Phương pháp luận thống kê - Ebook

pdf
Số trang Phương pháp luận thống kê - Ebook 105 Cỡ tệp Phương pháp luận thống kê - Ebook 2 MB Lượt tải Phương pháp luận thống kê - Ebook 1 Lượt đọc Phương pháp luận thống kê - Ebook 24
Đánh giá Phương pháp luận thống kê - Ebook
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 105 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN THỐNG KÊ 2.2.5. Số tương đối cường độ MỤC LỤC 2.3. Số bình quân (trong thống kê) Trang LỜI NÓI ĐẦU 9 PHẦN MỘT: ĐIỀU TRA CHỌN MẪU VÀ SAI SỐ TRONG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ 1.1. Điều tra chọn mẫu 13 13 1.1.1. Điều tra chọn mẫu, ưu điểm, hạn chế và điều kiện vận dụng 14 1.1.2. Một số khái niệm và định nghĩa dùng trong điều tra chọn mẫu 18 1.1.3. Xác định cỡ mẫu, phân bổ mẫu và tính sai số chọn mẫu 26 1.2. Sai số trong điều tra thống kê 1.2.1. Sai số trong quá trình chuẩn bị điều tra thống kê 44 1.2.2. Sai số trong quá trình tổ chức điều tra 49 1.2.3. Sai số liên quan đến quá trình xử lý thông tin 52 PHẦN HAI: BIỂU HIỆN CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI 2.1. Số tuyệt đối (trong thống kê) 54 2.2. Số tương đối (trong thống kê) 55 60 2.3.2. Số bình quân điều hoà 61 2.3.3. Số bình quân nhân 62 2.3.4. Mốt 64 2.3.5. Số trung vị 66 68 2.4.1. Khoảng biến thiên 68 2.4.2. Độ lệch tuyệt đối bình quân 69 2.4.3. Phương sai 71 2.4.4. Độ lệch chuẩn 72 2.4.5. Hệ số biến thiên 74 2.5. Mức đồng đều của phân phối 54 58 2.3.1. Số bình quân số học 2.4. Độ biến thiên của tiêu thức 43 58 75 2.5.1. Đường cong Lorenz 75 2.5.2. Hệ số GINI 77 PHẦN BA: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG DÙNG TRONG PHÂN TÍCH THỐNG KÊ 3.1. Phương pháp phân tổ thống kê 80 81 2.2.1. Số tương đối động thái 57 3.1.1. Khái niệm phân tổ thống kê và tiêu thức phân tổ 81 2.2.2. Số tương đối so sánh 57 3.1.2. Các loại phân tổ và cách thức tiến hành phân tổ 82 2.2.3. Số tương đối kế hoạch 57 2.2.4. Số tương đối kết cấu 58 3 3.2. Phương pháp đồ thị thống kê 3.2.1. Biểu đồ hình cột 4 85 86 3.2.2. Biểu đồ diện tích 87 3.2.3. Biểu đồ tượng hình 89 3.2.4. Đồ thị đường gấp khúc 90 3.2.5. Biểu đồ hình màng nhện 92 3.3. Phương pháp phân tích dãy số biến động theo thời gian 3.6.2. Bảng cân đối "kép" PHẦN BỐN: MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG THỐNG KÊ TÀI KHOẢN QUỐC GIA 4.1. Một số khái niệm cơ bản 94 154 156 156 4.1.1. Sản xuất 156 3.3.1. Khái niệm và đặc điểm của dãy số biến động theo thời gian 94 4.1.2. Đơn vị thường trú 157 3.3.2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số biến động theo thời gian 95 4.1.3. Đơn vị thể chế 158 4.1.4. Giá cơ bản, giá sản xuất và giá sử dụng 159 4.1.5. Thu nhập sở hữu 162 4.1.6. Chuyển nhượng 162 4.1.7. Biến điểm và biến kỳ 163 4.1.8. Tích sản và tiêu sản 163 4.1.9. Chỉ tiêu cân đối 165 3.3.3. Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng 3.4. Phương pháp phân tích tương quan 101 110 3.4.1. Liên hệ tương quan và phương pháp phân tích tương quan 110 3.4.2. Phân tích mối liên hệ tương quan giữa các tiêu thức biến đổi theo không gian 111 3.4.3. Phân tích mối liên hệ tương quan giữa hai chỉ tiêu biến động theo thời gian 3.5. Phương pháp chỉ số 123 4.