Tiếng Anh lớp 10 unit 4 Skills

pdf
Số trang Tiếng Anh lớp 10 unit 4 Skills 11 Cỡ tệp Tiếng Anh lớp 10 unit 4 Skills 211 KB Lượt tải Tiếng Anh lớp 10 unit 4 Skills 0 Lượt đọc Tiếng Anh lớp 10 unit 4 Skills 6
Đánh giá Tiếng Anh lớp 10 unit 4 Skills
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 11 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí SOẠN TIẾNG ANH LỚP 10 THEO TỪNG UNIT UNIT 4 FOR A BETTER COMMUNITY - SKILLS I. Mục tiêu bài học 1. Aims: By the end of this lesson, students can - continue to learn some words and phrases related to volunteers and volunteer work - Read for specific information about why people do volunteer work -Discuss in pairs about related topic. 2. Objectives: - Vocabulary: the lexical items related to the topic “For a better community”. - Grammar: past simple & past continuous tense; II. Soạn giải tiếng Anh lớp 10 Unit 4 Skills Reading 1. You are going to read a text about the reasons why people volunteer. Before you read, tick the reasons you think you may find in the text. Bạn sẽ đọc một bài viết về lí do tại sao người ta làm tình nguyện. Trước khi bạn đọc, đánh dấu vào lí do bạn nghĩ bạn có thể tìm được trong bài viết. Hướng dẫn dịch Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí a. Họ muốn làm điều tốt gì đó cho người khác. b. Tình nguyện viên có cơ hội tiếp cận các nền văn hóa mới, thử món ăn mới, gặp người mới và nói ngôn ngữ mới. c. Tình nguyện viên trở nên quan tâm và có nhận thức hơn với các vấn đề đang xảy ra với thế giới. d. Những tình nguyện viên sẽ cảm nhận niềm tự hào đến từ việc hoàn thiện điều gì đó. e. Công việc tình nguyện là cách tốt nhất dể thu thập kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực rộng lớn. f. Công việc tình nguyện có thể là một công việc có lương. 2. Read the text and check if your predictions in 1 are correct. Đọc bài viết và kiểm tra xem sự dự đoán của bạn ở bài 1 có đúng không. Đáp án a. √ b. x c. √ d. x e. √ f. √ Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí 3. Read the text. Complete the text by matching sentences a-e with gaps 1-4. There is one extra sentence you do not need. Đọc bài viết. Hoàn thành bài viết bằng cách nối các câu a-e với các khoảng trống từ 1-4. Có một câu thừa bạn không cần đến. Đáp án 1 - d; 2 - a; 3 - b; 4 - c; 4. Look at the highlighted word in the text and choose the correct meaning. Nhìn vào những từ được tô sáng trong bài viết và chọn nghĩa đúng. Đáp án 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - B; 5 - A; 5. In pairs, discuss the following statements. Làm việc theo cặp, thảo luận những nhận định sau. 1. There's no need to volunteer as very few people can benefit from volunteer work. Không cần phải làm tình nguyện khi mà có rất ít người có thể hưởng lợi từ công việc tình nguyện. 2. The best way to volunteer is to give people money when they need it. Cách tốt nhất để làm tình nguyện là cho họ tiền khi họ cần. Gợi ý 1 - I don’t agree with this opinion We need to do volunteer because it brings happiness not only to people who benefit from it, but also the volunteers themselves. Volunteer work helps all of us believe in a better world. Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí 2 - I absolutely disagree with this. The best way to volunteer is to help people realize the kindness of life. We also educate people how to save the earth, planet and create a better world with peacefulness. Speaking 1. Look at some activities for community development. Match them with the reasons why they are important. Nhìn vào các hoạt động cho sự phát triển cộng đồng. Nối chúng với lí do tại sao chúng quan trọng. Đáp án 1 - c; 2 - d; 3 - e; 4 - a; 5 - b; 2. Work in pairs. Discuss why the activities above are important for community development. Làm việc theo cặp. Thảo luận tại sao những hoạt động trên lại quan trọng cho việc phát triển cộng đồng. Example: Student A: I think job training for young people is very important. Student B: I agree. Young people are the future of a country, so training them in the right way is very important. Protecting the environment is important, too. Student A: That's true. We all need a healthy environment. 3. Work in groups. Look again at the activities in 1. Discuss and decide on the three most urgent / important things to do in your local area and explain why. Làm việc theo nhóm. Nhìn lại vào các hoạt động ở bài 1. Thảo luận và quyết định chọn ra 3 thứ cấp bách / quan trọng nhất phải làm ở địa phương của bạn và giải thích tại sao. Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Đáp án The most urgent important thing to do is protecting environment a priority thing because we need the Earth for life. The second priority is training young people for job application skills since many young people in my hometown are unemployed after graduating from college. We consider building houses for a low-income people to do third because in my local area, there are many people who are so poor that can not build a house. 4. Present your group’s decisions to the whole class. The class votes for the group with the best decisions. Trình bày ý kiến của nhóm bạn với cả lớp. Cả lớp sẽ bình chọn cho nhóm với ý kiến hay nhất. Listening Help the needy! 1. Discuss the following questions with a partner. Thảo luận những câu hỏi sau với một người bạn. Are there people who need help in your community? If yes, what kind of help do they need? What are some different ways people can help out in their community? Có ai cần giúp đỡ trong cộng đồng của bạn không? Nếu có, người ta cần giúp đỡ kiểu gì? Những cách khác nhau mọi người thường giúp đỡ ở cộng đồng của họ là gì? Gợi ý Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Of course, there are many people who need help in our local community. They are elderly people and homeless children. Elderly people need someone to take care and homeless children want homes to live in and to go to school. There are some different ways that people can help. For example, people can raise fund to build houses for homeless and schools for them. Besides, people can call for help from companies, corporations and organizations. 