Bộ đề thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2014 - Cấp Tiểu học

pdf
Số trang Bộ đề thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2014 - Cấp Tiểu học 7 Cỡ tệp Bộ đề thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2014 - Cấp Tiểu học 276 KB Lượt tải Bộ đề thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2014 - Cấp Tiểu học 0 Lượt đọc Bộ đề thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2014 - Cấp Tiểu học 27
Đánh giá Bộ đề thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2014 - Cấp Tiểu học
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

olympic to¸n tuæi th¬ toμn quèc 2014 - tiÓu häc ®Ò thi c¸ nh©n Thêi gian lμm bμi : 30 phót §Ò thi gåm 2 trang. Häc sinh kh«ng ®−îc sö dông m¸y tÝnh. Tõ c©u 1 ®Õn c©u 15 chØ viÕt ®¸p sè. C©u 16 viÕt lêi gi¶i ®Çy ®ñ ë mÆt sau Tê tr¶ lêi. C©u 1. So s¸nh M = 3 × 3 × 3 × ... × 3 (38 thõa sè 3) vµ N = 1234...1516 (viÕt liªn tiÕp c¸c sè tõ 1 ®Õn 16). C©u 2. NÕu lµm viÖc trong 8 tuÇn, Toµn sÏ nhËn ®−îc 8 500 000 ®ång vµ mét chiÕc xe ®¹p. Toµn lµm viÖc cã 3 tuÇn nªn nhËn ®−îc 1 000 000 ®ång vµ chiÕc xe ®¹p. TÝnh gi¸ tiÒn chiÕc xe ®¹p. C©u 3. NÕu hµng nµo? A 1 B 2 C 3 c¸c sè liªn tiÕp ®−îc xÕp thµnh 3 hµng A, B, C theo c¸ch sau th× sè 1000 n»m ë 6 5 4 7 8 9 12 11 10 13 14 15 18 17 16 19 20 21 ... ... ... 1⎞ ⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞ 1 ⎞ ⎛ ⎛ C©u 4. TÝnh ⎜ 1 − ⎟ × ⎜ 1 − ⎟ × ⎜ 1 − ⎟ × ... × ⎜ 1 − . 2⎠ ⎝ 3⎠ ⎝ 4⎠ 2014 ⎟⎠ ⎝ ⎝ C©u 5. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 0,3 × 0,5 × 17 + 0,15 × 16 + 0,67 × 15 . C©u 6. Mét ®«i giµy gi¸ nhËp vÒ lµ 1 000 000 ®ång, ®−îc ®Þnh gi¸ lµ 1 250 000 ®ång nh−ng kh«ng b¸n ®−îc. Hái ph¶i gi¶m gi¸ ®i bao nhiªu phÇn tr¨m ®Ó b»ng gi¸ nhËp lóc ®Çu? C©u 7. Trong phÐp tÝnh céng lµm ®óng ë bªn, X vµ Y lµ c¸c ch÷ sè kh¸c nhau. Hái Y b»ng bao nhiªu? + O, X Y O, Y X O, X X C©u 8. BiÕt r»ng T×m gi¸ trÞ cña a b c d = a x d + b x c. 2 3 6 4 . C©u 9. §æi mét tê 500 000 ®ång lÊy ®ång thêi ba lo¹i giÊy b¹c 50 000 ®ång, 100 000 ®ång vµ 200 000 ®ång. Hái sè tê giÊy b¹c Ýt nhÊt cã thÓ nhËn ®−îc? b C©u 10. T×m sè b trong s¬ ®å bªn. a 7 9 10 14 8 21 6 36 C©u 11. T×m sè cã s¸u ch÷ sè abcdeg , biÕt sè ®ã ®ång thêi tháa m·n hai ®iÒu kiÖn sau: 1) bcdega = abcdeg × 3 2) gabcde : 5 = abcdeg. C©u 12. TÝnh tæng diÖn tÝch c¸c h×nh ch÷ nhËt kh«ng b»ng nhau cã cïng chu vi 18 cm víi c¸c c¹nh (tÝnh theo cm) ®Òu lµ c¸c sè tù nhiªn. C©u 13. KÝ hiÖu x biÓu thÞ sè cÆp kh¸c nhau cña hai sè tù nhiªn cã tÝch b»ng x. VÝ dô: 16 = 16 × 1 = 8 × 2 = 4 × 4 th× 16 = 3 . T×m 36 . C©u 14. Dòng viÕt d·y 2014 sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu tõ sè 1 nh− sau: 1, 2, 3, 4, 5, …, 2014. Sau ®ã mçi lÇn b¹n xãa ®i hai sè vµ thay vµo ®ã tæng cña hai sè Êy. Cuèi cïng kÕt qu¶ cßn mét sè. Hái ®ã lµ sè nµo? C©u 15. Olympic To¸n Tuæi th¬ cã 30 ®éi tham gia. Sau khi thi To¸n, mçi ®éi chän 1 b¹n ®Êu cê. Ban tæ chøc chia c¸c b¹n thµnh 6 nhãm. Mçi nhãm cö mét b¹n thay mÆt nhãm ®Êu theo thÓ thøc vßng trßn mét l−ît víi nhãm kh¸c. NÕu mét b¹n th¾ng th× mçi b¹n trong nhãm ®−îc 3 ®iÓm, nÕu thua th× mçi