Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Vật lý - Đề 2

pdf
Số trang Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Vật lý - Đề 2 5 Cỡ tệp Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Vật lý - Đề 2 239 KB Lượt tải Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Vật lý - Đề 2 1 Lượt đọc Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Vật lý - Đề 2 14
Đánh giá Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Vật lý - Đề 2
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 8 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nội dung 1. C¬ n¨ng (4t) - C/suất - Cơ năng - B/toàn cn 2. Cấu tạo chất (2t) 3. Nhiệt năng(10t) - Nhiệt năng - Tr/nhiệt - Nhiệt lượng Tổng Nhận biết Cấp độ nhận thức Thông hiểu Vận dụng 1 18(1đ), 19(1đ), Tổng Vận dụng 2 2(1đ), 3(1đ), 22(4đ) 6c(9đ) = 30% 1(1đ) 6(1đ) 4(1đ), 5(1đ) 8(1đ), 9(1đ) 10(1đ), 11(1đ), 12(1đ), 13(1đ), 20(1đ), 7(1đ), 14(1đ), 15(1đ), 21(2đ) 16(1đ) 17(1đ) 23(4đ) 14c (18đ) = 60% KQ(8đ) +TL(2đ) =33% KQ(4đ)+TL(4đ) =27% TL(4đ) = 13% 23c(30đ) = 100% KQ(8đ)= 27% 3c(3đ) = 10% B. NỘI DUNG ĐỀ I. Hãy chọn phương án đúng. Câu1. Thả viên bi lăn trên một máng hình vòng cung (hình 1). Trường hợp nào dưới đây có sự chuyển hoá từ động năng sang thế năng? A. Chỉ khi hòn bi chuyển động từ A đến B. B. Chỉ khi hòn bi chuyển động từ B đến C. C. Chỉ khi hòn bi chuyển động từ C đến B. D. Khi hòn bi chuyển động từ B đến C và từ B đến A. Hình 1 Câu 2. Có hai động cơ điện dùng để đưa gạch lên cao. Động cơ thứ nhất kéo được 10 viên gạch, mỗi viên nặng 20 N lên cao 4 m . Động cơ thứ hai kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 10 N lên cao 8 m. Nếu gọi công của động cơ thứ nhất là A1, của động cơ thứ hai là A2 thì biểu thức nào dưới đây đúng? A. A1 = A2 B. A1 = 2A2 C. A2 = 4 A1 D. A2 = 2A1 1 Câu 3. Máy xúc thứ nhất thực hiện công lớn gấp 2 lần trong thời gian dài gấp 4 lần so với máy xúc thứ hai. Nếu gọi P1 là công suất của máy thứ nhất, P2 là công suất của máy thứ hai thì A. P1= P2 B. P1 = 2P2 D. P2 = 4 P1 C. P2 = 2P1 Câu 4. Trong thí nghiệm của Brao, tại sao các hạt phấn hoa lại chuyển động hỗn độn không ngừng? A. Vì các hạt phấn hoa được thả trong nước nóng. B. Vì giữa các hạt phấn hoa có khoảng cách. C. Vì các phân tử nước chuyển động không ngừng va chạm vào các hạt phấn hoa từ mọi phía. D. Vì các hạt phấn hoa đều rất nhỏ nên chúng tự chuyển động hỗn độn không ngừng giống như các phân tử. Câu 5. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm đi thì đại lượng nào dưới đây của vật tăng lên? A. Nhiệt độ B. Khối lượng riêng C. Thể tích D. Khối lượng Câu 6. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên các chất đang khuếch tán vào nhau nhanh lên thì A. hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh lên. B. hiện tượng khuếch tán xảy ra chậm đi. C. hiện tượng khuếch tán không thay đổi. D. hiện tượng khuếch tán ngừng lại. Câu 7. Cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn nào dưới đây là đúng? A. Đồng, không khí, nước B. Đồng, nước, không khí C. Không khí, đồng, nước D. Không khí, nước, đồng Câu 8. Hiện tượng nào dưới đây không phải do chuyển động hỗn độn không ngừng của các phân tử gây ra? A. Quả bóng chuyển động hỗn độn khi bị nhiều học sinh đá từ nhiều phía khác nhau. B. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn bị xẹp dần. C. Đường tự tan vào nước. D. Sự khuếch tán của dung dịch đồng sun phát vào nước. 2 Câu 9. Chất nào dưới đây có thể truyền nhiệt bằng đối lưu? A. Chỉ chất khí; B. Chỉ chất khí và chất lỏng. C. Chỉ chất lỏng; D. Cả chất khí, chất lỏng, chất rắn. Câu 10. Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt của chất nào dưới đây? A. Chỉ của chất khí B. Chỉ của chất rắn C. Chỉ của chất lỏng D. Của cả chất khí, chất lỏng, chất rắn Câu 11. Bức xạ nhiệt không phải là hình thức truyền nhiệt chủ yếu nào dưới đây? A. Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất B. Sự truyền nhiệt từ bếp lò tới người đứng gần bếp C. Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn điện đang sáng tới vỏ bóng đèn D. Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng tới đầu không bị nung nóng của thanh đồng Câu 12. Câu nào sau đây nói về công và nhiệt lượng là đúng? A. Công và nhiệt lượng là hai đại lượng không có cùng đơn vị đo. B. Công và nhiệt lượng là hai cách làm thay đổi nhiệt năng. C. Công và nhiệt lượng không phải là các dạng năng lượng. D. Một vật chỉ thực hiện công khi nhận được nhiệt lượng. Câu 13. Câu nào sau đây viết về nhiệt năng là không đúng? A. Nhiệt năng là một dạng năng lượng. B. Nhiệt năng là tổng động năng và thế năng của vật. C. Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. D. Nhiệt năng là năng lượng mà vật lúc nào cũng có. Câu14. Có 4 bình giống nhau A, B, C, D A B C đựng cùng một loại chất lỏng ở cùng một nhiệt độ (hình bên). Dùng các đèn cồn giống nhau để đun nóng các bình này trong những khoảng thời gian như nhau. Hỏi nhiệt độ ở bình nào cao nhất? A. Bình A C. Bình C B. Bình B D. Bình D D Câu 15. Công thức nào dưới đây cho phép tính nhiệt lượng tỏa ra của một vật? A. Q = mc(t2 – t1), với t1 là nhiệt độ ban đầu, t2 là nhiệt độ cuối của vật B. Q = mc(t1 - t2), với t1 là nhiệt độ ban đầu, t2 là nhiệt độ cuối của vật C. Q = mc(t1 + t2), với t1 là nhiệt độ ban đầu, t2 là nhiệt độ cuối của vật D. Q = mc ∆ t, với ∆ t độ tăng nhiệt độ của vật. 3 Câu 16. Hình 3 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của cùng một khối lượng nước, đồng, nhôm khi nhận được cùng một nhiệt lượng trong cùng một khoảng thời gian. Câu phát biểu nào sau đây là đúng? Hình 3 A. Đường I ứng với đồng, đường II với nhôm, đường III với nước. B. Đường I ứng với nước, đường II với đồng, đường III với nhôm. C. Đường I ứng với nước, đường II với nhôm, đường III với đồng. D. Đường I ứng với nhôm, đường II với đồng, đường III với nước. Câu 17. Thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng và ở cùng nhiệt độ vào một cốc nước nóng. Nếu gọi nhiệt lượng của các miếng đồng, nhôm, chì thu vào từ khi được bỏ vào nước tới khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt lần lượt là Qđ; Qn; Qc thì biểu thức nào dưới đây đúng? Biết nhiệt dung riêng của đồng, nhôm, chì có giá trị lần lượt là: 380J/kg.K; 880J/kg.K; 130J/kg.K A. Qn > Qđ > Qc C. Qc > Qđ > Qn B. Qđ > Qn > Qc D. Qđ = Qn = Qc. Câu 18. Một viên đạn đang bay có dạng năng lượng nào dưới đây? A. Chỉ có động năng C. Chỉ có nhiệt năng B. Chỉ có thế năng D. Có cả động năng, thế năng và nhiệt năng Câu 19. Mét vËt ®−îc nÐm lªn cao theo ph−¬ng th¼ng ®øng. Khi nµo vËt cã c¶ ®éng n¨ng, thÕ n¨ng vµ nhiÖt n¨ng? A. Khi vËt ®ang ®i lªn vµ ®ang r¬i xuèng B. ChØ khi vËt ®ang ®i lªn C. ChØ khi vËt ®ang r¬i xuèng D. ChØ khi vËt lªn tíi ®iÓm cao nhÊt C©u 20. C©u nµo sau ®©y nãi vÒ bøc x¹ nhiÖt lµ ®óng? A. Mäi vËt ®Òu cã thÓ bøc x¹ nhiÖt. B. ChØ nh÷ng vËt cã bÒ mÆt xï x× vµ mµu sÉm míi cã thÓ bøc x¹ nhiÖt. C. ChØ nh÷ng vËt cã bÒ mÆt nh½n vµ mµu s¸ng míi cã thÓ bøc x¹ nhiÖt. D. ChØ cã MÆt Trêi míi cã thÓ bøc x¹ nhiÖt. II. Gi¶i c¸c bµi tËp sau: C©u 21. Khi xoa hai bµn tay vµo nhau ta thÊy chóng nãng lªn. Cã ph¶i tay nãng lªn lµ do ®· nhËn ®−îc nhiÖt l−îng kh«ng? T¹i sao? 4 C©u 22. Dïng ®éng c¬ ®iÖn kÐo mét b¨ng truyÒn tõ thÊp lªn cao 5m ®Ó rãt than vµo miÖng lß. Cø mçi gi©y rãt ®−îc 20kg than. TÝnh: a. C«ng suÊt cña ®éng c¬; b. C«ng mµ ®éng c¬ sinh ra trong 1 giê. C©u 23. §Ó cã n−íc ë nhiÖt ®é 40oC th× ph¶i pha n−íc l¹nh 200C víi n−íc s«i 100oC theo tØ lÖ nµo? 5
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.