Giáo trình Oracle cơ bản - Ebook

doc
Số trang Giáo trình Oracle cơ bản - Ebook 104 Cỡ tệp Giáo trình Oracle cơ bản - Ebook 3 MB Lượt tải Giáo trình Oracle cơ bản - Ebook 0 Lượt đọc Giáo trình Oracle cơ bản - Ebook 4
Đánh giá Giáo trình Oracle cơ bản - Ebook
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

SQL và PL/SQL Cơ bản Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL MỤC LỤC MỤC LỤC ... ...1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG ... ...5 1.1. NGÔN NGỮ SQL ... 1.1.1. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ SQL ... 1.1.2. Chuẩn SQL ... 1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU ... 1.2.1. Các thành phần logic trong database... 1.2.2. Các đối tượng trong database ... 1.2.3. Các nhóm lệnh SQL cơ bản ... 1.3. CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC HÀNH... 1.3.1. Mô hình dữ liệu ... 1.3.2. Cấu trúc bảng dữ liệu ... ..5 .5 ..5 ...5 ..5 ...6 .6 ..7 ..7 .7 CHƯƠNG 2. LỆNH TRUY VẤN CƠ BẢN ... .9 2.1. CÂU LỆNH TRUY VẤN ... 2.1.1. Quy tắc viết lệnh ... 2.1.2. Câu lệnh truy vấn cơ bản ... 2.1.3. Các thành phần khác của mệnh đề SELECT ... 2.1.4. Phân biệt giá trị dữ liệu trả về ... 2.1.5. Giá trị NULL ... 2.2. SQL*PLUS, CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC LỆNH SQL VỚI DATABASE ... 2.2.1. Câu lệnh tương tác của SQL*Plus ... 2.2.2. Phân nhóm câu lệnh trong SQL*Plus... 2.2.3. Chi tiết các lệnh SQL*Plus cơ bản ... 2.3. BÀI TẬP ... ..9 ...9 ..9 ..9 ..10 ..11 ...11 .11 ...12 .13 ..15 CHƯƠNG 3. TRUY VẤN DỮ LIỆU CÓ ĐIỀU KIỆN ... ..17 3.1. CÁC GIỚI HẠN TRONG TRUY VẤN DỮ LIỆU ... 3.1.1. Mệnh đề WHERE... 3.1.2. Các toán tử sử dụng trong mệnh đề WHERE ... 3.1.3. Ví dụ sử dụng các toán tử điều kiện ... 3.2. SẮP XẾP DỮ LIỆU TRẢ VỀ... 3.2.1. Mệnh đề ORDER BY ... 3.2.2. Sắp xếp nhiều cột dữ liệu trả về... 3.3. BÀI TẬP ... ...17 ...17 ..18 .19 ..20 ...20 ..20 ..21 CHƯƠNG 4. CÁC HÀM SQL ... 4.1. TỔNG QUAN VỀ HÀM SQL... 4.1.1. Cấu trúc hàm SQL ... 4.1.2. Phân loại hàm SQL ... 4.2. HÀM SQL THAO TÁC TRÊN TỪNG DÒNG DỮ LIỆU... 4.2.1. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu số... 4.2.2. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu ký tự... 4.2.3. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu thời gian... 4.2.4. Các hàm chuyển đổi kiểu ... 4.3. HÀM THAO TÁC TRÊN TẬP HỢP ... 4.3.1. Các hàm tác động trên nhóm ... 4.3.2. Mệnh đề GROUP BY ... 4.4. MỘT SỐ HÀM MỚI BỔ SUNG TRONG Oracle9i ... 4.4.1. Hàm NULLIF ... 4.4.2. Hàm COALSCE ... 4.4.3. Câu lệnh case ... ...23 ..23 .23 ...23 .24 ..24 .26 .30 ...32 ...34 ...34 ...35 ..36 .36 ..36 ..36 Trang 1 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 4.5. BÀI TẬP ... 4.5.1. Hàm trên từng dòng dữ liệu ... 4.5.2. Hàm trên nhóm dữ liệu ... CHƯƠNG 5. LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU MỞ RỘNG... 5.1. KẾT HỢP DỮ LIỆU TỪ NHIỀU BẢNG ... 5.1.1. Mối liên kết tương đương ... 5.1.2. Mối liên kết không tương đương ... 5.1.3. Mối liên kết cộng ... 5.1.4. Liên kết của bảng với chính nó (tự thân)... 5.1.5. Cách biểu diễn kết nối mới trong Oracle 9i ... 5.1.6. Các toán tử tập hợp ... 5.2. LỆNH TRUY VẤN LỒNG ... 5.2.1. Câu lệnh SELECT lồng nhau. .. 5.2.2. Toán tử SOME/ANY/ALL/NOT IN/EXITS ... 5.3. CẤU TRÚC HÌNH CÂY ... 5.3.1. Cấu trúc hình cây trong 1 table ... 5.3.2. Kỹ thuật thực hiện ... 5.3.3. Mệnh đề WHERE trong cấu trúc hình cây... 5.4. BÀI TẬP ... CHƯƠNG 6. BIẾN RUNTIME ... 6.1. DỮ LIỆU THAY THẾ TRONG CÂU LỆNH ... 6.2. LỆNH DEFINE ... 6.3. LỆNH ACCEPT ... 6.4. BÀI TẬP ... CHƯƠNG 7. TABLE VÀ CÁC LỆNH SQL VỀ TABLE... 7.1. LỆNH TẠO TABLE... 7.1.1. Cú pháp tạo bảng ... 7.1.2. Tính toán kích thước table (tham khảo) ... 7.2. MỘT SỐ QUY TẮC KHI TẠO TABLE ... 7.2.1. Quy tắc đặt tên Object ... 7.2.2. Quy tắc khi tham chiếu đến Object ... 7.3. Các Kiểu dữ liệu cơ bản... 7.3.1. Kiểu CHAR ... 7.3.2. Kiểu VARCHAR2 ... 7.3.3. Kiểu VARCHAR ... 7.3.4. Kiểu NUMBER ... 7.3.5. Kiểu FLOAT ... 7.3.6. Kiểu LONG ... 7.3.7. Kiểu DATE ... 7.3.8. Kiểu RAW và kiểu LONG RAW... 7.3.9. Kiểu ROWID ... 7.3.10. Kiểu MLSLABEL ... 7.3.11. Chuyển đổi kiểu ... 7.4. RÀNG BUỘC DỮ LIỆU TRONG TABLE ... 7.4.1. NULL/NOT NULL ... 7.4.2. UNIQUE ... 7.4.3. PRIMARY KEY ... 7.4.4. FOREIGN KEY ( Referential ) ... 7.4.5. CHECK ... 7.5. LỆNH DDL CAN THIỆP TỚI TABLE ... 7.5.1. Chỉnh sửa cấu trúc table ... 7.5.2. Các lệnh DDL khác ... 7.5.3. Chú dẫn cho table ... 7.5.4. Thay đổi tên object... 7.5.5. Xóa dữ liệu của table ... ..36 ..36 ...39 .40 ...40 ..40 .40 .40 .41 ...41 ..42 ...43 ...43 ..43 .44 ...44 ..44 ..45 ..46 ...50 .50 ..50 ...51 ..51 ...52 52 52 53 54 54 54 55 55 55 56 56 56 56 57 58 58 58 58 59 59 59 59 60 60 60 60 61 61 62 62 Trang 2 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 7.6. THÔNG TIN VỀ TABLE TRONG TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU... 7.7. BÀI TẬP ... ...62 ..63 CHƯƠNG 8. CÁC LỆNH THAO TÁC DỮ LIỆU... ..64 8.1. THAO TÁC DỮ LIỆU TRONG TABLE ... 8.1.1. Thêm mới dòng dữ liệu ... 8.1.2. Cập nhật dòng dữ liệu ... 8.1.3. Lệnh Merge... 8.1.4. Xóa dòng dữ liệu... 8.1.5. Lỗi ràng buộc dữ liệu ... 8.2. LỆNH ĐIỀU KHIỂN GIAO DỊCH... 8.3. BÀI TẬP ... .64 ...64 .65 ...65 .66 ...66 ..66 ..67 CHƯƠNG 9. SEQUENCE VÀ INDEX... 9.1. SEQUENCE... 9.1.1. Tạo Sequence... 9.1.2. Thay đổi và huỷ sequence ... 9.2. INDEX... 9.2.1. Tạo index ... 9.2.2. Sử dụng index... 9.3. BÀI TẬP ... CHƯƠNG 10. VIEWS ... ...68 ...68 ..68 .69 ...69 ...69 ..69 ..70 ...71 10.1. VIEWS ... 10.1.1. Tạo view ... 10.1.2. Xóa các view ... 10.2. BÀI TẬP ... ...71 ..71 ..71 ...72 CHƯƠNG 11. QUYỀN VÀ BẢO MẬT ... ..73 11.1. QUYỀN - PRIVILEGE ... 11.2. ROLE... 11.3. SYNONYM... .73 ..74 ...74 CHƯƠNG 12. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PL/SQL... ..76 12.1. TỔNG QUAN VỀ PL/SQL ... 12.1.1. Cú pháp lệnh PL/SQL ... 12.1.2. Khối lệnh PL/SQL ... 12.2. LỆNH LẬP TRÌNH PL/SQL ĐƠN GIẢN ... 12.2.1. Lệnh IF... 12.2.2. Lệnh lặp LOOP không định trước ... 12.2.3. Lệnh lặp LOOP có định trước ... 12.2.4. Lệnh lặp WHILE ... 12.2.5. Lệnh GOTO, nhảy vô điều kiện ... 12.3. GIỚI THIỆU CURSOR ... 12.4. CÁC KIỂU DỮ LIỆU THÔNG DỤNG... 12.4.1. Kiểu dữ liệu Table ... 12.4.2. Kiểu dữ liệu Record ... 12.4.3. Sao kiểu dữ liệu một dòng ... 12.4.4. Sao kiểu dữ liệu của một cột ... 12.4.5. Lệnh SELECT... INTO... 12.5. BÀI TẬP ... ...76 ...76 ...76 ...77 ..77 ...78 ...78 ...78 .78 ...79 ..81 ...81 ...81 ..82 ..82 ...82 ...83 CHƯƠNG 13. GIỚI THIỆU PROCEDURE BUILDER ... ..84 13.1. CÁC THÀNH PHẦN TRONG PROCEDURE BUILDER ... 13.1.1. Object Navigator ... 13.1.2. Program Unit Editor... 13.1.3. Store Program Unit Editor ... ...84 ..84 .85 ...85 Trang 3 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 13.1.4. Database Trigger Edditor ... 13.2. CÁC HÀM, THỦ TỤC ... 13.2.1. Tạo hàm, thủ tục trên Client ... 13.2.2. Tạo hàm, thủ tục trên Server ... 13.2.3. Dò lỗi đối với các hàm, thủ tục ... CHƯƠNG 14. GIỚI THIỆU CÁC THỦ TỤC, HÀM VÀ PACKAGE ... 14.1. THỦ TỤC ... 14.1.1. Tạo thủ tục ... 14.1.2. Huỷ bỏ thủ tục ... 14.1.3. Các bước lưu giữ một thủ tục ... 14.2. HÀM ... 14.2.1. Tạo hàm... 14.2.2. Thực hiện một hàm ... 14.2.3. Lợi ích của việc sử dụng hàm ... 14.2.4. Một số hạn chế khi sử dụng hàm trong câu lệnh SQL ... 14.2.5. Huỷ bỏ hàm... 14.2.6. Hàm và thủ tục ... 14.3. PACKAGE... 14.3.1. Cấu trúc của package ... 14.3.2. Tạo package ... 14.3.3. Huỷ package ... 14.3.4. Lợi ích của việc sử dụng package ... 14.3.5. Một số package chuẩn của Oracle ... CHƯƠNG 15. DATABASE TRIGGER ... 15.1. TẠO TRIGGER ... 15.1.1. Phân loại trigger ... 15.1.2. Lệnh tạo trigger ... 15.1.3. Sử dụng Procedure builder để tạo trigger ... 15.2. QUẢN LÝ TRIGGER ... 15.2.1. Phân biệt database trigger ... 15.2.2. Thay đổi trạng thái của database trigger ... 15.2.3. Huỷ bỏ trigger ... 15.2.4. Lưu ý khi sử dụng trigger ... PHỤ LỤC ... A - TÀI LIỆU THAM KHẢO ... B - DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ... .85 .86 ...86 .86 ..87 ...88 ..88 ..88 ...89 ...89 ...89 ...90 .90 ...91 ..91 .91 ..92 ...92 ...92 ..93 ..95 ..95 ..96 .97 ..97 ...97 .98 ...99 ...100 ...100 ...101 .101 ..102 ...103 .103 ..103 Trang 4 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG 1.1.NGÔN NGỮ SQL 1.1.1. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ SQL Mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ - RDBMS, do E.F Codd đưa ra vào đầu thập kỷ 70. Từ đó đến nay, nó liên tục phát triển trở thành mô hình CSDL phổ biến bậc nhất. Mô hình quan hệ gồm các thành phần sau: Tập hợp các đối tượng và / hoặc các mối quan hệ Tập hợp các xử lý tác động tới các quan hệ Ràng buộc dữ liệu đảm bảo tính chính xác và nhất quán. SQL (Structured Query Language, đọc là "sequel") là tập lệnh truy xuất CSDL quan hệ. Ngôn ngữ SQL được IBM sử dụng đầu tiên trong hệ quản trị CSDL System R vào giữa những năm 70. Hệ ngôn ngữ SQL đầu tiên (SEQUEL2) được IBM công bố vào tháng 11 năm 1976. Năm 1979, tập đoàn Oracle giới thiệu thương phẩm đầu tiên của SQL. SQL cũng được cài đặt trong các hệ quản trị CSDL như DB2 của IBM và SQL/DS. Ngày nay, SQL được sử dụng rộng rãi và đuợc xem là ngôn ngữ chuẩn để truy cập CSDL quan hệ. 1.1.2. Chuẩn SQL Năm 1989, viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) công nhận SQL là ngôn ngữ chuẩn để truy cập CSDL quan hệ trong văn bản ANSI SQL89. Năm 1989, tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) công nhận SQL ngôn ngữ chuẩn để truy cập CSDL quan hệ trong văn bản ISO 9075-1989. Tất cả các hệ quản trị CSDL lớn trên thế giới cho phép truy cập bằng SQL và hầu hết theo chuẩn ANSI. 1.2.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.2.1. Các thành phần logic trong database Thành phần Diễn giải Table Cấu trúc lưu trữ cơ bản nhất trong CSDL quan hệ (RDBMS), nó bao gồm 1 hoặc nhiều columns (cột dữ liệu) với 0 hoặc nhiều rows (dòng dữ liệu). Row Tổ hợp những giá trị của Column trong bảng. Một row còn được gọi là 1 record (bản ghi). Column Quy định một loại dữ liệu trong bảng. Ví dụ: loại dữ liệu tên phòng ban có trong bảng phòng ban. Ta thể hiển thị column này thông qua tên column và có thể kèm theo một vài thông tin khác về column như kiểu dữ liệu, độ dài của dữ liệu. Field Giao của column và row. Field chính là nơi chứa dữ liệu. Nếu không có dữ liệu trong field ta nói field có gia trị là NULL. Primary Key Là một column hoặc một tập các column xác định tính duy nhất của các rows ở trong bảng. Ví dụ DEPTNO là Primary Key của bảng DEPT vì nó được dùng để xác định duy nhất một phòng ban trong bảng DEPT mà đại diện là một row dữ liệu. Trang 5 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Primary Key nhất thiết phải có số liệu. Foreign Key Là một column hoặc một tập các columns có tham chiếu tới chính bảng đó hoặc một bảng khác. Foreign Key xác định mối quan hệ giữa các bảng. Constraints Là các ràng buộc đối với dữ liệu trong các bảng thuộc database. Ví dụ: Foreign Key, Primary Key... Ví dụ: minh hoạ các thành phần logic trong database EMP Row DEPT EMPNO ENAME 7369 SMITH 20 7499 ALLEN 30 10 ACCOUNTING 7521 WARD 30 20 RESEARCH 7566 JONES 20 30 SALES 7654 MARTIN 30 7698 BLAKE 30 40 OPERATIONS EMP DEPT DEPTNO DEPTNO DNAME Foreign key 7782 CLARK 10 Primary key Column Hình vẽ 1. Minh hoạ các thành phần logic trong database 1.2.2. Các đối tượng trong database Đối tượng Diễn giải Table Cấu trúc lưu trữ cơ bản nhất trong CSDL quan hệ (RDBMS), gồm row và column View Là cấu trúc logic hiển thị dữ liệu từ 1 hoặc nhiều bảng Sequence Lết sinh giá trị cho các primary key Index Tăng tính thực thi cho câu lệnh truy vấn Synonym Tên tương đương của đối tượng Program unit Tập hợp các câu lệnh thực hiện được viết bởi ngôn ngữ SQL và PL/SQL, bao gồm Procedure, function, package... 1.2.3. Các nhóm lệnh SQL cơ bản Tên lệnh Diễn giải SELECT Là lệnh thông dụng nhất, dùng để lấy, xem dữ liệu trong CSDL. INSERT UPDATE DELETE Là 3 lệnh dùng để nhập thêm những row mới, thay đổi nội dung dữ liệu trên các row hay xoá các row trong table. Những lệnh này được gọi là các lệnh thao tác dữ liệu DML (Data Manipulation Language) Trang 6 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL CREATE ALTER DROP RENAME TRUNCATE COMMIT ROLLBACK SAVE POINT Là 3 lệnh dùng để thiết lập, thay đổi hay xoá bỏ cấu trúc dữ liệu như là table, view, index. Những lệnh này được gọi là các lệnh định nghĩa dữ liệu DDL (Data Definition Language) Quản lý việc thay đổi dữ liệu bằng các lệnh DML. Việc thay đổi dữ liệu có thể được nhóm lại thành các transaction. 