Hướng dẫn sử dụng Internet - Ebook

pdf
Số trang Hướng dẫn sử dụng Internet - Ebook 113 Cỡ tệp Hướng dẫn sử dụng Internet - Ebook 2 MB Lượt tải Hướng dẫn sử dụng Internet - Ebook 0 Lượt đọc Hướng dẫn sử dụng Internet - Ebook 11
Đánh giá Hướng dẫn sử dụng Internet - Ebook
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 113 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Trung t©m §iÖn to¸n - TruyÒn sã liÖu KV1 H−íng dÉn sö dông Internet _________________________________________________________________ Môc Lôc Lêi nãi ®Çu 4 Ch−¬ng I. Internet vµ c¸c dÞch vô 5 1. LÞch sö ph¸t triÓn ....................................................................................................5 2. Tæ chøc cña Internet ...............................................................................................6 3. VÊn ®Ò qu¶n lý m¹ng Internet.................................................................................8 4. Giao thøc TCP/IP ...................................................................................................9 4.1 M« h×nh tham chiÕu OSI.................................................................................9 4.2 C¸c tÇng cña mét h×nh OSI. ............................................................................9 4.3 Giao thøc TCP/IP ..........................................................................................10 4.3.1 C¸c tÇng giao thøc TCP/IP ...........................................................................10 4.3.2 Ph−¬ng ph¸p ®¸nh ®Þa chØ trong TCP/IP ......................................................11 5. DÞch vô ®¸nh tªn vïng - Domain Name Service (DNS) .......................................13 6. C¸c dÞch vô th«ng tin trªn Internet.......................................................................15 6.1. DÞch vô th− ®iÖn tö - Electronic Mail (E-mail).............................................15 6.1.1 Mailing List .................................................................................................16 6.2 DÞch vô m¹ng th«ng tin toµn cÇu WWW (World Wide Web)......................17 6.3 DÞch vô truyÒn file - FTP (File Transfer Protocol) .......................................18 6.4 DÞch vô Remote Login - Telnet ....................................................................19 6.5 DÞch vô nhãm th«ng tin News (USENET)....................................................20 6.6 DÞch vô Gopher...................................................................................................22 6.7 DÞch vô t×m kiÕm th«ng tin diÖn réng - WAIS (Wide Area Information Server) 22 6.8 DÞch vô héi tho¹i trªn Internet - IRC ..................................................................23 7. Khai th¸c dÞch vô Internet ....................................................................................23 Ch−¬ng II. Th«ng tin vÒ ®¨ng ký, hç trî Internet 25 Ch−¬ng iII: H−íng dÉn cµi ®Æt kÕt nèi Internet 27 1. ThiÕt lËp cÊu h×nh cho