Cấu trúc Too, Either lớp 7

pdf
Số trang Cấu trúc Too, Either lớp 7 3 Cỡ tệp Cấu trúc Too, Either lớp 7 185 KB Lượt tải Cấu trúc Too, Either lớp 7 3 Lượt đọc Cấu trúc Too, Either lớp 7 36
Đánh giá Cấu trúc Too, Either lớp 7
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Cấu trúc Too, Either lớp 7 Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại I. Cấu trúc Too, Either TOO EITHER Chức năng Được dùng trong câu khẳng định để Được dùng trong câu phủ định để diễn tả ý đồng tình với một điều diễn tả ý đồng tình với một điều phủ Vị trí khẳng định trước đó. định trước đó. Thường đứng ở cuối câu. Thường đứng ở cuối câu. II. Bài tập vận dụng Exercise 1: Write “too/ either” to complete these sentences 1. I can’t wait to meet my parents and my sister can’t _________. 2. My favourite comedian is Rowan Atkinson. His favourite comedian is Rowan Atkinson _________ 3. My father loves watching football matches on TV and I love it _________. 4. My mother can’t open the jar and I can’t _________. 5. Jim should go to bed now and you should go to bed too. Exercise 2: Combine into one sentence with “too” or “either”. 1. I write diary every night. My mother writes diary every night. .................................................................................................................................... 2. My father doesn’t drink beer. My mother doesn’t drink beer. .................................................................................................................................... 3. She is swimming in the pool. Her children are swimming in the pool. .................................................................................................................................... 4. Hoa ate bread with milk for breakfast. Hoa’s uncle ate bread with milk for breakfast. .................................................................................................................................... Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí 5. She didn’t watch TV last night. Her husband didn’t watch TV last night. .................................................................................................................................... 6. They mustn’t stay up late. Their friends mustn’t stay up late. .................................................................................................................................... Exercise 3: Find ONE mistake in each of the following sentences and correct it 1. My sister doesn’t want another ice-cream and I do either .................................................................................................................................... 2. My favourite band is The Beatles and his favourite band is The Beatles either. .................................................................................................................................... 3. My essay didn’t get good mark. Tom’s essay doesn’t either. .................................................................................................................................... III. Đáp án bài tập vận dụng Exercise 1: Write “too/ either” to complete these sentences 1. I can’t wait to meet my parents and my sister can’t either. 2. My favourite comedian is Rowan Atkinson. His favourite comedian is Rowan Atkinson too. 3. My father loves watching football matches on TV and I love it too. 4. My mother can’t open the jar and I can’t either. 5. Jim should go to bed now and you should go to bed _________. Exercise 2: Combine into one sentence with “too” or “either”. 1. I write diary every night, and my mother does, too. 2. My father doesn’t drink beer, and my mother doesn’t, either. 3. She is swimming in the pool, and her children are, too. 4. Hoa ate bread with milk for breakfast, and Hoa’s uncle did, too. 5. She didn’t watch TV last night, and her husband didn’t, either. 6. They mustn’t stay up late, and their friends mustn’t, either. Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Exercise 3: Find ONE mistake in each of the following sentences and correct it 1. do => don’t 2. either => too 3. doesn’t => didn’t Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp 7 hay và miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop7 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 0 2 4 2 2 4 2 6188
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.