2 lệnh này dùng để gán hoặc huỷ các quyền truy nhập vào CSDL Oracle và các cấu trúc bên trong nó. Những lệnh này được gọi là các lệnh điều khiển dữ liệu DCL (Data Control Language) GRANT REVOKE 1.3.CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC HÀNH 1.3.1. Mô hình dữ liệu DEPT EMP SALGRADE BONUS DUMMY Hình vẽ 2. Mô hình dữ liệu thực hành 1.3.2. Cấu trúc bảng dữ liệu Bảng DEPT Tên cột Kiểu Điều kiện PRIMARY KEY Diễn giải Mã phòng ban DEPTNO NUMBER(2) DNAME VARCHAR2(14) Tên phòng ban LOC VARCHAR2(13) Địa chỉ Bảng SALGRADE Tên cột Kiểu Điều kiện PRIMARY KEY Diễn giải GRADE NUMBER LOSAL NUMBER Giá trị thấp nhất HISAL NUMBER Giá trị cao nhất Mức lương Trang 7 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Bảng EMP Tên cột Kiểu Điều kiện EMPNO NUMBER(4) PRIMARY KEY ENAME VARCHAR2(10) JOB VARCHAR2 (9) MGR NUMBER(4) HIREDATE DATE Ngày gia nhập công ty SAL NUMBER(7,2) Lương COMM NUMBER(7,2) DEPTNO NUMBER(2) NOT NULL, Diễn giải Mã nhân viên Tên nhân viên Nghề nghiệp FOREIGN KEY (EMP.EMPNO) Mã người quản lý Thưởng FOREIGN KEY (DEPT.DEPTNO) Mã phòng ban Trang 8 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Chương 2. LỆNH TRUY VẤN CƠ BẢN 2.1.CÂU LỆNH TRUY VẤN 2.1.1. Quy tắc viết lệnh Các câu lệnh truy vấn được biểu diễn theo các quy tắc sau: Các lênh trong câu lệnh SQL thuộc loại không phân biệt chữ viết hoa hay thường. Nội dung của một câu lệnh SQL có thể được trải dài trên nhiều dòng. Các từ khoá không được phép viết tắt hay phân cách trên nhiều dòng Các mệnh đề thông thường được đặt trên nhiều dòng khác nhau Để rõ ràng trong việc thể hiện câu lệnh, ta nên sử dụng các dấu TAB khi viết lệnh Ta có thể sử dụng các ký tự đặc biệt như: +, -, \, *,... để biểu diễn giá trị trong câu lệnh. Lệnh kết thúc bởi dấu chấm phẩy (;). 2.1.2. Câu lệnh truy vấn cơ bản Cú pháp: SELECT FROM [DISTINCT ] table; {*, column [alias],...} Với: SELECT DISTINCT column alias FROM table Hiển thị nội dung của một hay nhiều cột Phân biệt nội dung giữa các dòng dữ liệu trả về Lấy tất các các cột trong bảng Tên cột dữ liệu cần trả về Phần tiêu đề của cột dữ liệu trả về Tên bảng chứa dữ liệu truy vấn Ví dụ: SELECT FROM emp; Cấu trúc của lệnh truy vấn gồm có hai phần: Mệnh đề chọn lựa bao gồm Lệnh SELECT và tên cột dữ liệu trả về Mệnh đề biểu diễn nơi chứa bao gồm FROM và tên bảng. 2.1.3. Các thành phần khác của mệnh đề SELECT Trong mệnh đề SELECT còn có thể đưa vào các thành phần khác: Biểu thức toán học Column alias Các column được ghép chuỗi Literal Biểu thức toán học Trong mệnh đề SELECT biểu thức toán học có thể các giá trị (column hoặc hàng số), các toán tử, các hàm. Các toán tử được dùng là (+), (-), (*), (/). Độ ưu tiên của các toán tử giống trong phần số học. Ví dụ: Trang 9 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL SELECT ename, sal *12, comm FROM emp; SELECT ename, (sal+250)*12 FROM emp; Tiêu đề của cột (column alias) Trong mệnh đề SELECT, column alias là phần nhãn hiển thị của column khi lấy số liệu ra. Trong column alias không được có dấu cách và viết cách sau tên column một dấu cách. Column alias được chấp nhận có dấu cách khi được đặt trong dấu nháy kép (“ “). Ví dụ: (ANUAL chính là column alias) SELECT ename, SAL*12 ANUAL, comm FROM emp; Ghép tiếp các cột dữ liệu Toán tử ghép tiếp chuỗi (||) cho phép ghép tiếp dữ liệu trong các cột khác nhau của cùng một dòng dữ liệu với nhau thành một chuỗi. Ta có thể có nhiều toán tử ghép chuỗi trong cùng một column alias. Ví dụ: SELECT empno||ename EMPLOYEE FROM emp; Ghép tiếp chuỗi ký tự Trong mệnh đề SELECT, ta có thể thực hiện ghép tiếp bất kỳ ký tự nào, biểu thức hay số nào mà không phải là column hoặc column alias. Ví dụ: SELECT empno || ename || ‘ WORK IN DEPARTMENT ’ || deptno ‘Employee Detail’ FROM emp; 2.1.4. Phân biệt giá trị dữ liệu trả về Trong thực tế nhiều khi giá trị dữ liệu trên các dòng dữ liệu kết xuất trùng nhau. Gây nhiều bất tiện. Để có thể lấy được chỉ các dòng dữ liệu phân biệt với nhau. Ta sử dụng mệnh đề DISTINCT trong câu lệnh truy vấn. Ví dụ: SQL> SELECT deoptno FROM dept; DEPTNO 10 30 10 20 14 rows selected. SQL> SELECT DISTINCT deoptno FROM dept; DEPTNO 10 30 20 3 rows selected. Trang 10 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 2.1.5. Giá trị NULL Cột có giá trị rỗng (NULL) là cột chưa được gán giá trị, nói cách khác nó chưa được khởi tạo giá trị. Các cột với bất cứ kiểu dữ liệu nào cũng có thể có trị NULL, trừ khi được nó là khóa hay có ràng buộc toàn vẹn NOT NULL. Trong biểu thức có bất kỳ giá trị NULL nào kết quả cũng là NULL. Ví dụ: SELECT ename, FROM emp; sal*12 + comm ANUAL_SAL NULL trong các hàm của SQL Trong các hàm làm việc với từng cột hay hàm vô hướng (scalar function). Các hàm loại này trả về trị null khi có tham số NULL, trừ hàm NVL và TRANSLATE có thể trả về giá trị thực. Cú pháp của hàm NVL: NVL (DATECOLUMN,’01-01-2001’) NVL(NUMBERCOLUMN, 9) NVL(CHARCOLUMN,’STRING’) NVL(comm,0) trả về trị 0 khi comm là null SELECT ename, sal*12 + NVL(comm,0) ANUAL_SAL FROM emp; Trong các hàm làm việc với nhóm các cột (group function): Hầu hết các hàm làm việc trên nhóm bỏ qua trị null, ví dụ như khi sử dụng hàm AVG để tính trung bình cho một cột có các giá trị 1000, NULL, NULL, NULL, 2000. Khi đó trung bình được tính là (1000+2000)/2=1500, như vậy trị null bị bỏ qua chứ không phải xem là trị 0. NULL trong các biểu thức so sánh, điều kiện Để kiểm tra có phải NULL hay không dùng các toán tử IS NULL hoặc IS NOT NULL. Nếu trong biểu thức so sánh có trị null tham gia và kết quả của biểu thức phụ thuộc vào trị null thì kết quả là không xác định, tuy nhiên trong biểu thức DECODE, hai giá trị null được xem là bằng nhau trong phép so sánh. Oracle xem các biểu thức với kết quả không xác định tương đương với FALSE. (Ví dụ: comm = NULL) có kết quả không xác định và do đó biểu thức so sánh xem như cho kết quả FALSE. Trong câu lệnh sau không có mẫu tin nào được chọn SELECT * FROM emp WHERE comm=NULL; Nếu muốn chọn các nhân viên có comm là NULL thì phải dùng toán tử IS NULL SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL; 2.2.SQL*PLUS, CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC LỆNH SQL VỚI DATABASE 2.2.1. Câu lệnh tương tác của SQL*Plus Oracle hỗ trợ công cụ SQL*Plus cho phép người sử dụng có thể tương tác trực tiếp với Oracle Server thông qua các câu lệnh SQL và PL/SQL. Theo đó người sử dụng có thể tương tác với Oracle Server thông qua hai loại câu lệnh: Câu lệnh SQL Câu lệnh của bản thân chương trình SQL*Plus Trang 11 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Hình vẽ 3. Câu lệnh của SQL*Plus Khác biệt giữa lệnh SQL và SQL*Plus SQL Là ngôn ngữ để giao tiếp với Oracle Server trong việc truy xuất dữ liệu Câu lệnh dựa trên bộ ký tự chuẩn ASCII Thao tác trên các dữ liệu có trong các bảng đã được định nghĩa trong database Câu lệnh được nạp vào bộ nhớ đệm trên một hoặc nhiều dòng Câu lệnh không được viết tắt SQL*Plus Nhận dạng lệnh SQL và gửi lệnh lên Server Tuỳ thuộc vào từng phiên bản của Oracle Không thao tác với dữ liệu trong database Câu lệnh được tải trực tiếp không thông qua bộ đệm Câu lệnh có thể viết tắt Có sử dụng ký tự kết thúc lệnh khi thực hiện Không đòi hỏi phải có ký tự kết thúc lệnh Sử dụng các hàm trong việc định dạng dữ liệu Sử dụng các lệnh định dạng dữ liệu của chính SQL*Plus 2.2.2. Phân nhóm câu lệnh trong SQL*Plus Các lệnh SQL*Plus có thể phân thành nhóm chính sau: Nhóm lệnh Diễn giải Môi trường Tác động và gây ảnh hưởng tới môi trường làm việc của SQL*Plus trong phiên làm việc hiện tại. Định dạng dữ liệu Định dạng lại dữ liệu trả về từ server Thao tác file Lưu giữ, nạp và chạy các file scrips Thực hiện lệnh Gửi các lệnh SQL có trong bộ đệm lên server Soạn thảo Sửa đổi lại lệnh SQL có trong bộ đệm Trang 12 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Tương tác Cho phép người dùng có thể tạo các biến sử dụng trong câu lệnh SQL và thao tác với các biến đó như: nhập dữ liệu, kết xuất dữ liệu. Các lệnh khác Các lệnh khác cho phép kết nối tới cơ sở dữ liệu và hiển thị các cột dữ liệu theo như định dạng. 2.2.3. Chi tiết các lệnh SQL*Plus cơ bản Kết nối tới CSDL Cú pháp: Conn[ect] /[@]; Với: user_name password database Tên truy nhập Mật khẩu truy nhập Tên database truy nhập Ví dụ: Conn Tester/tester@DB1; Hiển thị cấu trúc bảng dữ liệu Cú pháp: Desc[ribe] ; Với: table_name Tên bảng cần hiển thị cấu trúc Ví dụ: Desc Name DEPTNO DNAME LOC Dept; Null? Type NOT NULL NUMBER(2) VARCHAR2(14) VARCHAR2(13) Lệnh soạn thảo Tên lệnh Diễn giải A[PPEND] text Đưa thêm đoạn text vào dòng hiện tại C[HANGE] /old/new Chuyển đoạn text cũ thành đoạn text mới trong dòng hiện tại C[HANGE] /text/ Xoá đoạn text trong dòng hiện tại CL[EAR] BUFF[ER] Xoá tất cả các dòng trong SQL buffer DEL Xoá dòng hiện tại DEL n Xoá dòng n DEL m n Xoá dòng từ m đến n I[NPUT] Thêm một số dòng nhất định I[NPUT] text Thêm dòng có chứa text L[IST] Liệt kê toàn bộ các dòng trong SQL buffer Trang 13 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL L[IST] n Liệt kê dòng n L[IST] m n Liệt kê dòng m đến n R[UN] Hiển thị và chạy lệnh trong buffer N Nhày đến dòng n N text Thay dòng n bởi đoạn text 0 text Chèn 1 dòng trước dòng 1 Lệnh thao tác file Diễn giải Tên lệnh SAVE filename [.ext] [REP[LACE]|APP[END]] Ghi nội dung bufer thành file. APPEND để ghi thêm vào file. REPLACE để chèn lên nội dung file cũ. GET filename [.ext] Ghi nội dung file vào buffer. Mặc định phần đuôi là .sql Chạy các STA[RT] filename [.ext] lệnh trong file @ filename [.ext] Giống lệnh Start ED[IT] Soạn thảo nội dung bufffer có tên là afiedt.buf Để chạy nội dung buffer dùng lệnh / ED[IT]filename [.ext ] Soạn thảo nội dung file SPO[OL] filename [.ext ] [OFF|OUT] Cất kết quả hiển thị trên màn hình ra file. Vd: SPOOL result.sql SPOOL OFF EXIT Thoát khỏi SQL*Plus Lệnh định dạng cột dữ liệu Cú pháp: COLUMN [{column | alias} [option]] Tên lệnh Diễn giải CLE[AR] Xoá định dạng của column FOR[MAT] format Chuyển định dạng của cột dữ liệu HEA[DING] text Đặt nhãn co column JUS[TIFY] align Cán trái - left , phải - right, giữa - center cho nhãn NOPRI[NT] ẩn column NUL[L] text Hiển thị text nếu giá trị của column là NULL PRI[NT} Hiển thị column TRU[NCATED] Xoá chuỗi tại cuối dòng đầu tiên khi hiển thị WRA[PPED] Phủ cuối chuỗi của dòng tiếp theo Ví dụ 1: Chỉnh định dạng và nhãn của column Trang 14 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL COLUMN ename HEADING ‘Employee|Name’ FORMAT A15 COLUMN sal JUSTIFY LEFT FORMAT $ 99,990.00 COLUMN hiredate FORMAT A9 NULL ‘ Not hired’ Ví dụ 2: Hiển thị định dạng hiện tại của column COLUMN COLUMN ename Ví dụ 3: Xoá định dạng hiện tại của column COLUMN ename CLEAR CLEAR COLUMN Các loại định dạng Định dạng Diễn giải Ví dụ Kết quả An Hiển thị dài nhất n ký tự dùng cho các column dạng ký tự hoặc dạng ngày 9 Hiển thị số, không bao gồm số 0 999999 1234 0 Hiển thị cả số 0 099999 01234 $Hiển thi $ $9999 $1234 Hiển thị ký tự L L9999 L1234 Hiển thị dấu thập phân 9999.99 1234.00 Hiển thị dấu phân chia hàng nghìn 9,999 1,234 L , 2.3.BÀI TẬP 1. Chọn toàn bộ thông tin trong bảng SALGRADE GRADE LOSAL HISAL 1 2 3 4 5 700 1201 1401 2001 3001 1200 1400 2000 3000 9999 2. Chọn toàn bộ thông tin trong bảng EMP EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE 7839 7698 7782 7566 7654 7499 7844 7900 7521 7902 7369 7788 7876 7934 KING BLAKE CLARK JONES MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD FORD SMITH SCOTT ADAMS MILLER PRESIDENT MANAGER MANAGER MANAGER SALESMAN SALESMAN SALESMAN CLERK SALESMAN ANALYST CLERK ANALYST CLERK CLERK 7839 7839 7839 7698 7698 7698 7698 7698 7566 7902 7566 7788 7782 17-11-1981 01-05-1981 09-06-1981 02-04-1981 28-09-1981 20-02-1981 08-09-1981 03-12-1981 22-02-1981 03-12-1981 17-12-1980 09-12-1982 12-01-1983 23-01-1982 SAL COMM 5000 2850 2450 2975 1250 1600 1500 950 1250 3000 800 3000 1100 1300 1400 300 0 500 DEPTNO 10 30 10 20 30 30 30 30 30 20 20 20 20 10 Trang 15 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 3. Hiển thị mọi loại nghề nghiệp JOB ANALYST CLERK MANAGER PRESIDENT SALESMAN 4. Hiển thị tên nhân viên và thu nhập trong một năm (REMUNERATION) ENAME REMUNERATION KING BLAKE CLARK JONES MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD FORD SMITH SCOTT ADAMS MILLER 14 rows selected. 