Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khoá vật lý - Ebook

pdf
Số trang Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khoá vật lý - Ebook 122 Cỡ tệp Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khoá vật lý - Ebook 979 KB Lượt tải Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khoá vật lý - Ebook 0 Lượt đọc Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khoá vật lý - Ebook 0
Đánh giá Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khoá vật lý - Ebook
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 122 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

NguyÔn quang ®«ng PhÇn mét Ph−¬ng ph¸p Tæ chøc ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ vËt lý Th¸i nguyªn [ 1 \ - 2009 Lêi nãi ®Çu N©ng cao chÊt l−îng d¹y häc lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt cña gi¸o dôc ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. Chóng ta ®∙ vµ ®ang cã nh÷ng ®æi míi m¹nh mÏ vÒ néi dung, ph−¬ng ph¸p d¹y häc. ChÊt l−îng d¹y häc sÏ cao khi nã kÝch thÝch ®−îc høng thó, nhu cÇu, së thÝch vµ kh¶ n¨ng ®éc lËp, tÝch cùc t− duy cña häc sinh. §Ó lµm ®−îc ®iÒu ®ã, bªn c¹nh viÖc ®æi míi néi dung, ph−¬ng ph¸p d¹y häc th× sù phèi hîp c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt. Trong nhµ tr−êng hiÖn nay ®iÒu ®ã ch−a ®−îc quan t©m ®óng møc vµ h×nh thøc lªn líp lµ mét h×nh thøc phæ biÕn. Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ lµ mét h×nh thøc tæ chøc d¹y häc, lµ mét d¹ng ho¹t ®éng cña häc sinh tiÕn hµnh ngoµi giê lªn líp chÝnh thøc, ngoµi ph¹m vi quy ®Þnh cña ch−¬ng tr×nh bé m«n nh»m hç trî cho ch−¬ng tr×nh néi kho¸, gãp phÇn hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch, båi d−ìng n¨ng khiÕu vµ tµi n¨ng s¸ng t¹o cña häc sinh. Thùc tiÔn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë c¸c nhµ tr−êng hiÖn nay, ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ vËt lÝ nãi riªng vµ c¸c m«n häc kh¸c nãi chung Ýt ®−îc tæ chøc, l∙nh ®¹o nhµ tr−êng vµ gi¸o viªn bé m«n ch−a cã sù ®Çu t− cho ho¹t ®éng nµy. VÒ mÆt lÝ luËn, viÖc nghiªn cøu c¸c h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ vËt lÝ trong nhµ tr−êng phæ th«ng còng ch−a ®−îc sù quan t©m nghiªn cøu thÝch ®¸ng cña c¸c nhµ lÝ luËn d¹y häc bé m«n. Trong c¸c tµi liÖu vÒ ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vËt lÝ còng nh− trong viÖc ®æi míi ch−¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh hiÖn nay th× viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ còng Ýt ®−îc ®Ò cËp ®Õn vµ c¸c tµi liÖu nµy ch−a nªu ®−îc c¸c ph−¬ng ph¸p cô thÓ cho viÖc tæ chøc ngo¹i kho¸ vËt lÝ. ViÕt tµi liÖu nµy, t¸c gi¶ hy väng sÏ cung cÊp t− liÖu cÇn thiÕt cho nh÷ng ng−êi muèn tæ chøc ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ vËt lÝ vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc tæ chøc ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ vËt lÝ. Trong qu¸ tr×nh viÕt tµi liÖu do kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ, ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. T¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp vµ b¹n ®äc ®Ó tµi liÖu ngµy cµng ®−îc hoµn chØnh h¬n. