Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

pdf
Số trang Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin 94 Cỡ tệp Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin 555 KB Lượt tải Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin 0 Lượt đọc Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3
Đánh giá Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 94 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN http://ebooks.vdcmedia.com 1 PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 2 TRUNG TÊM BÖÌI DÛÚÄNG CAÁN BÖÅ GIAÃNG DAÅY lYÁ LUÊÅN MAÁC - LÏNIN VAÂ TÛ TÛÚÃNG HÖÌ CHÑ MINH HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN (Taái baãn coá sûãa chûäa, böí sung) NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI NÙM 2000 http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN TÊÅP THÏÍ TAÁC GIAÃ PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO (CHUÃ BIÏN) NGUYÏÎN VÙN BÑCH NGUYÏÎN MÊÅU VÊËN NGUYÏÎN TROÅNG LÊM GS. VUÄ HÛÄU NGOAÅN http://ebooks.vdcmedia.com 3 PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 4 MUÅC LUÅC LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN .............................................................................................................................. 7 1 KINH TÏË CHÑNH TRÕ HOÅC RA ÀÚÂI VAÂ PHAÁT TRIÏÍN NHÛ THÏË NAÂO? TRÒNH BAÂY ÀÖËI TÛÚÅNG VAÂ PHÛÚNG PHAÁP NGHIÏN CÛÁU CUÃA KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏ NIN. ................................. 8 2. PHÊN TÑCH VAI TROÂ CUÃA NÏÌN SAÃN XUÊËT XAÄ HÖÅI VAÂ CAÁC YÏËU TÖË CÚ BAÃN CUÃA NOÁ. ..........12 3. TAÁI SAÃN XUÊËT LAÂ GÒ? PHÊN TÑCH NÖÅI DUNG, HÒNH THÛÁC CUÃA TAÁI SAÃN XUÊËT XAÄ HÖÅI VAÂ CAÁC PHAÅM TRUÂ CÚ BAÃN CUÃA NOÁ. ..........................................................................................................15 4. THÏË NAÂO LAÂ TÙNG TRÛÚÃNG KINH TÏË VAÂ HIÏÅU QUAÃ KINH TÏË? HIÏÅU QUAÃ KINH TÏË XEÁT VÏÌ MÙÅT KINH TÏË - KYÄ THUÊÅT VAÂ KINH TÏË - XAÄ HÖÅI? .............................................................................17 5. SAÃN XUÊËT HAÂNG HOÁA LAÂ GÒ? NOÁ RA ÀÚÂI VAÂ PHAÁT TRIÏÍN NHÛ THÏË NAÂO? NOÁ COÁ ÛU VIÏÅT GÒ SO VÚÁI KINH TÏË TÛÅ NHIÏN? ..............................................................................................................20 6. HAÂNG HOÁA LAÂ GÒ? PHÊN TÑCH CAÁC THUÖÅC TÑNH CUÃA HAÂNG HOÁA VAÂ LÛÚÅNG GIAÁ TRÕ CUÃA HAÂNG HOÁA?.................................................................................................................................................22 