60000 34200 29400 35700 16400 19500 18000 11400 15500 36000 9600 36000 13200 15600 5. Hiển thị theo nội dung dưới đây Who, what and when KING HAS HELP THE POSITION OF PRESIDENT IN DEPT 10 SINCE 17-11-1981 BLAKE HAS HELP THE POSITION OF MANAGER IN DEPT 30 SINCE 01-05-1981 CLARK HAS HELP THE POSITION OF MANAGER IN DEPT 10 SINCE 09-06-1981 JONES HAS HELP THE POSITION OF MANAGER IN DEPT 20 SINCE 02-04-1981 MARTIN HAS HELP THE POSITION OF SALESMAN IN DEPT 30 SINCE 28-09-1981 ALLEN HAS HELP THE POSITION OF SALESMAN IN DEPT 30 SINCE 20-02-1981 TURNER HAS HELP THE POSITION OF SALESMAN IN DEPT 30 SINCE 08-09-1981 JAMES HAS HELP THE POSITION OF CLERK IN DEPT 30 SINCE 03-12-1981 WARD HAS HELP THE POSITION OF SALESMAN IN DEPT 30 SINCE 22-02-1981 FORD HAS HELP THE POSITION OF ANALYST IN DEPT 20 SINCE 03-12-1981 SMITH HAS HELP THE POSITION OF CLERK IN DEPT 20 SINCE 17-12-1980 SCOTT HAS HELP THE POSITION OF ANALYST IN DEPT 20 SINCE 09-12-1982 ADAMS HAS HELP THE POSITION OF CLERK IN DEPT 20 SINCE 12-01-1983 MILLER HAS HELP THE POSITION OF CLERK IN DEPT 10 SINCE 23-01-1982 14 rows selected. 6. Hiển thị cấu trúc bảng emp; 7. Thay đổi nhãn và định dạng hiển thị của cột sal và hiredate trong bảng emp; Trang 16 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Chương 3. TRUY VẤN DỮ LIỆU CÓ ĐIỀU KIỆN 3.1.CÁC GIỚI HẠN TRONG TRUY VẤN DỮ LIỆU Trong phần lớn các trường hợp lấy dữ liệu từ database, ta chỉ cần lấy một phần dữ liệu chứ không cần lấy tất cả. Để hạn chế các dữ liệu trả về không cần thiết, ta có thể sử dụng mệnh đề điều kiện trong câu lệnh truy vấn. Hình vẽ 4. Hạn chế dữ liệu trả về 3.1.1. Mệnh đề WHERE Cú pháp: SELECT [DISTINCT ] {*, column [alias],...} FROM table [WHERE condition (s)]; Với: column alias table condition tên cột dữ liệu trả về tiêu đề của cột dữ liệu trả về tên bảng truy vấn dữ liệu mệnh đề điều kiện để lọc dữ liệu trả về Mệnh đề WHERE dùng để đặt điều kiện cho toàn bộ câu lệnh truy vấn. Trong mệnh đề WHERE có thể có các thành phần: Tên column Toán tử so sánh Tên column, hằng số hoặc danh sách các giá trị Ví dụ: SELECT DEPTNO, JOB, ENAME, SAL FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 1000 AND 2000 ; Trang 17 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Truy vấn dữ liệu với nhiều điều kiện Mệnh đề WHERE cho phép ghép được nhiều điều kiện thông qua các toán tử logic AND/OR. Toán tử AND yêu cầu dữ liệu phải thoả mãn cả 2 điều kiện. Toán tử OR cho phép dữ liệu thoả mãn 1 trong 2 điều kiện. Ví dụ: SELECT DEPTNO, JOB, ENAME, SAL FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 1000 AND 2000 AND JOB = ‘MANAGER’; SELECT DEPTNO, JOB, ENAME, SAL FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 1000 AND 2000 OR JOB = ‘MANAGER’; SELECT DEPTNO, JOB, FROM EMP WHERE SAL > 1500 AND JOB = ‘MANAGER’ OR JOB =’SALESMAN’; EMPNO, ENAME, SAL SELECT DEPTNO, JOB, FROM EMP WHERE SAL > 1500 AND (JOB = ‘MANAGER’ OR JOB =’SALESMAN’); EMPNO, ENAME, SAL 3.1.2. Các toán tử sử dụng trong mệnh đề WHERE Toán tử so sánh Toán tử = !=, ^=, '+, <\> > Diễn giải Toán tử bằng hay tương đương Toán tử khác hay không tương đương Toán tử lớn hơn < Toán tử nhỏ hơn >= Toán tử lớn hơn hoặc bằng <= Toán tử nhỏ hơn hoặc bằng Các toán tử của SQL Toán tử [NOT] BETWEEN x AND y IN (danh sách): x [NOT] LIKE y IS [NOT] NULL EXISTS Diễn giải [Không] lớn hơn hoặc bằng x và nhỏ hơn hoặc bằng y Thuộc bất kỳ giá trị nào trong danh sách Đúng nếu x [không] giống khung mẫu y Các ký tự dùng trong khuôn mẫu: Dấu gạch dưới (_) : Chỉ một ký tự bất kỳ Dấu phần trăm (%) : Chỉ một nhóm ký tự bất kỳ Kiểm tra giá trị rỗng Trả về TRUE nếu có tồn tại Trang 18 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Các toán tử logic Toán tử Diễn giải NOT Phủ định mệnh đề AND Yêu cầu dữ liệu phải thoả mãn cả 2 điều kiện OR Cho phép dữ liệu thoả mãn 1 trong 2 điều kiện Cấp độ ưu tiên khi thực hiện đối với các loại toán tử Cấp độ ưu tiên Toán tử 1 Các toán tử so sánh 2 3 4 NOT AND OR 3.1.3. Ví dụ sử dụng các toán tử điều kiện [NOT] BETWEEN x AND y Ví dụ chọn nhân viên có lương nằm trong khoảng 2000 và 3000 SELECT * FROM emp WHERE sal BETEEN 2000 AND 3000; IN (danh sách) Chọn nhân viên có lương bằng một trong 2 giá trị 1400 hoặc 3000 SELECT * FROM emp WHERE sal IN (1400, 3000); Tìm tên phòng ban nếu phòng đó có nhân viên làm việc. SELECT dname FROM dept WHERE EXISTS (SELECT * FROM emp WHERE dept.deptno = emp.deptno); x [NOT] LIKE y Tìm nhân viên có tên bắt đầu bằng chuỗi SMITH SELECT * FROM emp WHERE ename LIKE 'SMITH_'; Để chọn những nhân viên có tên bắt đầu bằng 'SM' SELECT * FROM emp WHERE ename LIKE 'SM%'; Để tìm những nhân viên có tên có chuỗi 'A_B' SELECT ename FROM emp WHERE ename LIKE '%A\_B%'; ESCAPE '\' Vì ký hiệu "_" dùng để đại diện cho một ký tự bất kỳ nên nếu không có mệnh đề ESCAPE, câu lệnh trên sẽ tìm tất cả các nhân viên tên AAB, ABB, ACB, v.v... Nếu muốn ký hiệu "_" mang ý nghĩa nguyên thủy, tức là không còn đại diện cho ký tự bất kỳ nữa, ta đặt dấu "\" trước ký hiệu. Đồng thời khai báo thêm mệnh đề ESCAPE "\" Trang 19 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Ta cũng có thể dùng một ký tự bất kỳ thay cho "\". Chẳng hạn mệnh đề sau có cùng kết quả với mệnh đề trên SELECT ename FROM emp WHERE ename LIKE '%A^_B%'; ESCAPE '^'; Ta gọi các ký tự như "\" hay "^" nói trên là các ký tự ESCAPE. IS [NOT] NULL Ví dụ: SELECT * FROM emp WHERE comm IS NULL ; 3.2.SẮP XẾP DỮ LIỆU TRẢ VỀ 3.2.1. Mệnh đề ORDER BY Cú pháp: SELECT [DISTINCT ] {*, column [alias],...} FROM table; [WHERE condition] [ORDER BY expr/position [DESC/ASC]]; Mệnh đề ORDER BY dùng để sắp xếp số liệu được hiển thị và phải đặt ở vị trí sau cùng của câu lệnh truy vấn. Ví dụ: SELECT ENAME, JOB, FROM EMP ORDER BY ENAME; SAL*12, DEPTNO Mệnh để ORDER BY mặc định sắp xếp theo thứ tự tăng dần ASC[ENDING] Số thấp trước Ngày nhỏ trước Ký tự theo bảng chữ cái Để sắp xếp theo thứ tự ngược lại (giảm dần) đặt từ khoá DESC[ENDING] sau column cần sắp thứ tự. Vi dụ: SELECT ENAME, JOB, HIREDATE FROM EMP ORDER BY HIREDATE DESC ; 3.2.2. Sắp xếp nhiều cột dữ liệu trả về Mệnh đề Order còn có thể sắp xếp nhiều column. Các column cần sắp xếp được viết thứ tự sau mệnh đề ORDER BY và cách bởi dấu phẩy (,). Column nào gần mệnh để ORDER BY hơn có mức độ ưu tiên khi sắp xếp cao hơn. Chỉ định cách thức sắp xếp ASC/DESC được viết sau column cách bởi một dấu cách. Ví dụ: SELECT DEPTNO, JOB, ENAME, SAL Trang 20 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL FROM EMP ORDER BY DEPTNO, SAL DESC ; Order giá trị NULL Riêng đối với giá trị NULL, nếu sắp xếp theo thứ tự ASCENDING sẽ nằm ở các vị trí cuối cùng. Chú ý: Có thể chỉ định sắp xếp theo thứ tự các column trong mệnh đề SELECT. Ví dụ: SELECT DEPTNO, JOB, ENAME, SAL FROM EMP ORDER BY 2; 3.3.BÀI TẬP 1. Chọn nhân viên trong bảng EMP có mức lương từ 1000 đến 2000 (chọn các trường ENAME, DEPTNO, SAL). ENAME DEPTNO SAL 30 30 30 30 20 10 1600 1250 1250 1500 1100 1300 ALLEN WARD MARTIN TURNER ADAMS MILLER 2. Hiển thị mã phòng ban, tên phòng ban, sắp xếp theo thứ tự tên phòng ban. DEPTNO DNAME 10 40 20 30 ACCOUNTING OPERATIONS RESEARCH SALES 3. Hiển thị danh sách những nhân viên làm tại phòng 10 và 20 theo thứ tự A,B,C EMPNO ENAME JOB 7876 7782 7902 7566 7839 7934 7788 7369 ADAMS CLERK CLARK MANAGER FORD ANALYST JONES MANAGER KING PRESIDENT MILLER CLERK SCOTT ANALYST SMITH CLERK MGR HIREDATE 7788 7839 7566 7839 12-01-1983 09-06-1981 03-12-1981 02-04-1981 17-11-1981 7782 23-01-1982 7566 09-12-1982 7902 17-12-1980 SAL COMM DEPTNO 1100 2450 3000 2975 5000 1300 3000 800 20 10 20 20 10 10 20 20 4. Hiển thị tên và nghề nghiệp những nhân viên làm nghề thư ký (cleck) tại phòng 20. ENAME JOB SMITH ADAMS CLERK CLERK Trang 21 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 5. Hiển thị tất cả những nhân viên mà tên có các ký tự TH và LL. ENAME SMITH ALLEN MILLER 6. Hiển thị tên nhân viên, nghề nghiệp, lương của những nhân viên có giám đốc quản lý. ENAME JOB SAL SMITH ALLEN WARD JONES MARTIN BLAKE CLARK SCOTT TURNER ADAMS JAMES FORD MILLER CLERK SALESMAN SALESMAN MANAGER SALESMAN MANAGER MANAGER ANALYST SALESMAN CLERK CLERK ANALYST CLERK 800 1600 1250 2975 1250 2850 2450 3000 1500 1100 950 3000 1300 13 rows selected. 7. Hiển thị tên nhân viên, mã phòng ban, ngày gia nhập công ty sao cho gia nhập công ty trong năm 1983. ENAME DEPTNO HIREDATE ADAMS 20 12-JAN-83 8. Hiển thị tên nhân viên, lương một năm (ANUAL_SAL ), thưởng sao cho lương lớn hơn thưởng và nghề nghiệp là SALEMAN, sắp theo thứ tự lương giảm dần và tên tăng dần. ANUAL_SAL 19200 18000 15000 COMM 300 0 500 Trang 22 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Chương 4. CÁC HÀM SQL 4.1.TỔNG QUAN VỀ HÀM SQL 4.1.1. Cấu trúc hàm SQL Hàm SQL là một đặc điểm làm tăng khả năng sử dụng câu lệnh SQL. Hàm SQL có thể nhận nhiều tham số vào và trả về chỉ một giá trị. Hình vẽ 5. Cấu trúc hàm SQL Hàm SQL có một số đặc điểm sau: Thực hiện việc tính toán ngay trên dữ liệu Có thể thao tác, thay đổi ngay trên từng mục dữ liệu trả về Hoặc cũng có thể thao tác trên nhóm các dữ liệu trả về Có thể định dạng lại các dữ liệu trả về có kiểu số, hay kiểu thời gian Có thể chuyển đổi kiểu dữ liệu trả về 4.1.2. Phân loại hàm SQL Hàm SQL có thể phân ra làm hai loại: Hàm tác động trên từng dòng dữ liệu: Giá trị trả về tương ứng với từng dữ liệu đầu vào tại mỗi dòng dữ liệu. Hàm tác động trên nhóm các dòng dữ liệu: Giá trị trả vê tương ứng với các phép thao tác trên nhóm dữ liệu trả về. Trang 23 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Hình vẽ 6. Phân loại hàm SQL 4.2.HÀM SQL THAO TÁC TRÊN TỪNG DÒNG DỮ LIỆU 4.2.1. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu số Đầu vào và đầu ra là các giá trị kiểu số Một số hàm SQL hay dùng Hàm SQL Diễn giải ROUND(n[,m]) Cho giá trị làm tròn của n (đến cấp m, mặc nhiên m=0) TRUNC(n[,m]) Cho giá trị n lấy m chữ số tính từ chấm thập phân CEIL(n) Cho số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng n FLOOR(n) Cho số nguyên lớn nhất bằng hoặc nhỏ hơn n POWER(m,n) Cho lũy thừa bậc n của m EXP(n) Cho giá trị của en SQRT(n) Cho căn bậc 2 của n, n>=0 SIGN(n) Cho dấu của n. n<0 có SIGN(n)= -1 n=0 có SIGN(n)= 0 n>0 có SIGN(n)= 1 ABS(n) Cho giá trị tuyệt đối MOD(m,n) Cho phần dư của phép chia m cho n Một số hàm kiểu số tham khảo khác Hàm SQL LOG(m,n) SIN(n) Diễn giải Cho logarit cơ số m của n Trả về cosin của n (n tính bằng radian) Trang 24 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL COS(n) Cho cosin của n (n tính bằng radian) Trả về TAN(n) cotang của n (n tính bằng radian) Ví dụ hàm ROUND(n[,m]) SELECT ROUND(4.923,1), ROUND(4.923), ROUND(4.923,-1), ROUND(4.923,2) FROM DUMMY; ROUND(4.923,1) ROUND(4.923) ROUND(4.923,-1) ROUND(4.923,2) 4.9 5 0 4.92 Ví dụ hàm TRUNC(n[,m]) SELECT TRUNC (4.923,1), TRUNC (4.923), TRUNC (4.923,-1), TRUNC (4.923,2) FROM DUMMY; TRUNC(4.923,1) TRUNC(4.923) TRUNC(4.923,-1) TRUNC(4.923,2) 4.9 4 0 4.92 Ví dụ hàm CEIL(n) SELECT CEIL (SAL), CEIL(99.9),CEIL(101.76), CEIL(-11.1) FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 3000 AND 5000; CEIL(SAL) CEIL(99.9) CEIL(101.76) CEIL(-11.1) 5000 3000 3000 100 100 100 102 102 102 -11 -11 -11 Ví dụ hàm FLOOR(n) SELECT FLOOR (SAL), FLOOR (99.9), FLOOR (101.76), FLOOR (-11.1) FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 3000 AND 5000; FLOOR(SAL) FLOOR(99.9) FLOOR(101.76) FLOOR(-11.1) 5000 3000 3000 99 99 99 101 101 101 -12 -12 -12 POWER(SAL,3), POWER(50,5) Ví dụ hàm POWER(m,n) SELECT SAL, POWER(SAL,2), FROM EMP WHERE DEPTNO =10; SAL POWER(SAL,2) POWER(SAL,3) POWER(50,5) Trang 25 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 5000 2450 1300 25000000 6002500 1690000 1.2500E+11 1.4706E+10 2197000000 312500000 312500000 312500000 Ví dụ hàm EXP(n) SELECT EXP(4) FROM DUMMY; EXP(4) 54.59815 Ví dụ hàm SQRT(n) SELECT SAL, SQRT(SAL), FROM EMP WHERE DEPTNO =10; SQRT(40), SQRT (COMM) SAL SQRT(SAL) SQRT(40) SQRT(COMM) 5000 70.7106781 6.32455532 2450 49.4974747 6.32455532 1300 36.0555128 6.32455532 Ví dụ hàm SIGN(n) SELECT SAL-NVL(COMM,0), SIGN(SAL-NVL(COMM,0)), NVL(COMM,0)-SAL, SIGN(NVL(COMM,0)-SAL) FROM EMP WHERE DEPTNO =30 SAL-NVL(COMM,0)SIGN(SAL-NVL(COMM,0))NVL(COMM,0)-SAL SIGN(NVL(COMM,0) SAL) 2850 -150 1300 1500 950 750 1 -1 1 1 1 1 -2850 150 -1300 -1500 -950 -750 -1 1 -1 -1 -1 -1 4.2.2. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu ký tự Hàm SQL thao tác trên kiểu dữ liệu là ký tự Hàm SQL CONCAT(char1, char2) INITCAP(char) LOWER(char) LPAD(char1, n [,char2]) Diễn giải Cho kết hợp của 2 chuỗi ký tự, tương tự như sử dụng toán tử || Cho chuỗi với ký tự đầu các từ là ký tự hoa Cho chuỗi ký tự viết thường (không viết hoa) Cho chuỗi ký tự có chiều dài bằng n. Nếu chuỗi char1 ngắn hơn n thì thêm vào bên trái chuỗi char2 cho đủ n ký tự. Nếu chuỗi char1 dài hơn n thì giữ lại n Trang 26 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL ký từ tính từ trái sang LTRIM(char1, n [,char2]) Bỏ các ký tự trống bên trái NLS_INITCAP(char) Cho chuỗi với ký tự đầu các từ là chữ hoa, các chữ còn lại là chữ thường REPLACE(char,search_string[,replacem ent_string]) Thay tất cả các chuỗi search_string có trong chuỗi char bằng chuỗi replacement_string. RPAD(char1, n [,char2]) Giống LPAD(char1, n [,char2]) nhưng căn phải. RTRIM(char1, n [,char2]) Bỏ các ký tự trống bên phải SOUNDEX(char) Cho chuỗi đồng âm của char. SUBSTR(char, m [,n]) Cho chuỗi con của chuỗi char lấy từ vị trí m vế phải n ký tự, nếu không chỉ n thì lấy cho đến cuối chuỗi TRANSLATE(char, from, to) Cho chuỗi trong đó mỗi ký tự trong chuỗi from thay bằng ký tự tương ứng trong chuỗi to, những ký tự trong chuỗi from không có tương ứng trong chuỗi to sẽ bị loại bỏ. UPPER(char) Cho chuỗi chữ hoa của chuỗi char ASCII(char) Cho ký tự ASCII của byte đầu tiên của chuỗi char INSTR(char1, char2 [,n[,m]]) Tìm vị trí chuỗi char2 trong chuỗi char1 bắt đầu từ vị trí n, lần xuất hiện thứ m. LENGTH(char) Cho chiều dài của chuỗi char Ví dụ hàm LOWER(char) SELECT LOWER(DNAME), LOWER(‘SQL COURSE’) FROM DEPT; LOWER(DNAME) LOWER('SQL accounting research sales operations sql sql sql sql course course course course Ví dụ hàm UPPER(char) SELECT ENAME FROM EMP WHERE ENAME = UPPER(‘Smith’); ENAME SMITH Ví dụ hàm INITCAP(char) SELECT INITCAP(DNAME), INITCAP(LOC) FROM DEPT; INITCAP(DNAME) INITCAP(LOC) Trang 27 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Accounting Research Sales Operations New York Dallas Chicago Boston Ví dụ hàm CONCAT(char1, char2) SELECT CONCAT(ENAME, JOB) JOB FROM EMP WHERE EMPNO = 7900; JOB JAMES CLERK Ví dụ hàm LPAD(char1, n [,char2]) SELECT LPAD(DNAME,20,’*’), LPAD(DNAME,20), LPAD(DEptno,20,’ ’) FROM DEPT; LPAD(DNAME,20,'*') LPAD(DNAME,20) ***ACCOUNTING ***RESEARCH ***SALES ***OPERATIONS LPAD(DEPTNO,20,'') ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS 10 20 30 40 Ví dụ hàm RPAD(char1, n [,char2]) SELECT RPAD(DNAME,20,’*’), RPAD(DNAME,20), RPAD(DEptno,20,’ ’) FROM DEPT; RPAD(DNAME,20,'*') RPAD(DNAME,20) RPAD(DEPTNO,20,'') ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS 10 20 30 40 *** *** *** *** ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS Ví dụ hàm SUBSTR(char, m [,n]) SELECT SUBSTR(‘ORACLE’,2,4), FROM DEPT; SUBSTR(DNAME,2), SUBSTR(DNAME,3,5) SUBS SUBSTR(DNAME, SUBST RACL RACL RACL RACL CCOUNTING ESEARCH ALES PERATIONS COUNT SEARC LES ERATI Ví dụ hàm INSTR(char1, char2 [,n[,m]]) SELECT DNAME, INSTR(DNAME, ‘A’), INSTR(DNAME,’ES’), INSTR(DNAME,’C’,1,2) FROM DEPT; DNAME ACCOUNTING INSTR(DNAME,'A') INSTR(DNAME,'ES') INSTR(DNAME,'C',1,2) 1 0 3 Trang 28 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL RESEARCH SALES OPERATIONS 5 2 5 2 4 0 0 0 0 Ví dụ hàm LTRIM(char1, n [,char2]) SELECT DNAME, LTRIM(DNAME,’A’), LTRIM(DNAME,’AS’), LTRIM(DNAME,’ASOP’) FROM DEPT; DNAME LTRIM(DNAME,'A LTRIM(DNAME,'A LTRIM(DNAME,'A ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS CCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS CCOUNTING RESEARCH LES OPERATIONS CCOUNTING RESEARCH LES ERATIONS Ví dụ hàm RTRIM(char1, n [,char2]) SELECT DNAME, RTRIM(DNAME,’A’), RTRIM(DNAME,’AS’), RTRIM(DNAME,’ASOP’) FROM DEPT; DNAME RTRIM(DNAME,'A RTRIM(DNAME,'A RTRIM(DNAME,'A ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS Ví dụ hàm SOUNDEX(char) SELECT ENAME, SOUNDEX(ENAME) FROM EMP WHERE SOUNDEX(ENAME)= SOUNDEX(‘FRED’); ENAME SOUN FORD F630 Ví dụ hàm LENGTH(char) SELECT LENGTH(‘SQL FROM DEPT; COURSE’), LENGTH(DEPTNO), LENGTH(DNAME) LENGTH('SQLCOURSE') LENGTH(DEPTNO) LENGTH(DNAME) 10 10 10 10 2 2 2 2 14 14 14 14 Ví dụ hàm TRANSLATE(char, from, to) SELECT ENAME, TRANSLATE(ENAME,'C','F'), TRANSLATE(JOB,'AR','IT') FROM EMP WHERE DEPTNO = 10; ENAME TRANSLATE( JOB JOB, TRANSLATE Trang 29 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL KING CLARK MILLER KING FLARK MILLER PRESIDENT PTESIDENT MANAGER MINIGET CLERK CLETK Ví dụ hàm REPLACE(char,search_string[,replacement_string]) SELECT JOB, REPLACE(JOB, ‘SALESMAN’, ‘SALESPERSON’), ENAME, REPLACE(ENAME, ‘CO’,’PR’) FROM EMP WHERE DEPTNO =30 OR DEPTNO =20; JOB REPLACE(JOB,'SALESMAN', ENAME MANAGER MANAGER MANAGER MANAGER SALESMAN SALESPERSON SALESMAN SALESPERSON SALESMAN SALESPERSON CLERK CLERK SALESMAN SALESPERSON ANALYST ANALYST CLERK CLERK ANALYST ANALYST CLERK CLERK BLAKE JONES MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD FORD SMITH SCOTT ADAMS REPLACE(ENAME,'CO',' BLAKE JONES MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD FORD SMITH SPRTT ADAMS Ví dụ các hàm lồng nhau: SELECT DNAME, LENGHT(DNAME), LENGHT(TRANSLATE,DNAME, ‘AS’,’A’)) FROM DEPT; DNAME LENGTH(DNAME) LENGTH(TRANSLATE(DNAME,'AS','A')) ACCOUNTING RESEARCH SALES OPERATIONS 14 14 14 14 14 13 12 13 4.2.3. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu thời gian Hàm SQL thao tác trên kiểu dữ liệu là thời gian. Hàm SQL MONTH_BETWEEN(d1, ADD_MONTHS(d,n) NEXT_DAY(d, char ) LAST_DAY(d) d2) Diễn giải Cho biết só tháng giữa ngày d1 và d2. Cho ngày d thêm n tháng. Cho ngày tiếp theo ngày d có thứ chỉ bởi char. Cho ngày cuối cùng trong tháng chỉ bởi d. Ví dụ hàm MONTH_BETWEEN(d1, d2) SELECT MONTHS_BETWEEN( SYSDATE, HIREDATE), MONTHS_BETWEEN('01-01-2000','05-10-2000') FROM EMP WHERE MONTHS_BETWEEN( SYSDATE,HIREDATE)>240; MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,HIREDATE) TWEEN('01-01-2000','05-10-2000') Trang 30 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 241.271055 241.206539 243.367829 -9.1290323 -9.1290323 -9.1290323 Ví dụ hàm ADD_MONTHS(d,n) SELECT HIREDATE, FROM EMP WHERE DEPTNO=20; ADD_MONTHS(HIRE,3), ADD_MONTHS(HIREDATE,-3) HIREDATE ADD_MONTHS ADD_MONTHS 02-04-1981 02-07-1981 02-01-1981 03-12-1981 03-03-1982 03-09-1981 17-12-1980 17-03-1981 17-09-1980 09-12-1982 09-03-1983 09-09-1982 12-01-1983 12-04-1983 12-10-1982 Ví dụ hàm NEXT_DAY(d, char ) SELECT HIREDATE, FROM EMP WHERE DEPTNO = 10; NEXT_DAY(HIREDATE,’FRIDAY’), NEXT_DAY(HIREDATE,6) HIREDATE NEXT_DAY(H NEXT_DAY(H 17-11-1981 20-11-1981 20-11-1981 09-06-1981 12-06-1981 12-06-1981 23-01-1982 29-01-1982 29-01-1982 Ví dụ hàm LAST_DAY(d) SELECT SYSDATE, LAST_DAY(SYSDATE), LAST_DAY(’15-01-2001’) FROM EMP WHERE DEPTNO =20; SYSDATE HIREDATE, LAST_DAY(HIREDATE), LAST_DAY(S HIREDATE LAST_DAY(H LAST_DAY(' 28-03-2001 31-03-2001 02-04-1981 30-04-1981 31-01-2001 2803-2001 31-03-2001 03-12-1981 31-12-1981 31-01-2001 28-032001 31-03-2001 17-12-1980 31-12-1980 31-01-2001 28-032001 31-03-2001 09-12-1982 31-12-1982 31-01-2001 28-032001 31-03-2001 12-01-1983 31-01-1983 31-01-2001 Một số hàm khác có thể áp dụng cho kiểu ngày Hàm SQL ROUND(date1) ROUND(date1,’MONTH’) ROUND(date1,’YEAR’) TRUNC(date1, ’MONTH’) TRUNC(date1, ’YEAR’) Diễn giải Trả về ngày date 1 tại thời điểm giữa trưa 12:00 AM Nếu date 1 nằm trong nửa tháng đầu trả về ngày đầu tiên của thàng, ngược lại sẽ trả về ngày đầu tiên của tháng sau. Nếu date 1 nằm trong nửa năm đầu trả về ngày đầu tiên của thàng, ngược lại sẽ trả về ngày đầu tiên của năm sau. Trả về ngày đầu tiên của tháng chứa date1 Trả về ngày đầu tiên của năm chứa date1 Trang 31 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 4.2.4. Các hàm chuyển đổi kiểu Hàm SQL TO_CHAR(number|date, ‘fmt’) TO_NUMBER(char) TO_DATE(‘chsr’,’fmt’) DECODE(EXPR, SEARCH1, RESULT1, SEARCH2, RESULT2, DEFAULT): NVL(COL|VALUE, VAL) Greatest(col|value1, col|value2) Diễn giải Chuyển kiểu số và ngày về kiểu ký tự. Chuyển ký tự có nội dung số sang số Chuyển ký tự sang kiểu ngày với định dạng đặt trong fmt. So sánh biểu thức expr với giá trị search nếu đúng trả về giá trị result nếu không trả về giá trị default. Chuyển giá trị COL|VALUE thành val nếu null. Trả giá trị lớn nhất trong dãy giá trị. Ví dụ: SELECT To_char (sysdate, ‘day, ddth month yyyy’) from dummy; SELECT EMPNO, ENAME, HIREDATE FROM EMP WHERE HIREDATE = TO_DATE (‘June 4, 1984’, ‘month dd, yyyy’); INSERT INTO EMP (EMPNO, DEPTNO, HIREDATE VALUES (777, 20, TO_DATE(’19-08-2000’, ‘DD-MM-YYYY’); SELECT ENAME, JOB, DECODE (JOB, ‘CLERK’,’WWORKER’,’MANAGER’,’BOSS’,’UNDEFINED’) DECODED_JOB FROM EMP; SELECT GREATEST(1000,2000), WHERE DEPTNO = 10; GREATEST(SAL,COMM) FROM EMP Các khuôn dạng ngày Hàm SQL Diễn giải SCC hoặc CC Thế kỷ; S chỉ ngày BC YYYY hoặc SYYYY Năm; S chỉ ngày BC YYY, YY, Y Chỉ năm với 3,2,1 ký tự số IYYY, IYY, IY, I Chỉ năm theo chuẩn ISO SYEAR, YEAR Chỉ năm theo cách phát âm của người anh; Q Quý trong năm MM Giá trị tháng với 2 số (01-12) MONTH Tên đầy đủ của tháng theo tiếng anh, đọ dài 9 MON Tháng với 3 ký tự viến tắt (JAN, FEB...) WW, W Tuần trong năm hoặc trong tháng DDD, DD, D Ngày trong năm, tháng hoặc tuần DAY Chỉ thứ trong tuần DY Chỉ thứ trong tuần với 3 ký tự viết tắt Trang 32 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL J Ngày Julian; bắt đầu từ ngày 31/12/4713 trước công nguyên AM, PM Chỉ định sáng, chiều HH, HH12 HH24 Chỉ giờ trong ngày (1-12) hoặc (0-23) MI Phút (0-59) SS Giây (0-59) SSSSS Số giây đến nửa đêm (0-86399) / . , - được tự động thêm khi đặt trong khuôn dạng “char” Đoạn ký tự đặt trong nháy đúp được tự động thêm khi đặt trong khuôn dạng TH Thêm phần thứ tự (1st, 2nd, 4th ) SP Phát âm số ( FOUR với DDSP) SPTH, THSP Phát âm và chuyển sang dạng thứ tự ( First, second, ...) RR Ngày chuyển giao thiên niên kỷ với các năm <1999. 0-49 Năm Năm hiện tạ 50-99 0-49 thế kỷ hiện tại Thế kỷ sau 50-99 Thế kỷ trước Thể kỷ hiện tại Một số khuôn dạng số Diễn giải Ký tự Ví dụ Kết quả 9 Xác định hiển thị 1 số 999999 1234 0 Hiển thị cả số 0 ở đầu nếu độ dài khuôn dạng lớn hơn số hiện có 099999 001234 $Thêm ký tự tiền tệ $999999 Thêm ký tự tiền tệ bản địa L999999 Dấu thập phân 999999.99 , Dấu phân cách phần nghìn 999,999 1,234 MI Dấu âm ở bên phải ( với các giá trị âm) 999999MI 1234- PR Thêm ngoặc nhọn vào các giá trị âm 999999PR <1234> 99.9999RRRR 1.234E+03 L EEE Chuyển sang hiển thị số E $1234 FF1234 1234.00 V Nhân với 10 n, n là số các số 9 đặt sau V 9999V99 123400 B Hiển thị cả giá trị 0 nếu = 0. B9999.99 1234.00 Trang 33 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 4.3.HÀM THAO TÁC TRÊN TẬP HỢP 4.3.1. Các hàm tác động trên nhóm Các hàm tác động trên nhóm các dòng dữ liệu hay tác động lên một tập hợp các các dòng dữ liệu bao gồm: Hàm SQL AVG([DISTINCT/ALL] n) COUNT([DISTINCT/ALL] expr) MAX([DISTINCT/ALL] expr) MIN([DISTINCT/ALL] expr) STDDVE([DISTINCT/ALL] n) SUM([DISTINCT/ALL] n) VARIANCE([DISTINCT/ALL] n) Diễn giải Giá trị trung bình của n,không kể trị null Số row có expr khác null Giá trị lớn nhất của expr Giá trị nhỏ nhất của expr Phương sai của n không kể trị null Tổng của của n không kể trị null Variance của n không kể trị null Chú ý: Tất cả các hàm trên nhóm mẫu tin đều bỏ qua giá trị NULL trừ hàm COUNT. Dùng hàm NVL để chuyển đổi và tính giá trị NULL. Có 2 cách để dùng các các hàm này Tác động trên toàn bộ các dòng dữ liệu của câu lệnh truy vấn Tác động trên một nhóm dữ liệu cùng tính chất của câu lệnh truy vấn. Cùng tính chất được chỉ bởi mệnh đề: [GROUP BY expr] [HAVING condition] Ví dụ: Tác động trên toàn bộ các dòng dữ liệu của câu lệnh truy vấn: Tính mức lương trung bình của toàn bộ nhân viên Select AVG(SAL) FROM EMP; Tính mức lương thấp nhất của nhân viên làm nghề CLERK Select MIN(SAL) FROM EMP WHERE JOB =’CLERK’: Ví dụ: Tác động trên một nhóm dữ liệu cùng tính chất của câu lệnh truy vấn. Tính mức lương trung bình của từng loại nghề nghiệp SELECT JOB, AVG(SAL) FROM EMP GROUP BY JOB; Chú ý: Chỉ được cùng đặt trong mệnh để SELECT các hàm nhóm hoặc các column đã đặt trong mệnh đề GROUP BY. Ví dụ: Đúng: SELECT MAX(SAL), JOB FROM EMP GROUP BY JOB; Trang 34 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Sai: SELECT MAX(SAL), JOB FROM EMP; 4.3.2. Mệnh đề GROUP BY Cú pháp: SELECT [DISTINCT ] {*, column [alias],...} FROM table; [WHERE condition] [GROUP BY expr] [HAVING condition] [ORDER BY expr/position [DESC/ASC]] Mệnh đề GROUP BY sẽ nhóm các dòng dữ liệu có cùng giá trị của expr. Ví dụ: GROUP BY JOB nghĩa là sẽ nhóm các nghề giống nhau. Mệnh đề HAVING là đặt điều kiện của nhóm dữ liệu. Mệnh đề này khác mệnh đề WHERE ở chỗ mệnh đề WHERE đặt điều kiện cho toàn bộ câu lệnh SELECT. Ví dụ: SELECT JOB, MAX(SAL) FROM EMP WHERE JOB !