Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ - Ebook

pdf
Số trang Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ - Ebook 190 Cỡ tệp Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ - Ebook 544 KB Lượt tải Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ - Ebook 0 Lượt đọc Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ - Ebook 4
Đánh giá Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ - Ebook
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 190 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

NHÛÄ N G CAÁ C H NUÖI DAÅ Y TRÑ TUÏÅ VAÂ KYÄ NÙNG CUÃ A TREÃ 1 MUC Å LUÅC KYÄÄ NÙNG CHUNG .................................................................................. 5 Muöën con viïët chûä àeåp ..........................................................................6 Baån coá daåy cho con yïu thñch viïåc àoåc saách?...................................... 8 Àïí khuyïën khñch treã àaä àoåc thaåo ...................................................... 11 Hoåc àoåc theo caách nghe....................................................................... 14 Hoåc àoåc bùçng caách nhòn...................................................................... 15 10 caách giuáp treã tûå tin trûúác nhûäng con sö....................................... 16 ë.................................................................................................................. 10 caách giuáp treã phaát triïín kyä nùng àoåc ...........................................19 10 àiïìu giuáp con baån nêng cao hiïåu quaã àoåc saách...........................22 Caác hoaåt àöång thuá võ àïí phaát triïín kyä nùng viïët ............................. 24 Caác hoaåt àöång vui giuáp phaát triïín kyä nùng nghe............................ 27 Àoåc saách: Con baån àang úã giai àoaån naâo?......................................... 29 Laâm thïë naâo àïí giuáp con phaát triïín vöën tûâ vûång?...........................31 Khuyïën khñch nhûäng treã yïu thñch viïåc viïët laách............................ 34 Caác hoaåt àöång thuá võ thuác àêíy kyä nùng noái cuãa treã ........................36 Nhûäng neát veä àêìu tiïn........................................................................40 Sûãa têåt noái ngoång................................................................................ 44 http://www.ebooks.vdcmedia.com NHÛÄ N G CAÁ C H NUÖI DAÅ Y TRÑ TUÏÅ VAÂ KYÄ NÙNG CUÃ A TREÃ 2 Treã em hoåc àoåc nhû thïë naâo? ............................................................. 47 Caách nêng cao kyä nùng ngûä êm cho treã múái biïët àoåc ...................... 50 Vui chúi àïí phaát triïín khaã nùng toaán hoåc ........................................51 Nhûäng giai àoaån quan troång: Kyä nùng noái....................................... 53 Têåp viïët möåt giai àoaån quan troång trong quaá trònh phaát triïín trñ naäo cuãa treã em..................................................................................... 57 Vai troâ quan troång cuãa phaát triïín ngön ngûä .................................... 60 Caách nhêån biïët tònh traång yïëu thñnh giaác úã treã ............................... 62 Daåy söë cho con vaâo luác naâo vaâ bùçng caách naâo?................................. 64 Laâm sao àïí con baån hoåc gioãi mön Vùn? ............................................ 65 CHÚI MAÂ HOÅC ....................................................................................... 66 Tûâ gheát thaânh thñch. Laâm sao àïí con baån coá thoái quen thñch àoåc saách....................................................................................................... 67 Troâ chúi thñch húåp cho caã treã hiïëu àöång, nghõch ngúåm hay tó mó, dõu daâng...................................................................................................... 