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n. T¸c gi¶: NguyÔn Quang §«ng - §H Th¸i Nguyªn Mobile: 0974.974.888 Email: nguyenquangdongtn@gmail.com [ 2 \ Ch−¬ng 1 c¬ së lÝ luËn 1.1. C¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc 1.1.1. Kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh d¹y häc Qu¸ tr×nh d¹y häc lµ mét qu¸ tr×nh t−¬ng t¸c (hîp t¸c) gi÷a thÇy vµ trß, trong ®ã thÇy chñ ®¹o nhê c¸c ho¹t ®éng tæ chøc, l·nh ®¹o, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng nhËn thøc cña häc sinh, cßn trß tù gi¸c, tÝch cùc, chñ ®éng th«ng qua viÖc tù tæ chøc, tù ®iÒu chØnh ho¹t ®éng nhËn thøc cña b¶n th©n nh»m ®¹t tíi môc ®Ých d¹y häc. Qu¸ tr×nh d¹y häc lµ mét qu¸ tr×nh x· héi, mét qu¸ tr×nh s− ph¹m ®Æc thï, nã tån t¹i nh− mét hÖ thèng bao gåm nhiÒu thµnh tè cÊu tróc: + Môc ®Ých vµ nhiÖm vô d¹y häc: Ph¶n ¸nh mét c¸ch tËp trung nhÊt nh÷ng yªu cÇu cña x· héi ®èi víi qu¸ tr×nh d¹y häc. Cô thÓ lµ qu¸ tr×nh d¹y häc ph¶i h−íng tíi môc tiªu: N©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d−ìng nh©n tµi cho ®Êt n−íc vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho thÕ hÖ trÎ. Môc tiªu ®ã ®−îc cô thÓ ho¸ thµnh c¸c nhiÖm vô d¹y häc nh»m n©ng cÊp tri thøc, kÜ n¨ng, båi d−ìng th¸i ®é, h×nh thµnh, ph¸t triÓn nh÷ng n¨ng lùc, phÈm chÊt tèt ®Ñp cho ng−êi häc. + Néi dung d¹y häc: Lµ hÖ thèng tri thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o mµ ng−êi häc ph¶i n¾m v÷ng trong qu¸ tr×nh d¹y häc. + Ph−¬ng ph¸p d¹y häc: Lµ c¸c con ®−êng, c¸c c¸ch thøc vËn ®éng cña néi dung d¹y häc phï hîp víi qui luËt ph¸t triÓn t©m sinh lÝ vµ tr×nh ®é nhËn thøc cña ng−êi häc, lµ c¸c biÖn ph¸p tæ chøc hîp t¸c gi÷a thÇy vµ trß nh»m gióp cho trß chiÕm lÜnh ®−îc néi dung d¹y häc mét c¸ch v÷ng ch¾c. + H×nh thøc tæ chøc d¹y häc: Lµ c¸c h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng d¹y vµ ho¹t ®éng häc cña thÇy vµ trß nh»m thùc hiÖn ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc vµ chiÕm lÜnh néi dung d¹y häc. + Ph−¬ng tiÖn d¹y häc: Lµ nh÷ng vËt thÓ mang néi dung vµ ph−¬ng ph¸p d¹y häc, lµ ph−¬ng tiÖn t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng d¹y vµ ho¹t ®éng häc. + §iÒu kiÖn d¹y häc: Bao gåm nh÷ng ®iÒu kiÖn bªn trong nhµ tr−êng (vÒ c¬ së h¹ tÇng, vËt chÊt kÜ thuËt, vÖ sinh häc ®−êng....) vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn bªn ngoµi nhµ tr−êng (m«i tr−êng kinh tÕ - x· héi, ®Þa ph−¬ng, ®Êt n−íc...). [ 3 \ + Chñ thÓ d¹y häc: Lµ thÇy gi¸o vµ tËp thÓ thÇy gi¸o trong ho¹t ®éng d¹y; lµ häc sinh vµ tËp thÓ häc sinh trong ho¹t ®éng häc. + §èi t−îng d¹y häc: Lµ häc sinh vµ tËp thÓ häc sinh víi t− c¸ch võa lµ nh÷ng c¸ nh©n, võa lµ nh÷ng nh©n c¸ch víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn t©m sinh lÝ, tr×nh ®é nhËn thøc rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p. + KÕt qu¶ d¹y häc: Lµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng d¹y vµ ho¹t ®éng häc th«ng qua viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸, trë thµnh yÕu tè kÝch