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong thống kê tài khoản quốc gia 165 130 4.2.1. Giá trị sản xuất 166 3.5.1. Một số vấn đề chung về phương pháp chỉ số 130 4.2.2. Giá trị tăng thêm 168 3.5.2. Chỉ số cá thể và chỉ số tổng hợp 133 4.2.3. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 169 3.5.3. Chỉ số bình quân 139 4.2.4. Tiêu dùng cuối cùng 171 3.5.4. Chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc 142 4.2.5. Tích lũy tài sản 171 4.2.6. Xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ 172 4.2.7. Thu nhập của người lao động từ sản xuất 173 4.2.8. Thuế sản xuất, trợ cấp sản xuất 173 3.5.5. Chỉ số sản phẩm so sánh được và sản phẩm không so sánh được 144 3.5.6. Hệ thống chỉ số 148 3.6. Phương pháp cân đối 152 4.2.9. Khấu hao tài sản cố định 174 3.6.1. Bảng cân đối "đơn" 153 4.2.10. Thặng dư 175 5 6 4.2.11. Tổng thu nhập quốc gia 179 4.2.12. Thu nhập quốc gia thuần 180 4.2.13. Thu nhập quốc gia khả dụng 181 4.2.14. Để dành 182 4.2.15. Thay đổi của cải thuần do thay đổi để dành và chuyển nhượng tài sản 183 4.2.16. Cho vay thuần hay đi vay thuần 184 4.2.17. Bảng tổng kết tài sản 185 4.2.18. Của cải thuần 185 4.2.19. Của cải thuần đầu kỳ 186 4.2.20. Tích sản phi tài chính cuối kỳ 186 4.2.21. Tích sản tài chính cuối kỳ 187 4.2.22. Tiêu sản cuối kỳ 187 4.2.23. Của cải thuần cuối kỳ 188 4.2.24. Thay đổi của cải thuần 188 5.6. Hiệu quả quá trình 209 5.7. Chỉ số thành tựu công nghệ 210 5.8. Chỉ số nghèo tổng hợp 214 TÀI LIỆU THAM KHẢO 217 PHẦN NĂM: MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI TỔNG HỢP 191 5.1. Hệ số ICOR 191 5.2. Chỉ số phát triển con người 193 5.3. Chỉ số phát triển giới 196 5.4. Chỉ số biến động về giới 200 5.5. Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 204 7 8 mẫu xảy ra trong toàn bộ quá trình điều tra thống kê, (Chuẩn bị điều tra, tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp số liệu,...). Qua tổng kết thực tiễn điều tra thống kê, cuốn sách đã chỉ rõ sai số phi chọn mẫu ảnh hưởng nhiều đến chất lượng số liệu thống kê và đề xuất những hướng khắc phục nhằm giảm bớt loại sai số này. LỜI NÓI ĐẦU Để phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu, đào tạo cũng như triển khai thực tế về công tác thống kê trong thời kỳ đổi mới, Viện Khoa học Thống kê biên soạn và xuất bản cuốn sách: "Một số vấn đề phương pháp luận thống kê". Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những vấn đề về phương pháp thống kê truyền thống đã được công bố hoặc đã từng ứng dụng triển thực tế; đồng thời được nghiên cứu cải tiến bổ sung kiến thức thống kê mới trong nước và quốc tế; kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp thống kê với phương pháp toán học, giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết và ứng dụng thực tiễn; chuẩn hoá khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê, đáp ứng yêu cầu quản lý trong nước và phù hợp với các chuẩn mực thống kê quốc tế, phục vụ việc so sánh trong xu thế đổi mới và hội nhập. Mặt khác, trong quá trình