Windows...........................................................................27 1.1 Cµi ®Æt modem ..............................................................................................28 1.2 Cµi ®Æt Dial-up Adapter ................................................................................30 1.3 Cµi ®Æt TCP/IP ...................................................................................................31 1.4 Cµi ®Æt Dial-up Networking ...............................................................................32 1.5 T¹o kÕt nèi m¹ng ...............................................................................................33 2. Khai b¸o c¸c th«ng sè kü thuËt vÒ Internet cho hÖ ®iÒu hµnh Windows ..............36 3. ThiÕt lËp cÊu h×nh cho Microsoft Internet Explorer 3.x (MSIE) ..........................37 1 Trung t©m §iÖn to¸n - TruyÒn sã liÖu KV1 H−íng dÉn sö dông Internet _________________________________________________________________ 4. ThiÕt lËp cÊu h×nh cho Microsoft Internet Explorer 4.x (MSIE) ..........................37 5. ThiÕt lËp cÊu h×nh cho Netscape Communicator 4.x............................................39 Ch−¬ng Iv. H−íng dÉn sö dông c¸c dÞch vô Internet 40 1. KÕt nèi Internet .....................................................................................................40 2. §æi mËt khÈu (Password) truy nhËp m¹ng vµ mËt khÈu E-mail ..........................42 2.1 §æi mËt khÈu truy nhËp Internet.........................................................................42 2.2 §æi mËt khÈu E-mail...........................................................................................44 3. World Wide Web, c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña tr×nh duyÖt Internet ...........................45 3.1 Më mét trang Web trªn Internet: ........................................................................45 3.2 §Þnh h−íng trªn Web..........................................................................................46 3.3 §iÒu khiÓn qu¸ tr×nh n¹p (t¶i, download) tµi liÖu trªn Web: ..............................46 3.4 Gäi ch−¬ng tr×nh göi nhËn e-mail tõ Web Browser ............................................46 3.5 So¹n th¶o mét e-mai tõ Web Browser.................................................................46 3.6 L−u l¹i c¸c ®Þa chØ Web −a thÝch, sö dông tÝnh n¨ng Bookmark (Favorities):....46 3.7 Thay ®æi kÝch th−íc Fonts ch÷:...........................................................................47 3.8 Më mét lóc nhiÒu web site..................................................................................47 3.9 T¨ng tèc tr×nh duyÖt Web ...................................................................................47 4. T×m kiÕm th«ng tin trªn Internet ...............................................................................47 Ch−¬ng IV: H−íng dÉn sö dông th− ®iÖn tö (E-mail) 53 1. H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Internet