7. TIÏÌN TÏÅ XUÊËT HIÏÅN NHÛ THÏË NAÂO TRONG LÕCH SÛÃ PHAÁT TRIÏÍN CUÃA SAÃN XUÊËT VAÂ TRAO ÀÖÍI HAÂNG HOÁA? BAÃN CHÊËT VAÂ CHÛÁC NÙNG CUÃA TIÏÌN TÏÅ? ...........................................................25 8. CÚ SÚÃ KHAÁCH QUAN VAÂ NHÛÄNG TAÁC DUÅNG CUÃA QUY LUÊÅT GIAÁ TRÕ TRONG NÏÌN SAÃN XUÊËT HAÂNG HOÁA.......................................................................................................................................29 9. THÕ TRÛÚÂNG LAÂ GÒ? VAI TROÂ CUÃA NOÁ TRONG NÏÌN SAÃN XUÊËT HAÂNG HOÁA. QUY LUÊÅT CUNG - CÊÌU VAÂ TAÁC ÀÖÅNG CUÃA NOÁ TRÏN THÕ TRÛÚÂNG NHÛ THÏË NAÂO?....................................30 10. SÛÅ CHUYÏÍN HOÁA TIÏÌN TÏÅ THAÂNH TÛ BAÃN ..................................................................................33 11. THÏË NAÂO LAÂ TÛ BAÃN BÊËT BIÏËN VAÂ TÛ BAÃN KHAÃ BIÏËN? VIÏÅC PHÊN CHIA TÛ BAÃN THAÂNH HAI BÖÅ PHÊÅN NHÛ VÊÅY COÁ YÁ NGHÔA GÒ? THÏË NAÂO LAÂ TYÃ SUÊËT GIAÁ TRÕ THÙÅNG DÛ?..............35 12. THÏË NAÂO LAÂ GIAÁ TRÕ THÙÅNG DÛ? GIAÁ TRÕ THÙÅNG DÛ TUYÏÅT ÀÖËI, GIAÁ TRÕ THÙÅNG DÛ TÛÚNG ÀÖËI VAÂ GIAÁ TRÕ THÙÅNG DÛ SIÏU NGAÅCH? VÒ SAO NOÁI SAÃN XUÊËT GIAÁ TRÕ THÙÅNG DÛ LAÂ QUY LUÊÅT KINH TÏË CÚ BAÃN CUÃA CHUÃ NGHÔA TÛ BAÃN?............................................................37 http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 5 13. TÑCH LUÄY TÛ BAÃN LAÂ GÒ? NHÛÄNG NHÊN TÖË NAÂO AÃNH HÛÚÃNG ÀÏËN QUY MÖ TÑCH LUÄY TÛ BAÃN? THÏË NAÂO LAÂ TÑCH TUÅ, TÊÅP TRUNG VAÂ CÊËU TAÅO HÛÄU CÚ CUÃA TÛ BAÃN? ..........................40 14. THÏË NAÂO LAÂ TUÊÌN HOAÂN VAÂ CHU CHUYÏÍN CUÃA TÛ BAÃN? NHÛÄNG NHÊN TÖË NAÂO LAÂM TÙNG TÖËC ÀÖÅ CHU CHUYÏÍN TÛ BAÃN? YÁ NGHÔA THÛÅC TIÏÎN CUÃA VIÏÅC NGHIÏN CÛÁU VÊËN ÀÏÌ NAÂY? .............................................................................................................................................................43 15. THÏË NAÂO LAÂ LÚÅI NHUÊÅN VAÂ TYÃ SUÊËT LÚÅI NHUÊÅN? CHUÁNG COÁ QUAN HÏÅ GÒ VÚÁI GIAÁ TRÕ THÙÅNG DÛ VAÂ TYÃ SUÊËT GIAÁ TRÕ THÙÅNG DÛ? .....................................................................................45 16. TÛ BAÃN THÛÚNG NGHIÏÅP VAÂ TÛ BAÃN CHO VAY ÀÛÚÅC HÒNH THAÂNH NHÛ THÏË NAÂO? BAÃN CHÊËT CUÃA LÚÅI NHUÊÅN THÛÚNG NGHIÏÅP VAÂ LÚÅI TÛÁC LAÂ GÒ? .......................................................47 17. CAÁC HÒNH THÛÁC ÀÕA TÖ CHUÃ YÏËU VAÂ BAÃN CHÊËT CUÃA ÀÕA TÖ TÛ BAÃN CHUÃ NGHÔA (R) LAÂ GÒ? YÁ NGHÔA CUÃA VIÏÅC NGHIÏN CÛÁU