b¹n 0 ®iÓm, nÕu hßa th× mçi b¹n ®−îc 1 ®iÓm. Tæng cña tÊt c¶ c¸c ®iÓm lµ 175. Hái cã bao nhiªu v¸n hßa? C©u 16 (Tù luËn). Mét khu ®Êt trång hoa h×nh ch÷ nhËt 2 chiÒu dµi. Khu ®Êt cã chu vi 140 m, chiÒu réng b»ng 5 ®−îc chia thµnh 5 luèng trång hoa, phÇn cßn l¹i lµ lèi ®i cã chiÒu réng kh«ng ®æi lµ nöa mÐt. TÝnh diÖn tÝch phÇn trång hoa. Chó ý: C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. olympic to¸n tuæi th¬ toμn quèc 2014 - tiÓu häc ®Ò thi tiÕp søc ®ång ®éi Tæng thêi gian lµm c¶ 6 bµi (mçi bµi 2 c©u) lµ 30 phót. bµi 1 Hä vµ tªn : ................................................................................................................... Sè b¸o danh : ............................................................................................................ §Ò bµi: Minh chia 15 viªn bi vµo 4 hép A, B, C, D sao cho mçi hép ®Òu cã bi vµ sè bi hép A Ýt h¬n sè bi hép B, sè bi hép B Ýt h¬n sè bi hép C, sè bi hép C Ýt h¬n sè bi hép D. a) Hái cã bao nhiªu c¸ch chia? b) Hép ®ùng nhiÒu nhÊt cã thÓ cã bao nhiªu viªn bi? §¸p sè: a) ……………….... b) ………………… Gi¸m kh¶o (KÝ vµ ghi râ hä tªn) §iÓm sè: a) ………………… b) ………………... olympic to¸n tuæi th¬ toμn quèc 2014 - tiÓu häc ®Ò thi tiÕp søc ®ång ®éi Tæng thêi gian lµm c¶ 6 bµi (mçi bµi 2 c©u) lµ 30 phót. bµi 2 Hä vµ tªn : ................................................................................................................... Sè b¸o danh : ............................................................................................................ §Ò bµi: Ng−êi ta viÕt c¸c tiÕng: V¡N, PHßNG, PHÈM, HåNG, Hµ thµnh d·y dµi V¡N PHßNG PHÈM HåNG Hµ V¡N PHßNG PHÈM HåNG Hµ... råi t« mµu mçi tiÕng mét mµu theo thø tù: xanh, ®á, tÝm, vµng vµ cø nh− thÕ. a) Hái tiÕng thø 2014 lµ tiÕng g×? b) TiÕng thø 2014 mµu g×? §¸p sè: a) ……………….... b) ………………… Gi¸m kh¶o (KÝ vµ ghi râ hä tªn) §iÓm sè: a) ………………… b) ………………... olympic to¸n tuæi th¬ toμn quèc 2014 - tiÓu häc ®Ò thi tiÕp søc ®ång ®éi Tæng thêi gian lµm c¶ 6 bµi (mçi bµi 2 c©u) lµ 30 phót. bµi 3 Hä vµ tªn : ................................................................................................................... Sè b¸o danh : ............................................................................................................ §Ò bµi: Cã d·y sè 2012; 2014; 2016; 2018; ... a) Sè h¹ng thø 10 cña d·y lµ bao nhiªu? b) TÝnh tæng 10 sè h¹ng ®Çu tiªn cña d·y sè trªn. §¸p sè: a) ……………….... b) ………………… Gi¸m kh¶o (KÝ vµ ghi râ hä tªn) §iÓm sè: a) ………………… b) ………………... olympic to¸n tuæi th¬ toμn quèc 2014 - tiÓu häc ®Ò thi tiÕp søc ®ång ®éi Tæng thêi gian lµm c¶ 6 bµi (mçi bµi 2 c©u) lµ 30 phót. bµi 4 Hä vµ tªn : ................................................................................................................... Sè b¸o danh : ............................................................................................................ §Ò bµi: Mét gia ®×nh dïng häc, 2 1 sè tiÒn l−¬ng ®Ó chi cho tiÒn ¨n, sè tiÒn l−¬ng chi cho tiÒn 5 5 1 sè tiÒn l−¬ng chi cho c¸c viÖc kh¸c, cßn l¹i lµ tiÒn tiÕt kiÖm. 