69 Vúái treã con, chúi laâ hoåc........................................................................71 Laâm sao biïët khi naâo beá sùén saâng chúi vúái baån?..............................74 Nhûäng troâ chúi daåy caác kyä nùng xaä höåi ............................................ 77 Àaánh thûác giaác quan...........................................................................78 Àöì chúi.................................................................................................. 80 Àöì chúi cho treã nhoã dûúái 2 tuöíi.......................................................... 82 Àöì chúi cho beá tuöíi têåp ài................................................................... 83 Àöì chúi cho beá lúán ............................................................................... 86 Tha höì maáy moá tay chên.................................................................... 89 Treã con lúán lïn nhúâ vui chúi............................................................... 91 http://www.ebooks.vdcmedia.com NHÛÄ N G CAÁ C H NUÖI DAÅ Y TRÑ TUÏÅ VAÂ KYÄ NÙNG CUÃ A TREÃ 3 Choån àöì chúi cho treã ...........................................................................93 Saách naâo daânh cho con?...................................................................... 95 Tûâ gheát thaânh thñch. Laâm sao àïí con baån coá thoái quen thñch àoåc saách....................................................................................................... 98 CHÚI VÚÁI BEÁ........................................................................................ 100 Nhûäng troâ chúi yïu thñch ................................................................. 101 Chúi àöë vui toaán hoåc daânh cho beá úã tuöíi têåp ài.............................. 103 Chúi vúái con khi baån àaä mïåt vaâ buöìn ngu...................................... 105 Nhûäng troâ chúi thuá võ cho beá dûúái 1 tuöíi ........................................ 107 Nhûäng troâ chúi hûäu ñch úã trong nhaâ................................................ 109 NHÛÄNG ÀIÏÌU CHA MEÅ NÏN BIÏËT ................................................. 113 Maâu sùæc aãnh hûúãng àïën têm lyá treã ................................................. 114 8 caách giuáp treã chùm hoåc .................................................................. 116 Caâng lúán caâng khön ngoan............................................................... 120 Cha meå phaãi biïët noái KHÖNG......................................................... 122 Chùm soác con caái sau giúâ hoåc ........................................................... 125 Chuêín bõ kyâ thi cho treã..................................................................... 127 Chûáng súå thuá vêåt úã treã em ............................................................... 129 Con möåt .............................................................................................. 131 Daåy cho treã biïët caách chia seã ............................................................ 132 Cho con cú höåi .................................................................................... 134 Hïët súå khi ài baác sô............................................................................ 135 Loâng yïu thûúng taác àöång àïën sûå phaát triïín trñ naäo .................... 137 Tònh yïu thûúng taác àöång àïën sûå phaát triïín trñ naäo..................... 139 Hoåc maâ chúi ....................................................................................... 140 http://www.ebooks.vdcmedia.com NHÛÄ N G CAÁ C H NUÖI DAÅ Y TRÑ TUÏÅ VAÂ KYÄ NÙNG CUÃ A TREÃ 4 Noái chuyïån vúái beá 1 - 2 tuöíi.............................................................. 