Y học hạt nhân - Ebook

pdf
Số trang Y học hạt nhân - Ebook 189 Cỡ tệp Y học hạt nhân - Ebook 6 MB Lượt tải Y học hạt nhân - Ebook 0 Lượt đọc Y học hạt nhân - Ebook 2
Đánh giá Y học hạt nhân - Ebook
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 189 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Bé m«n Y häc h¹t nh©n ------------------------------- Y häc h¹t nh©n Tr−êng §¹i häc y hµ néi - 2005 - Chñ biªn PGS. TSKH. Phan Sü An Nhµ gi¸o −u tó Tham gia biªn so¹n: PGS. TSKH. Phan Sü An PGS. TS. TrÇn Xu©n Tr−êng PGS. TS. Mai Träng Khoa Ths. GVC. NguyÔn §¾c NhËt Ths. GVC. NguyÔn ThÞ The Ths. GV. NguyÔn Thµnh Ch−¬ng BS CK I.GV. §µo ThÞ BÝch Thuû TS. TrÇn §×nh Hµ (BV. B¹ch Mai) Th− ký biªn so¹n: Ths. GVC. NguyÔn ThÞ The Lêi Giíi thiÖu Nãi tíi n¨ng l−îng h¹t nh©n, tia phãng x¹, ng−êi ta th−êng h×nh dung ra c¸c tæn th−¬ng ghª gím do c¸c qu¶ bom nguyªn tö vµ c¸c sù cè nh− Trec-n«-b−n g©y ra. §óng lµ t¸c dông cña n¨ng l−îng h¹t nh©n rÊt lín nh−ng khoa häc kü thuËt ngµy nay ®R cho phÐp con ng−êi tËn dông ®−îc mÆt tèt, kh¾c phôc mÆt xÊu ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ kiÓm so¸t ®−îc c¸c bøc x¹ h¹t nh©n, mang l¹i lîi Ých cho con ng−êi: trong c«ng nghiÖp, thuû v¨n khÝ t−îng, ®Þa chÊt tµi nguyªn, n«ng nghiÖp vµ nhÊt lµ trong y sinh häc. B»ng kü thuËt ®¸nh dÊu phãng x¹ víi nh÷ng liÒu l−îng tuy rÊt nhá nh−ng cã thÓ ghi ®o, theo dâi ®−îc c¸c ®ång vÞ phãng x¹ ®Õn tËn cïng ë c¸c m« vµ tÕ bµo. Y häc h¹t nh©n ®R s¸ng t¹o ra nhiÒu ph−¬ng ph¸p th¨m dß chøc n¨ng, ®Þnh l−îng vµ ghi h×nh rÊt h÷u Ých. Ghi h×nh phãng x¹ ®R cã nh÷ng b−íc tiÕn v−ît bËc vµ mang l¹i gi¸ trÞ chÈn ®o¸n rÊt sím bëi v× (kh¸c h¼n c¸c ph−¬ng ph¸p ghi h×nh y häc kh¸c nh− X quang, siªu ©m, céng h−ëng tõ) ghi h×nh phãng x¹ mang ®Õn kh«ng chØ nh÷ng th«ng tin vÒ cÊu tróc, h×nh th¸i mµ cßn nh÷ng th«ng tin vÒ chøc n¨ng. ThËt vËy, c¸c d−îc chÊt phãng x¹ ®−îc hÊp phô vµo c¸c m«, t¹ng ®Ó ghi h×nh ®R tËp trung vµo ®ã theo c¸c c¬ chÕ vÒ ho¹t ®éng chøc n¨ng, chuyÓn ho¸. Ta biÕt r»ng c¸c thay ®æi chøc n¨ng th−êng x¶y ra sím h¬n c¸c thay ®æi vÒ cÊu tróc. V× vËy ngµy nay c¸c kü thuËt SPECT, PET hay hÖ liªn kÕt SPECT/CT vµ PET/CT ®R trë thµnh nhu cÇu rÊt bøc thiÕt cho c¸c c¬ së l©m sµng hiÖn ®¹i. C¸c kü thuËt ®iÒu