ÀÕA TÖ ÀÖËI VÚÁI VIÏÅC GIAÃI QUYÏËT CAÁC VÊËN ÀÏÌ RUÖÅNG ÀÊËT? .............................................................................................................................................................49 18. THÏË NAÂO LAÂ CÖNG TY CÖÍ PHÊÌN VAÂ THÕ TRÛÚÂNG CHÛÁNG KHOAÁN? VAI TROÂ CUÃA CHUÁNG TRONG NÏÌN KINH TÏË HAÂNG HOÁA?........................................................................................................51 19. VÒ SAO COÁ SÛÅ CHUYÏÍN BIÏËN TÛÂ CHUÃ NGHÔA TÛ BAÃN TÛÅ DO CAÅNH TRANH SANG CHUÃ NGHÔA TÛ BAÃN ÀÖÅC QUYÏÌN? CAÁC HÒNH THÛÁC CHUÃ YÏËU VAÂ BAÃN CHÊËT KINH TÏË CUÃA CHUÃ NGHÔA TÛ BAÃN ÀÖÅC QUYÏÌN LAÂ GÒ? ......................................................................................................52 20. NGUYÏN NHÊN CUÃA SÛÅ CHUYÏÍN BIÏËN CHUÃ NGHÔA TÛ BAÃN THAÂNH CHUÃ NGHÔA TÛ BAÃN ÀÖÅC QUYÏÌN NHAÂ NÛÚÁC? ÀÙÅC TRÛNG, NHÛÄNG HÒNH THÛÁC BIÏÍU HIÏÅN VAÂ CÚ CHÏË ÀIÏÌU TIÏËT NÏÌN KINH TÏË CUÃA CHUÃ NGHÔA TÛ BAÃN ÀÖÅC QUYÏÌN NHAÂ NÛÚÁC? .....................................54 21. CHÛÁNG MINH RÙÇNG TIÏËN LÏN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI LAÂ QUAÁ TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN LÕCH SÛÃ TÛÅ NHIÏN....................................................................................................................................................57 22. TÑNH TÊËT YÏËU KHAÁCH QUAN VAÂ THÛÅC CHÊËT CUÃA THÚÂI KYÂ QUAÁ ÀÖÅ LÏN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI? ..............................................................................................................................................................59 23. QUAÁ ÀÖÅ LÏN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI BOÃ QUA CHÏË ÀÖÅ TÛ BAÃN CHUÃ NGHÔA VAÂ CHÙÅNG ÀÛÚÂNG ÀÊÌU TIÏN CUÃA THÚÂI KYÂ QUAÁ ÀÖÅ ÚÃ NÛÚÁC TA. ....................................................................62 24. TÑNH TÊËT YÏËU KHAÁCH QUAN, ÀÙÅC ÀIÏÍM VAÂ XU HÛÚÁNG VÊÅN ÀÖÅNG CÚ BAÃN CUÃA NÏÌN KINH TÏË HAÂNG HOÁA TRONG THÚÂI KYÂ QUAÁ ÀÖÅ ÚÃ NÛÚÁC TA?...........................................................65 25. NHÛÄNG ÀIÏÌU KIÏÅN, PHÛÚNG HÛÚÁNG VAÂ NHÛÄNG GIAÃI PHAÁP MÊËU CHÖËT ÀÏÍ PHAÁT TRIÏÍN KINH TÏË HAÂNG HOÁA ÚÃ NÛÚÁC TA TÛÂ NAY ÀÏËN NÙM 2000. ...............................................................69 http://ebooks.vdcmedia.com PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 6 26. SÛÅ CÊÌN THIÏËT KHAÁCH QUAN VAÂ LÚÅI ÑCH CUÃA SÛÅ TÖÌN TAÅI NÏÌN KINH TÏË COÁ NHIÏÌU