thÝch, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng d¹y vµ ho¹t ®éng häc. TÊt c¶ nh÷ng thµnh tè trong cÊu tróc qu¸ tr×nh d¹y häc tån t¹i trong mèi quan hÖ thèng nhÊt biÖn chøng víi nhau vµ toµn bé hÖ thèng ®−îc ®Æt trong m«i tr−êng kinh tÕ x· héi vµ trong m«i tr−êng khoa häc c«ng nghÖ. 1.1.2. C¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc H×nh thøc tæ chøc d¹y häc lµ mét thµnh tè trong cÊu tróc cña qu¸ tr×nh d¹y häc. H×nh thøc tæ chøc d¹y häc ®−îc hiÓu lµ c¸ch tæ chøc s¾p xÕp vµ tiÕn hµnh qu¸ tr×nh d¹y häc. Nã cßn ®−îc coi lµ c¸ch s¾p xÕp tæ chøc c¸c biÖn ph¸p s− ph¹m thÝch hîp, nã thay ®æi tuú thuéc vµo môc ®Ých, nhiÖm vô d¹y häc, mèi quan hÖ gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh, quan hÖ gi÷a häc sinh víi nhau, theo sè l−îng ng−êi häc, theo kh«ng gian diÔn ra qu¸ tr×nh d¹y häc, theo c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ kÜ thuËt phôc vô cho qu¸ tr×nh d¹y häc. Trong h×nh thøc tæ chøc d¹y häc, yÕu tè tæ chøc lµ cùc kú quan träng, bëi nã ph¶n ¸nh tr×nh tù s¾p xÕp t−¬ng hç vµ sù liªn hÖ qua l¹i gi÷a c¸c yÕu tè tån t¹i trong mét bµi häc hay qu¸ tr×nh d¹y häc nãi chung. Tæ chøc d¹y häc còng ®−îc hiÓu nh− lµ mét trËt tù x¸c ®Þnh c¶ vÒ mÆt ý nghÜa, chøc n¨ng cña qui tr×nh d¹y häc còng nh− ý nghÜa cÊu tróc t¹o ra sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i bµi häc. Trong thùc tiÔn d¹y häc ë c¸c lo¹i h×nh tr−êng kh¸c nhau, tån t¹i nhiÒu h×nh thøc tæ chøc d¹y häc kh¸c nhau, tuú theo mèi quan hÖ gi÷a c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc cã tÝnh chÊt c¸ nh©n hay theo líp, tuú theo ph−¬ng thøc tæ chøc, ®iÒu khiÓn cña ng−êi d¹y vµ møc ®é ho¹t ®éng tÝch cùc, s¸ng t¹o cña ng−êi häc... mµ c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc ®−îc diÔn ra nh− thÕ nµo cho phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian, kh«ng gian vµ ph−¬ng tiÖn d¹y häc cho phÐp. HÖ thèng h×nh thøc tæ chøc d¹y häc gåm cã c¸c h×nh thøc chñ yÕu sau: + H×nh thøc líp - bµi (lªn líp) + H×nh thøc d¹y häc theo nhãm [ 4 \ + H×nh thøc tù häc + H×nh thøc thùc hµnh + H×nh thøc th¶o luËn vµ xªmina + H×nh thøc gióp ®ì riªng(phô ®¹o) + H×nh thøc ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ + H×nh thøc tham quan häc tËp + H×nh thøc trß ch¬i + H×nh thøc kÓ chuyÖn + H×nh thøc nghiªn cøu khoa häc. Ngoµi ra ng−êi ta cßn ph©n thµnh d¹y häc c¸ nh©n, d¹y häc theo líp, d¹y häc theo nhãm. Theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i vÒ d¹y häc (D¹y häc b»ng ho¹t ®éng, th«ng qua ho¹t ®éng) th× viÖc tæ chøc d¹y häc thùc chÊt lµ tæ chøc cho ng−êi häc ho¹t ®éng tù lùc th«ng qua ®ã mµ chiÕm lÜnh tri thøc, kÜ n¨ng, ph¸t triÓn n¨ng lùc vµ h×nh thµnh th¸i ®é. Trong mçi h×nh thøc tæ chøc d¹y häc l¹i cã nhiÒu c¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng cña ng−êi häc. Lùa chän h×nh thøc tæ chøc ho¹t ®éng nµo lµ tuú thuéc vµo môc ®Ých, néi dung, ph−¬ng tiÖn d¹y häc vµ tr×nh ®é ng−êi häc. Mçi h×nh thøc tæ chøc d¹y häc cã −u ®iÓm riªng, ®¸p øng ®−îc viÖc thùc hiÖn mét sè mÆt trong môc tiªu chung cña d¹y häc vËt lÝ. ViÖc phèi hîp khÐo lÐo, hµi hoµ c¸c h×nh thøc tæ chøc d¹y häc sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao, t¹o ra mét chÊt l−îng toµn diÖn ë ng−êi häc. 1.2. Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ 1.2.1. Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ Do sù h¹n chÕ cña thêi gian lªn líp trong ch−¬ng tr×nh chÝnh kho¸, ®ång thêi víi sù gia t¨ng kh«ng ngõng cña tri thøc ®· lµm xuÊt hiÖn m©u thuÉn gi÷a nhu cÇu nhËn thøc cña häc sinh víi tÝnh kÕ ho¹ch cña ch−¬ng tr×nh. §Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn nµy, ng−êi ta tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho mçi häc sinh cã thÓ më réng, ®µo s©u kiÕn thøc, ph¸t triÓn nh÷ng høng thó, n¨ng lùc c¸ nh©n vµ kÝch thÝch thiªn h−íng cña c¸c em vÒ mét mÆt ho¹t ®éng nµo ®ã. Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ lµ mét h×nh thøc tæ chøc d¹y häc cã ®Æc ®iÓm: [ 5 \ + Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ ®−îc thùc hiÖn ngoµi giê häc, nã kh«ng mang tÝnh b¾t buéc mµ tuú thuéc vµo høng thó, së thÝch, nguyÖn väng cña mçi häc sinh trong khu«n khæ kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn tæ chøc cã ®−îc cña nhµ tr−êng. + Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ cã thÓ ®−îc tæ chøc d−íi nhiÒu d¹ng: d¹ng tËp thÓ c¶ líp, d¹ng nhãm theo n¨ng khiÕu, d¹ng häc tËp, d¹ng vui ch¬i, d¹ng th−êng k×, d¹ng ®ét xuÊt nh©n nh÷ng dÞp kØ niÖm hay lÔ héi. + Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ cã thÓ ®−îc tæ chøc theo nh÷ng h×nh thøc nh−: tæ ngo¹i kho¸; c©u l¹c bé khoa häc; d¹ héi khoa häc; d¹ héi nghÖ thuËt .v.v... + Néi dung ngo¹i kho¸ rÊt ®a d¹ng, bao gåm c¶ mÆt v¨n ho¸, khoa häc c«ng nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, kÜ thuËt... nh»m gióp häc sinh më réng, ®µo s©u, lµm phong phó thªm nh÷ng ®iÒu ®· ®−îc häc trong c¸c giê néi kho¸ cña m«n häc t−¬ng øng. + Ngo¹i kho¸ do gi¸o viªn bé m«n, gi¸o viªn chñ nhiÖm, §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh... vµ häc sinh cña mét líp hay mét sè líp... thùc hiÖn. §Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ ®¹t hiÖu qu¶ tèt ®Ñp ®ßi hái ph¶i cã sù tæ chøc chÆt chÏ, tØ mØ cña gi¸o viªn, sù gióp ®ì cña nhµ tr−êng, cña héi cha mÑ häc sinh vµ nh÷ng tæ chøc ®ì ®Çu, kÕt nghÜa... Bªn c¹nh ®ã, gi¸o viªn cÇn ®éng viªn ®−îc sù tham gia nhiÖt t×nh cña tËp thÓ cña häc sinh, cña mçi c¸ nh©n, cÇn t¹o dùng ®−îc nh÷ng h¹t nh©n nßng cèt trong mçi d¹ng ho¹t ®éng ngo¹i kho¸. 1.2.2. T¸c dông cña ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ * T¸c dông gi¸o dôc: - Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ gãp phÇn gi¸o dôc tÝnh tæ chøc, tÝnh kÕ ho¹ch, tinh thÇn lµm chñ vµ hîp t¸c trªn c¬ së nh÷ng ho¹t ®éng thùc tÕ. Ngo¹i kho¸ ®−îc thùc hiÖn c¬ b¶n dùa trªn sù tù nguyÖn, tù gi¸c cña häc sinh céng víi sù gióp ®ì thÝch hîp cña gi¸o viªn sÏ ®éng viªn häc sinh nç lùc hÕt m×nh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®Æt ra. - Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ lµm cho qu¸ tr×nh d¹y bé m«n thªm phong phó ®a d¹ng, lµm cho viÖc häc tËp cña häc sinh thªm høng thó sinh ®éng, t¹o cho häc sinh