: - Stress, cùng thùèng thêìn kinh. - Khöng göåi àêìu luön luön bùçng xaâ phoâng göåi. - Ngûúâi coá möì höi dêìu. - AÃnh hûúãng thúâi tiïët (noáng, laånh, êím hay khö quaá). Phûúng phaáp töët nhêët laâ luön göåi àêìu bùçng xaâ phoâng göåi, chuá yá: - Gaäi da àêìu cho hïët gaâu, nhûng àûâng laâm xûúác da. - Duâng loaåi xaâ-phoâng chöëng gaâu coá chûáa Selenium sunfit. Trûúâng húåp nùång, cêìn àïën baác sô àïí àûúåc chó àõnh duâng caác loaåi thuöëc böi coá thaânh phêìn cortisone. 4. 8 caách chöëng bïånh mêët nguã Baån coá bao giúâ mêët nguã khöng? Nïëu coá thò cuäng laâ chuyïån thûúâng thöi vò ngûúâi ta ûúác lûúång möîi töëi vêîn coá 30 triïåu ngûúâi Myä úã trong tònh traång naây. Hoå coá thïí nguã àûúåc möåt ñt luác múái vaâo giûúâng, túái nûãa àïm hay múâ saáng thò thûác giêëc vaâ khöng sao nguã tiïëp àûúåc nûäa. Thêåt ra, nhû vêåy thò khöng phaãi laâ hoå khöng nguã àûúåc: hoå chó khöng nguã àêîy giêëc thöi. Tuy vêåy, nïëu hiïån tûúång naây quêëy rêìy baån túái 3 tuêìn liïìn, thò àêëy cuäng laâ möåt vêën àïì cêìn chuá yá. Sau àêy laâ möåt söë biïån phaáp cêìn aáp duång: - Khöng uöëng caâ phï, traâ sau bûäa trûa. Nïn kiïng luön caác loaåi sö-cö-la, nûúác uöëng Cola coá chûáa chêët kñch thñch. - Boã giêëc nguã trûa, kïí caã nhûäng luác chúåp mùæt möåt laát - àïìu coá aãnh hûúãng túái giêëc nguã ban àïm. - Trûúác khi nguã nïn tùæm lêu bùçng nûúác noáng àïí caác cú trong ngûúâi àûúåc thû giaän. - Àoåc truyïån nheå nhaâng hay laâm cöng viïåc gò coá tñnh àïìu àïìu lùåp ài lùåp lai àïí khöng phaãi nghô ngúåi gò, nhû àan len chùèng haån. - Khöng nïn coi ti vi hoùåc nghe radio, nhûäng loaåi hònh giaãi trñ naây seä laâm caác baån thïm mêët nguã. - Haäy chuêín bõ chöî nguã thêåt thoaãi maái, tônh mõch, aánh saáng múâ múâ, chùn, göëi khùn traãi giûúâng thêåt saåch, nhiïåt àöå phoâng vûâa phaãi, khöng noáng, khöng laånh. - Khi àaä lïn giûúâng röìi thò khöng nghô gò túái cöng viïåc nûäa. Chó nghô túái viïåc nguã yïn têm maâ nguã. - Taåo ra nhûäng viïåc laâm theo thöng lïå möîi ngaây, trûúác khi ài nguã nhû: khoáa cûãa ra vaâo, àoáng cûãa söí, àaánh rùng, àoåc möåt àoaån truyïån trûúác khi nguã. - Àïëm chêåm chêåm trûúác giêëc nguã coá taác duång nhû ngûúâi bõ thöi miïn. Nghô túái nhûäng hònh aãnh múâ nhaåt, buöìn teã, lùåp ài, lùåp laåi. Nïëu cöë gùæng theo nhûäng biïån phaáp trïn àaä 3 tuêìn, maâ baån vêîn khöng nguã àûúåc thò nïn àïën baác sô khaám bïånh àïí xem nïn duâng thuöëc gò hay nïn theo sûå hûúáng dêîn thïmcuãa baác sô khoa têm lyá vaâ thêìn kinh. 5. Bïånh àau mùæt àoã Möåt buöíó saáng naâo àoá, khi baån vûâa tónh dêåy, sûãa soaån àoán möåt ngaây múái thò chúåt nhêån thêëy mñ mùæt cöìm cöåm, khoá chõu. Nhòn vaâo gûúng, baån thêëy mùæt mònh sûng huáp lïn, loâng trùæng con ngûúi àoã quaåch sau möåt lúáp gheân, ró maâu vaâng. Vêåy laâ baån àa mùæc bïånh àau mùæt àoã röìi! Àau mùæt àoã laâ möåt chûáng viïm bïn trong mi mùæt trïn vaâ dûúái, vaâ loâng trùæng con ngûúi nûäa Nguyïn nhên coá thïí do: - Phaãn ûáng cuãa mùæt àöëi vúái möåt söë phêën hoa, buåi baám, löng thuá hoùåc nûúác bêín, dung dõch myä phêím... Vi truâng bïånh àau mùæt taåo ra nhiïìu gheân. Trong caã hai trûúâng húåp vûâa kïí, cêín nhoã thuöëc àau mùæt theo sûå chó dêîn cuãa baác sô. Àùæp mùæt bùçng möåt têëm gaåc têím thuöëc khaáng sinh. Bïånh seä khoãi sau 2, 3 ngaây chûäa trõ. - Möåt loaåi vi-ruát bïånh àau mùæt cuâng bïånh cuám vaâ caãm laånh. Loaåi vi-ruát naây sinh ra ñt gheân hún nhûng chaãy nhiïìu nûúác mùæt. Bïånh naây phaãi mêët tûâ 14 túái 21 ngaây múái khoãi hùèn. Sau àêy laâ möåt söë biïån phaáp laâm giaãm bïånh: - Khöng àûúåc duâng tay súâ lïn mùæt. Muöën lau, rûãa, phaãi duâng khùn saåch. - Nhùæm mùæt laåi vaâ lêëy khùn thêëm nûúác êëm (khöng noáng) àùæp lïn mùæt, möîi lêìn àïí lêu chûâng 5 phuát. Laâm nhû vêåy, coá taác duång laâm tan àûúåc möåt phêìn nhûäng gheân úã mùæt. - Duâng öëng nhoã gioåt àïí nhoã thuöëc. Thuöëc àau mùæt seä laâm àúä ngûáa vaâ dõu mùæt. - Ngûng tö àiïím mùæt bùçng caác loaåi son, phêën, löng mi giaã. Khöng trao àöíi hay duâng chung nhûäng thûá àoá vúái ngûúâi khaác. - Khöng duâng bùng, gaåc, vaãi che mùæt. Nhûäng vêåt àoá coá thïí laâm mùæt nhiïîm bêín thïm. - Ngûng sûã duång caác loaåi kñnh àeo úã mùæt àïí phoáng àaåi (kñnh cuãa ngûúâi thúå àöìng höì hay kim hoaân). - Rûãa tay luön luön duâng khùn mùåt riïng. Bïånh àau mùæt àoã rêët dïî lêy lan tûâ ngûúâi naây qua ngûúâi khaác do tiïëp xuác baân tay, khùn lau... Cêìn túái baác sô nïëu tûå chûäa maâ bïånh khöng àúä sau 2, 3 ngaây, hoùåc thêëy mùæt àau nhûác vaâ nhòn ra aánh saáng bõ choái. 6. Chùæp mùæt Chùæp mùæt coá thïí do möåt maåch nhoã úã mi mùæt bõ viïm nhiïîm. Chùæp mùæt coá thïí laâ möåt chêëm laâm cöåm mùæt vaâ cuäng coá thïí phaát triïín thaânh möåt haåt maâu àoã, gêy àau nhûác. Trûúác khi bõ lïn chùæp, coá thïí coá nhûng triïåu chûáng sau: - Thêëy ngûáa mi mùæt - Búâ mi coá maâu àoã - Caãm thêëy cöåm - Súâ vaâo thêëy caãm giaác khaác nhûäng àiïím khaác. Thoaåt àêìu, muån chùæp xuêët hiïån vúái caái àêìu nhoã, maâuvaâng vò bïn trong coá muã. Sau àoá chêëm vaâng núã dêìn thaânh haåt vaâ vúä. Khi coá chùæp, nïn: - Àùæp lïn mùåt miïëng gaåc thêëm nûúác êëm (khöng noáng) möîi ngaây 3-4 lêìn. Möîi lêìn tûâ 5 àïën 10 phuát. - Traánh àïí mùæt buåi bêín. - Khöng àûúåc súâ, nùæn chöî bõ chùæp, duâ baån söët ruöåt muöën nùån ra ngay. - Phêìn lúán muån chùæp àïìu coá thïí tûå chûäa úã gia àònh. Thûúâng sau 1, 2 ngaây muån chùæp seä khoãi. Nïëu quaá thúâi gian àoá, chùæp vêîn coân múái cêìn hoãi yá kiïën cuãa baác sô àïí duâng thïm thuöëc khaáng sinh. 7. Mùæt mïåt moãi vò maáy tñnh Nhûäng ngûúâi phaãi laâm viïåc vúái maáy tñnh úã cöng súã thûúâng kïu than vïì àöi mùæt bõ moãi mïåt keâm vúái nhûäng chûáng àau lûng, nhûác vai vaâ thêìn kinh cùng thùèng. Tuy maân hònh cuãa maáy khöng phaát ra nhûäng tia coá haåi, nhûng hiïån tûúång ngöìi lêu úã möåt tû thïë, nhòn lêu vaâo möåt loaåi aánh saáng múâ, phaãi chuá yá theo doäi caác haâng chûä nhoã, àoá laâ nguyïn nhên cuãa nhûäng hiïån tûúång trïn. Nhûäng ngûúâi nùång "duyïn núå" vúái maáy vi tñnh nhû thïë, coá thïí laâm giaãm nhûäng taác àöång khöng töët cuãa maáy vúái mònh bùçng caác biïån phaáp sau: Àïí baão vïå mùæt: - Nïn àùåt maáy xa cûãa söí àïí traánh bõ choái vò aánh saáng trûåc tiïëp ngoaâi trúâi, hay aánh saáng phaãn