THAÂNH PHÊÌN? ÀÙÅC ÀIÏÍM CUÃA CAÁC THAÂNH PHÊÌN KINH TÏË? ........................................................71 27. THÏË NAÂO LAÂ XAÄ HÖÅI HOÁA NÏÌN SAÃN XUÊËT TRÏN THÛÅC TÏË? ÀÙÅC ÀIÏÍM VAÂ NÖÅI DUNG XAÄ HÖÅI HOÁA NÏÌN SAÃN XUÊËT TRONG THÚÂI KYÂ QUAÁ DÖÅ? ........................................................................74 28. CÚ SÚÃ VÊÅT CHÊËT - KYÄ THUÊÅT CUÃA CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI LAÂ GÒ? ...............................................76 29. NÖÅI DUNG CHUÃ YÏËU CUÃA CÖNG NGHIÏÅP HOÁA, HIÏÅN ÀAÅI HOÁA ÚÃ NÛÚÁC TA LAÂ GÒ? NOÁ ÀÛÚÅC BIÏÍU HIÏÅN ÚÃ CHÙÅNG ÀÛÚÂNG ÀÊÌU CUÃA THÚÂI KYÂ QUAÁ ÀÖÅ NHÛ THÏË NAÂO? NHÛÄNG ÀIÏÌU KIÏÅN CÊÌN THIÏËT ÀÏÍ CÖNG NGHIÏÅP HOÁA, HIÏÅN ÀAÅI HOÁA LAÂ GÒ? .......................................77 30. LÚÅI ÑCH KINH TÏË LAÂ GÒ? VAI TROÂ VAÂ MÖËI QUAN HÏÅ GIÛÄA LÚÅI ÑCH CAÁ NHÊN VÚÁI LÚÅI ÑCH TÊÅP THÏÍ VAÂ LÚÅI ÑCH XAÄ HÖÅI...................................................................................................................80 31. NHÛÄNG NGUYÏN TÙÆC PHÊN PHÖËI VAÂ CAÁC HÒNH THÛÁC THU NHÊÅP CHUÃ YÏËU TRONG THÚÂI KYÂ QUAÁ ÀÖÅ. ......................................................................................................................................82 32. CÚ CHÏË KINH TÏË LAÂ GÒ? CAÁC BÖÅ PHÊÅN CÊËU THAÂNH CUÃA NOÁ? THÏË NAÂO LAÂ CÚ CHÏË THÕ TRÛÚÂNG COÁ SÛÅ QUAÃN LYÁ CUÃA NHAÂ NÛÚÁC?........................................................................................85 33. VAI TROÂ VAÂ CHÛÁC NÙNG KINH TÏË CUÃA NHAÂ NÛÚÁC?..................................................................87 34. ÀÙÅC ÀIÏÍM VAÂ NÖÅI DUNG CUÃA KÏË HOAÅCH HOÁA ÚÃ NÛÚÁC TA TRONG THÚÂI KYÂ QUAÁ ÀÖÅ? PHÛÚNG HÛÚÁNG ÀÖÍI MÚÁI CHUÃ YÏËU TRONG KÏË HOAÅCH HOÁA? .....................................................90 35. THÏË NAÂO LAÂ HAÅCH TOAÁN KINH TÏË? TAÁC DUÅNG VAÂ NHÛÄNG NGUYÏN TÙÆC CÚ BAÃN CUÃA HAÅCH TOAÁN KINH TÏË? .............................................................................................................................92 http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 7 LÚÂI NHAÂ XUÊËT BAÃN Àïí phuåc vuå viïåc giaãng daåy vaâ hoåc têåp caác böå mön Lyá luêån chñnh trõ Maác Lïnin trong hïå thöëng trûúâng Àaåi hoåc, cao àùèng vaâ trung hoåc chuyïn nghiïåp, nhaâ xuêët baãn Àaåi hoåc quöëc gia Haâ Nöåi taái baãn, coá sûãa chûäa vaâ böí sung cuöën Hûúáng dêîn ön thi mön Kinh tïë chñnh trõ Maác Lïnin. Saách do Trung têm böìi dûúäng caán böí giaãng