4 a) Hái mçi th¸ng gia ®×nh ®ã tiÕt kiÖm ®−îc bao nhiªu phÇn tr¨m tiÒn l−¬ng? b) NÕu sè tiÒn l−¬ng lµ 12 500 000 ®ång mçi th¸ng th× gia ®×nh ®ã tiÕt kiÖm ®−îc bao nhiªu tiÒn mçi th¸ng? §¸p sè: a) ……………….... b) ………………… Gi¸m kh¶o (KÝ vµ ghi râ hä tªn) §iÓm sè: a) ………………… b) ………………... olympic to¸n tuæi th¬ toμn quèc 2014 - tiÓu häc ®Ò thi tiÕp søc ®ång ®éi Tæng thêi gian lµm c¶ 6 bµi (mçi bµi 2 c©u) lµ 30 phót. bµi 5 Hä vµ tªn : ................................................................................................................... Sè b¸o danh : ............................................................................................................ §Ò bµi: Cã 5 häc sinh, mçi lÇn cã 2 em ®−îc c©n cïng nhau vµ kÕt qu¶ tÝnh theo kg cña 10 lÇn c©n lµ: 103; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 131; 132; 133. BiÕt c¸c sè c©n nÆng mçi em ®Òu lµ sè tù nhiªn. a) Hái sè c©n nÆng cña häc sinh nÆng thø ba? b) Hái sè c©n nÆng cña em nÆng nhÊt? §¸p sè: a) ……………….... b) ………………… Gi¸m kh¶o (KÝ vµ ghi râ hä tªn) §iÓm sè: a) ………………… b) ………………... olympic to¸n tuæi th¬ toμn quèc 2014 - tiÓu häc ®Ò thi tiÕp søc ®ång ®éi Tæng thêi gian lµm c¶ 6 bµi (mçi bµi 2 c©u) lµ 30 phót. bµi 6 Hä vµ tªn : ................................................................................................................... Sè b¸o danh : ............................................................................................................ §Ò bµi: H×nh bªn cã ABCD lµ h×nh vu«ng vµ AEFG lµ h×nh ch÷ nhËt. BiÕt chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ 12 cm vµ b»ng 6 lÇn chiÒu réng. BiÕt GB 3 = . GA 2 a) TÝnh chu vi h×nh vu«ng. b) TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng. B G A §¸p sè: a) ……………….... b) ………………… Gi¸m kh¶o (KÝ vµ ghi râ hä tªn) §iÓm sè: a) ………………… b) ………………... C F E D olympic to¸n tuæi th¬ toμN quèC 2014 - tiÓu häc ®¸p ¸n ®Ò thi c¸ nh©n Tõ c©u 1 ®Õn c©u 15 mçi c©u 5 ®iÓm (thiÕu ®¬n vÞ vÉn cho ®iÓm tèi ®a) C©u 1. M < N. C©u 2. 3 500 000 ®ång. C©u 3. C. 1 . C©u 4. 2014 C©u 5. 15. C©u 6. 20%. C©u 7. 0. C©u 8. 26. C©u 9. 5 tê. C©u 10. b = 11. C©u 11. 142857. C©u 12. 60 cm2. C©u 13. 5. C©u 14. 2029105. C©u 15. 10 v¸n. C©u 16. Ta chuyÓn 5 luèng hoa vÒ mét gãc nh− h×nh vÏ (5 ®iÓm). Nöa chu vi cña khu v−ên lµ: 140 : 2 = 70 (m). (5 ®iÓm). Ta cã s¬ ®å sau: A P D M B C Chiều rộng Chiều dài 70 m ChiÒu réng khu v−ên lµ: 70 : (2 + 5) × 2 = 20 (m). ChiÒu dµi khu v−ên lµ: 70 – 20 = 50 (m). (5 ®iÓm). §é dµi ®o¹n AM lµ: 50 – 6 × 0,5 = 47 (m). §é dµi ®o¹n AP lµ: 20 – 0,5 × 2 = 19 (m). (5 ®iÓm). DiÖn tÝch phÇn trång hoa lµ: 47 × 19 = 893 (m2). (5 ®iÓm). Häc sinh lµm c¸ch kh¸c ®óng vÉn cho ®iÓm tèi ®a. Tæng ®iÓm lµ 100. Kh«ng cho ®iÓm ph©n sè. olympic to¸n tuæi th¬ toμn quèc 2014 - tiÓu häc ®¸p ¸n ®Ò thi tiÕp søc ®ång ®éi Mçi c©u ®óng ®−îc 1 ®iÓm. Mçi bµi ®óng ®−îc 2 ®iÓm Bµi 1. a) 6 c¸ch. b) 9 viªn. Bµi 2. a) HåNG. b) §á. Bµi 3. a) 2030. b) 20 210. Bµi 4. a) 15%. b) 1 875 000 ®ång. Bµi 5. a) 65 kg. b) 67 kg. Bµi 6. a) 20 cm. b) 25 cm2.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.