Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập

pdf
Số trang Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập 3 Cỡ tệp Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập 131 KB Lượt tải Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập 0 Lượt đọc Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập 86
Đánh giá Toán lớp 5 trang 61 Luyện tập
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Giải bài tập trang 61 SGK Toán lớp 5: Luyện tập Bài 1 (trang 61 SGK Toán 5) Luyện tập : a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c) a b c 2,5 3,1 0,6 1,6 4 2,5 4,8 2,5 1,3 (a × b) × c a × ( b × c) b) Tính: 9,65 x 0,4 x 2,5 7,38 x 1,25 x 80 0,25 x 40 x 9,84 34,3 x 5 x 0,4 Lời giải: a) a b c (a × b) × c a × ( b × c) 2,5 3,1 0,6 (2,5 × 3,1) × 0,6 = 7,75 × 0,6 = 4,65 1,6 4 2,5 (1,6 × 4 ) × 2,5 = 6,4 × 2,5 = 16 2,5 × (3,1 × 0,6) = 2,5 × 1,86 = 4,65 1,6 × (4 × 2,5) = 1,6 × 10 = 16 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 4,8 2,5 1,3 (4,8 × 2,5) × 1,3 = 12 × 1,3 = 15,6 4,8 × (2,5 × 1,3) = 4,8 × 3,25 = 15,6 Giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c) luôn luôn bằng nhau: (a x b ) x c = a x (b x c) b) 9,65 x 0,4 x 2,5 = 9,65 x ( 0,4 x 2,5 ) = 9,65 x 1 = 9,65 +) 7,38 x 1,25 x 80 = 7,38 x (1,25 x 80) = 7,38 x 100 = 738 +) 0,25 x 40 x 9,84 = 10 x 9,84 = 98,4 +) 34,3 x 5 x 0,4 = 34,3 x 2 = 68,6 Bài 2 (trang 61 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính: a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4; b) 28,7 + 34,5 x 2,4. Lời giải: a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4 = 63,2 x 2,4 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí = 151,68 b) 28,7 + 34,5 x 2,4 = 28,7 + 82,8 = 111,5 Bài 3 (trang 61 SGK Toán 5) Luyện tập : Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? Lời giải: Trong 2,5 giờ người đó đi được: 12,5 x 2,5 = 31,25 (km) Đáp số: 31,25 (km) Tham khảo các dạng Toán lớp 5: https://vndoc.com/toan-lop-5 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.