daåy lyá luêån Maác Lïnin vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh, Nhaâ xuêët baãn Tû tûúãng - Vùn hoaá trûúác àêy töí chûác biïn soaån vaâ Nhaâ xuêët baãn Chñnh trõ quöëc gia taái baãn. Saách àûúåc trònh baây dûúái daång hoãi - àaáp vúái nöåi dung àaãm baão tñnh hïå thöëng, coá troång àiïím, saát yïu cêìu cuãa chûúng trònh böå mön Kinh tïë chñnh trõ Maác - Lïnin. Theo tinh thêìn àöíi múái cuãa Àaåi höåi lêìn thûá VII vaâ lêìn thûá VIII cuãa Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam. Àêy laâ cöng trònh cuãa têåp thïí taác giaã göìm: PTS. Nguyïîn Vùn Haão (chuã biïn), Nguyïîn Vùn Bñch, Nguyïîn Mêåu Vêën, Nguyïîn Troång Lêm, giaáo sû Vuä Hûäu Ngoaån. Chuáng töi rêët mong nhêån àûúåc yá kiïën phï bònh cuãa baån àoåc àïí nêng cao chêët lûúång saách. Thaáng 3 nùm 2000 NHAÂ XUÊËT BAÃN ÀAÅI HOÅC QUÖËC GIA HAÂ NÖÅI http://ebooks.vdcmedia.com PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 8 1 Kinh tïë chñnh trõ hoåc ra àúâi vaâ phaát triïín nhû thïë naâo? Trònh baây àöëi tûúång vaâ phûúng phaáp nghiïn cûáu cuãa kinh tïë chñnh trõ Maác - Lï nin. 1. Kinh tïë chñnh trõ laâ khoa hoåc nghiïn cûáu möëi quan hïå giûäa ngûúâi vúái ngûúâi trong quaá trònh saãn xuêët, phên phöëi, trao àöíi vaâ tiïu duâng cuãa caãi vêåt chêët vaâ caác quy luêåt chi phöëi chuáng úã caác giai àoaån phaát triïín khaác nhau cuãa xaä höåi. Nhûäng tû tûúãng kinh tïë cuãa loaâi ngûúâi àaä xuêët hiïån rêët súám. Nhûng vúái tû caách laâ möåt khoa hoåc àöåc lêåp, kinh tïë chñnh trõ ra àúâi muöån hún; noá xuêët hiïån vaâo thúâi kyâ hònh thaânh phûúng thûác saãn xuêët tû baãn chuã nghôa, hònh thaânh thõ trûúâng dên töåc vaâ biïíu hiïån lúåi ñch cuãa giai cêëp tû saãn àang lïn. Kinh tïë chñnh trõ coá nhiïìu hïå thöëng lyá luêån, quan àiïím, coá nhiïìu trûúâng phaái, traâo lûu khaác nhau. - Chuã nghôa troång thûúng laâ trûúâng phaái hònh thaânh àêìu tiïn cuãa kinh tïë chñnh trõ. Noá xuêët hiïån vaâo àêìu thïë kyã XVI úã chêu Êu thúâi kyâ chuã nghôa tû baãn múái phaát sinh, vúái àaåi biïíu àiïín hònh laâ T.Men, nhaâ kinh tïë hoåc ngûúâi Anh. Goåi laâ chuã nghôa troång thûúng vò ngûúâi theo hoåc thuyïët naây coi nguöìn göëc cuãa caãi xaä höåi khöng phaãi do saãn xuêët maâ do buön baán taåo ra vaâchó coá lao àöång trong thûúng nghiïåp, trûúác hïët laâ trong ngoaåi thûúng, múái coá khaã nùng tñch luäy cuãa caãi. Ngûúâi theo chuã nghôa troång thûúng coi vaâng baåc laâ tiïu biïíu cho sûå giaâu coá cuãa àêët nûúác vaâ laâm giaâu cho quöëc gia, chung quy laâ sûå tñch luäy nhiïìu tiïìn. Hoå chuã trûúng cêìn phaãi sûã duång quyïìn lûåc nhaâ nûúác àïí phaát triïín kinh tïë ngoaåi thûúng. - Chuã nghôa troång nöng laâ möåt trûúâng phaái àùåc biïåt xuêët hiïån úã Phaáp vaâo giûäa thïë kyã XVIII. Caác àaåi biïíu xuêët sùæc cuãa trûúâng phaái naây laâ Ph.Kïnï, Tuyïëcgö. Chuã nghôa troång nöng coi nöng nghiïåp laâ ngaânh duy nhêët taåo ra giaá trõ thùång dû (hoå goåi laâ saãn phêím thùång dû) vaâ chó coá lao àöång http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN KINH TÏË CHÑNH TRÕ MAÁC - LÏNIN 9 nöng nghiïåp múái laâ lao àöång saãn xuêët. Ngûúâi theo chuã nghôa troång nöng phï phaán chuã nghôa troång thûúng, hoå chûáng minh thûúng nghiïåp khöng sinh ra cuãa caãi, goåi tiïìn laâ cuãa caãi khöng sinh lúåi. Cöng lao to lúán cuãa nhûäng ngûúâi theo chuã nghôa troång nöng laâ lêìn àêìu tiïn, hoå chuyïín viïåc nghiïn cûáu nguöìn göëc giaá trõ thùång dû tûâ lônh vûåc lûu thöng sang lônh vûåc saãn xuêët. Hoå laâ nhûäng ngûúâi àêìu tiïn phên biïåt tû baãn cöë àõnh vaâ tû baãn lûu àöång, biïët àùåt vêën àïì buâ àùæp caác yïëu töë cuãa tû baãn cöë àõnh. Trûúác Maác, hoå cuäng laâ ngûúâi àêìu tiïn, duy nhêët àûa ra àûúåc sú àöì taái saãn xuêët vaâ lûu thöng töíng saãn phêím xaä höåi, biïíu hiïån têåp trung trong "biïíu kinh tïë" cuãa Kh.Kïnï. - Kinh tïë - chñnh trõ tû saãn cöí àiïín laâ kinh tïë chñnh trõ tiïën böå nhêët, khoa hoåc nhêët trûúác C.Maác. Noá xuêët hiïån vaâo thúâi kyâ chuã nghôa tû baãn àang phaát triïín, caác mêu thuêîn cuãa xaä höåi tû saãn coân chûa gay gùæt, lúåi ñch cuãa giai cêëp tû saãn àang phuâ húåp vúái sûå phaát triïín lõch sûã. Caác àaåi biïíu xuêët sùæc cuãa kinh tïë chñnh trõ tû saãn cöí àiïín laâ U.Petty, Ph.Kïnï, A.Xmñt, À.Ricaácàö. Kinh tïë - chñnh trõ tû saãn cöí àiïín àaä coá nhûäng cöëng hiïën quan troång cho khoa hoåc kinh tïë. Noá àaä giaãi quyïët hoùåc àùåt cú súã àïí giaãi quyïët nhiïìu vêën àïì quan troång cuãa lyá luêån kinh tïë, àùåc biïåt laâ vïì hoåc thuyïët giaá trõ lao àöång, lyá luêån vïì lúåi nhuêån, lúåi tûác, àõa tö, tiïìn tïå, vïì taái saãn xuêët tû baãn xaä höåi v.v.. Möåt trong nhûäng nhûúåc àiïím lúán cuãa kinh tïë - chñnh trõ tû saãn cöí àiïín laâ phi lõch sûã khi nghiïn cûáu caác hiïån tûúång kinh tïë vaâ thûúâng chó phên tñch mùåt lûúång chûá ñt chuá yá mùåt chêët cuãa chuáng. Nhûäng tû tûúãng, lyá luêån khoa hoåc cuãa kinh tïë - chñnh trõ tû saãn cöí àiïín àûúåc Maác kïë thûâa, phaát triïín khi xêy dûång hïå thöëng khoa hoåc kinh tïë - chñnh trõ cuãa mònh. - Kinh tïë - chñnh trõ Maác - Lïnin do C.Maác vaâ Ph.