Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi môn Tiếng Anh lớp 5 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013-2014

pdf
Số trang Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi môn Tiếng Anh lớp 5 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013-2014 3 Cỡ tệp Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi môn Tiếng Anh lớp 5 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013-2014 109 KB Lượt tải Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi môn Tiếng Anh lớp 5 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013-2014 1 Lượt đọc Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi môn Tiếng Anh lớp 5 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013-2014 35
Đánh giá Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi môn Tiếng Anh lớp 5 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013-2014
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI NĂM HỌC 2013-2014 Môn: Tiếng Anh lớp 5 Thời gian làm bài: 10 phút Họ tên học sinh:.....................................................Trường TH:.................................................... Huyện, tx, tp:......................................................... SBD:.............................................................. Họ, tên, chữ ký GT1:................................................................................................. Số phách Họ, tên, chữ ký GT2:................................................................................................. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Điểm bằng số:................................................ GK1:............................................... Số phách Điểm bằng chữ:.............................................. GK2:............................................... -----------------------------------------------------------Học sinh làm bài trên tờ đề thi I. Điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây bằng những từ, cụm từ thích hợp như ví dụ dưới đây: VD: 0. How much 1. ……………….is the weather like in Viet nam in the summer ? 2…………………sausage do you want ? - Two kilos, please. 3…………………oranges are there in the fridge ? - There are five. 4…………………do you usually do on Sundays? 5…………………does David always go in the morning ? 6…………………do you travel to work every day ? - By bus, of course. 7…………………is it ? - It’s five past eight. 8………………... is her hair ? - It’s yellow. 9…………………does he feel ? - Tired and thirsty. 10……………….don’t we go swimming ? - Yes, that’s a good idea. 1......................... 2........................ 3......................... 4......................... 5......................... 6......................... 7........................ 8......................... 9......................... 10....................... II. Em hãy viết 5 câu về một ngày của bạn Ba dựa vào từ, cụm từ cho sẵn: Activities time - get up at 6.00 am - have breakfast at 6.30 - go to school at 7.00 - play soccer in the afternoon - do homework in the evening - go to bed at 10.00 pm Ba gets up at 6 o'clock. He.………..…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………… ....................................The end.................................... Giám thị không giải thích gì thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TNNT NĂM HỌC 2013-2014 Môn: Tiếng Anh lớp 5 I. 5 điểm, mỗi câu điền đúng cho 0,5 điểm: 1. What 2. How much 3. How many 4. What 5. Where 6. How 7. What time 8. What color 9. How 10. Why II. 5 điểm, mỗi câu viết đúng cho 1 điểm: …. He has breakfast at 6.30. He goes to school at 7.00. He plays soccer in the afternoon. He does (his) homework in the evening. He goes to bed at 10.00 pm Tổng điểm: 10 ------------------The end------------------
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.