141 Nïn laâm gò nïëu nghi ngúâ khaã nùng giao tiïëp cuãa beá coá vêën àïì? .. 144 Noái chuyïån vúái beá 2 - 3 tuöíi.............................................................. 145 Noái chuyïån vúái beá 4 - 5 tuöíi.............................................................. 146 Tûâ vûång vaâ nhûäng mêîu cêu giao tiïëp tiïu biïíu ............................. 147 Noái chuyïån vúái treã sú sinh................................................................ 149 Taåi sao treã muát ngoán tay? ................................................................ 152 Viïåc ùn uöëng vaâ nghó ngúi................................................................ 154 Tñnh hiïëu kyâ cuãa treã con................................................................... 156 Töi khöng muöën quaát mùæng con mònh............................................ 162 Giuáp treã vûúåt qua giai àoaån noái KHÖNG....................................... 166 Khi böë meå khöng thñch nhûäng àûáa baån cuãa con ............................ 167 Bûäa ùn töëi luön laâ cún aác möång cuãa gia àònh töi............................ 170 Giuáp beá hoåc ön thi ............................................................................. 171 Con yïu, con gheát .............................................................................. 174 Laâ phuå huynh, öi thêåt chùèng dïî ...................................................... 175 Lúâi noái chùèng mêët tiïìn mua............................................................. 177 Khi treã nhoã bõ laåc .............................................................................. 179 Laâm sao àïí hêm noáng boån treã sau kyâ nghó?................................... 180 Khi con chúi àiïån tûã .......................................................................... 182 Khi naâo múái coá thïí biïët àûúåc con baån thuêån tay naâo? .................. 184 Nhûäng dêëu hiïåu caãnh baáo treã chêåm phaát triïín vïì mùåt xaä höåi vaâ nhêån thûác ........................................................................................... 185 Caách cû xûã vúái treã 5-6 tuöíi ............................................................... 188 http://www.ebooks.vdcmedia.com NHÛÄ N G CAÁ C H NUÖI DAÅ Y TRÑ TUÏÅ VAÂ KYÄ NÙNG CUÃ A TREÃ KYÄ NÙNG CH UNG http://www.ebooks.vdcmedia.com 5 NHÛÄ N G CAÁ C H NUÖI DAÅ Y TRÑ TUÏÅ VAÂ KYÄ NÙNG CUÃ A TREÃ 6 Muöën con viïët chûä àeåp Khöng phaãi ngêîu nhiïn maâ nhiïìu ngûúâi coá chûä viïët rêët àeåp nhû röìng bay phûúång muáa. Laåi coá lùæm ngûúâi khöng daám àûa chûä cuãa mònh cho ai xem. Vêåy laâm thïë naâo àïí treã viïët chûä àeåp úã nhûäng nùm tiïíu hoåc? Uöën nùæn treã tûâ thuúã ban àêìu Hùèn caác baån khöng quïn cêu: “Daåy con tûâ thuúã coân thú”, cöng viïåc khi àaä thaânh thoái quen, thaânh nïëp seä rêët khoá chûäa. Chûä viïët cuãa treã cuäng vêåy, xêëu do nhiïìu lyá do, nhûng nguyïn nhên quan troång nhêët laâ treã khöng viïët àuáng caách tûâ nhûäng ngaây àêìu têåp viïët. Vaâ sau àêy laâ caách têåp viïët cho treã. Phêìn chuêín bõ phaãi àûúåc àïì cao Vúã saåch chûä àeåp laâ tiïu chñ haâng àêìu úã nhûäng nùm tiïíu hoåc. Treã dïî thñch thuá, say mï vaâ ham hoåc hún vúái àiïìu kiïån hoåc têåp thoaãi maái. Do vêåy, baån nïn àêìu tû ngay tûâ ban àêìu, vûâa àaåt hiïåu quaã cao vûâa àúä töën keám vïì sau. Baân vaâ ghïë phaãi vûâa àuáng têìm cuãa treã, sao cho khi treã ngöìi thò khuyãu tay vûâa chêëm xuöëng mùåt baân. Nïëu baân quaá thêëp, treã phaãi khom lûng xuöëng, lêu ngaây seä bõ guâ hoùåc tïå hún nûäa laâ veåo cöåt söëng... Nhûng nïëu baân quaá cao, treã phaãi nhûúán ngûúâi lïn, hoùåc cuái saát àïí viïët dïî dêîn àïën cêån thõ... Choån vúã têåp viïët