Ùngghen saáng lêåp vaâ àûúåc Lïnin phaát triïín trong àiïìu kiïån lõch sûã múái. Noá biïíu hiïån lúåi ñch cuãa giai cêëp cöng nhên vaâ nhên dên lao àöång, phuâ húåp http://ebooks.vdcmedia.com PTS. NGUYÏÎN VÙN HAÃO 10 vúái sûå phaát triïín cuãa lûåc lûúång saãn xuêët xaä höåi vaâ xu hûúáng phaát triïín cuãa xaä höåi loaâi ngûúâi. Trïn cú súã tiïëp thu coá choån loåc, kïë thûâa coá phï phaán caác nhên töë khoa hoåc cuãa kinh tïë - chñnh trõ tû saãn cöí àiïín, C.Maác vaâ Ph.Ùngghen àaä àûa kinh tïë - chñnh trõ túái àónh cao khoa hoåc, àaä giaãi quyïët möåt caách triïåt àïí vaâ khoa hoåc nhêët lyá luêån giaá trõ sûác lao àöång - hoân àaá thûã vaâng cuãa caác hoåc thuyïët kinh tïë. Thaânh tûåu vô àaåi nhêët cuãa kinh tïë - chñnh trõ do Maác vaâ Ùngghen saáng lêåp vaâ viïåc phaát hiïån giaá trõ thùång dû vaâ giaãi quyïët hoaân chónh hoåc thuyïët giaá trõ thùång dû. Trong àiïìu kiïån lõch sûã múái, Lïnin àaä phaát triïín saáng taåo lyá luêån kinh tïë maácxñt, soaån thaão hoåc thuyïët vïì chuã nghôa tû baãn àöåc quyïìn, phaát hiïån baãn chêët, caác àùåc àiïím chuã yïëu vaâ àõa võ lõch sûã cuãa noá. Dûåa trïn nhûäng tû tûúãng cuãa Maác vaâ Ùngghen, Lïnin àaä xêy dûång cú súã kinh tïë - chñnh trõ xaä höåi chuã nghôa, àùåc biïåt laâ vïì thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi maâ biïíu hiïån têåp trung úã Chñnh saách kinh tïë múái (NEP). Kinh tïë - chñnh trõ Maác - Lïnin luêån chûáng trïn cú súã khoa hoåc tñnh chêët lõch sûã cuãa phûúng thûác saãn xuêët tû baãn chuã nghôa, tñnh têët yïëu phaãi thay thïë noá bùçng phûúng thûác saãn xuêët tiïën böå hún, cao hún - phûúng thûác saãn xuêët cöång saãn chuã nghôa maâ giai àoaån thêëp laâ chuã nghôa xaä höåi. - Kinh tïë - chñnh trõ tû saãn têìm thûúâng xuêët hiïån trong àiïìu kiïån mêu thuêîn cuãa xaä höåi tû saãn àaä trúã thaânh gay gùæt, cuöåc àêëu tranh cuãa giai cêëp cöng nhên chöëng laåi giai cêëp tû saãn ngaây caâng quyïët liïåt. Mùåt khaác, viïåc xuêët hiïån vaâ phöí biïën cuãa kinh tïë - chñnh trõ maácxñt àaä trang bõ vuä khñ lyá luêån cho giai cêëp cöng nhên, laâm cho cuöåc àêëu tranh cuãa hoå ngaây caâng coá hiïåu quaã. Kinh tïë - chñnh trõ tû saãn têìm thûúâng xuêët hiïån nhùçm tòm caách xoa dõu, àaánh laåc hûúáng cuöåc àêëu tranh cuãa giai cêëpcöng nhên, chöëng laåi lyá luêån kinh tïë maácxñt, baão vïå lúåi ñch cuãa giai cêëp tû saãn. http://ebooks.vdcmedia.com
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.