2. Match the words with their definitions. What are the parts of speech of these words? Nối các từ với nghĩa của chúng. Từ loại của những từ này là gì? Đáp án donate - b; non-profit - c; public service announcement - a; 3. Listen to the announcement by the director of Heart to Heart Charity and decide whether the following statements are true (T) or false (F). Lắng nghe bài diễn văn của giám đốc Trung tâm Từ thiện Từ Trái Tim Đến Trái Tim và quyết định xem những nhận định sau đúng (T) hay sai (F). Bài nghe Đáp án 1 - T; 2 - F; 3 - F; 4 - F; 5 - T; 4. Listen to the announcement again and choose the best answer. Lắng nghe lại bài diễn văn và chọn câu trả lời đúng nhất. Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Bài nghe Đáp án 1 - C; 2 - A; 3 - B; Nội dung bài nghe This is a public service announcement for the Heart to Heart Charity. We are a non-profit organisation that helps people in need. As theTet holiday approaches, we are asking you to think of those in our community who need help. Even today, we have unbelievable problems in our community. Many children and adults are hungry, cold and sick every day. Our goal here at Heart to Heart Charity is to help those people. To do this, we need your help. To help, you can do one of three easy things. First, you can donate food and clothes to our organisation. Your food and clothing will go straight to someone who needs it. Second, you can donate money to our organisation. We will only use your money to buy food, clothes, and medicine for the needy. Or last, you can donate your time and work in the office. We always need new volunteers. Your donation of any kind will always be welcome. So please contact us at 15 Ha Thanh Street. We are open from 8.30 a.m. to 10p.m. every day. 5. Work in groups. Ask and answer the following questions. Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau. Have you ever volunteered or done community service? If yes, what did you do? If no, what is your plan to help people in your community? Bạn đã bao giờ làm tình nguyện hay làm hoạt động dịch vụ cộng đồng? Nếu rồi, bạn đã làm gì? Nếu chưa, kế hoạch của bạn để giúp mọi người trong cộng đồng là gì? Writing Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí 1. Read the letter. Why did Quan write it? Đọc lá thư. Tại sao Quân viết nó? Gợi ý Because He wanted to apply for the volunteer teaching job. 2. Read the letter and answer the questions. Đọc lá thư và trả lời câu hỏi. Đáp án 1 - He saw the advertisement in the Youth Newspaper on February 22th. 2 - He taught a group of primary students in his area. 3 - He taught them for two months 4 - He is creative, patient and has great love for children. 5 - He can give four references. 6 - He can start teaching from next months. 3. Read the letter again. Match each paragraph in the letter with is purpose. Đọc lá thư lần nữa. Nối mỗi đoạn trong lá thư với mục đích của nó. Đáp án 1 - b; 2 - c; 3 - d; 4 - a; Hướng dẫn dịch bức thư 11 Hà Nam, Đống Đa, Hà Nội Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Ngày 27 tháng 2 năm 2013 Giám đốc Trung tâm Từ thiện Tâm trí Hạnh phúc 25 Bao Ha, Hà Nội Kính gửi ông/ bà, Tôi viết thư này để xin dự tuyển vào vị trí giáo viên tình nguyện tại trung tâm Từ thiện Tâm trí Hạnh phúc. Tôi thấy quảng cáo tuyển dụng của trung tâm trên báo Tuổi trẻ ngày 22 tháng 2. Tôi đã có kinh nghiệm dạy trẻ em. Vào mùa hè năm ngoái, tôi đã làm gia sư cho một nhóm học sinh tiểu học tại địa phương trong 2 tháng. Tôi đã dạy các em môn Toán và tiếng Việt. Việc học của các em ở đã tiến bộ hơn nhiều sau đó. Tôi người sáng tạo, kiên nhân và có tình yêu to lớn đối với trẻ em. Tôi có thể gửi cho ông/bà 2 thư giới thiệu từ giáo viên của tôi và 2 từ phụ huynh của học trò tôi. Tôi hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn vào bất cứ ngày nào sau giờ ở trường hoặc cuối tuần. Nếu đơn tuyển dụng của tôi được chấp thuận tôi có thể bắt đầu dạy từ tháng sau : buổi chiều hoặc cuối tuần. Mong nhận được hồi âm từ ông/bà. Trân trọng Trần Mạnh Quân 4. Read the job advertisement. Answer the questions about it. Đọc tin tuyển dụng công việc. Trả lời câu hỏi về nó. Đáp án 1 - Reliable and hard-working. Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí 2 - Welcoming guests and receiving donations for the organisations. 5. You would like to volunteer at the Heart to Heart Charity Office. Write a formal letter of 140-160 words applying for the job. Follow the writing plan in 3. Bạn muốn làm tình nguyện tại Văn phòng Tình nguyện Từ Trái Tim Đến Trái Tim. Hãy viết một lá thư trang trọng khoảng 140-160 từ để xin việc. Làm theo dàn ý bài viết ở bài 3. Gợi ý 56 Duy Tan, Cau Giay, Ha Noi 23 November, 2020 Dear the Director of Heart to Heart Charity Office I am writing for doing as a volunteer at your Heart To Heart Charity Office. I saw the advertisement on our school notice board last Monday. I have experience of doing office work. Last summer, I had a chance to volunteer at the Golden Mind Charity Centre as a receptionist. There, I received visiting donors and volunteers as well. I am reliable, honest, hard-working and good at communication. If necessary, I can send you a references from the Director of the Golden Mind Charity Centre. I am available for an interview any day after school or at weekends. If my application is successful, I can start working from next week in the afternoons or at weekends. I look forward to hearing from you. Yours faithfully, Tran Thi My Le Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.