mail...........................................................53 1.1 Cµi ®Æt cÊu h×nh cho internet mail ......................................................................53 1.2 H−íng DÉn Sö Dông ch−¬ng tr×nh Internet Mail................................................56 2 . H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Outlook Express .....................................................59 2.1 Cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh Outlook Express ................................................................59 2.2 Sö dông phÇn mÒm ®Ó göi vµ nhËn th− ..............................................................65 3. Sö dông WEB MAIL. .................................................................................................71 3.1 §¨ng ký më hép th− VOL.VNN.VN ..................................................................71 4. MAIL FIlTER ............................................................................................................77 4.1 Sö dông Mail Filter trong Netscape Mail............................................................77 4.2 Sö dông Mail Filter trong Internet Mail..............................................................80 4.3 Sö dông Mail Filter trong Outlook......................................................................81 Ch−¬ng V. C¸c c©u hái th−êng gÆp 83 Phô Lôc A. Qui tr×nh thiÕt lËp Multilink PPP cho m¸y tÝnh kÕt nèi Internet 91 2 Trung t©m §iÖn to¸n - TruyÒn sã liÖu KV1 H−íng dÉn sö dông Internet _________________________________________________________________ 1. Yªu cÇu vÒ c¸c thiÕt bÞ kÕt nèi Internet dïng Multilink :..........................................91 2. ThiÕt lËp sö dông Multilink trong Win98..................................................................91 3. ThiÕt lËp sö dông Multilink trong Window NT 4.0 Service Pack 4,5,6 ....................94 Phô lôc B. c¸c tõ kho¸ c¬ b¶n cña Internet 95 Phô lôc C. Mét sè trang WEB th«ng dông 3 102 Trung t©m §iÖn to¸n - TruyÒn sã liÖu KV1 H−íng dÉn sö dông Internet _________________________________________________________________ Lêi nãi ®Çu §· h¬n 3 n¨m qua, dÞch vô Internet ë ViÖt Nam ®· ®−a chóng ta ®Õn víi thÕ giíi ®Çy hÊp dÉn cña kü thuËt sè. Nã thùc sù ®· trë thµnh c«ng cô h÷u Ých, lµ ng−êi b¹n, ng−êi céng sù ®¾c lùc kh«ng thÓ thiÕu cho c¸c nhµ nghiªn cøu, häc sinh, sinh viªn, c¸c tæ chøc, gia ®×nh vµ doanh nghiÖp. Nã gãp phÇn lµm cho ViÖt Nam chóng ta trë thµnh m«i tr−êng ®Çu t− hÊp dÉn h¬n, bëi tÊt c¶ ®· kh«ng cßn g× c¸ch biÖt vÒ kh«ng gian ®»ng sau chiÕc m¸y tÝnh vµ mét ®−êng ®iÖn tho¹i. §©u ®©u còng thÊy Mail, thÊy Internet, t−ëng nh− mäi nhµ, mäi ng−êi ch¼ng cßn ai xa l¹ g× víi thÕ giíi th«ng tin ®Çy hÊp dÉn nµy. VËy mµ còng ®· h¬n 3 n¨m, trong cuéc c¹nh tranh giµnh thÞ phÇn gi÷a c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô, ng−êi thµnh c«ng nhÊt lµ Tæng c«ng ty B−u chÝnh ViÔn th«ng(Víi gÇn 70% thÞ phÇn)th× sè kh¸ch hµng còng ch−a v−ît qua con sè 50.000, vµ tæng kh¸ch hµng cña c¶ 4 nhµ cung cÊp dÞch vô còng ch−a ®¹t tíi 80.000, mét sè l−îng qu¸ bÐ nhá so víi mét ®Êt n−íc h¬n 70 triÖu d©n, ®−îc ®¸nh gi¸ lµ mét thÞ tr−êng ®Çy tiÒm n¨ng ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp. Ph¶i ch¨ng gi¸ c¶ ®· lµm cho Internet gièng nh− mét mãn ¨n rÊt ngon mµ ch¼ng mÊy ai dïng ®−îc v× qu¸ ®¾t?Nh−ng nÕu b¹n ®· tõng sö dông th− ®iÖn tö, göi trµn lan cho b¹n bÌ vµ ng−êi th©n kh¾p n¬i trong n−íc vµ trªn thÕ giíi víi c−íc phÝ ván vÑn 45.000 ®ång mét th¸ng, nÕu b¹n tõng t×m kiÕm ®−îc nh÷ng th«ng tin v« cïng h÷u Ých mµ ë ViÖt Nam kh«ng c¸ch nµo, tiÒn nµo mua ®−îc th× vÊn ®Ò kh«ng ph¶i lµ nh− vËy. Lµ nh÷ng ng−êi trùc tiÕp hç trî dÞch vô Internet cña VDC(C¬ quan cung cÊp dÞch vô Internet cña Tæng C«ng ty B−u chÝnh ViÔn th«ng) chóng t«i cho r»ng khã kh¨n ®Ó kh¸ch hµng ®Õn víi Internet vµ c¸c dÞch vô cña nã chñ yÕu lµ vÊn ®Ò ngo¹i ng÷ vµ c¸ch sö dông. Môc ®Ých ra ®êi cña cuèn s¸ch nµy lµ nh»m ®em ®Õn cho b¹n ®äc, nh÷ng ng−êi lÇn ®Çu tiªn hoÆc cßn Ýt tiÕp xóc víi Internet mét c«ng cô hç trî ®¾c lùc cho viÖc khai th¸c sö dông. Cuèn s¸ch nµy ®−îc chia lµm 5 ch−¬ng vµ 3 phu lôc. - Ch−¬ngI: Giíi thiÖu c¸c kh¸i niÖm vÒ Internet vµ c¸c dÞch vô. §Ó c¸c b¹n cã mét chót kh¸i niÖm c¬ b¶n nhÊt vÒ Internet. - Ch−¬ng II: Giíi thiÖu c¸c th«ng tin vÒ nhµ cung cÊp dÞch vô, khi b¹n cÇn sù hç trî th× liªn l¹c ë ®©u. - Ch−¬ng III: H−íng dÉn cµi ®Æt, thiÕt lËp th«ng sè ®Ó truy nhËp Internet. B¹n sÏ cÇn ®Õn phÇn nµy khi lÇn ®Çu cµi ®Æt còng nh− khi b¹n cµi l¹i Windows.v.v. - Ch−¬ng IV: H−íng dÉn Innternet, c¸c chøc n¨ng cña tr×nh duyÖt Web, ®æi mËt khÈu truy nhËp vµ E-mail. Tra cøu th«ng tin trªn Internet. - Ch−¬ng V: H−íng dÉn cµi ®Æt tham sè ban ®Çu cho ch−¬ng tr×nh th− ®iÖn tö, c¸c sö dông göi, nhËn th− ®iÖn tö víi c¸c phÇn mÒm th«ng dông. - Ch−¬ng VI: Tr¶ lêi c¸c c©u hái th−êng gÆp. - C¸c phô lôc h−íng dÉn cµi ®Æt MPP, c¸c trang Web th«ng dông, gi¶i nghÜa c¸c thuËt ng÷, viÕt t¾t. Víi tham väng ®−a ®Ðn cho b¹n ®äc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt khi míi lµm quen víi dÞch vô Internet. Tuy nhiªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vÒ néi dung vµ ph−¬ng ph¸p tr×nh bµy cña tµi liÖu.Chóng t«i mong nhËn ®−îc nhiÒu ý kiÕn gãp ý, phª b×nh ®Ó cã thÓ rót kinh nghiÖm gióp cho lÇn t¸i b¶n tiÕp theo cã chÊt l−îng h¬n, h÷u Ých h¬n. Nhãm t¸c gi¶ 4 Trung t©m §iÖn to¸n - TruyÒn sã liÖu KV1 H−íng dÉn sö dông Internet _________________________________________________________________ Ch−¬ng I. Internet vµ c¸c dÞch vô 1. LÞch sö ph¸t triÓn M¹ng Internet ngµy nay lµ mét m¹ng toµn cÇu, bao gåm hµng chôc triÖu ng−êi sö dông, ®−îc h×nh thµnh tõ cuèi thËp kû 60 tõ mét thÝ nghiÖm cña Bé quèc phßng Mü. T¹i thêi ®iÓm ban ®Çu ®ã lµ m¹ng ARPAnet cña Ban qu¶n lý dù ¸n nghiªn cøu Quèc phßng .ARPAnet lµ mét m¹ng thö nghiÖm phôc vô c¸c nghiªn cøu quèc phßng, mét trong nh÷ng môc ®Ých cña nã lµ x©y dùng mét m¹ng m¸y tÝnh cã kh¶ n¨ng chÞu ®ùng c¸c sù cè ( vÝ dô mét sè nót m¹ng bÞ tÊn