Ngữ pháp Unit 4 lớp 6 My neighbourhood

pdf
Số trang Ngữ pháp Unit 4 lớp 6 My neighbourhood 3 Cỡ tệp Ngữ pháp Unit 4 lớp 6 My neighbourhood 156 KB Lượt tải Ngữ pháp Unit 4 lớp 6 My neighbourhood 0 Lượt đọc Ngữ pháp Unit 4 lớp 6 My neighbourhood 8
Đánh giá Ngữ pháp Unit 4 lớp 6 My neighbourhood
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí NGỮ PHÁP MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 THEO UNIT UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD I. Cấu trúc so sánh hơn là gì? So sánh hơn được sử dụng để so sánh giữa người (hoặc vật) này với người (hoặc vật) khác. Khác với so sánh ngang bằng, tính từ trong câu so sánh hơn sẽ được chia làm hai loại là tính từ dài và tính từ ngắn. II. Phân biệt tính từ ngắn và tính từ dài trong tiếng Anh 1. Tính từ ng ắn là gì? Tính từ ngắn là các tính từ có một âm tiết có thể phát âm trong một nốt nh ạc. Ví dụ: Big /big/: To, lớn Short – /ʃɔːrt/: gNắn Fast – /fæst/: Nhanh Một số tính từ có 2 âm tiết được kết thúc bằng: –y, –le,–ow, –er, và –et cũng được coi là tính từ ngắn. Ví dụ: Heavy /ˈhev.i/: Nặng Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Slow /sloʊ/: Chậm rãi Sweet /swiːt/: Ngọt ngào 2. Tính từ dài là gì? Tính từ dài là tính từ có từ 2 âm tiết trở lên. (Bỏ qua trường hợp từ có 2 âm tiết được gọi là tính từ ngắn). Ví dụ: Useful /ˈjuːs.fəl/: Hữu ích Intelligent /ɪnˈtel.ə.dʒənt/: Thông minh Beautiful /ˈbjuː.tə.fəl/: inh đ p II. Cấu trúc câu so sánh hơn CẤU TR ÚC: Đối với tính từ/ trạng từ ngắn: eg: S1 + be/ V + Adj/ Adv + đuôi –er + than + S2 Tom is taller than Peter. Đối với tính từ/ trạng từ dài: eg: S1 + be/ V + more + Adj/ Adv + than + S2 Gold is more valuable than silver. III. Cách chuyển tính từ/ trạng từ sang so sánh hơn Lưu ý 1: Tính từ hai âm tiết nhưng tận cùng bằng -er, -le, -ow, -et thì xem như là một tính từ ngắn. Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Cách thêm đuôi –er cho so sánh hơn và –est cho so sánh hơn nhất của tính từ ngắn: Thêm đuôi –er/ –est Tính từ So sánh hơn Old Older than Nice Nicer than Tính từ kết thúc vởi 1 nguyên âm + 1 phụ âm Small Smaller than Tính từ kết thúc bởi đuôi –y Funny Funnier than Tính từ kết thúc bởi 1 phụ âm hoăc đuôi –e Lưu ý 2: Cách tính từ có cách chuyển so sánh đặ c biệt TÍNH TỪ SO SÁNH HƠN Good Better than Bad Worse than Far Farther/further than Much/ many More than Little Less than Old Older/ elder than Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 6 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit: https://vndoc.com/tai-lieu-tieng-anh-lop-6 Bài tập Tiếng Anh lớp 6 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-6 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https://vndoc.com/test/mon-tienganh-lop-6 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.