lßng h¨ng say yªu c«ng viÖc, ®ã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn kh¶ n¨ng, n¨ng lùc s½n cã cña häc sinh. Qua ngo¹i kho¸ häc sinh cã ®iÒu kiÖn tù lµm, tËp d−ît ph¸t huy ãc s¸ng t¹o, tù tin ë m×nh, cã thÓ d¸m nghÜ d¸m lµm. * T¸c dông gi¸o d−ìng: - Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ gãp phÇn cñng cè, bæ sung kiÕn thøc cho häc sinh. Th«ng qua ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, kiÕn thøc häc sinh thu nhËn ®−îc sÏ s©u s¾c h¬n. Trong khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, häc sinh ®−îc tù m×nh nghiªn cøu, tù m×nh t×m hiÓu vÊn [ 6 \ ®Ò vµ tranh luËn víi b¹n bÌ trong sù c©n nh¾c kÜ cµng. ChÝnh v× thÕ ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ gãp phÇn ®¾c lùc trong viÖc ph¸t triÓn trÝ lùc vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña häc sinh. - V× ®iÒu kiÖn thêi gian, trong ch−¬ng tr×nh néi kho¸ cã nh÷ng phÇn gi¸o viªn kh«ng thÓ giíi thiÖu hÕt ®−îc. Nh÷ng phÇn nµy nÕu ®−îc bæ sung bëi ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ th× kiÕn thøc cña häc sinh sÏ ®−îc më réng thªm. Häc sinh cã thÓ thu nhËn ®−îc kiÕn thøc d−íi nhiÒu h×nh thøc nh−: Nhãm ngo¹i kho¸, c©u l¹c bé khoa häc, héi vui, héi thi... * T¸c dông gi¸o dôc kÜ thuËt tæng hîp, ®Þnh h−íng nghÒ nghiÖp: Qua ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, häc sinh ®−îc rÌn luyÖn mét sè kÜ n¨ng nh−: TËp nghiªn cøu mét vÊn ®Ò, thuyÕt minh tr×nh bµy tr−íc ®¸m ®«ng, tËp sö dông nh÷ng dông cô, thiÕt bÞ th−êng gÆp trong ®êi sèng, nh÷ng m¸y mãc tõ ®¬n gi¶n tíi hiÖn ®¹i. Qua ®ã sÏ n¶y në ë häc sinh t×nh c¶m nghÒ nghiÖp vµ b−íc ®Çu cã ý thøc vÒ nghÒ nghiÖp mµ häc sinh sÏ chän trong t−¬ng lai. * Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gi¸o viªn cã thÓ thö nghiÖm c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc: Qua ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn tèt ®Ó thùc hiÖn vµ kiÓm tra c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña m×nh, do gi¸o viªn n¾m v÷ng kh¶ n¨ng, t©m lÝ cña häc sinh nªn hiÖu qu¶ cña viÖc thö nghiÖm sÏ cao h¬n. 1.3. NhiÖm vô cña d¹y häc vËt lÝ ë tr−êng phæ th«ng 1.3.1. §Æc ®iÓm cña m«n vËt lÝ ë tr−êng phæ th«ng a. VËt lÝ häc nghiªn cøu c¸c h×nh thøc vËn ®éng c¬ b¶n nhÊt cña cña vËt chÊt, cho nªn nh÷ng kiÕn thøc vËt lÝ lµ c¬ së cña nhiÒu ngµnh khoa häc tù nhiªn, nhÊt lµ ho¸ häc vµ sinh häc. b. VËt lÝ häc ë tr−êng phæ th«ng chñ yÕu lµ vËt lÝ thùc nghiÖm. Ph−¬ng ph¸p chñ yÕu cña nã lµ ph−¬ng ph¸p thùc nghiÖm. §ã lµ ph−¬ng ph¸p nhËn thøc cã hiÖu qu¶ trªn con ®−êng ®i t×m ch©n lÝ kh¸ch quan. Ph−¬ng ph¸p thùc nghiÖm xuÊt xø tõ vËt lÝ häc nh−ng ngµy nay còng ®−îc sö dông réng r·i trong nhiÒu ngµnh khoa häc tù nhiªn kh¸c. c. VËt lÝ häc nghiªn cøu c¸c d¹ng vËn ®éng c¬ b¶n nhÊt cña vËt chÊt nªn nhiÒu kiÕn thøc vËt lÝ cã liªn quan chÆt chÏ víi c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn thÕ giíi quan khoa häc ë häc sinh. d. VËt lÝ häc lµ c¬ së lÝ thuyÕt cña viÖc chÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt bÞ dïng trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. e. VËt