biên soạn, các tác giả có sử dụng lại một số ví dụ của một số tài liệu đã tính toán để minh chứng cho nội dung và điều kiện áp dụng các phương pháp đã trình bày. Cuốn sách gồm 5 phần, mỗi phần giới thiệu từng vấn đề về phương pháp luận thống kê riêng biệt, nhưng chúng lại bổ sung cho nhau tạo thành thể thống nhất các phương pháp thống kê. Phần một với tiêu đề: "Điều tra chọn mẫu và sai số trong điều tra thống kê" giới thiệu một cách khái quát có hệ thống những vấn đề cơ bản về lý thuyết chọn mẫu như: Khái niệm, định nghĩa, nội dung điều tra chọn mẫu, ưu điểm, hạn chế và điều kiện vận dụng điều tra chọn mẫu; cách xác định cỡ mẫu, phân bổ mẫu và phương pháp tính sai số chọn mẫu,... Trong phần này cũng đề cập tới sai số phi chọn 9 Phần hai: "Biểu hiện các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội " đề cập một cách có hệ thống, ngắn gọn, súc tích về phương pháp tính, điều kiện vận dụng các chỉ tiêu phản ánh mức độ và biến động của tiêu thức. Bên cạnh lý thuyết chung, mỗi đại lượng đều có ví dụ minh họa như một tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ rõ ràng, thuận tiện cho việc nghiên cứu ứng dụng vào thực tế. Phần ba đề cập tới " Một số phương pháp thường dùng trong phân tích thống kê". Mỗi phương pháp được trình bày một cách khái quát, tập trung vào những nội dung cơ bản nhất cũng như các hình thức biểu hiện, phương pháp tính và điều kiện vận dụng. Phần này bổ sung một số vấn đề chưa được đề cập trong các tài liệu trước đây hoặc có đề cập nhưng chưa đầy đủ như: Chỉ số sản phẩm so sánh được và sản phẩm không so sánh được; phân tích tương quan dãy số theo thời gian; tự tương quan, đồ thị hình mạng nhện,... vì vậy nội dung các phương pháp phân tích thống kê phong phú và đa dạng hơn, vận dụng vào thực tế thích hợp hơn. Phần bốn giới thiệu về " Một số chỉ tiêu chủ yếu trong hệ thống tài khoản quốc gia ", phần này đề cập một số khái niệm cơ bản dùng trong Hệ thống tài khoản quốc gia SNA làm cơ sở để trình bày ngắn gọn nhưng nêu bật được nội dung, bản chất và mối liên hệ của các chỉ tiêu chủ yếu trong hệ thống tài khoản quốc gia, phản ánh quá trình sản xuất tạo ra thu nhập, phân phối, sử dụng thu nhập cho tiêu dùng, tích lũy, để dành,... Bên cạnh lời văn, cuốn sách đưa ra các công thức mô tả mối liên hệ của các chỉ tiêu này. Phần cuối của cuốn sách trình bày nội dung phương pháp tính " Một số chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội tổng hợp " thường gặp và 10 đang là mối quan tâm của người dùng tin. Các chỉ tiêu này được biên soạn độc lập với nhau theo phong cách từ điển. Bên cạnh các chỉ tiêu đã giới thiệu trong cuốn: "Một số thuật ngữ thống kê thông dụng" còn bổ sung các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội khác: Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp, hiệu quả quá trình, Chỉ số thành tựu công nghệ và Chỉ số nghèo tổng hợp. Mỗi chỉ tiêu trình bày đều có ví dụ tính toán khá cụ thể nhằm làm rõ nội dung phương pháp tính, kiểm nghiệm khả năng tính toán và vận dụng của các chỉ tiêu đó. Với khuôn khổ có hạn, Viện Khoa học Thống kê hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấp những kiến thức cần thiết đáp ứng một phần cho yêu cầu nghiên cứu, đào tạo và vận dụng thực tế trong công tác thống kê. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn và in ấn, cuốn sách không tránh khỏi những hạn chế và sai sót. Viện Khoa học Thống kê mong nhận được góp ý của đông đảo bạn đọc. Hà Nội, tháng 6 năm 2005 TẬP THỂ TÁC GIẢ 11 12 mẫu ở chỗ kết quả của nó không dùng để suy rộng cho tổng thể chung. Kết quả của điều tra chọn mẫu được dùng để mô tả đặc điểm của tổng thể chung. PHẦN MỘT ĐIỀU TRA CHỌN MẪU VÀ SAI SỐ TRONG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ Các hình thức thu thập số liệu thống kê trên đây có thể khái quát qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1.1. Các hình thức và phương pháp thu thập số liệu thống kê 1.1. ĐIỀU TRA CHỌN MẪU Quá trình nghiên cứu thống kê gồm các giai đoạn: Thu thập số liệu, xử lý tổng hợp và phân tích, dự báo. Trong thu thập số liệu thường áp dụng hai hình thức chủ yếu: Báo cáo thống kê định kỳ và điều tra thống kê. Báo cáo thống kê định kỳ là hình thức thu thập số liệu thống kê được tiến hành thường xuyên, định kỳ theo nội dung, phương pháp cũng như hệ thống biểu mẫu thống nhất, được quy định thành chế độ báo cáo do cơ quan có thẩm quyền quyết định và áp dụng cho nhiều năm. Điều tra thống kê là hình thức thu thập số liệu được tiến hành theo phương án quy định cụ thể cho từng cuộc điều tra. Trong phương án điều tra quy định rõ mục đích, nội dung, đối tượng, phạm vi, phương pháp và kế hoạch tiến hành điều tra. Điều tra thống kê được áp dụng ngày càng rộng rãi trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế. Điều tra thống kê được phân thành điều tra toàn bộ và điều tra không toàn bộ. Điều tra toàn bộ nhằm tiến hành thu thập số liệu ở tất cả các đơn vị của tổng thể. Trong khi đó điều tra không toàn bộ chỉ tiến hành thu thập số liệu của một bộ phận các đơn vị trong tổng thể. Trong điều tra không toàn bộ còn chia ra điều tra trọng điểm, điều tra chuyên đề và điều tra chọn mẫu. Điều tra trọng điểm và điều tra chuyên đề khác với điều tra chọn 13 Thu thập số liệu thống kê Báo cáo thống kê định kỳ Điều tra thống kê Điều tra toàn bộ Điều tra không toàn bộ Điều tra trọng điểm Điều tra chuyên đề Điều tra chọn mẫu Dưới đây đi sâu nghiên cứu "Điều tra chọn mẫu". 1.1.1. Điều tra chọn mẫu, ưu điểm, hạn chế và điều kiện vận dụng 1.1.1.1. Khái niệm điều tra chọn mẫu Điều tra chọn mẫu (ĐTCM) là loại điều tra không toàn bộ, trong đó người ta chọn một cách ngẫu nhiên một số đủ lớn đơn vị đại diện trong toàn bộ các đơn vị của tổng thể chung để điều tra rồi dùng kết quả thu thập được tính toán, suy rộng thành các đặc điểm của toàn bộ tổng thể chung. Ví dụ, để có năng suất và sản lượng lúa của một địa 14 bàn điều tra nào đó (huyện A chẳng hạn) người ta chỉ tiến hành thu thập số liệu về năng suất và sản lượng lúa thu trên diện tích của một số hộ gia đình được chọn vào mẫu của huyện để điều tra thực tế, sau đó dùng kết quả thu được tính toán và suy rộng cho năng suất và sản lượng lúa của toàn huyện A. ĐTCM được ứng