Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Nga - Đề số 1

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Nga - Đề số 1 2 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Nga - Đề số 1 65 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Nga - Đề số 1 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Nga - Đề số 1 1
Đánh giá Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn tiếng Nga - Đề số 1
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG NGA, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 1 I. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong các câu nói sau. (2,5 điểm) 1. Строители . . . . . . . . строить новый дом день назад. А. начал Б. начала В. начали 2. Сегодня мой папа . . . . . . . работать ночью. А. должна Б. должен В. должны 3. Моя сестра хорошо . . . . . . . английский язык. А. умеет Б. знает В. знаешь 4. Нина сейчас едет . . . . . . . выставку. А. на Б. к В. в 5. Вчера был дождь, . . . . . . . ребята не играли в футбол. А. потому что Б. поэтому В. что II. Sử dụng những từ cho dưới đây để viết thành câu hoàn chỉnh (không thêm hoặc bớt từ). (2,5 điểm) 1. Лена / очень / любить / музыка ..... 2. Мама / ехать / к / знакомый / врач ..... 3. Олег / идти / в / киоск / за / газета ..... 4. После / трудный / экзамен / ребята / хотеть / отдыхать ..... 5. Что / Антон / купить / в / магазин / вчера ..... III. (3 điểm) A. Đặt câu hỏi cho phù hợp với từ, tập hợp từ được gạch dưới trong các câu trả lời dưới đây để tạo thành những đối thoại hoàn chỉnh. 1-..... - В письме Виктор много спрашивает о бабушке. 2-..... - Мы часто думаем о жизни в деревне. 3-..... - Я иду к Наташе. B. Có thể trả lời các câu hỏi sau thế nào? 1 - Зачем Вадим едет в клуб? -..... 2 - Почему Андрей хочет отдыхать в деревне? -..... 3 - Когда ты начал (начала) изучать русский язык? -..... IV. Dựa vào những từ đã cho để xây dựng một đối thoại gồm 4 câu. (2 điểm) Серёжа, магазин, идти, я, ты, в, куда, зачем, словарь, за, сейчас - ......................................................................................................... - ......................................................................................................... - ......................................................................................................... - .........................................................................................................
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.