Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013

doc
Số trang Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013 5 Cỡ tệp Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013 103 KB Lượt tải Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013 0 Lượt đọc Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013 136
Đánh giá Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 tỉnh Bình Dương năm 2012 - 2013
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _________ Trường……………………… KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 5 …….. Năm học: 2012-2013 Lớp: ……………………………….. Ngày: 14/9/2012 Thời gian: 60 phút Tên: ………………………………... A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 100 điểm ) Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng Câu 1: Giá trị của biểu thức 2385: ( 5 x 9 ) A. 53 B. 43 C. 45 Câu 2: Tìm x : x + 312468 = 406784 A. x = 194316 B. x = 94316 C. x = 94326 D. 55 D. x = 719252 Câu 3: Những số chia hết cho 5 là những số: A. Có tận cùng là 1; 3; 7; 9 B. Có tận cùng là 3 hoặc 9 C. Có tổng các chữ số chia hết cho 5 D. Có tận cùng là 0 hoặc 5 Câu 4: Tích của 4027 và 15 : A. 61405 B. 60405 C. 60305 D. 27162 Câu 5: Biểu thức có giá trị bằng biểu thức 165 x 7 + 165 x 3 là: A. 165 x 7 – 165 x 3 B. 165 x ( 7 – 3 ) C. 165 x ( 7 + 3 ) D. 165 x 7 x 3 Câu 6: Phân số A. 1 2 12 20 được rút gọn tối giản: 3 B. 5 C. 3 10 Câu 7 : Phân số nào chỉ phần đã tô đậm của hình vẽ dưới đây? D. 2 3 A. 3 5 B. 5 3 C. 5 8 D. 3 8 Câu 8: Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân nặng 4 kg? A. 80 Câu 9: B. 50 C. 40 D. 20 C. 61305 D. 61350 6 m213 dm2 5 cm2 = …… cm2 Số điền vào chỗ chấm : A. 6135 B. 60135 Câu 10: Ba toa xe lửa hạng nhất, mỗi toa có 56 ghế ngồi, bốn toa xe lửa hạng nhì mỗi toa có 42 ghế ngồi. Trung bình mỗi toa xe lửa có số ghế ngồi là: A. 50 ghế ngồi B. 47 ghế ngồi C. 49 ghế ngồi D. 48 ghế ngồi Câu 11: Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỷ thứ mấy ? A. 10 B. 18 C. 19 D. 20 Câu 12: Giá trị biểu thức: 325 x 205 – 17262 : 137 là: A. 66499 B. 66625 C. 66535 D. 66399 Câu 13: Tuổi chị và tuổi em cộng lại là 32 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi ? A. 24 B. 12 C. 20 Câu 14: Lớp 4A có 36 học sinh trong đó có 2 3 D. 40 số học sinh được xếp loại giỏi. Tính số học sinh xếp loại giỏi ở lớp 4A. A. 22 học sinh B. 12 học sinh C. 18 học sinh D. 24 học sinh Câu 15: Một hình vuông có độ dài cạnh là 225 cm. Diện tích của hình vuông đó là: A. 900 cm2 B. 9000 cm2 C. 50625 cm2 D. 506250 cm2 Câu 16: Nhìn vào hình vẽ dưới đây và hãy viết tên hình vào chỗ chấm : .......................... .................... ........................ ............................. Câu 17: Một người đi xe máy trong nửa giờ đi được quãng đường dài 12 km, vậy người đó đi xe máy trong 2 giờ được quãng đường dài là: A. 24 km B. 36 km C. 48 km D. 96 km Câu 18: Diện tích hình hình bình hành là 450 m2, chiều cao 18 m. Độ dài đáy hình bình hành đó là: A. 25 cm B. 50 m Câu 19: Rút gọn phân số A. 18 30 B. 36 72 C. 25 m D. 50 dm ta được phân số tối giản: 12 24 C. 6 12 D. 1 2 Câu 20: Quãng đường từ C đến D dài 15 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000 thì quãng đường đó là: A. 15 dm B. 15 mm C. 15 cm D. 15 m B. TỰ LUẬN ( 50 điểm ) Bài 1: Tính a/ 4 2  5 3 : 3 2 b/ 8 15 + 4 3 x 3 5 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….......................… Bài 2: Thêm dấu ngoặc đơn để biểu thức có kết quả đúng : a) 565 x 38 -12 : 4 + 3 = 19778 ……………………………….. b) 15 x 7 + 2 x 4 = 428 ………………………….. Bài 3: Một xe ô tô chuyến trước chở được 3 tấn muối, chuyến sau chở được nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến chở được bao nhiêu tạ muối? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 4: Bạn Khánh đi bộ từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 84 m thì hết 15 phút.Nếu bạn Khánh đi xe đạp từ nhà đến trường, mỗi phút đi được 180 m thì hết bao nhiêu phút? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. Bài 5: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 64m và chiều rộng 25m. Trung bình cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được 1 2 kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… -----------Hết------------ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 5 NĂM HỌC: 2012 – 2013 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 100 điểm ) ( Mỗi câu trả lời đúng đạt 5 điểm) Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: D Câu 4: B Câu 5: C Câu 6: B Câu 7: D Câu 8: A Câu 9: C Câu 10: D Câu 11: C Câu 12: A Câu 13: C Câu 14: D Câu 15: C Câu 16: chủ nhật, thoi, vuông, bình hành. Câu 17: C Câu 18: C Câu 19: D Câu 20: C B. TỰ LUẬN ( 50 điểm ) ( Mỗi bài đúng đạt 10 điểm) Bài 1: Tính: a/ 4 2 3  : 5 3 2 = = b/ 8 15 + 4 3 x 4 4  ( 2 đ) 5 9 36 20 16   ( 3đ) 45 45 45 3 8 12 = + 5 15 15 20 4 = 15 = 3 ( 3 đ) ( 2 đ) Bài 2: a) 565 x ( 38 -12 : 4 ) + 3 = 19778 b) ( 15 x 7 + 2) x 4 = 428 Bài 3: Đổi: 3 tấn = 30 tạ ( 2,5đ) Số tạ muối chuyến sau chở được là: 30 + 3 = 33 (tạ) ( 2,5đ) Số tạ muối cả hai chuyến chở được là: 30 + 33 = 63 (tạ) ( 2,5đ) Đáp số: 63 tạ ( 2,5 đ) Bài 4: Quãng đường từ nhà đến trường là: 84 x 15 = 1260 ( m) ( 4 đ) Thời gian để Khánh đạp xe đạp từ nhà tới trường là:1260 : 180 = ( 7 phút ) ( 4đ ) Đáp số : 7 phút (2đ ) Bài 5: Diện tích thửa ruộng là: 64 x 25 = 1600 (m2) ( 4 đ) Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó là: 1 2 x 1600 = 800 (kg) ( 4 đ) 800 kg = 8 tạ ( 1 đ) Đáp số: 8 tạ ( 1 đ) -----------Hết------------
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.