dụng rất rộng rãi trong thống kê kinh tế - xã hội như: Điều tra năng suất, sản lượng lúa; Điều tra lao động - việc làm; Điều tra thu nhập, chi tiêu của hộ gia đình; Điều tra biến động thường xuyên dân số; Điều tra chất lượng sản phẩm công nghiệp. Ngoài ra, trong tự nhiên, trong đời sống sinh hoạt của con người, trong y học, v.v... chúng ta cũng đã gặp rất nhiều ví dụ thực tế đã áp dụng ĐTCM; chẳng hạn: Khi đo lượng nước mưa của một khu vực nào đó người ta chỉ chọn ra một số điểm trong khu vực và đặt các ống nghiệm (các mẫu) để đo lượng nước mưa qua các trận mưa trong từng tháng và cả năm, sau đó dựa vào kết quả nước mưa đo được từ mẫu là các ống nghiệm để tính toán suy rộng về lượng nước trung bình các tháng và cả năm cho cả khu vực; khi nghiên cứu ảnh hưởng của hút thuốc lá đối với sức khoẻ con người, người ta chọn ra một số lượng cần thiết người hút thuốc lá để kiểm tra sức khoẻ và dùng kết quả kiểm tra từ một số người đó để kết luận về ảnh hưởng của hút thuốc lá tới sức khoẻ cộng đồng, v.v... 1.1.1.2. Ưu điểm của điều tra chọn mẫu Do chỉ tiến hành điều tra trên một bộ phận đơn vị mẫu trong tổng thể chung nên ĐTCM có những ưu điểm cơ bản sau: - Tiến hành điều tra nhanh gọn, bảo đảm tính kịp thời của số liệu thống kê. - Tiết kiệm nhân lực và kinh phí trong quá trình điều tra. - Cho phép thu thập được nhiều chỉ tiêu thống kê, đặc biệt đối với các chỉ tiêu có nội dung phức tạp, không có điều kiện điều tra ở diện rộng. Nhờ đó kết quả điều tra thu được sẽ phản ánh được nhiều mặt, 15 cho phép nghiên cứu các mối quan hệ cần thiết của hiện tượng nghiên cứu. - Làm giảm sai số phi chọn mẫu (sai số do cân, đong, đo, đếm, khai báo, ghi chép, v.v...). Trong thực tế công tác thống kê sai số phi chọn mẫu luôn luôn tồn tại và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng số liệu thống kê, nhất là các chỉ tiêu có nội dung phức tạp, việc tiếp cận để thu thập số liệu khó khăn, tốn nhiều thời gian trong quá trình phỏng vấn, ghi chép và đặc biệt hơn là đối với các chỉ tiêu điều tra không có sẵn thông tin mà đòi hỏi phải hồi tưởng để nhớ lại. Đối với những loại thông tin như trên, chỉ có tiến hành điều tra mẫu mới có điều kiện tuyển chọn điều tra viên tốt hơn; hướng dẫn nghiệp vụ kỹ hơn, thời gian dành cho một đơn vị điều tra nhiều hơn, tạo điều kiện cho các đối tượng cung cấp thông tin trả lời chính xác hơn, tức là làm cho sai số phi chọn mẫu ít hơn. - Cho phép nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã hội, môi trường,... không thể tiến hành theo phương pháp điều tra toàn bộ: Ví dụ như nghiên cứu trữ lượng khoáng sản, thuỷ sản,... 1.1.1.3. Hạn chế của điều tra chọn mẫu - Do ĐTCM chỉ tiến hành thu thập số liệu trên một số đơn vị, sau đó dùng kết quả để suy rộng cho toàn bộ tổng thể chung nên kết quả điều tra chọn mẫu luôn tồn tại cái gọi là "Sai số chọn mẫu" - Sai số do tính đại diện. Sai số chọn mẫu phụ thuộc vào độ đồng đều của chỉ tiêu nghiên cứu, vào cỡ mẫu và phương pháp tổ chức chọn mẫu. Có thể làm giảm sai số chọn mẫu bằng cách tăng cỡ mẫu ở phạm vi cho phép và lựa chọn phương pháp tổ chức chọn mẫu thích hợp