chiïëu trïn mùåt hònh vaâo mònh. Nhûäng àeân tûâ trêìn roåi xuöëng nïn cho qua kñnh múâ. Nïëu coá àiïìu kiïån, àùåt thïm têëm chöëng choái trûúác maân hònh. Nïn àïí nhûäng giêëy túâ cêìn nhòn luác laâm viïåc vúái maáy ÚÃ gêìn mùæt àïí dïî àoåc. Thûúâng, ngûúâi ta duâng nhûäng giaá nêng. - Àöå chïëch cuãa maân hònh vúái àûúâng nhòn xuöëng cuãa mùæt vaâo khoaãng tûâ 10 túái 15o so vúái mùåt baân (l/3 cuãa goác vuöng). - Chuá yá lau saåch mùåt maân hònh luön. - Chuá yá chúáp mùæt nhiïìu àïí con ngûúi mùæt khöng bõ khö. - Nïn ài khaám mùæt vaâ cho baác sô biïët mònh laâ nhên viïn vi tñnh. Khi laâm viïåc khöng nïn àeo nhûäng àöì trang sûác cho mùæt (löng mi giaã, kñnh maâu...). Kñnh hai troâng khöng thñch húåp vò thûúâng troâng thûá hai àûúåc àùåt àïí nhòn thùèng xuöëng saách baáo, khöng húåp vúái àöå chïëch cuãa mùæt vaâ maân hònh. - Nïëu caác neát trïn maân hònh bõ múâ, chêåp, nhaãy, nïn chûäa maáy ngay. Àïí traánh moãi, vaâ khi thêëy moãi mùæt, nhûác àêìu, nïn: - Duâng ghïë tûåa vaâ chónh ghïë vúái àöå cao húåp vúái quan hïå MùæT - MaâN HòNH. - Rúâi maáy, ài baách böå tûâ 1 - 2 giúâ. - Nïn nghó giaãi lao coá àõnh kyâ trong thúâi gian laâm viïåc àïí têåp möåt söë àöång taác vïì cöí, vai vaâ lûng nhû: + Nghiïng àêìu vïì bïn traái, phaãi, trûúác sau röìi lùæc troân ngûúåc ài, ngûúåc laåi. + Nhuán vai lïn, xuöëng röìi quay troân. + úã tû thïë àûáng hay ngöìi, cuái xuöëng phña trûúác mùåt, hai bïn phaãi, traái röìi quay troân. 8. Chûáng uâ tai - ÚÃ Hoa Kyâ thûúâng xuyïn coá chûâng 36 triïåu ngûúâi bõ uâ tai. Caã ngaây, lêîn àïm, khi laâm viïåc cuäng nhû luác nghó ngúi hoå luön luön caãm thêëy coá tiïëng coâi u u hay tiïëng laâo xaâo úã trong tai. Trong söë àoá, coá chûâng 7 triïåu ngûúâi bõ nùång, phêìn lúán laâ nhûäng ngûúâi cao tuöíi. Cuäng nhû àau rùng, uâ tai khöng phaãi laâ möåt bïånh nhûng laâ triïåu chûáng cuãa möåt söë vêën àïì cêìn phaãi lûu yá. uâ tai coá thïí vò nhûäng nguyïn nhên sau: - Tai bõ tùæc vò daáy tai - Dõ ûáng búãi thûác ùn, thuöëc uöëng - Bõ viïm úã tai giûäa - Coá hiïån tûúång bêët bònh thûúâng úã maåch maáu naäo - Coá hiïån tûúång bêët bònh thûúâng hay töín thûúng caác dêy thêìn kinh thñnh giaác (do nghe tiïëng nöí to, tiïëng öìn thûúâng xuyïn...) - Bïånh àaái àûúâng - Coá khöëi u úã naäo - Vò tuöíi cao Chûáng uâ tai thûúâng aãnh hûúãng túái khaã nùng nghe (nghe khöng roä, khöng thñnh), nhûng khöng dêîn àïën bïånh àiïëc. Khi khaám bïånh uâ tai, baác sô thûúâng kiïím tra luön sûå liïn hïå giûäa: Tai Muäi - Hoång Àïí giaãm nheå hoùåc traánh hiïån tûúång uâ tai, nïn: - Khöng nïn ngöìi trûúác loa ra-ài-ö hay caát-seát àïí traánh êm thanh maånh. Traánh nghe liïn tuåc. - Sûã duång maáy chöëng uâ. Maáy chöëng uâ laâ möåt duång cuå giöëng nhû thiïët bõ nghe nhaåc, àeo úã tai. Maáy thûúâng xuyïn phaát ra möåt doâng êm nheå. Trong khi àeo maáy, vêîn nghe àûúåc ngûúâi khaác noái chuyïån vúái mònh nhû bònh thûúâng. - Baác sô chuyïn khoa coá thïí hûúáng dêîn baån möåt söë àöång taác thû giaän giaän thêìn kinh àïí khöng chuá yá túái tiïëng uâ trong tai. - Luyïån têåp thên thïí àïí maáu lûu thöng töët.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.