lÝ häc lµ mét khoa häc chÝnh x¸c, ®ßi hái võa ph¶i cã kÜ n¨ng quan s¸t tinh tÕ, khÐo lÐo t¸c ®éng vµo tù nhiªn khi lµm thÝ nghiÖm, võa ph¶i cã t− duy l«gic chÆt chÏ, biÖn chøng, võa ph¶i trao ®æi th¶o luËn ®Ó kh¼ng ®Þnh ch©n lÝ. 1.3.2. C¸c nhiÖm vô cña viÖc d¹y häc vËt lÝ ë tr−êng phæ th«ng [ 7 \ a. Trang bÞ cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc phæ th«ng, c¬ b¶n, hiÖn ®¹i, cã hÖ thèng, bao gåm: - C¸c kh¸i niÖm vËt lÝ. - C¸c ®Þnh luËt vËt lÝ c¬ b¶n. - Néi dung chÝnh cña c¸c thuyÕt vËt lÝ. - C¸c øng dông quan träng nhÊt cña vËt lÝ trong ®êi sèng vµ trong s¶n xuÊt. - C¸c ph−¬ng ph¸p nhËn thøc phæ biÕn dïng trong vËt lÝ. b. Ph¸t triÓn t− duy khoa häc ë häc sinh: RÌn luyÖn nh÷ng thao t¸c, hµnh ®éng, ph−¬ng ph¸p nhËn thøc c¬ b¶n, nh»m chiÕm lÜnh kiÕn thøc vËt lÝ, vËn dông s¸ng t¹o ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong häc tËp vµ ho¹t ®éng thùc tiÔn sau nµy. c. Trªn c¬ së kiÕn thøc vËt lÝ v÷ng ch¾c, cã hÖ thèng, båi d−ìng cho häc sinh thÕ giíi quan duy vËt biÖn chøng, gi¸o dôc lßng yªu n−íc, th¸i ®é ®èi víi lao ®éng, ®èi víi céng ®ång vµ nh÷ng ®øc tÝnh kh¸c cña ng−êi lao ®éng. d. Gãp phÇn gi¸o dôc kÜ thuËt tæng hîp vµ h−íng nghiÖp cho häc sinh, lµm cho häc sinh n¾m ®−îc nh÷ng nguyªn lÝ c¬ b¶n vÒ cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña c¸c m¸y mãc ®−îc dïng phæ biÕn trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cã kÜ n¨ng sö dông nh÷ng dông cô vËt lÝ, ®Æc biÖt lµ nh÷ng dông cô ®o l−êng, kÜ n¨ng l¾p r¸p thiÕt bÞ ®Ó thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm vËt lÝ, vÏ biÓu ®å, xö lÝ c¸c sè liÖu ®o ®¹c ®Ó rót ra kÕt luËn. Nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®ã gióp cho häc sinh sau nµy cã thÓ nhanh chãng thÝch øng ®−îc víi ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. C¸c nhiÖm vô trªn cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, ®−îc tiÕn hµnh ®ång thêi trong qu¸ tr×nh d¹y häc vËt lÝ. Trªn c¬ së hÖ thèng kiÕn thøc vËt lÝ, ®Æc ®iÓm ®èi t−îng häc sinh vµ nhµ tr−êng, gi¸o viªn x¸c ®Þnh h×nh thøc tæ chøc, ph−¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®ã mét c¸ch tèi −u nhÊt. 1.4. Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ vËt lÝ 1.4.1. Néi dung ngo¹i kho¸ vËt lÝ Do ®Æc ®iÓm cña bé m«n vËt lÝ, ngo¹i kho¸ cã t¸c dông bæ sung kiÕn thøc lÝ thuyÕt, kÜ n¨ng thùc hµnh, giíi thiÖu nh÷ng øng dông cña vËt lÝ vµo khoa häc vµ kÜ thuËt, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña vËt lÝ häc ... cho häc sinh, lµm t¨ng høng thó cña häc sinh ®èi víi m«n häc, rÌn luyÖn kh¶ n¨ng ph©n tÝch vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña hä. Ngo¹i kho¸ vËt lÝ gióp häc sinh hiÓu râ h¬n c¸c hiÖn t−îng vËt lÝ, thÊy ®−îc vai trß to lín cña vËt lÝ trong thùc tÕ ®êi sèng, trong s¶n xuÊt vµ khoa häc c«ng nghÖ. ViÖc tham gia ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ sÏ gióp [ 8 \ häc sinh m¹nh d¹n h¬n, t− duy logic chÆt chÏ h¬n, tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng häc tËp m«n vËt lÝ. Néi dung cña ngo¹i kho¸ vËt lÝ cã thÓ lµ nh÷ng kiÕn thøc n»m trong ph¹m