=’MANAGER’ GROUP BY JOB; JOB ANALYST CLERK PRESIDENT SALESMAN MAX(SAL) 3000 1300 5000 1600 SELECT JOB, MAX(SAL) FROM EMP GROUP BY JOB HAVING COUNT(*)>3; JOB CLERK SALESMAN MAX(SAL) 1300 1600 SELECT JOB, MAX(SAL) FROM EMP HAVING MAX(SAL)>=3000 GROUP BY JOB; JOB ANALYST PRESIDENT MAX(SAL) 3000 5000 Trang 35 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 4.4.MỘT SỐ HÀM MỚI BỔ SUNG TRONG Oracle9i 4.4.1. Hàm NULLIF Cú pháp: NULLIF(expr1, expr2) Hàm trả về giá trị NULL nếu biểu thức thứ nhất bằng biểu thức thứ 2. Trong trường hợp ngược lại, nó trả về giá trị của biểu thức thứ nhất. 4.4.2. Hàm COALSCE Cú pháp: COALESCE(expr1, expr2, expr3, ...) Trả về giá trị của tham số đầu tiên khác null 4.4.3. Câu lệnh case Ví dụ: Case câu lệnh SELECT ENAME, EXTRACT(YEAR FROM HIREDATE) AS YEAR_OF_HIRE, (CASE EXTRACT(YEAR FROM HIREDATE) WHEN 2002 THEN 'NEW HIRE' WHEN 1997 THEN 'FIVE YEARS SERVICE' WHEN 1992 THEN 'TEN YEARS SERVICE' ELSE 'NO AWARD THIS YEAR' END ) AS AWARD FROM EMP; CASE biểu thức SELECT ENAME, SAL, (CASE WHEN JOB = ‘DBA’ THEN SAL * 1.5 WHEN HIREDATE < SYSDATE - TO_YMINTERVAL(’05-00’) THEN SAL * 1.25 WHEN DEPTNO IN (40,30,10) THEN SAL * 1.1 ELSE SAL * .9 END ) AS NEW_SAL FROM EMP; 4.5.BÀI TẬP 4.5.1. Hàm trên từng dòng dữ liệu 1. Liệt kê tên nhân viên, mã phòng ban và lương nhân viên được tăng 15% (PCTSAL). DEPTNO ENAME 10 30 10 20 KING BLAKE CLARK JONES PCTSAL 5000 2850 2450 2975 Trang 36 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 30 30 30 30 30 20 20 20 20 10 MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD FORD SMITH SCOTT ADAMS MILLER 1250 1600 1500 950 1250 3000 800 3000 1100 1300 2. Viết câu lệnh hiển thị như sau: EMPLOYEE_AND_JOB KING*** *PRESIDENT BLAKE*** **MANAGER CLARK*** **MANAGER JONES*** **MANAGER MARTIN******SALESMAN ALLEN*** *SALESMAN TURNER******SALESMAN JAMES*** *CLERK WARD*** **SALESMAN FORD*** ***ANALYST SMITH*** *CLERK SCOTT*** **ANALYST ADAMS*** *CLERK MILLER*** ***CLERK 3. Viết câu lệnh hiển thị như sau: EMPLOYEE KING (President) BLAKE (Manager) CLARK (Manager) JONES (Manager) MARTIN (Salesman) ALLEN (Salesman) TURNER (Salesman) JAMES (Clerk) WARD (Salesman) FORD (Analyst) SMITH (Clerk) SCOTT (Analyst) ADAMS (Clerk) MILLER (Clerk) 4. Viết câu lệnh hiển thị như sau: ENAME DEPTNO JOB BLAKE MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD 30 30 30 30 30 30 Manager Salesperson Salesperson Salesperson Clerk Salesperson Trang 37 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 5. Tìm ngày thứ 6 đầu tiên cách 2 tháng so với ngày hiện tại hiển thị ngày dưới dạng 09 February 1990. 6. Tìm thông itn về tên nhân viên, ngày gia nhập công ty của nhân viên phòng số 20, sao cho hiển thị như sau: ENAME DATE_HIRED JONES FORD SMITH SCOTT ADAMS april,SECOND 1981 december,THIRD 1981 december,SEVENTEENTH 1980 december,NINTH 1982 january,TWELFTH 1983 7. Hiển thị tên nhân viên, ngày gia nhập công ty, ngày xét nâng lương (sau ngày gia nhập công ty 1 năm), sắp xếp theo thứ tự ngày xét nâng lương. ENAME HIREDATE REVIEW SMITH ALLEN WARD JONES BLAKE CLARK TURNER MARTIN KING JAMES FORD MILLER SCOTT ADAMS 17-12-1980 20-02-1981 22-02-1981 02-04-1981 01-05-1981 09-06-1981 08-09-1981 28-09-1981 17-11-1981 03-12-1981 03-12-1981 23-01-1982 09-12-1982 12-01-1983 17-12-1981 20-02-1982 22-02-1982 02-04-1982 01-05-1982 09-06-1982 08-09-1982 28-09-1982 17-11-1982 03-12-1982 03-12-1982 23-01-1983 09-12-1983 12-01-1984 8. Hiển thị tên nhân viên và lương dưới dạng ENAME SALARY ADAMS ALLEN BLAKE CLARK FORD JAMES JONES KING MARTIN MILLER SCOTT SMITH TURNER WARD BELOW 1500 1600 2850 2450 3000 BELOW 1500 2975 5000 BELOW 1500 BELOW 1500 3000 BELOW 1500 On Target BELOW 1500 9. Cho biết thứ của ngày hiện tại 10. Đưa chuỗi dưới dạng nn/nn, kiểm tra nếu khúng khuôn dạng trả lời là YES, ngược lại là NO. Kiểm tra với các chuỗi 12/34, 01/1a, 99\88 VALUE VALID? Trang 38 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 12/34 YES 11. Hiển thị tên nhân viên, ngày gia nhập công ty, ngày lĩnh lương sao cho ngày lĩnh lương phải vào thứ 6, nhân viên chỉ được nhận lương sau ít nhất 15 ngày làm việc tại công ty, sắp xếp theo thứ tự ngày gia nhập công ty. 4.5.2. Hàm trên nhóm dữ liệu 1. Tìm lương thấp nhất, lớn nhất và lương trung bình của tất cả các nhân viên 2. Tìm lương nhỏ nhất và lớn của mỗi loại nghề nghiệp 3. Tìm xem có bao nhiêu giám đốc trong danh sách nhân viên. 4. Tìm tất cả các phòng ban mà số nhân viên trong phòng >3 5. Tìm ra mức lương nhỏ nhất của mỗi nhân viên làm việc cho một giám đốc nào đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần của mức lương. Trang 39 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Chương 5. LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU MỞ RỘNG 5.1.KẾT HỢP DỮ LIỆU TỪ NHIỀU BẢNG 5.1.1. Mối liên kết tương đương Mối liên kết tương đương được thể hiện trong mệnh để WHERE. Để liên kết trong mệnh để WHERE phải chỉ rõ tên của các column và mệnh đề được đặt tương đương. Ví dụ: emp.deptno =dept.deptno Các column trùng tên phải được chỉ rõ column đó nằm ở bảng nảo thông qua tên hoặc qua alias. Tên trùng này có thể đặt trong các mệnh đề khác như SELECT, ORDER BY.. Ví dụ: SELECT DEPT.DEPTNO, ENAME,JOB, FROM EMP, DEPT WHERE EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO ORDER BY DEPT.DEPTNO; SELECT A.DEPTNO, A.ENAME, FROM EMP A, DEPT B WHERE A.DEPTNO = B.DEPTNO ORDER BY A.DEPTNO; DNAME A.JOB, B.DNAME 5.1.2. Mối liên kết không tương đương Mối liên kết tương đương được thể hiện trong mệnh để WHERE. Để liên kết trong mệnh để WHERE phải chỉ rõ tên của các column và mệnh đề được đặt không tương đương. Ví dụ: WHERE E.SAL BETWEEN S. LOSAL AND S.HISAL Các column trùng tên phải được chỉ rõ column đó nằm ở bảng nào thông qua tên hoặc qua alias. Tên trùng này có thể đặt trong các mệnh đề khác như SELECT, ORDER BY.. Ví dụ: SELECT E.ENAME,E.JOB, S.GRADE FROM EMP E, SALGRADE S WHERE E.SAL BETWEEN S. LOSAL AND S.HISAL; Chú ý: Điều kiện liên kết đúng là số các bảng - 1 = số các điều kiện liên kết 5.1.3. Mối liên kết cộng Mối liên kết cộng trả về cả các giá trị NULL trong biểu thức điều kiện. Dấu (+) để ở vế nào tính thêm các giá trị NULL ở vế đó. Một câu lệnh select chỉ đặt được 1 mối liên kết cộng, dấu (+) đặt ở bên phải column liên kết Trang 40 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Trong mệnh đề WHERE của mối liên kết cộng không được dùng toán tử IN hoặc OR để nối các điều kiện liên kết khác. Ví dụ: SELECT FROM WHERE AND ENAME E.ENAME, D.DEPTNO, D.DNAME EMP E, DEPT D E.DEPTNO (+)=D.DEPTNO D.DEPTNO IN (30, 40); DEPTNO DNAME BLAKE MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD 30 30 30 30 30 30 40 SALES SALES SALES SALES SALES SALES OPERATIONS 5.1.4. Liên kết của bảng với chính nó (tự thân) Có thể liên kết bảng với chính nó bằng cách đặt alias. Ví du: Select e.ename emp_name, e.sal emp_sal, m.ename mgr_name, m.sal mgr_sal from emp e, emp m where e.mgr = m.empno and e.sal (SELECT AVG(SAL) FROM EMP WHERE DEPTNO =30) GROUP BY DEPTNO; DEPTNO AVG(SAL) 10 2916.66667 20 2175 5.2.2. Toán tử SOME/ANY/ALL/NOT IN/EXITS Tên toán tử Diễn giải NOT IN Không thuộc ANY và SOME So sánh một giá trị với mỗi giá trị trong một danh sách hay trong kết quả trả về của câu hỏi con, phải sau toán tử = ALL So sánh một giá trị với mọi giá trị trong danh sách hay trong kết quả trả về của câu hỏi con. EXISTS Trả về TRUE nếu có tồn tại. Ví dụ: SELECT * FROM emp WHERE sal = ANY (SELECT sal FROM emp WHERE deptno=30); SELECT * FROM emp WHERE sal >= ALL (select distinct sal From emp Where deptno =30) Order by sal desc; SELECT ENAME, SAL, JOB, DEPTNO FROM EMP WHERE SAL > SOME (SELECT DISTINCT SAL FROM EMP WHERE DEPTNO =30) Trang 43 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL ORDER BY SAL DESC; Tìm những người có nhân viên SELECT EMPNO, ENAME, JOB, DEPTNO FROM EMP E WHERE EXISTS (SELECT EMPNO FROM EMP WHERE EMP.MGR = E.EMPNO); 5.3.CẤU TRÚC HÌNH CÂY 5.3.1. Cấu trúc hình cây trong 1 table Trong một table của CSDL Oracle có thể hiện cấu trúc hình cây. Ví dụ trong bảng EMP cấu trúc thể hiện cấp độ quản lý. Root node: là node cấp cao nhất Child node: là node con hay không phải là root node Parent node: là node có node con Leaf node: là node không có node con Level (cấp) Level là một cột giả chứa cấp độ trong cấu trúc hình cây. Ví dụ. SELECT LEVEL, DEPTNO, EMPNO, ENAME, JOB, SAL FROM EMP CONNECT BY PRIOR EMPNO = MGR START WITH MGR is NULL; LEVEL DEPTNO 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 10 30 30 30 30 30 30 10 10 20 20 20 20 20 EMPNO ENAME 7839 7698 7654 7499 7844 7900 7521 7782 7934 7566 7902 7369 7788 7876 KING BLAKE MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD CLARK MILLER JONES FORD SMITH SCOTT ADAMS JOB PRESIDENT MANAGER SALESMAN SALESMAN SALESMAN CLERK SALESMAN MANAGER CLERK MANAGER ANALYST CLERK SALEMAN CLERK SAL 5000 2850 1250 1600 1500 950 1250 2450 1300 2975 3000 800 3300 1100 5.3.2. Kỹ thuật thực hiện Có thể định nghĩa quan hệ thừa kế trong câu hỏi bằng mệnh đề STAR WITH và CONNECT BY trong câu lênh SELECT, mỗi mầu tin là một node trong cây phân cấp. Cột giả LEVEL cho biết cấp của mẫu tin hay cấp của node trong quan hệ thừa kế. Cú pháp: SELECT [DISTINCT/ALL] [expr [c_ias]] FROM [table/view/snapshot] [t_alias] [WHERE condition] [START WITH condition CONNECT BY PRIOR condition] [GROUP BY expr] [HAVING condition] [UNION/UNION ALL/INTERSET/MINUS select command] Trang 44 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL [ORDER BY expr/position [DESC/ASC]] Với: START WITH CONNECT BY PRIOR Đặc tả điểm đầu của hình cây. Không thể để column giả level ở mệnh để này. Chỉ column trong mối liên hệ tình cây. Định hướng cấu trúc. Nếu prior xuất hiện trước mgr, Mgr sẽ được tìm trước sau đó đến empno, đây là hình cây hướng lên. Nếu prior xuất hiện trước empno, empno sẽ được tìm trước sau đó đến empno, đây là hình cây hướng xuống. Ví dụ: SELECT LEVEL, DEPTNO, EMPNO, ENAME, JOB, SAL FROM EMP CONNECT BY PRIOR MGR = EMPNO START WITH empno = 7876; LEVEL DEPTNO 1 2 3 4 20 20 20 10 EMPNO ENAME 7876 7788 7566 7839 ADAMS SCOTT JONES KING JOB CLERK SALEMAN MANAGER PRESIDENT SAL 1100 3300 2975 5000 5.3.3. Mệnh đề WHERE trong cấu trúc hình cây Mệnh đề WHERE và CONNECT BY có thể được dùng đồng thời trong cấu trúc hình cây. Nếu mệnh đề WHERE loại trừ một số row của cấu trúc hình cây thì chỉ những row đó được loại trừ. Nếu điều kiện đặt trong mệnh đề CONNECT BY thì toàn bộ nhánh của row đó bị loại trừ. Ví dụ 1: SELECT LEVEL, DEPTNO, EMPNO, ENAME, JOB, SAL FROM EMP WHERE ENAME != ‘SCOTT’ CONNECT BY PRIOR EMPNO = MGR START WITH MGR IS NULL; LEVEL DEPTNO 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 10 30 30 30 30 30 30 10 10 20 20 20 20 EMPNO ENAME 7839 7698 7654 7499 7844 7900 7521 7782 7934 7566 7902 7369 7876 KING BLAKE MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD CLARK MILLER JONES FORD SMITH ADAMS JOB PRESIDENT MANAGER SALESMAN SALESMAN SALESMAN CLERK SALESMAN MANAGER CLERK MANAGER ANALYST CLERK CLERK SAL 5000 2850 1250 1600 1500 950 1250 2450 1300 2975 3000 800 1100 Ví dụ 2: SELECT LEVEL, DEPTNO, EMPNO, ENAME, JOB, SAL FROM EMP CONNECT BY PRIOR EMPNO = MGR AND ENAME != ‘SCOTT’ Trang 45 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL START WITH MGR IS NULL; LEVEL DEPTNO 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 10 30 30 30 30 30 30 10 10 20 20 20 EMPNO ENAME 7839 7698 7654 7499 7844 7900 7521 7782 7934 7566 7902 7369 JOB KING BLAKE MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD CLARK MILLER JONES FORD SMITH PRESIDENT MANAGER SALESMAN SALESMAN SALESMAN CLERK SALESMAN MANAGER CLERK MANAGER ANALYST CLERK SAL 5000 2850 1250 1600 1500 950 1250 2450 1300 2975 3000 800 5.4.BÀI TẬP 1. Hiển thị toàn bộ tên nhân viên và tên phòng ban làm việc sắp xếp theo tên phòng ban. 2. Hiển thị tên nhân viên, vị trí địa lý, tên phòng với điều kiện lương >1500. ENAME LOC DNAME KING BLAKE CLARK JONES ALLEN FORD SCOTT NEW YORK CHICAGO NEW YORK DALLAS CHICAGO DALLAS DALLAS ACCOUNTING SALES ACCOUNTING RESEARCH SALES RESEARCH RESEARCH 3. Hiển thị tên nhân viên, nghề nghiệp, lương và mức lương. ENAME JOB JAMES SMITH ADAMS MARTIN WARD MILLER ALLEN TURNER BLAKE CLARK JONES FORD SCOTT KING CLERK CLERK CLERK SALESMAN SALESMAN CLERK SALESMAN SALESMAN MANAGER MANAGER MANAGER ANALYST ANALYST PRESIDENT SAL GRADE 950 800 1100 1250 1250 1300 1600 1500 2850 2450 2975 3000 3000 5000 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4. Hiển thị tên nhân viên, nghề nghiệp, lương và mức lương, với lương=3. ENAME JOB ALLEN TURNER SALESMAN SALESMAN SAL GRADE 1600 1500 3 3 điều kiện mức Trang 46 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 5. Hiển thị những nhân viên tại DALLAS ENAME LOC SAL JONES FORD SMITH SCOTT ADAMS DALLAS DALLAS DALLAS DALLAS DALLAS 2975 3000 800 3000 1100 6. Hiển thị tên nhân viên , nghề nghiệp, lương, mức lương, tên phòng làm việc trừ nhân viên có nghề là cleck và sắp xếp theo chiều giảm. ENAME JOB SAL MARTIN WARD ALLEN TURNER BLAKE CLARK JONES FORD SCOTT KING SALESMAN SALESMAN SALESMAN SALESMAN MANAGER MANAGER MANAGER ANALYST ANALYST PRESIDENT GRADE DNAME 1250 1250 1600 1500 2850 2450 2975 3000 3000 5000 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 SALES SALES SALES SALES SALES ACCOUNTING RESEARCH RESEARCH RESEARCH ACCOUNTING 7. Hiển thị chi tiết về những nhân viên kiếm được 36000 $ 1 năm hoặc nghề là cleck. (gồm các trường tên, nghề, thu nhập, mã phòng, tên phòng, mức lương) ENAME JOB ANUAL_SAL DNAME JAMES SMITH ADAMS MILLER FORD SCOTT CLERK CLERK CLERK CLERK ANALYST ANALYST 11400 9600 13200 15600 36000 36000 GRADE SALES RESEARCH RESEARCH ACCOUNTING RESEARCH RESEARCH 1 1 1 2 4 4 8. Hiển thị những phòng không có nhân viên nào làm việc. DEPTNO DNAME LOC 40 OPERATIONS BOSTON 9. Hiển thị mã nhân viên, tên nhân viên, mã người quản lý, tên người quản lý EMP_NAME BLAKE CLARK JONES MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD FORD SMITH SCOTT ADAMS MILLER EMP_SAL MGR_NAME 2850 2450 2975 1250 1600 1500 950 1250 3000 800 3000 1100 1300 KING KING KING BLAKE BLAKE BLAKE BLAKE BLAKE JONES FORD JONES SCOTT CLARK MGR_SAL 5000 5000 5000 2850 2850 2850 2850 2850 2975 3000 2975 3000 2450 Trang 47 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 10. Như câu 9 hiển thị thêm thông tin về ông KING. EMP_NAME EMP_SAL MGR_NAME KING BLAKE CLARK JONES MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD FORD SMITH SCOTT ADAMS MILLER 5000 2850 2450 2975 1250 1600 1500 950 1250 3000 800 3000 1100 1300 KING KING KING BLAKE BLAKE BLAKE BLAKE BLAKE JONES FORD JONES SCOTT CLARK MGR_SAL 5000 5000 5000 2850 2850 2850 2850 2850 2975 3000 2975 3000 2450 11. Hiển thị nghề nghiệp được tuyển dụng vào năm 1981 và không được tuyển dụng vào năm 1994. 