nhất. - Kết quả ĐTCM không thể tiến hành phân nhỏ theo mọi phạm vi và tiêu thức nghiên cứu như điều tra toàn bộ, mà chỉ thực hiện được ở mức độ nhất định tuỳ thuộc vào cỡ mẫu, phương pháp tổ chức chọn mẫu và độ đồng đều giữa các đơn vị theo các chỉ tiêu được điều tra. 1.1.1.4. Điều kiện vận dụng của điều tra chọn mẫu 16 Điều tra chọn mẫu thường được vận dụng trong các trường hợp sau: - Thay thế cho điều tra toàn bộ trong những trường hợp quy mô điều tra lớn, nội dung điều tra cần thu thập nhiều chỉ tiêu, thực tế ta không đủ kinh phí và nhân lực để tiến hành điều tra toàn bộ, hơn nữa nếu điều tra toàn bộ sẽ mất quá nhiều thời gian, không đảm bảo tính kịp thời của số liệu thống kê như điều tra thu nhập, chi tiêu hộ gia đình, điều tra năng suất, sản lượng lúa, điều tra vốn đầu tư của các đơn vị ngoài quốc doanh...; hoặc không tiến hành được điều tra toàn bộ vì không thể xác định được tổng thể chung như điều tra đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước của một số sông, hồ nào đó (tổng thể chung phải là toàn bộ lượng nước có trong các sông, hồ được xác định là đã bị ô nhiễm),... - Quá trình điều tra gắn liền với việc phá huỷ sản phẩm như điều tra đánh giá chất lượng thịt hộp, cá hộp, đánh giá chất lượng đạn dược, y tá lấy máu của bệnh nhân để xét nghiệm, v.v... Các trường hợp trên đây nếu điều tra toàn bộ thì sau khi điều tra toàn bộ sản phẩm sản xuất ra hoặc lượng máu có trong cơ thể của bệnh nhân sẽ bị phá huỷ hoàn toàn. Đây là điều không bao giờ cho phép thực hiện trong thực tế. kể đến chất lượng số liệu. Vì vậy cần có ĐTCM với quy mô nhỏ hơn để xác định mức độ sai số này, trên cơ sở đó tiến hành đánh giá độ tin cậy của số liệu và nếu ở mức độ cần thiết có thể phải chỉnh lý lại số liệu thu được từ điều tra toàn bộ. 1.1.2. Một số khái niệm và định nghĩa dùng trong điều tra chọn mẫu 1.1.2.1. Tổng thể chung và tổng thể mẫu (1) a. Các tham số của tổng thể chung Tổng thể chung là toàn bộ các đơn vị thuộc đối tượng điều tra của một cuộc ĐTCM. Gọi Ui (i = 1, 2,...N) là các đơn vị thuộc đối tượng điều tra với Xi là trị số tiêu thức nghiên cứu của từng đơn vị tổng thể, thì toàn bộ các Ui là tổng thể chung. Và khi đó sẽ có công thức tính các tham số: - Giá trị của tổng thể chung: N X = X1 + X 2 + ... + X N = ∑ X i - Để thu thập những thông tin tiên nghiệm trong những trường hợp cần thiết nhằm phục vụ cho yêu cầu của điều tra toàn bộ. Ví dụ, để thăm dò mức độ tín nhiệm của các ứng cử viên vào một chức vị nào đó thì chỉ có thể ĐTCM ở một lượng cử tri nhất định và phải được tiến hành trước khi bầu cử chính thức thì mới có ý nghĩa (Bỏ phiếu bầu cử chính thức chính là điều tra toàn bộ). (1.1.1) ; (1.1.2) ; (1.1.3) - Đại lượng bình quân của tổng thể chung: X= X 1 N = ∑ Xi N N i =1 - Phương sai của tổng thể chung: - Thu thập số liệu để kiểm tra, đánh giá và chỉnh lý số liệu của điều tra toàn bộ. Trong thực tế có những cuộc điều tra toàn bộ có quy mô lớn hoặc điều tra rất phức tạp như Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở, Tổng Điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thuỷ sản,... thì