Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 2

pdf
Số trang Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 2 3 Cỡ tệp Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 2 90 KB Lượt tải Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 2 0 Lượt đọc Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 2 25
Đánh giá Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 2
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 5 Tuần 10: Phép cộng các số thập phân - Đề 2 Bài 1: Đặt tính rồi tính: a) 65,384 + 9,705 + 30,68; b) 26,392 + 8,46 + 5,09 + 12,302. Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 2,25 tấn + 6,7 tạ + 4750kg + 330kg; b) 2,6km2 + 5,87ha + 400000m2 + 1300m2. Bài 3: Tìm giá trị mỗi chữ số a,b,c biết rằng trong cùng một hàng thì giá trị của chữ số a hơn giá trị của chữ số b là 2 đơn vị của hàng đó và: Bài 4: Một lớp học có ba tổ học sinh cùng thu nhặt giấy vụn. Tổ 1 và tổ 2 thu nhặt được 25,3kg; tổ 1 và tổ 3 thu nhặt được 36,2kg; tổ 2 và tổ 3 thu nhặt được 24,5kg. Hỏi lớp học đó thu nhặt được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn? HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ Bài 1: HD: H/s đặt phép tính rồi tính VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Kết quả a) 65,384 + 9,705 + 30,68 = 105,769 b) 26,392 + 8,46 + 5,09 + 12,302 = 52,244 Bài 2: a) 2,25 tấn + 6,7 tạ + 4750kg + 330kg = 2,25 tấn + 0,67 tấn + 4,75 tấn + 0,33 tấn = (2,25 tấn + 4,75 tấn) + (0,67 tấn + 0,33 tấn) = 7 tấn + 1 tấn = 8 tấn. b) 2,6km2 + 5,87ha + 400000m2 + 1300m2 = 2,6km2 + 0,0587km2 + 0,4km2 + 0,0013km2 = (2,6km2 + 0,4km2) + (0,0587km2 + 0,0013km2) = 3km2 + 0,06km2 = 3,06km2. Bài 3: – Ở hàng phần trăm (tức là cột thứ nhất kể từ phải sang trái), có c + c = 4 thì c có thể bằng 2 hoặc bằng 7. – Ở hàng phần mười và ở hàng đơn vị (tức là cột thứ hai và cột thứ ba kể từ phải sang trái) có b + a và a + b mà hàng phần mười có b + a = 9, ở hàng đơn vị có a + b = 8, chứng tỏ ở hàng phần trăm có c + c = 14, viết 4 nhớ 1 sang hàng phần mười để có: b + a + 1 = 8 + 1 = 9. Như thế, c = 7 và a + b = b + a = 8. – Trong cùng một hàng, a lớn hơn b 2 đơn vị của hàng đó, nên chẳng hạn, ở hàng đơn vị ta có a = b + 2, như thế a + b = b + 2 + b = 8, hay b + b + 2 = 8, tức là: b x 2 + 2 = 8, ta tìm được b x 2 = 8 – 2 ; b x 2 = 6; b = 6 : 2 ; b = 3. Do đó: a = b + 2 = 3 + 2 = 5. Vậy: a = 5; b = 3 ; c = 7. Như vậy phép cộng là: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 4: Bài giải Hai lần số ki-lô-gam giấy vụn do cả ba tổ (tức là cả lớp) thu nhặt được là: 25,3 + 36,2 + 24,5 = 86 (kg) Số ki-lô-gam giấy vụn do cả lớp thu nhặt được là: 86 : 2 = 43 (kg) Đáp số: 43kg. Tham khảo chi tiết đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 5 https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.