cho treã cuäng laâ möåt khêu quan troång. Treã múái têåp viïët nïn choån loaåi vúã coá keã ö ly to, roä neát... , giêëy daây àïí chûä khöng bõ hùçn hoùåc mûåc khöng bõ thêëm sang mùåt giêëy bïn kia. Múái têåp viïët, coá thïí cho treã viïët buát chò, sau àêëy múái viïët buát mûåc. Khöng nïn cho treã viïët buát bi, vò àöå trún, nhaåy cuãa viïët seä dïî laâm cho treã khöng laâm chuã àûúåc cêy viïët cuãa mònh vaâ neát chûä khöng thêåt. http://www.ebooks.vdcmedia.com NHÛÄ N G CAÁ C H NUÖI DAÅ Y TRÑ TUÏÅ VAÂ KYÄ NÙNG CUÃ A TREÃ 7 AÁnh saáng úã goác hoåc têåp cuãa treã cuäng rêët quan troång. Möåt goác hoåc têåp saåch seä, saáng suãa laâm cho treã dïî chõu vaâ hûng phêën hún. Khöng nïn choån chöî töëi tùm, muöîi giaán laâm treã àêm ra súå haäi vaâ khöng coân hûáng thuá trong viïåc hoåc. Nïëu àùåt àeân, baån phaãi àùåt phña trûúác mùåt hoùåc hùæt tûâ bïn traái sang. Vò nïëu àùåt sau lûng hoùåc bïn phaãi, boáng cuãa lûng vaâ tay treã seä laâm töëi têåp. Nhûäng ngaây àêìu tiïn laâ quan troång nhêët Nhûäng ngaây àêìu têåp viïët rêët quan troång vúái treã. Treã sau naây coá viïët chûä àeåp hay khöng thò ngay ngaây àêìu phaãi keâm chùåt, khöng phaãi thêëy treã biïët viïët laâ àûúåc. Viïët khöng àuáng caách, àïí têåp khöng àuáng võ trñ cuäng laâm cho chûä treã khöng àeåp. Viïët cêíu thaã, quêëy quaá cho qua vaâ khöng theo doäi àïìu khiïën treã ñt viïët hoùåc khöng cöë gùæng viïët cuäng laâm hiïåu quaã viïåc têåp viïët bõ giaãm. Khi khêu chuêín bõ àaä hoaân têët, baån bùæt àêìu têåp viïët cho con àûúåc röìi àêëy! Hiïån nay, taåi caác nhaâ saách coá rêët nhiïìu loaåi vúã têåp viïët cho treã, nhûäng quyïín vúã naây coá haâng chûä mêîu úã àêìu trang vaâ treã seä viïët theo chó möåt kiïíu chûä mêîu àoá cho àïën hïët trang. Viïët ài, viïët laåi nhiïìu lêìn, nhùçm giuáp treã quen vúái caác kyá tûå, khöng mùæc löîi chñnh taã vaâ viïët cho àïìu tay. Daáng ngöìi khi viïët cuäng cêìn phaãi chuá yá. Nïn têåp cho treã ngöìi thoaãi maái, vúã àïí thùèng trûúác mùåt. Nhiïìu treã àïí vúã nghiïng hùèn vïì bïn phaãi hoùåc bïn traái múái viïët àûúåc, baån nïn sûãa ngay caách ngöìi sai naây, àïí lêu dêìn thaânh thoái quen rêët khoá sûãa. Lùæm baån ra sûác chónh sûãa chûä viïët cho con khi “gaåo àaä thaânh cúm”, coá nghôa laâ treã àaä quen vúái caách viïët riïng cuãa noá. Trong trûúâng húåp naây, baån phaãi tûâng bûúác nùæn laåi chûä bùçng caách cho treã viïët thêåt nhiïìu theo khuön mêîu. Dô nhiïn, tñnh kiïn trò laâ cêìn thiïët trong trûúâng húåp naây vò treã cêìn thúâi gian àïí têåp luyïån laåi. http://www.ebooks.vdcmedia.com NHÛÄ N G CAÁ C H NUÖI DAÅ Y TRÑ TUÏÅ VAÂ KYÄ NÙNG CUÃ A TREÃ 8 Baån coá daåy cho con yïu thñch viïåc àoåc saách? Treã em thñch saách hún laâ thñch àoåc saách. Haäy laâm trùæc nghiïåm sau àêy xem baån coá thïí laâm cho con mònh yïu thñch viïåc àoåc saách hún khöng. 1. Phoâng con baån coá bao nhiïu cuöën saách? a. Ñt hún söë giaây trong phoâng. b. Khöng coá cuöën naâo caã; toaân böå saách àïìu úã trong phoâng saách cuãa gia àònh. c. Gêìn bùçng söë saách trong khu vûåc daânh cho thiïëu nhi cuãa thû viïån cöng cöång. 1. Cêu traã lúâi àuáng laâ c. Baån nïn bùæt treã vuâi àêìu vaâo saách vúã vaâ nïn coá sùén nhûäng loaåi maâ noá cêìn. Àïí saách trong phoâng cuâng vúái àöì chúi, treã seä tùng cûúâng viïåc àoåc saách nhû möåt hònh thûác giaãi trñ. Nïëu baån khöng muöën töën tiïìn mua saách múái, haäy àïën caác cûãa haâng saách cuä àïí mua. 2. Baån thûúâng laâm gò khi thêëy con baån raãnh röîi? a. Cuâng àoåc vúái con möåt laát, röìi bùæt noá àoåc möåt mònh. b. Khuyïën khñch treã ài chúi möåt mònh, àïí baån àûúåc raãnh röîi. c. Baão con xem video. 