trÞ b»ng c¸c nguån phãng x¹ hë còng ®ang ph¸t huy nhiÒu hiÖu qu¶, mang l¹i nhiÒu lîi Ých thiÕt thùc cho bÖnh nh©n. ChÝnh v× vËy, m«n YHHN ®−îc ®−a vµo gi¶ng d¹y ë bËc ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc ë c¸c tr−êng ®¹i häc trªn thÕ giíi. ë n−íc ta, do c¸c khã kh¨n kh¸ch quan vµ chñ quan, chuyªn ngµnh nµy ch−a ph¸t triÓn ®ång ®Òu vµ s©u réng theo yªu cÇu. Tuy nhiªn, ®R tõ l©u nã lµ m«n häc chÝnh thøc trong ch−¬ng tr×nh ®¹i häc vµ sau ®¹i häc cña Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi. Biªn so¹n gi¸o tr×nh “Y häc h¹t nh©n” lÇn nµy, chóng t«i muèn ®¹t môc tiªu lµ lµm cho sinh viªn y khoa cã ®−îc: - HiÓu biÕt néi dung c¬ b¶n cña YHHN. - N¾m v÷ng nguyªn lý vµ −u ®iÓm cña mét sè ph−¬ng ph¸p ®Þnh l−îng miÔn dÞch phãng x¹ RIA, IRMA vµ øng dông cña chóng. - HiÓu kü c¬ chÕ, nguyªn lý vµ −u ®iÓm chÈn ®o¸n YHHN th−êng dïng. - BiÕt c¸ch sö dông c¸c kü thuËt YHHN thÝch hîp trong c«ng t¸c NCKH chuyªn ngµnh cña m×nh. - N¾m v÷ng c¬ chÕ, nguyªn lý vµ kh¶ n¨ng øng dông mét sè ph−¬ng ph¸p ®iÒu trÞ phæ biÕn b»ng YHHN. - HiÓu biÕt nguyªn lý, c¬ chÕ, c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t an toµn bøc x¹. Tõ ®ã hä còng häc hái ®−îc mét sè kü n¨ng cÇn thiÕt: - BiÕt chØ ®Þnh ®óng vµ chèng chØ ®Þnh lµm xÐt nghiÖm in vitro, in vivo, ®iÒu trÞ b»ng kü thuËt YHHN ®èi víi mét sè bÖnh th−êng gÆp. - Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ xÐt nghiÖm YHHN ®èi víi chÈn ®o¸n, theo dâi sau ®iÒu trÞ mét sè bÖnh th«ng th−êng. - BiÕt x©y dùng m« h×nh nghiªn cøu víi viÖc sö dông c¸c kü thuËt YHHN thÝch hîp ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n cña ngµnh m×nh. - BiÕt phßng tr¸nh, gi÷ vÖ sinh an toµn phãng x¹ cho b¶n th©n, ®ång nghiÖp, bÖnh nh©n vµ m«i tr−êng ®èi víi bøc x¹ ion ho¸. H¬n thÕ n÷a, chóng t«i hi väng sau khi häc xong, c¸c b¸c sü ®a khoa t−¬ng lai sÏ cã mét th¸i ®é: - Tr©n träng, yªu thÝch m«n YHHN. - Cã th¸i ®é vµ hµnh vi ®óng ®¾n khi lµm viÖc tiÕp xóc víi c¸c nguån phãng x¹. - Cã thÓ tiÕp tôc tù häc thªm YHHN vµ biÕt c¸ch t×m ®Õn YHHN trong NCKH khi cÇn thiÕt. - Gi¶i thÝch cho bÖnh nh©n vµ mäi ng−êi nh÷ng kiÕn thøc vÒ YHHN c¬ b¶n khi hä ®Ò cËp ®Õn. Do thêi l−îng cã h¹n, néi dung l¹i phong phó nªn chóng t«i chØ lùa chän nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n nhÊt cña YHHN. §Ó hiÓu ®−îc thÊu ®¸o, c¸c sinh viªn cÇn «n tËp l¹i mét sè kiÕn thøc vËt lý h¹t nh©n ë c¸c ch−¬ng tr×nh tr−íc ®©y vµ tham kh¶o mét sè tµi liÖu liªn quan. Chóng t«i ch©n thµnh c¶m ¬n sù gãp ý cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó cuèn s¸ch gi¸o khoa ®−îc hoµn thiÖn h¬n. Hµ néi, th¸ng 4 n¨m 2005 Tr−ëng Bé m«n Y häc h¹t nh©n Kiªm Tr−ëng Bé m«n Y vËt lý Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi PGS. TSKH. Phan Sü An Y Häc H¹t Nh©n 2005 Ch−¬ng I: më ®Çu Môc tiªu: 1. Nªu ®−îc ®Þnh nghÜa, néi dung chñ yÕu cña chuyªn ngµnh y häc h¹t nh©n. 2. BiÕt ®−îc nh÷ng −u ®iÓm chÝnh cña 2 kü thuËt ®¸nh dÊu phãng x¹ vµ chiÕu x¹ mµ mét b¸c sÜ ®a khoa cÇn biÕt ®Ó vËn dông khi cÇn thiÕt. 1. §Þnh nghÜa vµ lÞch sö ph¸t triÓn 1.1. §Þnh nghÜa ViÖc øng dông bøc x¹ ion hãa vµo y sinh häc ® cã tõ l©u nh−ng thuËt ng÷ y häc h¹t nh©n (Nuclear Medicine) míi ®−îc Marshall Brucer ë Oak Ridge (Mü) lÇn ®Çu tiªn dïng ®Õn vµo n¨m 1951 vµ sau ®ã chÝnh thøc viÕt trong t¹p chÝ Quang tuyÕn vµ Radium trÞ liÖu cña Mü (The American Journal of Roentgenology and Radium Therapy). Ngµy nay ng−êi ta ®Þnh nghÜa y häc h¹t nh©n (YHHN) lµ mét chuyªn ngµnh míi cña y häc bao gåm viÖc sö dông c¸c ®ång vÞ phãng x¹ (§VPX), chñ yÕu lµ c¸c nguån phãng x¹ hë ®Ó chÈn ®o¸n, ®iÒu trÞ bÖnh vµ nghiªn cøu y häc. ViÖc øng dông c¸c ®ång vÞ phãng x¹ nµy chñ yÕu dùa theo hai kü thuËt c¬ b¶n: kü thuËt ®¸nh dÊu phãng x¹ hay chØ ®iÓm phãng x¹ (Radioactive Indicator, Radiotracer) vµ dïng bøc x¹ ph¸t ra tõ c¸c §VPX ®Ó t¹o ra c¸c hiÖu øng sinh häc mong muèn trªn tæ chøc sèng. 1.2. LÞch sö ph¸t triÓn Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña YHHN g¾n liÒn víi thµnh tùu vµ tiÕn bé khoa häc trong nhiÒu lÜnh vùc, ®Æc biÖt lµ cña vËt lý h¹t nh©n, kü thuËt ®iÖn tö, tin häc vµ hãa d−îc phãng x¹. §iÓm qua c¸c mèc lÞch sö ®ã ta thÊy: - N¨m 1896, Becquerel ® ph¸t minh ra hiÖn t−îng phãng x¹ qua viÖc ph¸t hiÖn bøc x¹ tõ quÆng Uran. TiÕp theo lµ c¸c ph¸t minh trong lÜnh vùc vËt lý h¹t nh©n cña «ng bµ Marie vµ Pierre Curie vµ nhiÒu nhµ khoa häc kh¸c. - Mét mèc quan träng trong kü thuËt ®¸nh dÊu phãng x¹ lµ n¨m 1913, George Hevesy b»ng thùc nghiÖm trong hãa