Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Ebook

pdf
Số trang Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Ebook 234 Cỡ tệp Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Ebook 2 MB Lượt tải Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Ebook 0 Lượt đọc Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Ebook 7
Đánh giá Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Ebook
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 234 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý TS. Phạm Cảnh Huy Khoa Kinh tế và quản lý – ĐHBKHN Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 1 Nội dung  Mục tiêu học phần: Phương pháp định lượng trong quản lý giúp cho học viên hiểu và vận dụng được các phương pháp định lượng trong việc ra các quyết định trong quản lý bằng việc ứng dụng những mô hình và các công cụ toán học. Ngoài ra còn cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để thực hiện các phân tích định lượng và đánh giá các kết quả từ phân tích định lượng. Thêm nữa môn học còn giúp học viên giải quyết được các bài toán thực tế nhờ công cụ Máy tính để có được một quyết định tốt nhất trong quản lý.  Nội dung tóm tắt học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về phân tích định lượng, ứng dụng phân tích hồi qui trong các nghiên cứu định lượng, cùng những kiến thức cơ bản về lý thuyết toán tối ưu áp dụng trong hoạt động kinh doanh cũng như trong phân tích ra quyết định. Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 2 Nội dung Tài liệu tham khảo:  Anderson Sweeney Williams, Study guide for Quantitative methods for business, Thomson South-Western 2001  Anderson Sweeney Williams, An introduction to Management Science, Quantitative Approaches to Decision Making, Thomson South-Western 2003  Frederick S.Hillier, Introduction to Operations Reasearch, McGraw-Hill 2001  Damodar N.Gujarati, Basic Econometrics, McGraw-Hill 2004  TS. Phạm Cảnh Huy, Bài giảng kinh tế lượng, Nhà xuất bản Đại học Bách khoa Hà Nội 2008  PGS. TS. Nguyễn Hải Thanh, Toán ứng dụng (giáo trình sau đại học), Nhà xuất bản Đại học sư phạm 2005. Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 3 Nội dung 1 Giới thiệu chung 2 Phân phối xác suất và thống kê 3 Phân tích hồi qui 4 Phương pháp dự báo định lượng 5 Mô hình toán kinh tế và phương pháp tối ưu 6 Phân tích và ra quyết định Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 4 Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 5 1.1. Phân tích định lượng và ra quyết định Ra quyết định Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 6 1.1. Phân tích định lượng và ra quyết định Tiến trình ra quyết định có thể được mô tả là một qui trình gồm 6 bước. (1) Define the Problem (xác định vấn đề) (2) Enumerate the decision factors (Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định) (3) Collect relevant information (Thu thập thông tin có liên quan) (4) Identify the Solution (Quyết định giải pháp: gồm 3 bước nhỏ là đưa ra nhiều phương án khác nhau để lựa chọn, so sánh/đánh giá các phương án và lựa chọn phương án tốt nhất) (5) Develop and Implement the solution (Tổ chức thực hiện quyết định) (6) Evaluate the results (Đánh giá kết quả thực hiện quyết định) Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 7 1.1. Phân tích định lượng và ra quyết định Quan điểm phân tích định lượng trong quản trị  Lý thuyết định lượng trong quản trị được xây dựng dựa trên nhận thức cơ bản rằng: "Quản trị là quyết định – (Management is decision making) và muốn việc quản trị có hiệu quả thì các quyết định phải đúng đắn"  Ra quyết định là nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị, kinh nghiệm, khả năng xét đoán, óc sáng tạo chưa thể đảm bảo có được những quyết định phù hợp và tối ưu nếu thiếu khả năng định lượng.  Trong khi ra quyết định, nhà quản trị có thể sử dụng nhiều công cụ định lượng khác nhau với sự trợ giúp của máy tính. Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 8 1.1. Phân tích định lượng và ra quyết định Quan điểm phân tích định lượng trong quản trị  Chúng ta có thể mô tả qua sơ đồ sau: CÁC CÔNG CỤ VÀ LÝ THUYẾT KINH TẾ Lý thuyết về nhu cầu Lý thuyết về doanh nghiệp Lý thuyết sản xuất Cơ cấu thị trường Kinh tế học vĩ mô CÁC CÔNG CỤ VÀ KHOA HỌC QUYẾT ĐỊNH Các phương pháp thống kê Dự báo và ước lượng Tối ưu hóa Các công cụ ra quyết định khoa học khác KINH TẾ QUẢN LÝ Sử dụng các công cụ và lý thuyết kinh tế cùng phương pháp luận khoa học trong việc ra quyết định để giải quyết các vấn đề kinh doanh và phân bổ nguồn lực tối ưu cho tổ chức Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 9 1.2. Nghiên cứu định lượng và định tính Nghiên cứu định lượng và định tính  Nghiên cứu định tính (NCĐT) là những nghiên cứu thu được các kết quả không sử dụng những công cụ đo lường, tính toán. Nói một cách cụ thể hơn NCĐT là những nghiên cứu tìm biết những đặc điểm, tính chất của đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi của ĐTNC trong những hoàn cảnh cụ thể.  Nghiên cứu định lượng (NCĐL) là những nghiên cứu thu được các kết quả bằng việc sử dụng những công cụ đo lường, tính toán với những con số cụ thể.  Trong khi nghiên cứu định lượng (NCĐL) đi tìm trả lời cho câu hỏi bao nhiêu, mức nào (how many, how much) thì NCĐT đi tìm trả lời cho câu hỏi cái gì (what), như thế nào (how), tại sao (why). Ở một góc độ nào đó chính mục tiêu nghiên cứu là cơ sở để phân biệt nghiên cứu định lượng và định tính. Vì thế việc phát triển mục tiêu của một cuộc nghiên cứu là một bước hết sức quan trọng. Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.