sai số do khai báo, thu thập thông tin thường xuyên tồn tại và ảnh hưởng đáng S2 = ( 1 N ∑ Xi − X N i =1 )2 b. Các tham số của tổng thể mẫu (1) 17 ; i =1 Ở đây chỉ đề cập trường hợp điều tra nghiên cứu chỉ tiêu bình quân làm ví dụ. 18 Tổng thể mẫu là bộ phận của tổng thể chung gồm những đơn vị được lựa chọn để trực tiếp thu thập thông tin trong một cuộc điều tra chọn mẫu. + Vì số bình quân mẫu x là ước lượng không chệch, hiệu quả và vững của số bình quân tổng thể chung x , do đó nếu chưa biết x có thể dùng x để ước lượng. Gọi ui (i = 1, 2,...n) là các đơn vị thuộc đối tượng điều tra được chọn vào mẫu, với xi là trị số tiêu thức nghiên cứu từng đơn vị mẫu, thì toàn bộ ui là tổng thể mẫu và n là số đơn vị tổng thể mẫu. Tổng thể mẫu có các tham số tính theo phạm vi tổng thể mẫu như sau: + Vì phương sai điều chỉnh mẫu s2 là ước lượng không chệch, hiệu quả và vững của phương sai chung S2, do đó nếu chưa biết phương sai S2 có thể dùng s2 để ước lượng. - Giá trị của tổng thể mẫu: n x = x1 + x 2 + ... + x n = ∑ x i Có 2 phương pháp sử dụng θ' để ước lượng θ: Phương pháp ước lượng điểm và phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy. ; (1.1.4) ; (1.1.5) i =1 - Đại lượng bình quân mẫu: x= x 1 n xi = ∑ n n i =1 - Phương sai mẫu điều chỉnh (gọi tắt là phương sai mẫu): s2 = 1 n 2 ∑ (x i − x ) n − 1 i =1 b. Các phương pháp ước lượng ; (1.1.6) 1.1.2.2. Ước lượng Nội dung cơ bản của phương pháp điều tra chọn mẫu là dựa vào sự hiểu biết về tham số θ' nào đó của tổng thể mẫu đã điều tra để suy luận thành tham số θ của tổng thể chung. Việc suy luận đó gọi là ước lượng. - Phương pháp ước lượng điểm là dùng một tham số của mẫu để suy luận cho tham số θ chưa biết của tổng thể chung vì bản thân θ là một số xác định. - Phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy là từ một tham số θ' của tổng thể mẫu xây dựng một khoảng giá trị (θ'1, θ'2) sao cho với một xác suất cho trước, tham số θ sẽ rơi vào khoảng (θ'1, θ'2) đó, hay nói cách khác là khoảng (θ'1, θ'2) sẽ chứa đựng giá trị θ với một xác suất cho trước. Khoảng (θ'1, θ'2) của tham số tổng thể mẫu được gọi là khoảng tin cậy của tham số tổng thể chung θ nếu với xác suất bằng (1 – α) cho trước thoả mãn điều kiện: P (θ'2 < θ < θ'l) = 1 – α ; (1 – α) được gọi là xác suất tin cậy của ước lượng, I = θ'2 – θ'l được gọi là khoảng tin cậy. 1.1.2.3. Sai số chọn mẫu và phạm vi sai số chọn mẫu a. Tiêu chuẩn của ước lượng Có ước lượng chệch và ước lượng không chệch. Tham số θ' của tổng thể mẫu được gọi là ước lượng không chệch của tham số θ của tổng thể chung nếu M (θ') = θ (kỳ vọng toán của θ' bằng θ). Nếu ước lượng không thoả mãn điều kiện trên được gọi là ước lượng chệch. Thống kê toán đã chứng minh và rút ra một số kết luận sau: 19 a. Sai số chọn mẫu Sai số chọn mẫu (SSCM) là sự khác nhau giữa giá trị ước lượng của mẫu và giá trị của tổng thể chung. Sai số chọn mẫu còn gọi là sai số do tính đại diện. Sai số này chỉ xảy ra trong điều tra chọn mẫu do chỉ điều tra một số ít đơn vị mà kết quả lại suy cho cả tổng thể. Sai số 20
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.