Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Định Hiệp, Bình Dương

pdf
Số trang Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Định Hiệp, Bình Dương 6 Cỡ tệp Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Định Hiệp, Bình Dương 100 KB Lượt tải Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Định Hiệp, Bình Dương 3 Lượt đọc Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Định Hiệp, Bình Dương 9
Đánh giá Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn Toán năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Định Hiệp, Bình Dương
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HIỆP _________ Trường…………………………….. KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 4 Lớp:……………………………….. Năm học: 2013 - 2014 Tên:………………………………... Ngày: 12/08/2013 Thời gian: 60 phút A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (100 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng Câu 1. Số liền sau của số 79988 là : A. 79989 B. 79991 C. 80000 D. 79999 Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 97856; 97654; 97864; 97645 là: A. 97645 B. 97864 C. 97856 D. 97654 Câu 3. Một hình vuông có chu vi là 32cm. Diện tích của hình vuông đó là: A. 64cm2 B. 16cm2 C. 30cm2 D. 20cm2 Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 18m8cm = ……... cm A. 188 B. 1808 C. 18800 D. 1880 Câu 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 2 giờ 15 phút = …….. phút A. 120 B.125 C. 135 D. 140 Câu 6. Hình chữ nhật có chiều dài 22cm, chiều rộng 7cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là: A. 22cm2 B. 44cm2 C. 150cm2 D. 154cm2 Câu 7. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 700cm = …… m A. 7 B. 70 C. 7000 D. 70000 Câu 8. Ngày 26 tháng 8 là thứ hai thì ngày 5 tháng 9 của năm đó là thứ: A. Thứ ba B. Thứ tư C. Thứ năm Câu 9. Biểu thức 5 x (56 : 7) có kết quả là: D. Thứ sáu A. 35 B. 40 C. 45 D. 50 Câu 10. Số hình tam giác trong hình vẽ bên là: A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 Câu 11. Trong chuồng gà người ta đếm được 82 cái chân. Số con gà có trong chuồng là: A. 41 B. 42 C. 40 D. 39 Câu 12. Ba năm trước đây mẹ 42 tuổi và gấp 6 lần tuổi con. Hiện nay tuổi con là: A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 Câu 13. Tuổi chị và tuổi em cộng lại là 32 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi? A. 24 B. 12 C. 20 D. 40 Câu 14. Một phần mấy số ô vuông đã tô màu? A. 1 3 B. 1 4 C. 1 5 D. 1 2 Câu 15. Tìm y: y : 7 = 218 A. 1562 B. 1436 C. 1437 D. 1526 C. 998 D. 109 C. 550 cm D. 551 cm C. 30 ngày D. 31 ngày Câu 16. Số lẻ lớn nhất có ba chữ số là : A. 997 B. 999 Câu 17. Số đo độ dài nhỏ hơn 5m15cm là: A. 505 cm B. 515 cm Câu 18. Tháng sáu có bao nhiêu ngày? A. 28 ngày B. 29 ngày Câu 19. Một hình vuông có chu vi 48 cm. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông, có chiều dài là 16cm. Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: A. 24cm B. 12cm C. 8cm D. 10cm Câu 20. Số trung bình cộng của các số tự nhiên từ 22 đến 28 là: A. 22 B. 23 C. 24 D. 25 B. PHẦN TỰ LUẬN (50 điểm) 1/ Đặt tính rồi tính 1248 + 2617 4682 – 216 216 x 7 8265 : 5 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2/ Tính giá trị biểu thức a/ 64575 – 10021 x 5 b/ 84575 + 22512 : 3 - 305 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3/ Một cửa hàng có 2145 kg gạo, cửa hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 500 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 4/ Một hình chữ nhật có chiều dài 12 m, nếu bớt chiều dài 3 m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính chu vi của hình chữ nhật? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 5/ Một hộp bánh có 12 cái. Một thùng có 6 hộp. Vậy một thùng có ………cái. Em chọn kết quả trên vì: ………………………………………………………... …………………………………………………………………………………… ----------Hết---------- ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 4 NĂM HỌC: 2013 – 2014 A. Phần trắc nghiệm (Mỗi câu trả lời đúng đạt 5 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án A B A B C D A C B C Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A C C D D B A C C D B. Phần tự luận Bài 1: 10 đ, mỗi bài 2,5 đ (đặt tính đúng 0,5 đ; tính đúng 2 đ) 3865 4466 1512 1653 Bài 2 (10 đ) a/ 64575 – 10021 x 5 b/ 84575 + 22512 : 3 - 305 = 64575 – 50105 (2,5đ) = 84575 + 7504 - 305 (2đ) = 14470 = 92079 – 305 (1,5đ) = 91774 (1,5đ) (2,5đ) Bài 3: (10 đ) Số kg gạo cửa hàng đã bán (2đ) 500 x 4 = 2000 (kg) (2đ) Số kg gạo cửa hàng còn lại (2đ) 2145 – 2000 = 145 (kg) (2đ) ĐS: 145 kg (2đ) Bài 4: (10 đ) Chiều rộng của hình chữ nhật là: (2 đ) 12 – 3 = 9 (m) (2 đ) Chu vi hình chữ nhật là: (2 đ) (12 + 9) x 2 =42 (m) (2 đ ) Đáp số: 42 mét. (2 đ) Bài 5: (10 đ) + Ghi đúng vào chỗ chấm: 72 (5đ) + Giải thích
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.