Vật lý 9 - Ebook

pdf
Số trang Vật lý 9 - Ebook 24 Cỡ tệp Vật lý 9 - Ebook 240 KB Lượt tải Vật lý 9 - Ebook 1 Lượt đọc Vật lý 9 - Ebook 16
Đánh giá Vật lý 9 - Ebook
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 24 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Tuaàn: 1 Tieát: 1 Ngaøy soaïn:………………. Ngaøy daïy:………………... §1 SÖÏ PHUÏ THUOÄC CUÛA CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN VAØO HIEÄU ÑIEÄN THEÁ GIÖÕA HAI ÑAÀU DAÂY DAÃN I. MUÏC TIEÂU. - Neâu ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh TN khaûo saùt söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn. - Veõ vaø söû duïng ñoà thò bieåu dieãn moái quan heä I, U töø soá lieäu thöïc nghieäm. - Neâu ñöôïc keát luaän veà söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn. II. CHUAÅN BÒ. * Ñoái vôùi moãi nhoùm HS. - 1 daây ñieän trôû baèng nikeâlin chieàu daøi 1m, ñöôøng kính 0,3mm, daây naøy ñöôïc quaán saün treân truï söù (goïi laø ñieän trôû maãu). - 1 ampe keá coù giôùi haïn ño 1,5A vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1A. - 1 voân keá coù giôùi haïn ño 6V vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1V. - 1 coâng taéc. - 1 nguoàn ñieän 6V. - 7 ñoaïn daây noái, moãi ñoaïn daøi khoaûng 30cm. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH. HOÏAT ÑOÄNG HOÏC CUÛA TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN HS - GV höôùng daãn HS oân laïi nhöõng kieán thöùc veà Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) OÂn laïi nhöõng kieán thöùc ñieän ñaõ hoïc ôû lôùp 7 döïa vaøo sô ñoà hình 1.1 SGK. * Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi: lieân quan ñeán baøi hoïc. - Ñeå ño cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn vaø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn, caàn duøng nhöõng duïng cuï gì? Traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. - Neâu nguyeân taéc söû duïng nhöõng duïng cuï ñoù? Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) Tìm hieåu söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn. * Yeâu caàu HS tìm hieåu sô ñoà maïch ñieän hình 1.1 a. Tìm hieåu sô ñoà maïch ñieän SGK. hình 1.1 nhö yeâu caàu trong * Theo doõi, kieåm tra, giuùp ñôõ caùc nhoùm maéc SGK. maïch ñieän thí nghieäm. b. Tieán haønh thí nghieäm. - Caùc nhoùm HS maéc maïch ñieän * Yeâu caàu ñaïi dieän moät vaøi HS traû lôøi C1. theo sô ñoà hình 1.1 SGK. - Tieán haønh ño, ghi caùc keát quaû ño ñöôïc vaøo baûng 1 trong vôû. - Thaûo luaän nhoùm ñeå traû lôøi C1. Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) Veõ vaø söû duïng ñoà thò ñeå ruùt ra keát luaän. a. Töøng HS ñoïc phaàn thoâng baùo veà daïng ñoà thò trong SGK ñeå traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. b. Töøng HS laøm C2. * Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: Ñoà thò bieåu dieãn söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaøo hieäu ñieän theá coù ñaëc ñieåm gì? * Yeâu caàu HS traû lôøi C2. - Höôùng daãn HS xaùc ñònh caùc ñieåm bieåu dieãn, veõ moät ñöôøng thaúng ñi qua goùc toïa ñoä, ñoàng thôøi ñi qua gaàn taát caû caùc ñieåm bieåu dieãn. Neáu coù ñieåm naøo naèm quaù xa ñöôøng bieåu dieãn thì phaûi tieán haønh ño laïi. * Yeâu caàu ñaïi dieän moät vaøi nhoùm neâu keát luaän c. Thaûo luaän nhoùm, nhaän xeùt veà moái quan heä giöõa I vaø U. daïng ñoà thò, ruùt ra keát luaän. Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) Cuûng coá vaø vaän duïng. a. Töøng HS chuaån bò traû lôøi * Yeâu caàu HS neâu keát luaän veà moái quan heä giöõa caâu hoûi cuûa GV. U, I. b. Töøng HS chuaån bò traû lôøi - Ñoà thò bieåu dieãn moái quan heä naøy coù ñaëc ñieåm C5. gì? - Yeâu caàu HS töï ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK roài traû lôøi caâu hoûi. * Yeâu caàu HS traû lôøi C5 - HS laøm tieáp C3, C4. Tuaàn: 1 Tieát: 2 Ngaøy soaïn:………………. Ngaøy daïy:………………... §2 ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA DAÂY DAÃN ÑÒNH LUAÄT OÂM I. MUÏC TIEÂU. - Nhaän bieát ñöôïc ñôn vò ñieän trôû vaø vaän duïng ñöôïc coâng thöùc tính ñieän trôû ñeå giaûi baøi taäp. - Phaùt bieåu vaø vieát ñöôïc heä thöùc cuûa ñònh luaät OÂm. - Vaän duïng ñöôïc ñiònh luaät OÂm ñeå gaûi moät soá daïng baøi taäp ñôn giaûn. II. CHUAÅN BÒ. * Ñoái vôùi GV. Neân keû saün baûng ghi giaù trò thöông soá U/I ñoái vôùi moãi daây daãn döïa vaøo soá lieäu trong baûng 1 vaø baûng 2 ôû baøi tröôùc (coù theå keû theo maãu döôùi daây) Thöông soá U/I ñoái vôùi moãi daây daãn. Laàn ño 1 2 3 4 Trung bình coäng Daây daãn 1 Daây daãn 2 III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH. HOÏAT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) OÂn laïi caùc kieán thöùc coù lieân quan ñeán baøi môùi. Töøng HS chuaån bò, traû lôøi caâu hoûi cuûa GV. Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN * Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi sau: - Neâu keát luaän veà moái quan heä giöõa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá? - Ñoà thò bieåu dieãn moái quan heä ñoù coù ñaëc ñieåm gì? * Ñaët vaán ñeà nhö SGK. Xaùc ñònh thöông soá U ñoái vôùi I moãi daây daãn. * Theo doõi, kieåm tra giuùp ñôõ caùc HS yeáu a. Töøng HS döïa vaøo baûng 1 vaø tính toaùn cho chính xaùc. baûng 2 ôû baøi tröôùc, tính thöông soá * Yeâu caàu moät vaøi HS traû lôøi C2 vaø cho caû U lôùp thaûo luaän. ñoái vôùi moãi daây daãn. I b. Töøng HS traû lôøi C2 vaø thaûo luaän vôùi caû lôùp. Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) Tìm hieåu khaùi nieäm ñieän trôû. a. Töøng hoïc sinh ñoïc phaàn thoâng baùo khaùi nieäm ñieän trôû trong SGK. b. Caù nhaân suy nghó vaø traû lôøi caùc caâu hoûi GV ñöa ra. * Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi sau: - Tính ñieän trôû cuûa moät daây daãn baèng coâng thöùc naøo? - Khi taêng hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu daây daãn leân hai laàn thì ñieän trôû cuûa noù taêng maáy laàn? Vì sao? - Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu daây daãn laø 3V, doøng ñieän chaïy qua coù coù cöôøng ñoä laø 250mA. Tính ñieän trôû cuûa daây. - Haõy ñoåi caùc ñôn vò sau: 0,5 MΩ = ………KΩ = ………..Ω. - Neâu yù nghóa cuûa ñieän trôû. * Yeâu caàu moät vaøi HS phaùt bieåu ñònh luaät Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) Phaùt bieåu vaø vieát heä thöùc cuûa OÂm. ñònh luaät OÂm. Töøng HS vieát heä thöùc cuûa ñònh luaät OÂm vaøo vôû vaø phaùt bieåu ñònh luaät. * Yeâu caàu HS traû lôøi caùc caâu hoûi: Hoaït ñoäng 5 (10 phuùt) U Cuûng coá baøi hoïc vaø vaän duïng. - Coâng thöùc R = duøng ñeå laøm gì? I a) Töøng HS traû lôøi caùc caâu hoûi GV - Töø coâng thöùc naøy coù theå