häc ® dïng mét §VPX ®Ó theo dâi ph¶n øng. Tõ ®ã cã nguyªn lý Hevesy: sù chuyÓn hãa cña c¸c ®ång vÞ cña mét nguyªn tè trong tæ chøc sinh häc lµ gièng nhau. - N¨m 1934 ®−îc ®¸nh gi¸ nh− mét mèc lÞch sö cña vËt lý h¹t nh©n vµ YHHN. N¨m ®ã 2 nhµ b¸c häc Irena vµ Frederick Curie b»ng thùc nghiÖm dïng h¹t α b¾n ph¸ vµo h¹t nh©n nguyªn tö nh«m, lÇn ®Çu tiªn t¹o ra §VPX nh©n t¹o 30P vµ h¹t n¬tron : 27 4 30 1 13Al + 2He → 15P + 0N Víi h¹t n¬tron, ® cã ®−îc nhiÒu tiÕn bé trong x©y dùng c¸c m¸y gia tèc, mét ph−¬ng tiÖn hiÖn nay cã ý nghÜa to lín trong viÖc ®iÒu trÞ ung th− vµ s¶n xuÊt c¸c ®ång vÞ phãng x¹ ng¾n ngµy. - Thµnh tÝch to lín cã ¶nh h−ëng trong sö dông §VPX vµo chÈn ®o¸n bÖnh lµ viÖc t×m ra ®ång vÞ phãng x¹ 99mTc tõ 99Mo cña Segre vµ Seaborg (1938). Tuy vËy mi 25 n¨m sau, tøc lµ vµo n¨m 1963 ng−êi ta míi hiÓu hÕt gi¸ trÞ cña ph¸t minh ®ã. - N¨m 1941 lÇn ®Çu tiªn Hamilton dïng 131I ®Ó ®iÒu trÞ bÖnh cña tuyÕn gi¸p, më ®Çu viÖc sö dông réng ri c¸c §VPX nh©n t¹o vµo ®iÒu trÞ bÖnh. Y Häc H¹t Nh©n 2005 - C¸c kü thuËt ghi ®o còng ® ®−îc ph¸t triÓn dùa vµo c¸c thµnh tùu vÒ vËt lý, c¬ häc vµ ®iÖn tö. C¸c m¸y ®Õm xung, ghi dßng, ph©n tÝch biªn ®é, c¸c lo¹i ®Çu ®Õm Geiger Muller (G.M) ®Õn c¸c ®Çu ®Õm nhÊp nh¸y, m¸y ®Õm toµn th©n ngµy cµng ®−îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn. §Çu tiªn YHHN chØ cã c¸c hîp chÊt v« c¬ ®Ó sö dông. Sù tiÕn bé cña c¸c kü thuËt sinh hãa, hãa d−îc lµm xuÊt hiÖn nhiÒu kh¶ n¨ng g¾n c¸c §VPX vµo c¸c hîp chÊt h÷u c¬ phøc t¹p, kÓ c¶ c¸c kü thuËt sinh tæng hîp (Biosynthesis). Ngµy nay chóng ta ® cã rÊt nhiÒu c¸c hîp chÊt h÷u c¬ víi c¸c §VPX mong muèn ®Ó ghi h×nh vµ ®iÒu trÞ kÓ c¶ c¸c enzym, c¸c kh¸ng nguyªn, c¸c kh¸ng thÓ phøc t¹p... ViÖc thÓ hiÖn b»ng h×nh ¶nh (ghi h×nh phãng x¹) b»ng bøc x¹ ph¸t ra tõ c¸c m«, phñ t¹ng vµ tæn th−¬ng trong c¬ thÓ bÖnh nh©n ®Ó ®¸nh gi¸ sù ph©n bè c¸c d−îc chÊt phãng x¹ (DCPX) còng ngµy cµng tèt h¬n nhê vµo c¸c tiÕn bé c¬ häc vµ ®iÖn tö, tin häc. 2. HÖ ghi ®o phãng x¹ vµ thÓ hiÖn kÕt qu¶ trong y häc §Ó chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ bÖnh cÇn ph¶i ghi ®o bøc x¹. Mét hÖ ghi ®o b×nh th−êng cÇn cã c¸c bé phËn nh− sau: 1 2 3 4 Nguån cao ¸p H×nh 1.1: HÖ ghi ®o phãng x¹ 1) §Çu ®Õm; 2) Bé phËn khuÕch ®¹i; 3) Ph©n tÝch phæ vµ läc xung; 4) Bé phËn thÓ hiÖn kÕt qu¶: xung, ®å thÞ, h×nh ¶nh. 2.1. §Çu dß (Detector) §©y lµ bé phËn ®Çu tiªn cña hÖ ghi ®o. Tuú lo¹i tia vµ n¨ng l−îng cña nã, ®Æc ®iÓm cña ®èi t−îng ®−îc ®¸nh dÊu vµ môc ®Ých yªu cÇu chÈn ®o¸n mµ ta lùa chän ®Çu ®Õm cho thÝch hîp. NÕu tia beta cã n¨ng l−îng m¹nh h¬n hoÆc nÕu lµ tia gamma, cã thÓ dïng èng ®Õm G.M lµm ®Çu ®Õm. §Çu ®Õm nµy thÊy ë c¸c thiÕt bÞ c¶nh b¸o hoÆc rµ « nhiÔm phãng x¹. C¸c èng ®Õm tû lÖ, c¸c buång ion ho¸ còng th−êng ®−îc dïng nh− mét Detector ®Ó t¹o nªn liÒu l−îng kÕ. HiÖn nay trong l©m sµng, hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ chÈn ®o¸n ®Òu cã c¸c ®Çu ®Õm b»ng tinh thÓ ph¸t quang r¾n INa(Tl). Tinh thÓ ®ã cã thÓ cã ®−êng kÝnh nhá nh− m¸y ®o ®é tËp trung ièt tuyÕn gi¸p, h×nh giÕng trong c¸c liÒu kÕ hoÆc m¸y ®Õm xung riªng rÏ hay trong m¸y ®Õm tù ®éng c¸c mÉu cña xÐt nghiÖm RIA vµ IRMA. §Çu ®Õm còng cã thÓ lµ mét tinh thÓ nhÊp nh¸y lín cã ®−êng kÝnh hµng chôc cm hoÆc ®−îc ghÐp nèi l¹i ®Ó cã ®−êng kÝnh ®Õn 40 ÷ 60 cm trong c¸c m¸y ghi h×nh phãng x¹ . 2.2. Nguån cao ¸p (Hight voltage) C¸c ®Çu ®Õm ho¹t ®éng d−íi mét ®iÖn thÕ nhÊt ®Þnh. §a sè ®Çu ®Õm cÇn ®Õn nguån cao ¸p vµ ®−îc gäi lµ nguån nu«i. §iÖn thÕ ho¹t ®éng cña chóng cã khi lªn ®Õn hµng ngh×n v«n. V× vËy trong hÖ ghi ®o cÇn cã bé phËn ®Ó t¨ng ®iÖn thÕ tõ nguån ®iÖn l−íi lªn ®Õn ®iÖn thÕ ho¹t ®éng x¸c ®Þnh riªng cho mçi lo¹i ®Çu ®Õm. Y Häc H¹t Nh©n 2005 2.3. Bao ®Þnh h−íng (Collimators) G¾n liÒn víi ®Çu dß lµ hÖ thèng bao ®Þnh h−ãng. Cã thÓ coi nã nh− mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®−îc cña ®Çu dß. Môc ®Ých cña bao ®Þnh h−íng lµ chän lùa tia, chØ cho mét sè tia tõ nguån x¹ lät qua tr−êng nh×n cña bao vµo ®Çu dß vµ ng¨n c¸c tia yÕu h¬n hoÆc lÖch h−íng (tia thø cÊp) b»ng c¸ch hÊp thô chóng. Nhê vËy hiÖu suÊt ®o, ®é ph©n gi¶i cña h×nh ¶nh thu ®−îc sÏ tèt h¬n vµ x¸c ®Þnh râ tr−êng nh×n cña ®Çu dß. Do vËy nã ®Æc biÖt quan träng trong ghi ®o in vivo. Tuú thuéc n¨ng l−îng bøc x¹ vµ ®é s©u ®èi t−îng quan t©m (tæn th−¬ng bÖnh lÝ) mµ lùa chän bao ®Þnh h−íng. H×nh d¹ng cã thÓ lµ cöa sæ trßn, s¸u c¹nh hoÆc vu«ng. ChiÒu dµy cña v¸ch ng¨n phô thuéc vµo n¨ng l−îng bøc x¹ γ cÇn ®Þnh h−íng ®Ó ®o. V¸ch ng¨n rÊt máng