vi ch−¬ng tr×nh vËt lÝ THPT, ho¹t ®éng g¾n víi néi kho¸ víi môc ®Ých gióp häc sinh n¾m ch¾c h¬n c¸c kiÕn thøc, kÜ n¨ng c¬ b¶n. Néi dung cña ngo¹i kho¸ cã thÓ lµ nh÷ng kiÕn thøc më réng v−ît ra ngoµi néi dung ch−¬ng tr×nh, gióp häc sinh t¨ng hiÓu biÕt, ph¸t huy ãc s¸ng t¹o. Theo ph©n phèi ch−¬ng tr×nh vËt lÝ ë tr−êng THPT, tõ líp 10 ®Õn líp 12 häc sinh lÇn l−ît ®−îc häc: C¬ häc - NhiÖt häc - §iÖn häc - Dao ®éng vµ sãng - Quang häc - VËt lÝ h¹t nh©n. §ã còng lµ nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ngo¹i kho¸ vËt lÝ vµ theo c¸ch ph©n bè thêi gian ë trªn, ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ cã thÓ tiÕn hµnh øng víi tõng phÇn hoÆc tæng hîp c¸c phÇn cña ch−¬ng tr×nh. Mçi phÇn nãi trªn l¹i gåm nhiÒu phÇn nhá, tæ chøc thµnh c¸c chuyªn ®Ò ngo¹i kho¸. VÝ dô: PhÇn c¬ häc gåm mét sè chuyªn ®Ò: ChuyÓn ®éng, c¸c ®Þnh luËt Niut¬n, c¸c lùc c¬ häc, c©n b»ng cña vËt r¾n, c¸c ®Þnh luËt b¶o toµn ... MÆt kh¸c, trong ch−¬ng tr×nh vËt lÝ THPT hiÖn nay, mét sè néi dung ch−a cã ®iÒu kiÖn ®−a vµo ch−¬ng tr×nh hoÆc ch−a cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu kÜ nh−: Thiªn v¨n häc, vËt lÝ hiÖn ®¹i, c¸c øng dông cña vËt lÝ trong kÜ thuËt - c«ng nghÖ, néi dung gi¸o dôc kÜ thuËt tæng hîp, gi¸o dôc m«i tr−êng... Ngo¹i kho¸ vËt lÝ lµ mét biÖn ph¸p ®−a c¸c néi dung nµy vµo ch−¬ng tr×nh, bæ sung kiÕn thøc, gióp häc sinh t¨ng hiÓu biÕt, yªu thÝch bé m«n. VÝ dô: Nh÷ng vÊn ®Ò cña thiªn v¨n häc nh−: CÊu tróc cña hÖ mÆt trêi, bèn mïa, thêi gian, lÞch, nhËt thùc, nguyÖt thùc... lµ nh÷ng tri thøc rÊt cÇn thiÕt cho häc sinh mµ ch−a ®−îc ®−a vµo gi¶ng d¹y. 1.4.2. Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc ho¹t ®éng cña häc sinh trong ngo¹i kho¸ vËt lÝ TÝnh tÝch cùc nhËn thøc lµ th¸i ®é c¶i t¹o cña chñ thÓ ®èi víi kh¸ch thÓ th«ng qua sù huy ®éng ë møc ®é cao c¸c chøc n¨ng t©m lÝ nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò häc tËp - nhËn thøc. Nã võa lµ môc ®Ých ho¹t ®éng, võa lµ ph−¬ng tiÖn, võa lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých, võa lµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng, võa lµ phÈm chÊt ho¹t ®éng cña c¸ nh©n. TÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng nhËn thøc cña ng−êi häc lµ tæ hîp c¸c ho¹t ®éng ®Ó nh»m thay ®æi, chuyÓn biÕn vÞ trÝ cña ng−êi häc tõ chç thô ®éng sang chñ ®éng, tõ chç lµ ®èi t−îng tiÕp nhËn sang chç lµ chñ thÓ t×m kiÕm tri thøc, th«ng qua ®ã ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ häc tËp. Høng thó lµ th¸i ®é ®Æc thï cña c¸ nh©n ®èi víi mét ®èi t−îng nµo ®ã, do ý nghÜa cña nã trong ®êi sèng vµ hÊp dÉn vÒ mÆt tinh thÇn. Høng thó häc tËp lµ th¸i ®é lùa chän ®Æc biÖt cña chñ thÓ víi ®èi t−îng cña ho¹t ®éng häc tËp, v× sù cuèn hót vÒ t×nh c¶m vµ ý nghÜa thiÕt thùc cña nã trong ®êi sèng c¸ nh©n. [ 9 \ Nh− vËy, trong qu¸ tr×nh d¹y häc, gi¸o viªn cÇn n¾m b¾t ®−îc nhu cÇu, høng thó, ®éng c¬ cña häc sinh ®Ó thu hót hä vµo qu¸ tr×nh häc tËp tÝch cùc. Trong qu¸ tr×nh d¹y häc gi¸o viªn ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn vÊn ®Ò t¹o høng thó häc tËp cho häc sinh, v× nÕu kh«ng cã høng thó th× häc sinh chØ thùc hiÖn yªu cÇu cña gi¸o viªn b»ng søc m¹nh c−ìng bøc vµ nã sÏ giÕt chÕt lßng ham muèn häc hái cña c¸ nh©n. Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ dùa trªn tinh thÇn tù nguyÖn cña tõng häc sinh lµ mét biÖn ph¸p kÝch thÝch th¸i ®é häc tËp tÝch cùc cña häc sinh. Qua ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, häc sinh ®−îc ho¹t ®éng, vui ch¬i, ®éc lËp suy nghÜ, t¹o cho häc sinh nhu cÇu ®äc thªm tµi liÖu tham kh¶o, s¸ch b¸o v.v... Ngo¹i kho¸ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó häc sinh trao ®æi nh÷ng ý t−ëng, nguån tri thøc, gióp ®ì, hîp t¸c víi nhau trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra, ph¸t triÓn t− duy ®éc lËp, tÝnh tÝch cùc, tù lùc, chñ ®éng cña c¸ nh©n. Cã nhiÒu biÖn ph¸p ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña ho¹t ®éng nhËn thøc cña häc sinh, trong tæ chøc ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ vËt lÝ, chóng t«i chó träng viÖc dïng ph−¬ng ph¸p d¹y häc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Ho¹t ®éng nhËn thøc cña con ng−êi chØ thùc sù b¾t ®Çu khi con ng−êi gÆp ph¶i m©u thuÉn: Mét bªn lµ tr×nh ®é hiÓu biÕt ®ang cã, bªn kia lµ nhiÖm vô míi ph¶i gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò mµ nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®· cã kh«ng ®ñ. Ho¹t ®éng nhËn thøc cña häc sinh trong häc tËp thùc chÊt lµ ho¹t ®éng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nhËn thøc. D¹y häc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, theo V.¤k«n, lµ toµn bé c¸c hµnh ®éng tæ chøc c¸c t×nh huèng cã vÊn ®Ò, biÓu ®¹t vÊn ®Ò, chó ý gióp ®ì nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt ®Ó häc sinh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, kiÓm tra c¸ch gi¶i quyÕt ®ã vµ cuèi cïng l·nh ®¹o qu¸ tr×nh hÖ thèng ho¸ vµ cñng cè kiÕn thøc thu nhËn ®−îc. D¹y häc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cã t¸c dông ph¸t huy ho¹t ®éng nhËn thøc tù chñ, tÝch cùc cña häc sinh, gióp cho häc sinh chiÕm lÜnh ®−îc c¸c kiÕn thøc khoa häc s©u s¾c, v÷ng ch¾c, vËn dông ®−îc, ®ång thêi ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ, ph¸t triÓn n¨ng lùc s¸ng t¹o cña häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp. Trong ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, ®Ó kÝch thÝch tÝnh tÝch cùc nhËn thøc cña häc sinh, mét viÖc lµm cÇn thiÕt lµ ®−a häc sinh vµo c¸c t×nh huèng cã vÊn ®Ò. T×nh huèng cã vÊn ®Ò ë ®©y ®−îc hiÓu lµ t×nh huèng mµ khi häc sinh tham gia th× gÆp mét khã kh¨n, häc sinh ý thøc ®−îc vÊn ®Ò, mong muèn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã vµ c¶m thÊy kh¶ n¨ng cña m×nh hi väng cã thÓ gi¶i quyÕt ®−îc, do ®ã b¾t tay vµo gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã. ViÖc nªu ra c¸c t×nh huèng cã vÊn ®Ò sÏ cuèn hót häc sinh vµo ho¹t ®éng tÝch cùc thùc hiÖn nhiÖm vô (cã tiÒm Èn vÊn ®Ò) mµ häc sinh nhËn ®−îc, kÝch thÝch lßng ham muèn hiÓu biÕt t×m ra c¸ch gi¶i quyÕt m©u thuÉn nh»m tiÕp cËn tri thøc khoa häc. [ 10 \
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.