c«ng vµ ph¸ huû nh−ng m¹ng vÉn tiÕp tôc ho¹t ®éng ). M¹ng cho phÐp mét m¸y tÝnh bÊt kú trªn m¹ng liªn l¹c víi mäi m¸y tÝnh kh¸c. Kh¶ n¨ng kÕt nèi c¸c hÖ thèng m¸y tÝnh kh¸c nhau ®· hÊp dÉn mäi ng−êi, v¶ l¹i ®©y còng lµ ph−¬ng ph¸p thùc tÕ duy nhÊt ®Ó kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh cña c¸c h·ng kh¸c nhau. KÕt qu¶ lµ c¸c nhµ ph¸t triÓn phÇn mÒm ë Mü, Anh vµ Ch©u ¢u b¾t ®Çu ph¸t triÓn c¸c phÇn mÒm trªn bé giao thøc TCP/IP (giao thøc ®−îc sö dông trong viÖc truyÒn th«ng trªn Internet) cho tÊt c¶ c¸c lo¹i m¸y. §iÒu nµy còng hÊp dÉn c¸c tr−êng ®¹i häc, c¸c trung t©m nghiªn cøu lín vµ c¸c c¬ quan chÝnh phñ, nh÷ng n¬i mong muèn mua m¸y tÝnh tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt, kh«ng bÞ phô thuéc vµo mét h·ng cè ®Þnh nµo. Bªn c¹nh ®ã c¸c hÖ thèng côc bé LAN b¾t ®Çu ph¸t triÓn cïng víi sù xuÊt hiÖn c¸c m¸y ®Ó bµn ( desktop workstations )- 1983. PhÇn lín c¸c m¸y ®Ó bµn sö dông Berkeley UNIX, phÇn mÒm cho kÕt nèi TCP/IP ®· ®−îc coi lµ mét phÇn cña hÖ ®iÒu hµnh nµy. Mét ®iÒu râ rµng lµ c¸c m¹ng nµy cã thÓ kÕt nèi víi nhau dÔ dµng. Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh m¹ng Internet, NSFNET ( ®−îc sù tµi trî cña Héi khoa häc Quèc gia Mü) ®ãng mét vai trß t−¬ng ®èi quan träng. Vµo cuèi nh÷ng n¨m 80, NFS thiÕt lËp 5 trung t©m siªu m¸y tÝnh. Tr−íc ®ã, nh÷ng m¸y tÝnh nhanh nhÊt thÕ giíi ®−îc sö dông cho c«ng viÖc ph¸t triÓn vò khÝ míi vµ mét vµi h·ng lín. Víi c¸c trung t©m míi nµy, NFS ®· cho phÐp mäi ng−êi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc khoa häc ®−îc sö dông. Ban ®Çu, NFS ®Þnh sö dông ARPAnet ®Ó nèi 5 trung t©m m¸y tÝnh nµy, nh−ng ý ®å nµy ®· bÞ thãi quan liªu vµ bé m¸y hµnh chÝnh lµm thÊt b¹i. V× vËy, NFS ®· quyÕt ®Þnh x©y dùng m¹ng riªng cña m×nh, vÉn dùa trªn thñ tôc TCP/IP, ®−êng truyÒn tèc ®é 56kbps. C¸c tr−êng ®¹i häc ®−îc nèi thµnh c¸c m¹ng vïng, vµ c¸c m¹ng vïng ®−îc nèi víi c¸c trung t©m siªu m¸y tÝnh. §Õn cuèi n¨m 1987, khi l−îng th«ng tin truyÒn t¶i lµm c¸c m¸y tÝnh kiÓm so¸t ®−êng truyÒn vµ b¶n th©n m¹ng ®iÖn tho¹i nèi c¸c trung t©m siªu m¸y tÝnh bÞ qu¸ t¶i, mét hîp ®ång vÒ n©ng cÊp m¹ng NSFNET ®· ®−îc ký víi c«ng ty Merit Network Inc, c«ng ty ®ang cïng víi IBM vµ MCI qu¶n lý m¹ng gi¸o dôc ë Michigan. M¹ng cò ®· ®−îc n©ng cÊp b»ng ®−êng ®iÖn tho¹i nhanh nhÊt lóc bÊy giê, cho phÐp n©ng tèc ®é lªn gÊp 20 lÇn. C¸c m¸y tÝnh kiÓm so¸t m¹ng còng ®−îc n©ng cÊp. ViÖc n©ng cÊp m¹ng vÉn liªn tôc ®−îc tiÕn hµnh, ®Æc biÖt trong nh÷ng n¨m cuèi cïng do sè l−îng ng−êi sö dông Internet t¨ng nhanh chãng. 5 Trung t©m §iÖn to¸n - TruyÒn sã liÖu KV1 H−íng dÉn sö dông Internet _________________________________________________________________ §iÓm quan träng cña NSFNET lµ nã cho phÐp mäi ng−êi cïng sö dông. Tr−íc NSFNET, chØ cã c¸c nhµ khoa häc, chuyªn gia m¸y tÝnh vµ nh©n viªn c¸c c¬ quan chÝnh phñ cã ®−îc kÕt nèi Internet. NSF chØ tµi trî cho c¸c tr−êng ®¹i häc ®Ó nèi m¹ng, do ®ã mçi sinh viªn ®¹i häc ®Òu cã kh¶ n¨ng lµm viÖc trªn Internet. Ngµy nay m¹ng Internet ®· ®−îc ph¸t triÓn nhanh chãng trong giíi khoa häc vµ gi¸o dôc cña Mü, sau ®ã ph¸t triÓn réng toµn cÇu, phôc vô mét c¸ch ®¾c lùc cho viÖc trao ®æi th«ng tin tr−íc hÕt trong c¸c lÜnh vùc nghiªn cøu, gi¸o dôc vµ gÇn ®©y cho th−¬ng m¹i. 2. Tæ chøc cña Internet Internet lµ mét liªn m¹ng, tøc lµ m¹ng cña c¸c m¹ng con. VËy ®Çu tiªn lµ vÊn ®Ò kÕt nèi hai m¹ng con. §Ó kÕt nèi hai m¹ng con víi nhau, cã hai vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. VÒ mÆt vËt lý, hai m¹ng con chØ cã thÓ kÕt nèi víi nhau khi cã mét m¸y tÝnh cã thÓ kÕt nèi víi c¶ hai m¹ng nµy. ViÖc kÕt nèi ®¬n thuÇn vÒ vËy lý ch−a thÓ lµm cho hai m¹ng con cã thÓ trao ®æi th«ng tin víi nhau. VËy vÊn ®Ò thø hai lµ m¸y kÕt nèi ®−îc vÒ mÆt vËt lý víi hai m¹ng con ph¶i hiÓu ®−îc c¶ hai giao thøc truyÒn tin ®−îc sö dông trªn hai m¹ng con nµy vµ c¸c gãi th«ng tin cña hai m¹ng con sÏ ®−îc göi qua nhau th«ng qua ®ã. M¸y tÝnh nµy ®−îc gäi lµ internet gateway hay router. Net 1 Net 2 R H×nh 1.1: Hai m¹ng Net 1 vµ Net 2 kÕt nèi th«ng qua router R. Khi kÕt nèi ®· trë nªn phøc t¹p h¬n, c¸c m¸y gateway cÇn ph¶i biÕt vÒ s¬ ®å kiÕn tróc cña c¸c m¹ng kÕt nèi. VÝ dô trong h×nh sau ®©y cho thÊy nhiÒu m¹ng ®−îc kÕt nèi b»ng 2 router. Net 1 Net 2 R1 Net 3 R2 H×nh 1.2: 3 m¹ng kÕt nèi víi nhau th«ng qua 2 router Nh− vËy, router R1 ph¶i chuyÓn tÊt c¶ c¸c gãi th«ng tin ®Õn mét m¸y n»m ë m¹ng Net 2 hoÆc Net 3. Víi kÝch th−íc lín nh− m¹ng Internet, viÖc c¸c routers lµm sao cã thÓ quyÕt ®Þnh vÒ viÖc chuyÓn c¸c gãi th«ng tin cho c¸c m¸y trong c¸c m¹ng sÏ trë nªn phøc t¹p h¬n. 6 Trung t©m §iÖn to¸n - TruyÒn sã liÖu KV1 H−íng dÉn sö dông Internet _________________________________________________________________ §Ó c¸c routers cã thÓ thùc hiÖn ®−îc c«ng viÖc chuyÓn mét sè lín c¸c gãi th«ng tin thuéc c¸c m¹ng kh¸c nhau ng−êi ta ®Ò ra quy t¾c lµ: C¸c routers chuyÓn c¸c gãi th«ng tin dùa trªn ®Þa chØ m¹ng cña n¬i ®Õn, chø kh«ng ph¶i dùa trªn ®Þa chØ cña m¸y m¸y nhËn . Nh− vËy, dùa trªn ®Þa chØ m¹ng nªn tæng sè th«ng tin mµ router ph¶i l−u gi÷ vÒ s¬ ®å kiÕn tróc m¹ng sÏ tu©n theo sè m¹ng trªn Internet chø kh«ng ph¶i lµ sè m¸y trªn Internet. Trªn Internet, tÊt c¶ c¸c m¹ng ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng cho dï chóng cã tæ chøc hay sè l−îng m¸y lµ rÊt chªnh lÖch nhau. Giao thøc TCP/IP cña Internet ho¹t ®éng tu©n theo quan ®iÓm sau: TÊt c¸c c¸c m¹ng con trong Internet nh− lµ Ethernet, mét m¹ng diÖn réng nh− NSFNET back bone hay mét liªn kÕt ®iÓm-®iÓm gi÷a hai m¸y duy nhÊt ®Òu ®−îc coi nh− lµ mét m¹ng. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm ®Çu tiªn khi thiÕt kÕ giao thøc TCP/IP lµ ®Ó cã thÓ liªn kÕt gi÷a c¸c m¹ng cã kiÕn tróc hoµn toµn kh¸c nhau, kh¸i niÖm "m¹ng" ®èi víi TCP/IP bÞ Èn ®i phÇn kiÕn tróc vËt lý cña m¹ng. §©y chÝnh lµ ®iÓm gióp cho TCP/IP tá ra rÊt m¹nh. Nh− vËy, ng−êi dïng trong Internet h×nh dung Internet lµm mét m¹ng thèng nhÊt vµ bÊt kú hai m¸y nµo trªn Internet ®Òu ®−îc nèi víi nhau th«ng qua mét m¹ng duy nhÊt. H×nh vÏ sau m« t¶ kiÕn tróc tæng thÓ cña Internet. Internet host (a) 7 Trung t©m §iÖn to¸n - TruyÒn sã liÖu KV1 H−íng dÉn sö dông Internet _________________________________________________________________ Internet Physical net router host (b) H×nh 1.3: (a) - M¹ng Internet d−íi con m¾t ng−êi sö dông. C¸c m¸y ®−îc nèi víi nhau th«ng qua mét m¹ng duy nhÊt. (b) - KiÕn tróc tæng qu¸t cña m¹ng Internet. C¸c routers cung cÊp c¸c kÕt nèi gi÷a c¸c m¹ng. 3. VÊn ®Ò qu¶n lý m¹ng Internet • Thùc chÊt Internet kh«ng thuéc quyÒn qu¶n lý cña bÊt kú ai. Nã kh«ng cã gi¸m ®èc, kh«ng cã ban qu¶n trÞ. B¹n cã thÓ tham gia hoÆc kh«ng tham gia vµo Internet, ®ã lµ quyÒn cña mçi thµnh viªn. Mçi m¹ng thµnh phÇn sÏ cã mét gi¸m ®èc hay chñ tÞch, mét c¬ quan chÝnh phñ hoÆc mét h·ng ®iÒu hµnh, nh−ng kh«ng cã mét tæ chøc nµo chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé Internet. • HiÖp héi Internet ( Internet Socity- ISOC) lµ mét hiÖp héi tù nguyÖn cã môc ®Ých ph¸t triÓn kh¶ n¨ng trao ®æi th«ng tin dùa vµo c«ng nghÖ Internet. HiÖp héi bÇu ra Internet Architecture Board- IAB (Uû ban kiÕn tróc m¹ng). Ban nµy cã tr¸ch nhiÖm ®−a ra c¸c h−íng dÉn vÒ kü thuËt còng nh− ph−¬ng h−íng ®Ó ph¸t triÓn Internet. IAB häp ®Þnh kú ®Ó bµn vÒ c¸c vÊn ®Ò nh− c¸c chuÈn, c¸ch ph©n chia tµi nguyªn, ®Þa chØ ... • Mäi ng−êi trªn Internet thÓ hiÖn nguyÖn väng cña m×nh th«ng qua uû ban kü thuËt Internet ( Internet Engineering Task Force - IETF ). IETF còng lµ mét tæ chøc tù nguyÖn, cã môc ®Ých th¶o luËn vÒ c¸c vÊn ®Ò kü thuËt vµ sù ho¹t ®éng cña Internet. NÕu mét vÊn ®Ò ®−îc coi träng, IETF lËp mét nhãm kü thuËt ®Ó nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy. • Nhãm ®Æc tr¸ch nghiªn cøu ph¸t triÓn Internet ( IRTF ) • Trung t©m th«ng tin m¹ng ( Network information center-NIC ) gåm cã nhiÒu trung t©m khu vùc nh− APNIC - khu vùc Ch©u ¸-Th¸i b×nh d−¬ng. NIC chÞu tr¸ch nhiÖm ph©n tªn vµ ®Þa chØ cho c¸c m¹ng m¸y tÝnh nèi vµo Internet. 8 Trung t©m §iÖn to¸n - TruyÒn sã liÖu KV1 H−íng dÉn sö dông Internet _________________________________________________________________ 4. Giao thøc TCP/IP Tr−íc tiªn ®Ó hiÓu sù ph©n cÊp gi÷a c¸c phÇn tö cña m¹ng vµ c¸c chøc n¨ng mµ chóng thùc hiÖn, ta cÇn mét tiªu chuÈn so s¸nh hay mét m« h×nh ®Ó ®Þnh nghÜa c¸c chøc n¨ng nµy. Mét m« h×nh ®· ®−îc chÊp nhËn chung lµ m« h×nh tham chiÕu OSI. 4.1 M« h×nh tham chiÕu OSI M« h×nh c¬ b¶n ®Ó so s¸nh c¸c giao thøc lµ m« h×nh tham chiÕu OSI (Open Systems Interconnection). HiÖn nay, tÊt c¶ c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Òu dùa trªn m« h×nh nµy ®Ó t¹o ra c¸c thiÕt lËp giao thøc chuÈn quèc tÕ, chuÈn c«ng nghiÖp hoÆc giao thøc ®éc quyÒn cña hä. M« h×nh OSI ®−îc tæ chøc ISO (International Organization of Standards) ph¸t triÓn vµo n¨m 1978 ®Ó x¸c ®Þnh mét chuÈn dïng cho viÖc ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng më vµ dïng nh− mét tiªu chuÈn ®Ó so s¸nh sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c hÖ thèng liªn l¹c. C¸c hÖ thèng m¹ng thiÕt kÕ theo d¹ng vµ kü