12. Tìm những nhân viên gia nhập công ty trước giám đốc của họ. 13. Tìm tất cả các nhân viên, ngày gia nhập công ty, tên nhân viên, tên người giám đốc và ngày gia nhập công ty của người giám đốc ấy. EMP_NAME EMP_SAL MGR_NAME BLAKE MARTIN ALLEN TURNER JAMES WARD CLARK MILLER JONES FORD SMITH SCOTT ADAMS 13 rows selected. 2850 1250 1600 1500 950 1250 2450 1300 2975 3000 800 3300 1100 BLAKE BLAKE BLAKE BLAKE BLAKE BLAKE CLARK CLARK JONES JONES JONES JONES JONES MGR_SAL 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2450 2450 2975 2975 2975 2975 2975 14. Tìm những nhân viên kiếm được lương cao nhất trong mỗi loại nghề nghiệp. JOB MAX(SAL) ANALYST CLERK MANAGER PRESIDENT SALESMAN 3000 1300 2975 5000 1600 15. Tìm mức lương cao nhất trong mỗi phòng ban, sắp xếp theo thứ tự phòng ban. ENAME JOB KING PRESIDENT DEPTNO SAL 10 5000 Trang 48 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL SCOTT BLAKE SALEMAN MANAGER 20 30 3300 2850 16. Tìm nhân viên gia nhập vào phòng ban sớm nhất ENAME HIREDATE DEPTNO CLARK SMITH ALLEN 09-06-1981 17-12-1980 20-02-1981 10 20 30 17. Hiển thị những nhân viên có mức lương lớn hơn lương TB của phòng ban mà họ làm việc. EMPNO ENAME 7839 7566 7902 7788 7698 7499 KING JONES FORD SCOTT BLAKE ALLEN SAL DEPTNO 5000 2975 3000 3300 2850 1600 10 20 20 20 30 30 18. Hiển thị tên nhân viên, mã nhân viên, mã giám đốc, tên giám đốc, phòng ban làm việc của giám đốc, mức lương của giám đốc. EMP_NUMBER EMP_NAME EMP_SAL MGR_NUMBER MGR_NAME MGR_DEPT MGR_GRADE 7698 BLAKE 7654 MARTIN 7499 ALLEN 7844 TURNER 7900 JAMES 7521 WARD 7782 CLARK 7934 MILLER 7566 JONES 7902 FORD 7369 SMITH 7788 SCOTT 7876 ADAMS 13 rows selected. 2850 1250 1600 1500 950 1250 2450 1300 2975 3000 800 3300 1100 7698 7698 7698 7698 7698 7698 7782 7782 7566 7566 7566 7566 7566 BLAKE BLAKE BLAKE BLAKE BLAKE BLAKE CLARK CLARK JONES JONES JONES JONES JONES 30 30 30 30 30 30 10 10 20 20 20 20 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Trang 49 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Chương 6. BIẾN RUNTIME 6.1.DỮ LIỆU THAY THẾ TRONG CÂU LỆNH Dùng (&) để chỉ phần thay thế trong câu lệnh. Nếu dùng (&&) chỉ biến thay thế thì sau câu lệnh biến thay thế vẫn còn tồn tại Ví dụ 1: SELECT * FROM emp WHERE &Condition Enter value for condition: sal > 1000 Khi này câu lệnh trên tương đương với: SELECT * FROM emp WHERE sal > 1000 Ví du 2: Select ename, deptno, job From emp Where deptno = &&depno_please; 6.2.LỆNH DEFINE Khai báo và gán trị cho các biến, ví dụ khai báo biến condition có giá trị 'sal > 1000' DEFINE condition = 'sal > 1000' Khi đó câu lệnh sau không yêu cầu nhập vào giá trị cho codition SELECT * FROM emp WHERE &Condition Để loại bỏ biến ra khỏi bộ nhớ dùng lệnh UNDEFINE. Ví dụ: UNDEFINE condition Để liệt kê các biến đã khai báo dùng lệnh DEFINE mà không chỉ biến, ví dụ DEFINE DEFINE CONDITION = 'SAL > 1000' Ví dụ: DEFINE REM=’SAL*12+NVL(COMM,0)’ SELECT ENAME, JOB, &REM FROM EKP ORDER BY & REM; Trang 50 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 6.3.LỆNH ACCEPT Khai báo và gán trị cho biến với dòng hiển thị ACCEPT variable [NUMBER/CHAR] [PROMPT/NOPROMPT 'text'] HIDE Ví dụ: ACCEPT Salary NUMBER PROMPT 'Salary figure: ' Salary figure : 3000 Từ khoá hide cho phép che chuỗi nhập liệu, hay dùng khi nhập password. ACCEPT password CHAR PROMPT 'Enter password: ' HIDE Password : *** 6.4.BÀI TẬP 1. Hiển thị tên nhân viên, ngày gia nhập công ty với điều kiện ngày gia nhập công ty nằm trong khoảng hai biến runtime được nhập vào từ bàn phím (&first_date, &last_date). 2. Hiển thị tên nhân viên, nghề nghiệp, lương, mã giám đốc, mã phòng ban với điều kiện nghề nghiệp bằng một biến được nhập vào từ bàn phím. (&job) 3. Định nghĩa một biến tính thu nhập một năm của nhân viên. Dùng biến này để tìm những nhân viên có thu nhập lớn hơn hoặc bằng $30000. 4. Định nghĩa một biến là khoảng thời gian nhân viên làm trong công ty. Hiển thị tên nhân viên và quãng thời gian nhân viên đó làm việc với điều kiện nhân viên là một biến được nhập vào từ bàn phím. ENAME LENGTH OF SERVICE KING 19 YEAR 4 MONTHS Trang 51 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Chương 7. TABLE VÀ CÁC LỆNH SQL VỀ TABLE 7.1.LỆNH TẠO TABLE 7.1.1. Cú pháp tạo bảng Để tạo một bảng mới dùng lệnh CREATE TABLE. Cú pháp: CREATE TABLE tablename (column [datatype][DEFAULT expr][column_constraint]..) [PCTFREE integer][PCTUSED integer] [INITRANS integer][MAXTRANS integer] [TABLESPACE tablespace] [STORAGE storage_clause] [AS subquery] Với: tablename column [datatype] [DEFAULT expr] [column_constraint] [table_constraint] [PCTFREE integer] [PCTUSED integer] [INITRANS integer] [MAXTRANS integer] [TABLESPACE tablespace] Tên table cần tạo Tên column trong table Kiểu dữ liệu của column Giá trị mặc định của column trong trường hợp NULL là expr Ràng buộc của bản thân column Ràng buộc của toàn bảng Phần trăm không gian còn trống Phần trăm không gian đã sử dụng Số bản ghi khởi tạo Số bản ghi lớn nhất Chỉ định TABLESAPCE cho bảng [STORAGE storage_clause] [AS subquery] Ghi mệnh đề lưu trữ, đơn vị mặc định là KB trong đó các các chọn lựa là: INITIAL - dung lượng khởi tạo; NEXT - dung lượng tăng tiếp theo; MINEXTENTS - % mở rộng nhỏ nhất; MAXEXTENTS- % mở rộng lớn nhất; PCTINCREASE - Tốc độ tăng hàng năm. Tạo bảng có cấu trúc giống mệnh đề truy vấn Ví dụ 1: CREATE TABLE EMP EMPNO NUMBER NOT NULL CONSTRAINT PK_EMP PRIMARY KEY, ENAME VARCHAR2(10) CONSTRAINT NN_ENAME NOT NULL CONSTRAINT UPPER_ENAME CHECK (ENAME=UPPER(ENAME)), JOB VARCHAR2(9), MGR NUMBER CONSTRAINT FK_MGR REFERENCES SCOTT.EMP(EMPNO), HIREDATE DATE DEFAULT SYSDATE, SAL NUMBER(10,2) CONSTRAINT CK_SAL CHECK(SAL>500), COMM NUMBER(9,0) DEFAULT NULL, DEPTNO NUMBER(2) CONSTRAINT NN_DEPTNO NOT NULL CONSTRAINT FK_DEPTNO REFERENCES SCOTT.DEPT(DEPTNO)) PCTFREE 5 PCTUSED 75 Ví du 2: CREATE TABLE SALGRADE1 Trang 52 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL (GRADE NUMBER CONSTRAINT PK_SALGRADE PRIMARY LOSAL NUMBER, HISAL NUMBER) TABLESPACE USER STORAGE (INITIAL 6144 NEXT 6144 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 5 PCTINCREASE 5) KEY, Ví dụ 3: CREATE TABLE DEPT10 AS SELECT EMPNO, ENAME, JOB, FROM EMP WHERE DEPTNO =10; SAL Ví dụ 4: CREATE TABLE EMP_SAL (NAME, SALARY,GRADE)AS SELECT ENAME, SAL, GRADE FROM EMP, SALGARDE WHERE EMP.SAL BETWEEN LOSAL AND HISAL ; Để tạo một table mới, chúng ta cần phải chuẩn bị một số thông tin sau: Table phải được chuẩn hóa. Những column mà cho phép null nên định nghĩa sau để tiết kiệm nơi lưu trữ. Gộp các table lại nếu có thể. Chỉ định các thông số pcfree và pctused Có thể chỉ định 2 thông số initstran, maxtrans Có thể chỉ định tablespace cho table Có thể ước lượng kích thước table, và các thông số cho storage. 7.1.2. Tính toán kích thước table (tham khảo) 1. Tính toán khoảng đĩa cần thiết cho data block header. Tính theo công thức sau: BLOCK HEADER = (FIXED HEADER + VARIABLE TRANSACTION HEADER) + (TABLE DIRECTORY + ROW DIRECTORY) Trong đó: fixed header = 57 bytes variable transaction header = 23*giá trị của thông số instrans table directory =4 row directory = 2* số lượng row trong block. 2. Tính toán khoảng đĩa trống để chứa dữ liệu của data block. Tính theo công thức sau: Khoảng đĩa trống để chứa data =(block size -total block header) (block size -(fixed header+ variable transaction header))*(pctree/100) Có thể biết block size bằng cách dùng lệnh show parameters db_block_size. Trang 53 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 3. Tính toán khoảng đĩa trống kết hợp bằng giá trị của mỗi row. 4. Tính toán kích thước trung bình của row: Kích thước trung bình của row = row header +A+B+C A = Tổng chiều dài của các cột <= 250 byte B = Tổng chiều dài của các cột > 250 byte C = Khoảng đĩa trống kết hợp 5. Quyết định số row trung bình cho một block: avg rows /block = available space/average row size 6. Tính toán số lượng block Block = số row / số row trung bình cho một block 7.2.MỘT SỐ QUY TẮC KHI TẠO TABLE 7.2.1. Quy tắc đặt tên Object Tên dài từ 1 đến 30 ký tự, ngoại trừ tên CSDL không quá 8 ký tự và tên liên kết có thể dài đến 128 ký tự Tên không chứa dấu nháy (") Không phân biệt chữ hoa chữ thường Tên phải bắt đầu bằng ký tự chữ trong bộ ký tự của CSDL Tên chỉ có thể chứa ký tự số trong tập ký tự của CSDL. Có thể dùng các ký tự _, $, #. Oracle không khuyến khích dùng các ký tự $ và #. Tên không được trùng với các từ đã dùng bởi Oracle (xemphu lục 1) Tên không được cách khoảng trống Tên có thể đặt trong cặp dấu nháy kép, khi đó tên có thể bao gồm các ký tự bất kỳ, có thể bao gồm khoảng trống, có thể dùng các từ khóa của Oracle, phân biệt chữ hoa chữ thường. Tên phải duy nhất trong "không gian tên" nhất định. Các object thuộc cùng không gian tên phải có tên khác nhau. Các bí danh của cột, bí danh bảng, tên người sử dụng, mật khẩu mặc dù không phải là các object hoặc các thành phần con của object nhưng cũng phải được đặt tên theo các quy tắc trên, ngoại trừ Bí danh cột, bí danh bảng chỉ tồn tại khi thực hiện các lệnh SQL và không được lưu trữ trong CSDL, do vậy không áp dụng quy tắc 9 về không gian tên. Mật khẩu không thuộc về không gian tên nào và do đó cũng không áp dụng quy tắc 9. Nên đặt tên theo một quy tắc đặt tên thống nhất 7.2.2. Quy tắc khi tham chiếu đến Object Cú pháp chung khi tham chiếu đến các object Sơ đồ chung khi tham chiếu các object hoặc thành phần của các object Schema.Object.Part.