Write a paragraph about your neighborhood

pdf
Số trang Write a paragraph about your neighborhood 4 Cỡ tệp Write a paragraph about your neighborhood 194 KB Lượt tải Write a paragraph about your neighborhood 0 Lượt đọc Write a paragraph about your neighborhood 30
Đánh giá Write a paragraph about your neighborhood
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí SOẠN TIẾNG ANH 6 GLOBAL SUCCESS THEO TỪNG UNIT WRITING SKILLS 2 UNIT 4 MY NEIGHBOURHOOD 4. Write a paragraph of about 50 words about your neighbourhood saying what you like and dislike about it. Use Khang's blog as a model. Viết đoạn văn khoảng 50 từ về xóm của em nói về điều em thích và không thích về nó. Sử dụng blog của Khang như bài mẫu. I live in___________ . There are many/ some things I like about my neighbourhood. Dàn ý chi tiết cách viết về khu xóm của em bằng tiếng Anh Write a paragraph about your neighbourhood (about 100 words), using the cues below: - Where is your neighbourhood? (in the city, near a city, in the country, in the mountain, etc.) - What can you see in your neighbourhood? (streets, houses, trees, hills, shopping centres, schools, a cinema, etc.) - What do the streets/ the houses/ the shops, etc. in your neighbourhood look like? - Do you like living in your neighbourhood? Why/ Why not? Viết một đoạn văn về khu xóm của em ( khoảng 100 từ), sử dụng những gợi ý bên dưới - Khu xóm của bạn ở đâu? ( trong thành phố, gần thành phố, ở nông thôn, ở trên núi) - Bạn có thể thấy gì ở khu xóm của bạn? ( những còn đường, nhà cửa, cây cối, đồi, trung tâ mua sẵm, trướng học, rạp chiếu phim,...) - Những con đường, nhà cửa, cửa hàng ở khu xóm của bạn trông như thế nào? - Bạn có thích khu xóm của bạn không? Tại sao/ Tại sao không? Trang chủ: ht t p s : // v nd o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Viết về my neighborhood lớp 6 số 1 I live in the coastal area of Quy Nhon City. There are many things I like about my neighbourhood. The food here is delicious and cheap. The sea food is always fresh. The people are kind and friendly and the weather is nice. It is sunny and cool. Every year, many visitors from all provinces come here to relax. However, there are two things I dislike about it: the people are crowded and the sea is polluted. Hướng dẫn dịch Mình ở ven biển TP Quy Nhơn. Có rất nhiều điều tôi thích về khu phố của tôi. Đồ ăn ở đây rất ngon và rẻ. Đồ biển luôn tươi ngon. Người dân tốt bụng và thân thiện và thời tiết đẹp. Trời nắng và mát. Hàng năm có rất nhiều lượt khách từ khắp các tỉnh thành đến đây nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, có hai điều tôi không thích ở nó: người đông và biển ô nhiễm. Talk about your neighbourhood lớp 6 số 2 My neighborhood is in the city. It is surrounded by many green spaces such as trees and parks. In the afternoon, people usually go to these places and do the outdoor activities. Because my neighborhood is in the city, so there are a lot of towers and modern buildings. Besides that, there are many schools for education. People live in my neighborhood are friendly and hospitable. They are always willing to help people whenever they have difficulties. I love my neighborhood very much because it makes me feel comfortable and cozy when I live here. Hướng dẫn dịch Khu phố của tôi ở trong thành phố. Nó được bao quanh bởi nhiều không gian xanh như cây xanh và công viên. Vào buổi chiều, mọi người thường đến những nơi này và hoạt động ngoài trời. Bởi vì khu phố của tôi ở trong thành phố, vì vậy có rất nhiều tháp và cao ốc hiện đại. Bên cạnh đó, có rất nhiều trường học dành cho giáo dục. Mọi người sống trong khu phố của tôi rất thân thiện và hiếu khách. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người mỗi khi gặp khó khăn. Tôi rất yêu thích khu phố của mình vì nó khiến tôi cảm thấy thoải mái và ấm cúng khi sống ở đây. Describe your neighbourhood số 3 Trang chủ: ht t p s : // v nd o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí My neighbourhood is in the countryside. The streets in my neighbourhood are very large and beautiful. The houses are very simple and comfortable. Trees are plant on the sides of streets. The school are very small but we are happy to be here. My neighbourhood has a lot of things to do and see. I love to living in my neighbourhood because it is very beautiful, fresh and it has many pretty places to go. I love my neighbourhood very much. Hướng dẫn dịch Khu phố của tôi ở nông thôn. Đường phố trong khu phố của tôi rất rộng và đẹp. Những ngôi nhà rất đơn giản và thoải mái. Cây được trồng hai bên đường. Ngôi trường rất nhỏ nhưng chúng tôi rất vui khi được ở đây. Khu phố của tôi có rất nhiều thứ để làm và xem. Tôi thích sống trong khu phố của tôi vì nó rất đẹp, trong lành và có nhiều nơi đẹp để đi. Tôi yêu khu phố của tôi rất nhiều. Write a descriptive paragraph about your neighbourhood số 4 My neighbourhood is in the countryside. Here, there are many trees, markets and mountains. The streets are very clean and wide, they aren't busy and crowded. The people here are very friendly and kind. They greet when they meet other on the streets. I like my neighbourhood very much because it's beautiful and peaceful. Hướng dẫn dịch Khu phố của tôi ở nông thôn. Ở đây, có nhiều cây cối, chợ và núi. Đường phố rất sạch và rộng, không nhộn nhịp và đông đúc. Người dân ở đây rất thân thiện và tốt bụng. Họ chào hỏi khi họ gặp nhau trên đường phố. Tôi rất thích khu phố của mình vì nó đẹp và yên bình. Write a paragraph describing your neighborhood số 5 My neighbourhood is in the suburbs of Quang Ngai city. I like living here because of many interesting things in my neighbourhood. There are many tall buildings and big houses here. My neighbourhood also has many stores, two markets, a post office, a bank , a stadium so it is very convenient for local people. There are many trees and spaces here so the air here is very fresh. In my neighbourhood there is a big flower field with many kinds of flowers, therefore it is very Trang chủ: ht t p s : // v nd o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí beautiful in the spring. Moreover the people here are friendly and helpful with these reasons . The visitors always come to visit my neighbourhood and they want to stay here longer. Hướng dẫn dịch Khu phố của tôi ở ngoại thành thành phố Quảng Ngãi. Tôi thích sống ở đây vì nhiều điều thú vị trong khu phố của tôi. Ở đây có rất nhiều nhà cao tầng và nhà lớn. Khu tôi ở cũng có nhiều cửa hàng, hai chợ, bưu điện, ngân hàng, sân vận động nên rất thuận tiện cho người dân địa phương. Ở đây có nhiều cây xanh và không gian nên không khí ở đây rất trong lành. Ở xóm tôi có một cánh đồng hoa lớn với nhiều loại hoa nên vào mùa xuân rất đẹp. Hơn nữa người dân ở đây rất thân thiện và hữu ích với những lý do này. Những vị khách luôn đến thăm khu phố của tôi và họ muốn ở lại đây lâu hơn. Xem thêm: TOP 11 đoạn văn ti ếng Anh vi ết về nơi mình sống Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 6 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit: https://vndoc.com/tai-lieu-tieng-anh-lop-6 Bài tập Tiếng Anh lớp 6 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-pho-thong-lop-6 Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 6: https://vndoc.com/test/mon-tieng-anh-lop6 Trang chủ: ht t p s : // v nd o c . c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.