thuËt OSI sÏ "nãi cïng ng«n ng÷", cã nghÜa lµ chóng sö dông c¸c ph−¬ng thøc liªn l¹c gièng vµ t−¬ng thÝch víi nhau. HÖ thèng m¹ng kiÓu ®ã cho phÐp c¸c s¶n phÈm cña nhiÒu nhµ s¶n xuÊt t−¬ng t¸c ®−îc víi nhau. 4.2 C¸c tÇng cña mét h×nh OSI. M« h×nh OSI cã 7 tÇng, nh− trªn H×nh vÏ .Chøc n¨ng cô thÓ cña c¸c tÇng nh− sau: TÇng VËt Lý: Cung cÊp c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn, c¬, hµm vµ thñ tôc ®Ó khëi ®éng, duy tr× vµ huû bá c¸c liªn kÕt vËt lý cho phÐp ®−êng truyÒn c¸c dßng d÷ liÖu ë d¹ng bit. TÇng Liªn kÕt D÷ liÖu: ThiÕt lËp, duy tr× vµ huû bá c¸c liªn kÕt d÷ liÖu. KiÓm so¸t luång d÷ liÖu, ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc sai sãt truyÒn tin trªn c¸c liªn kÕt ®ã. TÇng M¹ng: thùc hiÖn chøc n¨ng chuyÓn tiÕp, ®¶m b¶o viÖc chän ®−êng truyÒn tin trong m¹ng; còng cã thÓ thùc hiÖn kiÓm so¸t luång d÷ liÖu, kh¾c phôc sai sãt, c¾t / hîp d÷ liÖu. TÇng Giao vËn: kiÓm so¸t tõ mót - ®Õn - mót (end to end) luång d÷ liÖu, kh¾c phôc sai sãt. TÇng nµy Application øng dông Presentation Tr×nh diÔn Session Phiªn Transport Giao vËn Network M¹ng DataLink Liªn kÕt d÷ liÖu Physical VËt lý 9 Trung t©m §iÖn to¸n - TruyÒn sã liÖu KV1 H−íng dÉn sö dông Internet _________________________________________________________________ H×nh 1.4: M« h×nh tham OSI còng cã thÓ thùc hiÖn viÖc c¾t / hîp d÷ liÖu, ghÐp kªnh / ph©n kªnh (multiplexing / demultiplexing). TÇng Phiªn: thiÕt lËp, duy tr×, ®ång bé ho¸ vµ huû bá c¸c phiªn truyÒn th«ng. TÇng Tr×nh: BiÓu diÔn, m· ho¸ th«ng tin theo có ph¸p d÷ liÖu cña ng−êi sö dông. TÇng øng dông: Lµ giao diÖn gi÷a ng−êi sö dông vµ m«i tr−êng OSI. Nã ®Þnh danh c¸c thùc thÓ truyÒn th«ng vµ ®Þnh danh c¸c ®èi t−îng ®−îc truyÒn. 4.3 Giao thøc TCP/IP Ng−êi ta th−êng dïng tõ TCP/IP ®Ó chØ mét sè c¸c kh¸i niÖm vµ ý t−ëng kh¸c nhau. Th«ng dông nhÊt lµ nã m« t¶ hai giao thøc liªn l¹c dïng ®Ó truyÒn d÷ liÖu. TCP tøc lµ Transmission Control Protocol vµ IP cã nghÜa lµ Internet Protocol. Kh¸i niÖm TCP/IP kh«ng chØ bÞ giíi h¹n ë hai giao thøc nµy. Th−êng th× TCP/IP ®−îc dïng ®Ó chØ mét nhãm c¸c giao thøc cã liªn quan ®Õn TCP vµ IP nh− UDP (User Datagram Protocol), FTP (File Transfer Protocol), TELNET (Terminal Emulation Protocol) vµ v.v...C¸c m¹ng dïng TCP/IP gäi lµ c¸c TCP/IP internet. VÒ nguån gèc, TCP/IP ®−îc thiÕt kÕ trong h¹t nh©n cña hÖ ®iÒu hµnh BSD UNIX 4.2. §©y lµ mét phiªn b¶n m¹nh cña UNIX, vµ còng lµ mét lý do cho sù phæ biÕn réng r·i cña TCP/IP. HÇu hÕt c¸c tr−êng ®¹i häc vµ nhiÒu tæ chøc nghiªn cøu dïng BSD UNIX. Ngµy nay, ®a sè c¸c m¸y tÝnh trªn Internet ch¹y c¸c phiªn b¶n lµ con ch¸u trùc tiÕp cña BSD UNIX. Thªm n÷a, nhiÒu b¶n th−¬ng m¹i cña UNIX nh− SunOS cña SUN hay Ultrix cña Digital ®Òu ph¸t sinh tõ b¶n BSD UNIX 4.2. Sù thiÕt lËp TCP/IP trong UNIX System V còng bÞ ¶nh h−ëng rÊt lín cña BSD UNIX, còng nh− thÕ ®èi víi TCP/IP cña Novell trªn DOS (c¸c s¶n phÈm LANWorkplace) vµ NetWare 3.x/4.x. 4.3.1 C¸c tÇng giao thøc TCP/IP 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.