2. Cêu traã lúâi àuáng laâ a. Khuyïën khñch treã àoåc saách möîi khi raãnh hoùåc buöìn chaán. Coá thïí baån phaãi theo doäi möåt söë cuöåc thi hêëp dêîn trïn truyïìn hònh, nhûng möîi töëi nïn boã ra möåt ñt thúâi gian àïí àoåc saách. Àoåc chung vúái con laâ caách töët nhêët àïí chia seã nhûäng kinh nghiïåm vui vaâ têåp cho con àöëi phoá vúái nhûäng thaách thûác múái. Baån àoåc cho con nghe, hoùåc nïëu coá thïí, noái con àoåc möåt mònh. http://www.ebooks.vdcmedia.com NHÛÄ N G CAÁ C H NUÖI DAÅ Y TRÑ TUÏÅ VAÂ KYÄ NÙNG CUÃ A TREÃ 9 3. Baån àoåc saách vaâo luác naâo? a. Sau khi con baån nguã; Àoá laâ luác yïn tônh nhêët trong ngaây. b. Töi khöng coá thúâi gian àïí àoåc. c. Àoåc trûúác mùåt con bêët cûá luác naâo. 3. Cêu traã lúâi àuáng nhêët laâ c. Con baån muöën bùæt chûúác baån. Nïëu baån àoåc trûúác mùåt noá vaâ àïí saách khùæp núi trong nhaâ, treã cuäng seä àoåc bêët cûá luác naâo coá thïí. 4. Baån dêîn con àïën thû viïån lêìn cuöëi khi naâo? a. Lêu quaá töi khöng coân nhúá. b. Tuêìn trûúác. c. Khoaãng hún ba thaáng. 4. Cêu traã lúâi àuáng nhêët laâ b. Nïn àûa treã àïën thû viïån àïìu àùån, hoùåc khi noá muöën. Têåp cho treã thoái quen ài thû viïån, laâm cho treã theã thû viïån riïng. 5. Nïëu beá chó muöën àoåc hoùåc xem truyïån cûúâi bùçng tranh, baån seä laâm gò? a. Khöng cho vaâ bùæt àoåc nhûäng saách coá nöåi dung hay hún. b. Cho pheáp vaâ mua cho treã nhiïìu hún. c. Cho pheáp àoåc vaâi cuöën möîi tuêìn vúái àiïìu kiïån phaãi àoåc caác loaåi saách khaác nûäa. 5. Cêu traã lúâi laâ c. Cöng viïåc cuãa baån laâ phaãi àoåc vaâ daåy cho treã yïu thñch saách vúã. Nïëu truyïån tranh coá nöåi dung xêëu, bùçng moåi caách baån phaãi giaãi thñch, nhûng vêîn tiïëp tuåc cho àoåc àïí thûã thaách. Dêìn dêìn caác em seä hiïíu àûúåc vêën àïì. 6. Baån laâm gò khi con baån choån àoåc loaåi saách quaá khoá? a. Cho treã biïët saách naây vûúåt quaá khaã nùng cuãa em. b. Àoåc sú qua cho treã nghe, loaåi boã nhûäng tûâ vaâ khaái niïåm khoá hiïíu, röìi lêëy saách dïî hún. http://www.ebooks.vdcmedia.com NHÛÄ N G CAÁ C H NUÖI DAÅ Y TRÑ TUÏÅ VAÂ KYÄ NÙNG CUÃ A TREÃ 10 c. Àoåc cho treã nghe, giaãi thñch nhûäng tûâ khoá vaâ noái sang chuyïån khaác. 6. Cêu traã lúâi laâ c. Khuyïën khñch treã àoåc nhûäng loaåi saách hay mùåc duâ húi khoá. Baån nïn àoåc saách khoá nhiïìu hún cho treã nghe. Khi coá dõp nïn daåy thïm caác tûâ khoá. 7. Nïëu con baån muöën nghe ài nghe laåi cêu chuyïån baån àaä quïn thò baån laâm gò? a. Giaã vúâ bõ mêët saách. b. Àoåc cho treã nghe nhûng sau àoá àïì nghõ chuyïín saách khaác. c. Töi seä baão chó àoåc saách àoá möîi tuêìn möåt lêìn. 7. Cêu traã lúâi laâ b. Treã em têåp àoåc chùèng qua laâ lùåp ài lùåp laåi maâ thöi vaâ thûúâng thñch nghe laåi nhûäng saách àaä àoåc. Nïn chiïìu caác em, sûå lùåp laåi giuáp caác em dïî nhúá, àoá laâ muåc àñch cuãa têåp àoåc. Khuyïën khñch caác em hoåc thuöåc möåt söë cêu trong saách vaâ yïu cêìu àoåc laåi theo caách nhúá cuãa caác em. 8. Nïëu con baån caãm thêëy khöng thñch àoåc, baån seä laâm gò? a. Bùæt àoåc möîi àïm 30 phuát. b. Dùæt caác em àïën thû viïån hoùåc hiïåu saách vaâ tòm loaåi saách maâ treã quan têm. c. Kïå noá, töi khöng quan têm. d. Töi chûa gùåp trûúâng húåp naây, con töi rêët thñch àoåc saách. 8. Cêu traã lúâi laâ b. Coá thïí con baån traánh neá saách vúã vò thêëy khöng coá gò cêìn. Giaãi thñch cho caác em biïët àoåc saách coá thïí biïët àûúåc nhiïìu thöng tin maâ caác em quan têm nhû khuãng long, xe cöå, baâ tiïn, ngöi sao àiïån aãnh, troâ aão thuêåt... Treã khöng thñch àoåc saách coá thïí laâ do möåt söë vêën àïì hoåc haânh, cho nïn phaãi àïí yá sûå thiïëu soát àoá. Baån cuäng nïn kiïím tra mùæt cuãa con. Vêën àïì thõ lûåc cuäng laâm cho treã khöng thñch àoåc. 9. Con baån thñch nhêët loaåi saách naâo? http://www.ebooks.vdcmedia.com
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.