Từ vựng Unit 4 lớp 6 Festivals and Free time

pdf
Số trang Từ vựng Unit 4 lớp 6 Festivals and Free time 3 Cỡ tệp Từ vựng Unit 4 lớp 6 Festivals and Free time 149 KB Lượt tải Từ vựng Unit 4 lớp 6 Festivals and Free time 1 Lượt đọc Từ vựng Unit 4 lớp 6 Festivals and Free time 24
Đánh giá Từ vựng Unit 4 lớp 6 Festivals and Free time
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí TỪ VỰNG TIẾNG ANH 6 i-LEARN SMART WORLD UNIT 4: FESTIVALS AND FREE TIME STT Từ mới Phân loại Phiên âm Định nghĩa 1 always (adv) /ˈɔːlweɪz/ Luôn luôn 2 never (adv) /ˈnevər/ Không bao giờ 3 often (adv) /ˈɔːfn/ Thường 4 rarely (adv) /ˈrerli/ Hiếm khi 5 sometimes (adv) /ˈsʌmtaɪmz/ Thỉnh thoảng 6 usually (adv) /ˈjuːʒuəli/ Thường xuyên 7 fashion (n) /ˈfæʃn/ Thời trang 8 music (n) /ˈmjuːzɪk/ Âm nhạc 9 performance (n) /pərˈfɔːrməns/ Buổi trình diễn 10 puppet (n) /ˈpʌpɪt/ Con rối 11 show (n) /ʃəʊ/ Buổi trình diễn, chương trình Trang chủ: ht t p s : // v nd o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí 12 stand (n) /stænd/ Quầy bán hàng 13 talent (n) /ˈtælənt/ Tài năng 14 tug of war (n) /ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/ Kéo co 15 buy (v) /baɪ/ Mua 16 candy (n) /ˈkændi/ Kẹo 17 decorate (v) /ˈdekəreɪt/ Trang trí 18 fireworks (n) /ˈfaɪərwɜːrk/ Pháo hoa 19 flower (n) /ˈflaʊər/ Hoa 20 fruit (n) /fruːt/ Hoa quả 21 gift (n) /ɡɪft/ Quà tặng 22 lucky money (n) /ˈlʌki ˈmʌni/ Tiền lì xì 23 parade (n) /pəˈreɪd/ Buổi diễu hành 24 traditional (adj) /trəˈdɪʃənl/ Truyền thống 25 visit (v) /ˈvɪzɪt/ Thăm, tham quan Trang chủ: ht t p s : // v nd o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 6 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit: https://vndoc.com/tai-lieu-tieng-anh-lop-6 Bài tập Tiếng Anh lớp 6 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-6 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop6 Trang chủ: ht t p s : // v nd o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.