@dblink Trong đó: object Tên object Trang 54 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL schema part dblink Schema chứa object Thành phần của object Tên CSDL chứa object Oracle giải quyết việc tham chiếu các Object Khi tham chiếu đến một object trong câu lệnh SQL, Oracle phân tích câu lệnh và và xác định các object trong không gian tên. Sau khi xác định các object, Oracle thực hiện các thao tác mà câu lệnh quy định trên object. Nếu tên object truy cập không thuộc không gian tên thì câu lệnh không được thực hiện và có thông báo lỗi. Câu lệnh sau thêm một mẩu tin vào bảng DEPT INSERT INTO Dept VALUES (50, 'SUPPOR', 'PARIS') Theo ngữ cảnh của câu lệnh, Oracle xác định bảng DEPT có thể là: Một table trong schema của bạn Một view trong schema của bạn Đồng nghĩa riêng cho table hoặc view Đồng nghĩa chung cho table hoặc view Tham chiếu đến các object không thuộc quyền sở hữu Để tham chiếu đến các object không thuộc schema hiện thời, phải chỉ ra tên của schema chứa object muốn truy cập schema.object Ví dụ: Để xóa table EMP trong schema SCOTT DROP TABLE scott.emp Tham chiếu các object từ xa Để truy cập đến một CSDL ở xa, sau tên object phải chỉ ra tên liên kết CSDL (database link) của CSDL chứa object muốn truy cập. Database link là một schema object, Oracle dùng để thâm nhập và truy xuất CSDL từ xa. 7.3.Các Kiểu dữ liệu cơ bản 7.3.1. Kiểu CHAR Kiểu CHAR dùng để khai báo một chuỗi có chiều dài cố định, khi khai báo biến hoặc cột kiểu CHAR với chiều dài chỉ định thì tất cả các mục tin của biến hay cột này đều có cùng chiều dài được chỉ định. Các mục tin ngắn hơn Oracle sẽ tự động thêm vào các khoảng trống cho đủ chiều dài. Oracle không cho phép gán mục tin dài hơn chiều dài chỉ định đối với kiểu CHAR. Chiều dài tối đa cho phép của kiểu CHAR là 255 byte 7.3.2. Kiểu VARCHAR2 Kiểu VARCHAR2 dùng để khai báo chuỗi ký tự với chiều dài thay đổi. Khi khai báo một biến hoặc cột kiểu VARCHAR2 phải chỉ ra chiều dài tối đa, các mục tin chứa trong biến hay cột kiểu VARCHAR2 có chiều dài thực sự là chiều dài của mục tin. Oracle không cho phép gán Trang 55 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL mục tin dài hơn chiều dài tối đa chỉ định đối với kiểu VARCHAR2. Chiều dài tối đa kiểu VARCHAR2 là 2000 byte. 7.3.3. Kiểu VARCHAR Hiện tại Oracle xem kiểu VARCHAR2 và VARCHAR là như nhau, tuy nhiên Oracle khuyên nên dùng VARCHAR2. Oracle dự định trong tương lai dùng kiểu VARCHAR để chứa các chuỗi với chiều dài biến đổi, nhưng trong phép so sánh sẽ được chỉ định theo nhiều ngữ nghĩa khác nhau. 7.3.4. Kiểu NUMBER Kiểu số của Oracle dùng để chứa các mục tin dạng số dương, số âm, số với dấu chấm động. NUMBER(p, s) p Số chữ số trước dấu chấm thập phân (precision), p từ 1 đến 38 chữ số s Số các chữ số tính từ dấu chấm thập phân về bên phải (scale), s từ -84 đến 127 NUMBER(p) Số có dấu chấm thập phân cố định với precision bằng p và scale bằng 0 NUMBER Số với dấu chấm động với precision bằng 38. Nhớ rằng scale không được áp dụng cho số với dấu chấm động. Ví dụ sau cho thấy cách thức Oracle lưu trữ dữ liệu kiểu số tùy theo cách định precision và scale khác nhau. Dữ liệu thực 7456123.89 7456123.89 7456123.89 7456123.89 7456123.89 7456123.8 7456123.89 7456123.89 Kiểu NUMBER NUMBER(9) NUMBER(9,2) NUMBER(9,1) NUMBER(6) NUMBER(15,1) NUMBER(7,-2) NUMBER(-7,2) Giá trị lưu trữ 7456123.89 7456123 7456123.89 7456123.8 Không hợp lệ 7456123.8 7456100 Không hợp lệ 7.3.5. Kiểu FLOAT Dùng để khai báo kiểu số dấu chấm động, với độ chính xác thập phân 38 hay độ chính xác nhị phân là 126. FLOAT(b) Khai báo kiểu dấu chấm động với độ chính xác nhị phân là b, b từ 1 đến 126. Có thể chuyển từ độ chính xác nhị phận sang độ chính xác thập phân bằng cách nhân độ chính xác nhị phân với 0.30103 7.3.6. Kiểu LONG Dùng để khai báo kiểu chuỗi ký tự với độ dài biến đổi, chiều dài tối đa của kiểu LONG là 2 gigabyte. Kiểu LONG thường được dùng để chứa các văn bản. Có một số hạn chế khi dùng kiểu LONG Trang 56 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Một table không thể chứa nhiều hơn một cột kiểu LONG Dữ liệu kiểu LONG không thể tham gia vào các ràng buộc toàn vẹn, ngoại trừ kiểm tra NULL và khác NULL Không thể index một cột kiểu LONG Không thể truyền tham số kiểu LONG cho hàm hoặc thủ tục Các hàm không thể trả về dữ liệu kiểu LONG Trong câu lệnh SQL có truy cập các cột kiểu LONG, thì việc cập nhật hoặc khóa các bảng chỉ cho phép trong cùng một CSDL Ngoài ra, các cột kiểu LONG không được tham gia trong các thành phần sau của câu lệnh SQL Các mệnh đề WHERE, GROUP BY, ORDER BY, CONNECT BY hoặc với tác tử DISTINCT trong câu lệnh SELECT Các hàm sử dụng trong câu lệnh SQL như SUBSTR, INSTR Trong danh sách lựa chọn của câu lệnh SELECT có sử dụng mệnh đề GROUP BY Trong danh sách lựa chọn của câu hỏi con, câu hỏi có sử dụng các toán tử tập hợp Trong danh sách lựa chọn của câu lệnh CREATE TABLE AS SELECT 7.3.7. Kiểu DATE Dùng để chứa dữ liệu ngày và thời gian. Mặc dù kiểu ngày và thời gian có thể được chứa trong kiểu CHAR và NUMBER. Với giá trị kiểu DATE, những thông tin được lưu trữ gồm thế kỷ, năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây. Oracle không cho phép gán giá trị kiểu ngày trực tiếp, để gán giá trị kiểu ngày, bạn phải dùng TO_DATE để chuyển giá trị kiểu chuỗi ký tự hoặc kiểu số. Nếu gán một giá trị kiểu ngày mà không chỉ thời gian thì thời gian mặc định là 12 giờ đêm, Nếu gán giá trị kiểu ngày mà không chỉ ra ngày, thì ngày mặc định là ngày đầu của tháng. Hàm SYSDATE cho biết ngày và thời gian hệ thống. Tính toán đối với kiểu ngày Đối với dữ liệu kiểu ngày, bạn có thể thực hiện các phép toán cộng và trừ. Ví dụ: SYSDATE+1 ngày hôm sau SYSDATE-7 cách đây một tuần SYSDATE+(10/1440) mười phút sau Ngày Julian: Là giá trị số cho biết số ngày kể từ ngày 1 tháng giêng năm 4712 trước công nguyên. Ví dụ: SELECT TO_CHAR (TO_DATE('01-01-1992', 'MM-DD-YYYY'), 'J') JULIAN FROM DUAL; Kết quả: JULIAN 2448623 Trang 57 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL 7.3.8. Kiểu RAW và kiểu LONG RAW Kiểu RAW và LONG RAW dùng để chứa các chuỗi byte, các dữ liệu nhị phân như hình ảnh, âm thanh. Các dữ liệu kiểu RAW chỉ có thể gán hoặc truy cập chứ không được thực hiện các thao tác như đối với chuỗi ký tự. Kiểu RAW giống như kiểu VARCHAR2 và kiểu LONG RAW giống kiểu LONG, chỉ khác nhau ở chổ Oracle tự động chuyển đổi các giá trị kiểu CHAR, VARCHAR2 và LONG giữa tập hợp ký tự của CSDL và tập ký tự của các ứng dụng. 7.3.9. Kiểu ROWID Mỗi mẫu tin trong CSDL có một địa chỉ có kiểu ROWID. ROWID bao gồm các thành phần: block.row.file. Với block row file Chuỗi hệ hexa cho biết block chứa row Chuỗi hệ hexa cho biết row trong block Chuỗi hệ hexa cho biết database file chứa block Ví dụ: 0000000F.0000.0002 Row đầu tiên trong block 15 của data file thứ hai. 7.3.10. Kiểu MLSLABEL Kiểu MLSLABEL dùng để chứa label dạng nhị phân mà Oracle dùng để đảm bảo hoạt động của bản thân hệ thống. 7.3.11. Chuyển đổi kiểu Chuyển đổi mặc định Nói chung một biểu thức không thể gồm các giá trị thuộc nhiều kiểu khác nhau, tuy nhiên Oracle cho phép chuyển đổi giưã các kiểu dữ liệu. Oracle tự động chuyển kiểu của dữ liệu trong một số trường hợp sau Khi INSERT hoặc UPDATE gán giá trị cho cột có kiểu khác, Oracle sẽ tự động chuyển giá trị sang kiểu của cột. Khi sử dụng các hàm hoặc các toán tử mà các tham số có kiểu không tương thích thì Oracle sẽ tự động chuyển kiểu. Khi sử dụng toán tử so sánh mà các giá trị có các kiểu khác nhau, Oracle sẽ tự động chuyển kiểu. Ví dụ 1: SELECT ename FROM emp WHERE hiredate = '12-MAR-1993' Oracle đã tự động chuyển chuỗi '12-MAR-1993' sang kiểu DATE trong phép so sánh Ví dụ 2: SELECT ename FROM emp WHERE ROWID = '00002514.0001.0001' Trang 58 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Oracle đã tự động chuyển chuỗi '00002514.0001.0001' sang kiểu ROWID trong phép so sánh Người sử dụng tự chuyển đổi Oracle cung cấp các hàm để chuyển đổi kiểu, ví dụ TO_NUMBER TO_CHAR TO_DATE Chuyển sang kiểu số Chuyển sang kiểu ký tự Chuyển sang kiểu ngày (xem phần tra cứu các hàm và thủ tục) 7.4.RÀNG BUỘC DỮ LIỆU TRONG TABLE Các dạng constraint gồm: NULL/NOT NULL UNIQUE PRIMARY KEY FOREIGN KEY (Referential Key) CHECK 7.4.1. NULL/NOT NULL Là ràng buộc column trống hoặc không trống. Ví dụ mệnh đề ràng buộc: CREATE TABLE DEPT ( DEPTNO NUMBER(2) NOT NULL, DNAME CHAR(14), LOC CHAR(13), CONSTRAINT DEPT_PRIMARY_KEY PRIMARY KEY (DEPTNO)); 7.4.2. UNIQUE Chỉ ra ràng buộc duy nhất, các giá trị của column chỉ trong mệnh đề UNIQUE trong các row của table phải có giá trị khác biệt. Giá trị null là cho phép nêu UNIQUE dựa trên một cột. Ví dụ: CREATE TABLE DEPT ( DEPTNO NUMBER(2), DNAME CHAR(14), LOC CHAR(13), CONSTRAINT UNQ_DEPT_LOC UNIQUE(DNAME, LOC)); 7.4.3. PRIMARY KEY Chỉ ra ràng buộc duy nhất (giống UNIQUE), tuy nhiên khoá là dạng khoá UNIQUE cấp cao nhất. Một table chỉ có thể có một PRIMARY KEY. Các giá trị trong PRIMARY KEY phải NOT NULL. Trang 59 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Cú pháp khi đặt CONSTRAINT ở mức TABLE [CONSTRAINT constraint_name] PRIMARY KEY (column, Column..) Cú pháp khi đặt CONSTRAINT ở mức COLUMN [CONSTRAINT constraint_name] PRIMARY KEY 7.4.4. FOREIGN KEY ( Referential ) Chỉ ra mối liên hệ ràng buộc tham chiếu giữa table này với table khác, hoặc trong chính 1 table. Nó chỉ ra mối liên hệ cha-con và chỉ ràng buộc giữa FOREIGN KEY bảng này với PRIMARY KEY hoặc UNIQUE Key của bảng khác. Ví dụ quan hệ giữa DEPT và EMP thông qua trường DEPTNO. Từ khoá ON DELETE CASCADE được hỉ định trong dạng khoá này để chỉ khi dữ liệu cha bị xoá (trong bảng DEPT) thì dữ liệu con cũng tự động bị xoá theo (trong bảng EMP). 7.4.5. CHECK Ràng buộc kiểm tra giá trị. Ví dụ: CREATE TABLE EMP (EMPNO NUMBER NOT NULL CONSTRAINT PK_EMP PRIMARY KEY, ENAME VARCHAR2(10) CONSTRAINT NN_ENAME NOT NULL CONSTRAINT UPPER_ENAME CHECK (ENAME = UPPER(ENAME)), JOB VARCHAR2(9), MGR NUMBER CONSTRAINT FK_MGR REFERENCES SCOTT.EMP(EMPNO), HIREDATE DATE DEFAULT SYSDATE, SAL NUMBER(10,2) CONSTRAINT CK_SAL CHECK(SAL>500), COMM NUMBER(9,0) DEFAULT NULL, DEPTNO NUMBER(2) CONSTRAINT NN_DEPTNO NOT NULL CONSTRAINT FK_DEPTNO REFERENCES SCOTT.DEPT(DEPTNO); 7.5.LỆNH DDL CAN THIỆP TỚI TABLE 7.5.1. Chỉnh sửa cấu trúc table Dùng lệnh ALTER TABLE để chỉnh sửa cấu trúc bảng. Cú pháp: ALTER TABLE tablename [ADD/MODIFY/DROP options ([column [column constraint) [ENABLE clause] [DISABLE clause] Trong đó: ADD MODIFY DROP ENABLE/DISABLE Thêm column hay constraint. Sửa đổi kiểu các column Bỏ constraint. Che khuất hoặc đưa vào sử dụng các CONSTRAINT mà không xóa hẳn Chú ý: Trang 60 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Khí dùng mệnh đề MODIFY không thể chuyển tính chất của COLUMN có nội dung là NULL chuyển thành NOT NULL; Không thể đưa thêm một cột NOT NUL nếu table đã có số liệu. Phải thêm cột NULL, điền đầy số liệu, sau đó chuyển thành NOT NULL. Không thể chuyển đổi kiểu khác nhau nếu column đã chứa số liệu Không thể dùng mệnh đề MODIFY để định nghĩa các CONSTRAINT trừ ràng buộc NULL/NOT NULL. Muốn sửa CONSTRAINT cần xoá chúng sau đó ADD thêm vào. Ví dụ 1: ALTER TABLE emp ADD (spouse_name CHAR(10); Ví dụ 2: ALTER TABLE emp MODIFY (ename CHAR(25); Ví dụ 3: ALTER TABLE emp DROP CONSTRAINT ALTER TABLE DROP PRIMARY KEY; emp_mgr; Ví dụ 4: ALTER TABLE dept DISABLE CONSTRAINT dept_prim; 7.5.2. Các lệnh DDL khác Xóa table Dùng lệnh DROP TABLE để xoá bảng. Cú pháp: DROP TABLE table_name [CASCADE CONSTRAINTS] Trong đó: CASCADE CONSTRAINTS xóa tất cả các ràng buộc toàn vẹn liên quan đến table bị xóa. Ví dụ: DROP TALE emp Khi drop table thì: Xóa tất cả dữ liệu View và synonymliên quan vẫn còn nhưng không có giá trị Các giao dịch chưa giải quyết xong sẽ được commit Chỉ người tạo ra table hay DBA mới có thể xóa table 7.5.3. Chú dẫn cho table Dùng lệnh COMMENT để chú thích. Ví dụ: Trang 61 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL COMMENT ON TABLE EMP IS ‘ THONG TIN NHAN VIEN’; COMMENT ON COLUMN EMP.EMPNO IS ‘ MA SO NHAN VIEN’; 7.5.4. Thay đổi tên object Dùng lệnh RENAME để thay đổi tên object. Cú pháp: RENAME old TO new Trong đó: old new Tên cũ Tên mới Ví dụ: RENAME emp TO employee 7.5.5. Xóa dữ liệu của table Dùng lệnh TRUNCATE TABLE để xóa dữ liệu của table, xóa tất cả các row trong table. Cú pháp: TRUNCATE TABLE table_name [REUSE STORAGE] Trong đó: REUSE STORAGE giữ lại khung để chứa, chỉ xóa dữ liệu 7.6.THÔNG TIN VỀ TABLE TRONG TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU Trung tâm của cơ sở dữ liệu Oracle là data dictionary. Data dictionary tự động được tạo ra khi cơ sở dữ liệu Oracle được tạo. Oracle cập nhật lên data dictionary bằng các lệnh DDL (Data Define Language). Các table của từ điển dữ liệu được tạo ra bằng lệnh CREATE DATABASE và chỉ được tạo từ user SYS. Các view trong từ điển dữ liệu chức các thông tin dưới dạng dễ nhìn hơn bảng. Có các dạng view là: USER_xxx: là những đối tượng thuộc user. Ví dụ các bảng được tạo bởi user ALL_xxx: là tất cả các đối tượng mà user có quyền truy nhập DBA_xxx: tất cả các đối tượng trong database V$: Các thực thi của Server. Ngoài ra còn có các view quan trọng khác là: DICTIONARY: Thông tin về toàn bộ các table, view, snapshot trong từ điển dữ liệu TABLE_PRIVILEGES: Thông tin về việc gán quyền trên các đối tượng IND: đồng nghĩa của USER_INDEX. Muốn hiển thị toàn bộ thông tin về các table, view, snapshot trong từ điển dữ liệu dùng lệnh SELECT * FROM DICTIONARY; Trang 62 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Hiển thị cấu của USER_OBJECT DESCRIBE USER_OBJECT; Hiển thị tất cả các bảng mã user đó sở hữu: SELECT OBJECT_NAME FROM USER_OBJECT WHERE OBJECT_TYPE = ‘TABLE’; SELECT * FROM TAB; SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLE; Hiển thị tất cả các loại đối tượng trong từ điển dữ liệu: SELECT DISTINCT OBJECT_TYPE FROM USER_OBJECTS; 7.7.BÀI TẬP 1. Tạo bảng PROJECT với các column được chỉ ra dưới đây, PROJID là promary key, và P_END_DATE > P_START_DATE. Column name Data Type Size. PROJID P_DESC P_START_DATE P_END_DATE BUDGET_AMOUNT MAX_NO_STAFF NUMBER VARCHAR2 DATE DATE NUMBER NUMBER 4 20 7,2 2 2. Tạo bảng ASSIGNMENTS với các column được chỉ ra dưới đây, đồng thời cột PROJID là foreign key tới bảng PROJECT, cột EMPNO là foreign key tới bảng EMP. Column name Data Type Size. PROJID EMPNO A_START_DATE A_END_DATE BILL_AMOUNT ASSIGN_TYPE NUMBER NUMBER DATE DATE NUMBER VARCHAR2 4 4 NOT NULL NOT NULL 4,2 2 3. Thêm column COMMENTS kiểu LONG vào bảng PROJECTS. Thêm column HOURS kiểu NUMBER vào bảng ASSIGNMENTS. 