Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Đề số 2

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Đề số 2 3 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Đề số 2 56 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Đề số 2 0 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Đề số 2 11
Đánh giá Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Đề số 2
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KÌ II, LỚP 7 Đề số 2(Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Các cấp độ tư duy Nội dung chủ đề (Mục tiêu) Nhận biết Thông hiểu A. Hiểu nội dung của quyền tự do tín Câu hỏi 1 TN ngưỡng, tôn giáo. (0,5 điểm) B. Hiểu được cách tổ chức ra các cơ Câu hỏi 2 TN quan trong bộ máy nhà nước cấp cơ sở. (1 điểm) C. Nhận biết được cơ quan hành chính Câu hỏi 3 TN nhà nước. (0,5 điểm) D. Nhận biết được cơ quan quyền lực Câu hỏi 4 TN nhà nước. (0,5 điểm) E. Xác định được hành vi nào là mê tín Câu hỏi 5 TN dị đoan. (0,5 điểm) G. Biết được thế nào là di sản văn hoá, Câu hỏi 1 TL Câu hỏi 1 TL nêu ví dụ về di sản văn hoá vật thể và (1 điểm) (2 điểm) Vận dụng phi vật thể của Việt Nam. H. Kể được một số việc mà bản thân và Câu hỏi 2TL gia đình đã liên hệ với cơ quan hành (1 điểm) chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn). I. Nhận xét tình hình ô nhiễm môi Câu hỏi 3 TL trường tại địa phương và đề xuất cách (3 điểm) khắc phục. Tổng số câu hỏi 3 4 2 Tổng điểm 2 4 4 Tỉ lệ 20% 40% 40% 1 B. NỘI DUNG ĐỀ II. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) Câu 1 (0,5 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân có nghĩa là : A. Công dân được tự do làm nghề bói toán. B. Công dân có thể theo tôn giáo, tín ngưỡng nào đó hoặc không theo tôn giáo, tín ngưỡng nào. C. Người có tôn giáo có quyền buộc con phải theo tôn giáo của mình. D. Công dân có quyền được tự do truyền đạo theo ý mình. Câu 2 (1 điểm) Hãy ghi chữ Đ tương ứng với câu đúng, chữ S tương ứng với câu sai vào ô trống trong bảng sau: A. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra. B. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do nhân dân trực tiếp bầu ra. C. Hội đồng nhân dân xã (phường, thị trấn) do Uỷ ban nhân dân cùng cấp bầu ra. D. Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) chịu sự giám sát của hội đồng nhân dân cùng cấp. Câu 3 ( 0,5 điểm) Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước? (khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng) A. Hội đồng nhân dân C. Uỷ ban nhân dân B. Viện kiểm sát nhân dân D. Tòa án nhân dân 2 Câu 4 ( 0,5 điểm) Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quyền lực nhà nước? (khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng) A. Chính phủ C. Toà án nhân dân B. Quốc hội D. Viện kiểm sát nhân dân. Câu 5 (0,5 điểm) Hành vi nào dưới đây là mê tín dị đoan? (khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng) A. Đi lễ nhà thờ C. Xin thẻ B. Thờ cúng tổ tiên D. Thăm cảnh đền, chùa. II. TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1 (3 điểm) Em hãy cho biết thế nào là di sản văn hoá? Hãy kể tên 4 di sản văn hoá vật thể và 4 di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam mà em biết. Câu 2 (1 điểm) Hãy nêu một số việc mà em và gia đình đã liên hệ với các cơ quan hành chính nhà nước ở xã (phường, thị trấn) nơi em ở để được giải quyết. Câu 3 (3 điểm) Em hãy nêu một số nhận xét về tình hình ô nhiễm môi trường nơi em ở và đề xuất những biện pháp nhằm bảo vệ, giữ gìn môi trường trong sạch. 3
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.