noùi raèng U taêng ñöa ra. bao nhieâu laàn thì R taêng baáy nhieâu laàn ñöôïc khoâng? Taïi sao? * Goïi moät vaøi HS leân baûng giaûi C3, C4 vaø b) Töøng HS giaûi C3 vaø C4. trao ñoåi vôùi caû lôùp. * GV chính xaùc hoùa caùc caâu hoûi traû lôøi cuûa HS. Tuaàn:2 Tieát: 3 Ngaøy soaïn:………………. Ngaøy daïy:. . .. .. … §3 THÖÏC HAØNH XAÙC ÑÒNH ÑIEÄN TRÔÛ CUÛA MOÄT DAÂY DAÃN BAÈNG AMPE KEÁ VAØ VOÂN KEÁ I. MUÏC TIEÂU. - Neâu ñöôïc caùch xaùc ñònh ñieän trôûtöø coâng thöùc tính ñieän trôû. - Moâ taû ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh ñöôïc TN xaùc ñònh ñieän trôûcuûa moät daây daãn baèng ampe keá vaø voân keá. - Coù yù thöùc chaáp haønh nghieâm tuùc quy taéc söû duïng caùc thieát bò ñieän trong TN. II. CHUAÅN BÒ. * Ñoái vôùi moãi nhoùm HS. - 1 daây daãn coù ñieän trôû chöa bieát giaù trò.- 1 nguoàn ñieän coù theå ñieàu chænh ñöôïc caùc giaù trò hieäu ñieän theá töø 0 ñeán 6V moät caùch lieân tuïc. - 1 ampe keá coù giôùi haïn ño 1,5A vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1A. - 1 voân keá coù giôùi haïn ño 6V vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1V - 1 coâng taéc ñieän. - 7 ñoaïn daây noái, moãi ñoaïn daây daøi khoaûng 30cm. Moãi HS chuaån bò saün baùo caùo thöïc haønh nhö maãu, trong ñoù ñaõ traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa phaàn 1. * Ñoái vôùi GV. Chuaån bò ít nhaát moät ñoàng hoà ña naêng. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH. HOÏAT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) Trình baøy phaàn traû lôøi caâu hoûi trong baùo caùo thöïc haønh. a. Töøng HS chuaån bò traû lôøi caâu hoûi neáu GV yeâu caàu. b. Töøng HS veõ sô ñoà maïch ñieän TN (coù theå trao ñoåi nhoùm) TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN * Kieåm tra vieäc chuaån bò baùo caùo thöïc haønh cuûa HS. * Yeâu caàu moät HS neâu coâng thöùc tính ñieän trôû. * Yeâu caàu moät vaøi HS traû lôøi caâu b vaø caâu c. * Yeâu caàu moät HS leân baûng veõ sô ñoà maïch ñieän thí nghieäm. Hoaït ñoäng 2 (35 phuùt) Maéc maïch ñieän theo sô ñoà vaø tieán haønh ño. a. Caùc nhoùm HS maéc maïch ñieän theo sô ñoà ñaõ veõ. b. Tieán haønh ño, ghi keát quaû vaøo baûng. c. Caù nhaân hoaøn thaønh baûn baùo * Theo doõi, giuùp ñôõ, kieåm tra caùc nhoùm caùo ñeå noäp. maéc maïch ñieän, ñaëc bieät laø khi maéc voân keá vaø ampe keá. * Theo doõi, nhaéc nhôõ moïi HS ñeàu phaûi tham gia hoaït ñoäng tích cöïc. d. Nghe giaùo vieân nhaän xeùt ñeå ruùt * Yeâu caàu HS noäp baùo caùo thöïc haønh. kinh nghieäm cho baøi sau. * Nhaän xeùt keát quaû, tinh thaàn vaø thaùi ñoä thöïc haønh cuûa moät vaøi nhoùm. Tuaàn: 2 Tieát: 4 Ngaøy soaïn:………………. Ngaøy daïy:………………... §4 ÑOAÏN MAÏCH NOÁI TIEÁP I. MUÏC TIEÂU. - Suy luaän ñeå xaây döïng ñöôïc coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp Rtñ = R1 + R2 vaø heä thöùc U 1 R1 = vaø töø U 2 R2 caùc kieán thöùc ñaõ hoïc. - Moâ taû ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh TN kieåm tra laïi caùc heä thöùc suy ra töø lyù thuyeát. - Vaän duïng ñöôïc nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích moät soá hieän töôïng vaø giaûi baøi taäp veà ñoaïn maïch noái tieáp. II. CHUAÅN BÒ. * Ñoái vôùi moãi nhoùm HS. - 3 ñieän trôû maãu laàn löôït coù giaù trò 6Ω, 10Ω, 16Ω - 1 ampe keá coù giôùi haïn ño 1,5A vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1A. - 1 voân keá coù giôùi haïn ño 6V vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1V - 1 nguoàn ñieän 6V. - 1 coâng taéc ñieän. - 7 ñoaïn daây noái, moãi ñoaïn daây daøi khoaûng 30cm. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH. HOÏAT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) OÂn laïi nhöõng kieán thöùc coù lieân quan ñeán baøi môùi. Töøng HS chuaån bò, traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa GV. TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN * Yeâu caàu HS cho bieát, trong ñoaïn maïch goàm hai boùng ñeøn maéc noái tieáp: - Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua moãi ñeøn coù moái lieân heä nhö theá naøo vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän maïch chính? - Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch coù moái lieân heä nhö theá naøo vôùi hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moãi ñeøn? Hoaït ñoäng 2 (7 phuùt) Nhaän bieát ñöôïc ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc noái tieáp. a. Töøng HS traû lôøi C1. * Yeâu caàu HS traû lôøi C1 vaø cho bieát hai ñieän trôû coù maáy ñieåm chung. b. Töøng HS laøm C2. * Höôùng daãn HS vaän duïng caùc kieán thöùc vöøa oân taäp vaø heä thöùc cuûa ñònh luaät OÂm ñeå traû lôøi C2. * Yeâu caàu HS laøm thí nghieäm kieåm tra caùc heä thöùc (1) vaø (2) ñoái vôùi ñoaïn maïch goàm caùc ñieän trôû maéc noái tieáp. Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) Xaây döïng coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa * Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: Theá naøo laø ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû ñieän trôû cuûa moät ñoaïn maïch? maéc noái tieáp. a. Töøng HS ñoïc phaàn khaùi nieäm ñieän trôû töông ñöông trong SGK. b. Töøng HS laøm C3. Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) Tieán haønh thí nghieäm kieåm tra. a. Caùc nhoùm maéc maïch ñieän vaø tieán haønh thí nghieäm theo höôùng daãn cuûa SGK. b. Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra keát luaän. * Höôùng daãn HS xaây döïng coâng thöùc 4. - Kí hieäu hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø U, giöõa hai ñaàu moãi ñieän trôû laø U1, U2. Haõy vieát heä thöùc lieân heä giöõa U, U1 vaø U2. - Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch laø I. Vieát bieåu thöùc tính U, U1 vaø U2 theo I vaø R töông öùng. * Höôùng daãn HS laøm thí nghieäm nhö trong SGK. Theo doõi vaø kieåm tra caùc nhoùm HS maéc maïch ñieän theo sô ñoà. * Yeâu caàu moät vaøi HS phaùt bieåu keát luaän. Hoaït ñoäng 5 (13 phuùt) Cuûng coá baøi hoïc vaø vaän duïng. * Caàn maáy coâng taéc ñeå ñieàu khieån ñoaïn a. Töøng HS traû lôøi C4. maïch noái tieáp? b. Töøng HS traû lôøi C5. * Trong sô ñoà hình 4.3b SGK, coù theå chæ maéc hai ñieän trôû coù trò soá theá naøo noái tieáp vôùi nhau (thay cho vieäc maéc ba ñieän trôû)? Neâu caùch tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch AC. Tuaàn: 3 Tieát: 5 §5 ÑOAÏN MAÏCH SONG SONG Ngaøy soaïn:………………. Ngaøy daïy:………………... I. MUÏC TIEÂU. - Suy luaän ñeå xaây döïng ñöôïc coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song 1 1 1 = + RTd R1 R 2 vaø heä thöùc I1 R2 = töø nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc. I2 R1 - Moâ taû ñöôïc caùch boá trí vaø tieán haønh thí nghieäm kieåm tra laïi caùc heä thöùc suy ra töø lyù thuyeát ñoái vôùi ñoaïn maïch song song. - Vaän duïng ñöôïc nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå giaûi thích ñöôïc moät soá hieän töôïng thöïc teá vaø giaûi baøi taäp veà ñoaïn maïch song song. II. CHUAÅN BÒ. * Ñoái vôùi moãi nhoùm HS. - 3 ñieän trôû maãu, trong ñoù coù moät ñieän trôû laø ñieän trôû töông ñöông caûu hai ñieän trôû kia khi maéc song song. - 1 ampe keá coù giôùi haïn ño 1,5A vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1A. - 1 voân keá coù giôùi haïn ño 6V vaø ñoä chia nhoû nhaát 0,1V - 1 nguoàn ñieän 6V. - 1 coâng taéc ñieän. - 9 ñoaïn daây noái, moãi ñoaïn daây daøi khoaûng 30cm. III. TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH. HOÏAT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS TRÔÏ GIUÙP CUÛA GIAÙO VIEÂN * Yeâu caàu HS traû lôøi caâu hoûi: Trong ñoaïn Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) OÂn laïi nhöõng kieán thöùc coù lieân maïch goàm hai boùng ñeøn maéc song song, hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän cuûa quan ñeán baøi hoïc. ñoaïn maïch coù quan heä theá naøo vôùi hieäu Töøng hoïc sinh chuaån bò, traû lôøi caùc ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän cuûa caùc caâu hoûi cuûa giaùo vieân. maïch reõ? Hoaït ñoäng 2 (7 phuùt) Nhaän bieát ñöôïc ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song. a. Töøng HS traû lôøi C1. * Yeâu caàu HS traû lôøi C1. b. Moãi HS töï vaän duïng caùc heä thöùc (1), (2) vaø heä thöùc cuûa ñònh luaät OÂm, chöùng minh ñöôïc heä thöùc 3. - Cho HS thaûo luaän nhoùm. - Cho bieát ñieän trôû coù maáy ñieåm chung? - Cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá cuûa ñoaïn maïch naøy coù ñaëc ñieåm gì? * Höôùng daãn HS vaän duïng caùc kieán thöùc vöøa oân taäp vaø heä thöùc cuûa ñònh luaät OÂm ñeå traû lôøi C2. * Yeâu caàu HS laøm thí nghieäm kieåm tra caùc heä thöùc (1) vaø (2) ñoái vôùi ñoaïn maïch goàm caùc ñieän trôû maéc song song. Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) Xaây döïng coâng thöùc tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm hai ñieän trôû maéc song song. Töøng HS vaän duïng kieán thöùc ñaõ * Höôùng daãn HS xaây döïng coâng thöùc 4. hoïc ñeå xaây döïng ñöôïc coâng thöùc 4 - Vieát heä thöùc lieân heä giöõa I, I1, I2 theo U, -Traû lôøi C3. Rtñ, R1, R2. - Vaän duïng heä thöùc (1) ñeå suy ra (4). Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) Tieán haønh thí nghieäm kieåm tra. a. Caùc nhoùm maéc maïch ñieän vaø * Höôùng daãn, theo doõi, kieåm tra caùc nhoùm tieán haønh thí nghieäm theo höôùng HS maéc maïch ñieän vaø tieán haønh thí daãn cuûa SGK. nghieäm theo höôùng daãn trong SGK. b. Thaûo luaän nhoùm ñeå ruùt ra keát * Yeâu caàu moät vaøi HS phaùt bieåu keát luaän. luaän. Hoaït ñoäng 5(13phuùt) * Yeâu caàu HS traû lôøi C4. - Yeâu caàu HS laøm tieáp C5. Cuûng coá vaø vaän duïng. * Höôùng daãn cho HS phaàn 2 cuûa C5. Trong sô ñoà hình 5.2b SGK, coù theå chæ Töøng HS traû lôøi C4. maéc hai ñieän trôû coù trò soá baèng bao nhieâu song song vôùi nhau (thay cho vieäc maéc ba ñieän trôû)? - Neâu caùch tính ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch ñoù.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.