Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013

doc
Số trang Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013 4 Cỡ tệp Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013 51 KB Lượt tải Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013 0 Lượt đọc Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013 95
Đánh giá Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _________ Trường……………………… KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 4 …….. Năm học: 2012-2013 Lớp: ……………………………….. Ngày: 14/9/2012 Thời gian: 60 phút Tên: ………………………………... A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 100 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng Câu 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm : 15m8cm = ……... cm A. 158 B. 1508 C. 15800 D. 1580 C. 80000 D. 79999 Câu 2. Số liền trước của số 79990 là : A. 79989 B. 79991 Câu 3. Số lớn nhất trong các số : 97856 ; 97654 ; 97864 ; 97645 là : A. 97645 B. 97864 C. 97856 D. 97654 Câu 4. Một hình vuông có chu vi là 24cm. Diện tích của hình vuông đó là : A. 36cm2 B. 16cm2 C. 30cm2 D. 20cm2 Câu 5. Hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 7cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là : A. 22cm2 B. 44cm2 C. 150cm2 D. 105cm2 Câu 6. Số thích hợp điền vào chỗ chấm : 3 giờ 15 phút = …….. phút A. 180 B.185 C. 195 D. 190 Câu 7. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 500cm = …… m A. 5 B. 50 C. 5000 D. 50000 Câu 8. Ngày 26 tháng 8 là thứ hai thì ngày 5 tháng 9 của năm đó là thứ : A. Thứ ba B. Thứ tư C. Thứ năm D. Thứ sáu C. 45 D. 50 Câu 9. Biểu thức 56 : 7 x 5 có kết quả là : A. 35 B. 40 Câu 10. Số hình tam giác trong hình vẽ bên là : A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 Câu 11. Trong chuồng thỏ người ta đếm được 164 cái chân. Số con thỏ có trong chuồng là: A. 41 B. 42 C. 40 D. 39 Câu 12. Ba năm trước đây mẹ 36 tuổi và gấp 6 lần tuổi con. Hiện nay tuổi con là: A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 Câu 13. Tuổi chị và tuổi em cộng lại là 32 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi ? A. 24 B. 12 C. 20 D. 40 Câu 14. Một phần mấy số ô vuông đã tô màu ? A. 1 3 Câu 15. Tìm y : A. 102 B. 1 4 C. 1 5 D. 1 2 y x 7 = 7014 B. 104 C. 1004 D. 1002 C. 111 D. 102 C. 550 cm D. 551 cm C. 30 ngày D. 31 ngày Câu 16. Số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số là : A. 100 B. 101 Câu 17. Số đo độ dài nhỏ hơn 5m15cm là: A. 505 cm B. 515 cm Câu 18. Tháng chín có bao nhiêu ngày ? A. 28 ngày B. 29 ngày Câu 19. Một hình vuông có chu vi 48 cm. Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông, có chiều dài là 16cm. Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: A. 24cm B. 12cm C. 8cm D. 10cm Câu 20. Số trung bình cộng của các số tự nhiên từ 20 đến 26 là: A. 22 B. 23 C. 24 D. 25 B. PHẦN TỰ LUẬN ( 50 điểm ) 1/ Đặt tính rồi tính 5228 + 2815 6827 – 319 108 x 7 635 : 5 ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. 2/ Tính giá trị biểu thức a/ 64575 – 10021 x 5 b/ 84575 + 22512 : 3 - 305 ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. 3/ Một hộp bút chì có 12 bút. Một thùng có 6 hộp bút. Vậy một thùng có ………bút. Em chọn kết quả trên vì : ............................................................................................. ......................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. 4/ Một cửa hàng có 10450 kg gạo , cửa hàng đã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ? ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 5/ Một hình chữ nhật có chiều dài 8 m, nếu bớt chiều dài 3 m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính chu vi của hình chữ nhật ? ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 4 NĂM HỌC: 2012 – 2013 A. Phần trắc nghiệm ( Mỗi câu trả lời đúng đạt 5 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án B A B A D C A C B C Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A B C B D B A C C B B. Phần tự luận * Bài 1 : 10 đ , mỗi bài 2,5 đ ( đặt tính đúng 0,5 đ ; tính đúng 2 đ) 8043 6508 756 127 * Bài 2 ( 10 đ) a/ 64575 – 10021 x 5 b/ 84575 + 22512 : 3 - 305 = 64575 – 50105 ( 2,5đ) = 84575 + 7504 - 305 ( 2đ) = 14470 = 92079 – 305 ( 1,5đ) = 91774 ( 1,5đ) 2,5đ) * Bài 3 : ( 10 đ) + Ghi đúng vào chỗ chấm : 72 ( 5đ) + Giải thích hợp lí ( 5đ) * Bài 4 : ( 10 đ) Số kg gạo cửa hàng đã bán ( 2đ) 560 x 4 = 2240 ( kg) ( 2đ) Số kg gạo cửa hàng còn lại ( 2đ) 10 450 – 2240 = 8210 ( kg) ( 2đ) * Bài 5 : ( 10 đ) ĐS : 8210 kg ( 2đ) Chiều rộng của hình chữ nhật là: ( 2 đ) 8 – 3 = 5 (m) ( 2 đ) Chu vi hình chữ nhật là: ( 2 đ) (8+5) x 2 =26 (m) ( 2 đ ) Đáp số: 26 mét. ( 2 đ)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.