4. Sử dụng view USER_OBJECTS hiển thị tất cả các đối tượng user sở hữu. 5. Thêm ràng buộc duy nhất (UNIQUE) cho 2 column PROJECT_ID và EMPNO của bảng ASSIGNMENTS. 6. Xem các thông tin về các ràng buộc trong USER_CONSTRAINTS. 7. Xem trong USER hiện tại có tất cả bao nhiêu bảng. Trang 63 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Chương 8. CÁC LỆNH THAO TÁC DỮ LIỆU 8.1.THAO TÁC DỮ LIỆU TRONG TABLE 8.1.1. Thêm mới dòng dữ liệu Để chèn một row vào table dùng lệnh INSERT. Cú pháp: INSERT INTO tablename ([column, VALUES (value, value ...); column, ...]) Ví dụ: INSERT INTO dept (depno, dname, loc) VALUES (50, 'MARKETING', 'SAN JOSE') Chép dữ liệu từ table khác INSERT INTO table [(column, column...)] SELECT select_list FROM table(s) Ví dụ: INSERT INTO emp_tmp (ename, sal) SELECT ename, sal FROM emp WHERE sal > 1000 Bắt đầu từ phiên bản Oracle 9i, ta có thể thêm mới dòng dữ liệu và đặt giá trị mặc định thông qua từ khoá DEFALT Ví dụ: INSERT INTO EMP (EMPNO, ENAME, DEPTNO) VALUES (8000,’MIKE’,DEFAULT); Oracle 9i còn cho phép thực hiện lệnh INSERT trên đồng thời nhiều table khác nhau, chỉ sử dụng một câu lệnh DML. Ví dụ: Lệnh INSERT không điều kiện (UNCONDITIONAL) INSERT ALL INTO T1 (C1, C2, ...) VALUES (C1, C2, ...) INTO T2 (C1, C2, ...) VALUES (C1, C2, ...) SELECT C1, C2, ... FROM T9; Lệnh INSERT không điều kiện (CONDITIONAL) INSERT [ALL|FIRST] WHEN c1 = 1 THEN INTO T1 (C1, C2, ...) VALUES (C1, C2, ...) WHEN c1 = 2 THEN INTO T2 (C1, C2, ...) VALUES (C1, C2, ...) WHEN c2 = 3 THEN INTO T3 (C1, C2, ...) VALUES (C1, C2, ...) SELECT C1, C2, ... FROM T9; Trang 64 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL FIRST: insert cho câu lệnh đầu tiên có giá trị điều kiện đúng ALL: insert cho mọi câu lệnh có giá trị điều kiện là đúng 8.1.2. Cập nhật dòng dữ liệu Để chỉnh sửa dữ liệu dùng lệnh UPDATE. Cú pháp: UPDATE table [alias] SET column [,column...] [WHERE condition] = [expr, subquery] Ví dụ 1: UPDATE emp SET job = 'SALEMAN', hiredate = sysdate, sal = sal * 1.1 WHERE ename = 'SCOTT'; Ví dụ 2: UPDATE emp SET comm = (SELECT comm FROM commission C WHERE C.empno = emp.empno) WHERE empno IN (SELECT empno FROM commission); Ví dụ 3: UPDATE emp a SET deptno = (SELECT deptno FROM dept WHERE loc = 'BOSTON'), (sal, comm) = (SELECT 1.1*AVG(sal),1.5*AVG(comm) FROM emp b WHERE a.deptno = b.deptno) WHERE deptno IN (SELECT deptno FROM dept WHERE loc = 'DALLAS' OR loc = 'DETROIT'); Ta cũng có thể sử dụng mệnh đề DEFAULT trong câu lệnh cập nhật dữ liệu Ví dụ: UPDATE EMP SET COMM = DEFAULT; Chú thích: - Cập nhật các nhân viên ở Dallas hoặc Detroit - Thay DEPTNO của các nhân viên này bằng DEPTNO của Boston - Thay lương mỗi nhân viên bằng lương trung bình của bộ phận * 1.1 - Thay commission của mỗi nhân viên bằng commission trung bình của bộ phận * 1.5 8.1.3. Lệnh Merge Lệnh MERGE là một đặc điểm rất hay của Oracle 9i. Nó còn được gọi là lệnh UPSERT, tức là có khả năng vừa thực hiện việc Update, vừa thực hiện lệnh Insert tuỳ vào bản ghi đích có tồn tại hay không. Cú pháp: MERGE INTO T1 Trang 65 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL USING T2 ON (T1.C9=T2.C9) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET T1.C1=T2.C2, T1.C2=T2.C2 ... WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (C1,C2, ...) VALUES (C1,C2, ...); 8.1.4. Xóa dòng dữ liệu Để xóa dòng dùng lệnh DELETE. Cú pháp: DELETE FROM table [WHERE condition] Ví dụ: DELETE FROM emp WHERE deptno = 10; 8.1.5. Lỗi ràng buộc dữ liệu Thông thường khi thực hiện các lệnh thao tác dữ liệu hay gặp phải các lỗi ràng buộc toàn vẹn dữ liệu. Các lỗi này xuất hiện khi có các ràng buộc trước đó mà dữ liệu nhập vào, chỉnh sửa hay khi xoá đi không đảm bảo các điều kiện toàn vẹn. Mã lỗi: ORA_02292: INTEGRITY CONSTRAINT. Sau đó báo tên của Constraint bị lỗi. 8.2.LỆNH ĐIỀU KHIỂN GIAO DỊCH Một câu lệnh SQL có thể gồm Lệnh DML thao tác dữ liệu Lệnh DDL định nghĩa dữ liệu Lệnh DCL điều khiển truy nhập dữ liệu Một giao dịch bắt đầu khi một lệnh SQL được thực hiện Một giao dịch kết thúc một trong các trường hợp sau: COMMIT hoặc ROLLBACK Các lệnh DDL và DCL thực hiện (tự động commit) Lỗi, thoát khỏi SQL*Plus, hệ thống bị down. Cú pháp: Kết thúc giao dịch hiện tại, thực hiện các chuyển đổi dữ liệu COMMIT Xác định điểm savepoint của giao dịch SAVEPOINT name Quay lại dữ liệu ở điểm SAVEPOINT hoặc toàn bộ giao dịch. ROLLBACK [TO SAVEPOINT name] Trang 66 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Tự động COMMIT khi thực hiện các lệnh Insert, update, delete. SET AUTO[COMMIT] ON/OFF Ví dụ: INSERT INTO DEPT VALUES (50,’TESTING’,’LAS VEGAS’); SAVEPOINT INSERT_DONE; UPDATE DEPT SET DNAME = ‘MARKETING’; ROLLBACK TO INSERT_DONE ; UPDATE DEPT SET DNAME WHERE DNAME =’SALES’; = ‘MARKETING’ COMMIT; 8.3.BÀI TẬP 1. Thêm dữ liệu vào bảng PROJECTS. PROJID P_DESC P_START_DATE P_END_DATE BUDGET_AMOUNT MAX_NO_STAFF 1 WRITE C030 COURSE 02-JAN-88 07-JAN-88 500 1 2 PROOF READ NOTES 01-JAN-89 10-JAN-89 600 1 2. Thêm dữ liệu vào bảng ASSIGNMENTS. PROJID EMPNO A_START_DATE A_END_DATE BILL_RATE ASSIGN_TYPE HOURS 1 7369 01-JAN-88 03-JAN-88 50.00 WR 15 1 7902 04-JAN-88 07-JAN-88 55.00 WR 20 2 7844 01-JAN-89 10-JAN-89 45.50 PF 30 3. Cập nhật trường ASIGNMENT_TYPE từ WT thành WR. 4. Nhập thêm số liệu vào bảng ASSIGNMENTS. Trang 67 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Chương 9. SEQUENCE VÀ INDEX 9.1.SEQUENCE 9.1.1. Tạo Sequence Sequence là danh sách tuần tự của con số, và được tạo bởi Oracle sever. Sequence dùng để tạo khóa chính một cách tự động cho dữ lệu. Sequence thường dùng để tạo khóa chính trong sinh mã tự động. Có thể dùng chung cho nhiều đối tượng. Con số sequence này có chiều dài tối đa là 38 số. Để tạo sequence, dùng lệnh CREATE SEQUENCE Cú pháp: CREATE SEQUENCE sequence_name INCREMENT BY integer START WITH integer [MAXVALUE integer] [MINVALUE integer] [CYCLE/NO CYCLE]; Với: INCREMENT BY START WITH MAXVALUE MINVALUE CYCLE/NO CYCLE Chỉ Chỉ Giá Giá Dãy Mặc định khoảng cách của định số đầu tiên của trị lớn nhất của dãy trị nhỏ nhất của dãy tuần tự có quay vòng định là NO CYCLE dãy số tuần tự dãy số tuần tự tuần tự tuần tự khi đến điểm cuối. Ví dụ: CREATE SEQUENCE sample_sequence INCREMENT 1 STRAT WITH 2 MAXVALUE 100; Để làm việc với các sequence, dùng lệnh SQL với các cột giả sau CURRVAL NEXTVAL Cho giá tri hiện thời của sequence Tăng giá tri hiện thời của sequence và cho giá trị sau khi tăng phải xác định tên sequence trước currval và nextval sequence.CURRVAL sequence.NEXTVAL Để truy cập các sequence không thuộc schema hiện thời, thì phải chỉ ra tên schema schema.sequence.CURRVAL schema.sequence.NEXTVAL Để truy cập các sequence từ xa, thì còn phải chỉ ra datalink schema.sequence.CURRVAL@dblink schema.sequence.NEXTVAL@dblink Trang 68 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Sử dụng sequence CURRVAL và NEXTVAL có thể được sử dụng trong các trường hợp sau: Trong danh sách lựa chọn của câu lệnh SELECT Trong mệnh đề VALUES của câu lệnh INSERT Trong mệnh đề SET của câu lệnh UPDATE Không được sử dụng CURRVAL và NEXTVAL trong các trường hợp sau Trong câu hỏi con Trong các view và snapshot Trong câu lệnh SELECT có tác tử DISTINCT Trong câu lệnh SELECT có sử dụng GROUP BY hay ORDER BY Trong câu lệnh SELECT có sử dụng các phép toán tập hợp như UNION, INTERSET, MINUS Trong mệnh đề WHERE của câu lệnh SELECT Gía trị DEFAULT của cột trong câu lệnh CREATE TABLE hay ALTER TABLE Trong điều kiện của ràng buộc CHECK 9.1.2. Thay đổi và huỷ sequence Thay đổi sequence: ALTER SEQUENCE sequence_name INCREMENT BY integer START WITH integer [MAXVALUE integer] [MINVALUE integer] [CYCLE/NO CYCLE]; Huỷ sequence: DROP SEQUENCE sequence_name ; 9.2.INDEX 9.2.1. Tạo index Index là một cấu trúc cơ sở dữ liệu, được sever sử dụng để tìm một row trong bảng một cách nhanh chóng. Index bao gồm một key value (một cột (column) trong hàng (row)) và ROWID. Cú pháp: CREATE [UNIQUE]] INDEX index_name ON TABLE ( column [,column...]); 9.2.2. Sử dụng index Ta sử dụng index trong một số trường hợp sau: Dùng index để query cho nhanh. Dùng Index khi mà việc lấy dữ liệu <15% số row trong bảng. Index những column nào dùng để nối giữa các bảng lẫn nhau. Không nên dùng Index cho các bảng nào chỉ có vài row. Primaryvà unique key ( khóa chính và khóa duy nhất) tự động có index, nhưng nên có index cho foreign key( khóa ngoại). Trang 69 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Số lượng index cho một table là không giới hạn. Tuy nhiên nếu có quá nhiều index sẽ gây ảnh hưởng đến số liệu khi mà dữ liệu trong table bị thay đổi thứ tự theo index. Ví dụ: Thêm một row vào bảng tất cả các Index sẽ được update. Nên chọn lựa giữa yêu cầu query, và insert, update để có một index hợp lý. Đối với các khoá PRIMARY KEY và UNIQUE KEY từ khoá UNIQUE được tự động thêm khi tạo INDEX. Ví dụ: CREATE INDEX i-ENAME ON EMP (ENAME); Xoá INDEX bằng lệnh: DROP INDEX index_name ; 9.3.BÀI TẬP 1. Tạo Index trên cột PROJID cho bảng ASSIGNMENT. 2. Hiển thị danh sách của nhân viên thuộc sự quản lý của người có tên là 1 biến được nhập từ bàn phím EMPNO ENAME JOB 7698 7654 7499 7844 7900 7521 MGR HIREDATE BLAKE MANAGER 7839 01-05-1981 MARTIN SALESMAN 7698 28-09-1981 ALLEN SALESMAN 7698 20-02-1981 TURNER SALESMAN 7698 08-09-1981 JAMES CLERK 7698 03-12-1981 WARD SALESMAN 7698 22-02-1981 SAL COMM 2850 1250 1600 1500 950 1250 1400 300 0 500 DEPTNO 30 30 30 30 30 30 Trang 70 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL Chương 10. VIEWS 10.1.VIEWS 10.1.1. Tạo view View là một table logic, view không phải là nơi lưu trữ dữ liệu ở mức vật lý. Các thành phần của view dựa trên table hoặc là trên view khác. Mọi tác động lên view đều gây ảnh hưởng tới table của view đó, và ngược lại. Để định nghĩa một view dùng query trên một bảng hay một view nào đó. Cú pháp: CREATE [OR REPLACE] [FORCE] VIEW view_name [(column, column,...)] AS SELECT statement [WITH CHECK OPTION [CONSTRAINT constraint_name]]; Trong đó: OR REPLACE FORCE column, column WITH CHECK OPTION CONSTRAINT Để tạo view chèn lên view cùng tên Để tạo view cả khi table hay view nào đó không tồn tại trong câu lệnh SELECT. Tên các column của view Nếu có lệnh insert hoặc update lên vieư, ql sẽ kiểm tra điều kiện phù hợp trong mệnh đề where của view. Nếu không dữ liệu sẽ chỉ kiểm tra các ràng buộc toàn vẹn của bảng. Chỉ ra tên của điều kiện kiểm tra. Ví dụ 1: CREATE VIEW emp_view AS SELECT empno, ename, sal FROM emp WHERE deptno = 10; Ví dụ 2: CREATE VIEW dept_summary (name, minsal, maxsal, avsal) AS SELECT dname, min(sal), max(sal), avg(sal) FROM emp, dept FROM emp, dept WHERE emp.deptno = dept.deptno GROUP BY dname; Ví dụ 3: CREATE VIEW dept_view AS SELECT eame, sal*12 Annsal FROM emp WHERE deptno = 20 WITH CHECK OPTIION CONSTRAINT dept_check; 10.1.2. Xóa các view Chỉ những người tạo view mới có quyền DROP Trang 71 Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL DROP VIEW dept_view; View có thể thực hiện các lệnh SQL sau: SELECT INSERT (insert trên view cũng ảnh hưởng lên table) Update (ảnh hưởng lên table) Comment Tuy nhiên có những ràng buộc sau: Không thể insert, update trên view, khi query của view chứa các toán tử join, set, distinct, group by, group. Không thể nào insert, update trên view, nếu như trong view có dùng with check option. Không thể nào insert trên view, trên table có những cột not Null mà không dùng default value ( bởi vì trong trường hợp này view sẽ có ít colunm hơn table table. Nên insert 1 row vào view, thực chất là insert row đó vào table sẽ không hợp lệ). Không thể nào insert trên view, nếu view này có dùng biểu thức decode. Những query của view không thể nào tham khảo vào 2 column giả nextval, currval (nextval, currval dùng cho sequence). 10.2.BÀI TẬP 1. Tạo view có hiển thị như sau: select * from aggredates; DEPTNO AVERAGE MAXIMUN 10 2916.66667 20 2235 30 1566.66667 MINIMUN SUM 1300 800 950 8750 11175 9400 5000 3300 2850 NO_SALS NO_COMMS 3 5 6 0 0 4 2. Tạo view để nhập số liệu vào bảng ASIGNMENT với các điều kiện sau: PROJID <2000, P_START_DATE
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.