thÝch hîp cho ®o c¸c bøc x¹ cã n¨ng l−îng thÊp cña 125I, 197Hg, 99mTc. Gãc nghiªng cña v¸ch ng¨n víi bÒ mÆt tinh thÓ cña ®Çu dß ®−îc lµm theo chiÒu dµi cña tiªu cù. Bao ®Þnh h−íng ®−îc cÊu t¹o tuú thuéc vµo tõng m¸y. HÇu hÕt c¸c phÐp ®o phãng x¹ ®Õu cÇn ®Õn bao ®Þnh h−íng nh−ng ®Æc biÖt quan träng trong ghi h×nh phãng x¹. Cã 4 lo¹i bao ®Þnh h−íng : - Lo¹i mét lç, h×nh chãp côt (loe trßn) dïng trong c¸c nghiÖm ph¸p th¨m dß chøc n¨ng. - Lo¹i nhiÒu lç trßn chôm dÇn ( héi tô), th−êng dïng trong ghi h×nh v¹ch th¼ng. - Lo¹i nhiÒu lç trßn th¼ng (song song) hoÆc loe dïng cho Gamma Camera. - Lo¹i ®Æc biÖt, cã chãp nhän mét lç trßn, gäi lµ "pinhole" . ViÖc chän bao ®Þnh h−íng phô thuéc vµo møc n¨ng l−îng cña c¸c photon sÏ ®o ghi vµ tuú thuéc vµo tõng m¸y. Bao ®Þnh h−íng th−êng lµm b»ng ch× v× ng¨n tia tèt vµ dÔ d¸t máng, dÔ ®óc khu«n. Chóng ®−îc gäi tªn theo sè cöa sæ: mét cöa hay nhiÒu cöa. §é nh¹y chóng kh¸c nhau. §é ph©n gi¶i t−¬ng ®èi cña chóng còng cao thÊp kh¸c nhau. Møc n¨ng l−îng thÝch hîp víi chóng ®−îc quy ®Þnh lµ cao, trung b×nh vµ thÊp. Kho¶ng c¸ch tiªu cù th−êng lµ 3 ÷ 5 inches. Gãc nghiªng cña v¸ch ng¨n víi bÒ mÆt tinh thÓ cña ®Çu dß phô thuéc chiÒu dµi cña tiªu cù. 2.4. Bé phËn khuÕch ®¹i (Amplifier) Xung ®iÖn ®−îc t¹o ra qua ®Çu ®Õm th−êng rÊt bÐ, khã ghi nhËn. Do vËy cÇn ph¶i khuÕch ®¹i chóng. Cã thÓ cã nhiÒu tÇng khuÕch ®¹i vµ còng cã nhiÒu kü thuËt ®Ó khuÕch ®¹i. Nhê c¸c tiÕn bé vÒ ®iÖn tö häc, c¸c kü thuËt khuÕch ®¹i b»ng ®Ìn ®iÖn tö th«ng th−êng ngµy nay ® ®−îc thay thÕ b»ng c¸c bãng b¸n dÉn vµ c¸c kü thuËt vi m¹ch cã nhiÒu −u ®iÓm h¬n. Bé phËn khuÕch ®¹i nµy kh«ng nh÷ng lµm t¨ng ®iÖn thÕ vµ biªn ®é cña xung mµ cßn lµm biÕn ®æi h×nh d¹ng xung cho s¾c nÐt ®Ó dÔ ghi ®o h¬n. 2.5. M¸y ph©n tÝch phæ n¨ng l−îng bøc x¹ (Spectrometer) Chïm bøc x¹ ph¸t ra tõ nguån phãng x¹ th−êng bao gåm nhiÒu tia víi nh÷ng n¨ng l−îng kh¸c nhau. Mçi mét §VPX cã mét phæ x¸c ®Þnh víi nh÷ng ®Æc ®iÓm cña gi¶i n¨ng l−îng, ®Ønh (peak) cña phæ. Mét thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®Ó ph©n biÖt n¨ng l−îng tia beta hoÆc gamma vµ x¸c ®Þnh phæ cña chïm tia ®−îc gäi lµ m¸y ph©n tÝch phæ. Nhê m¸y ph©n tÝch phæ chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc ®ång vÞ qua d¹ng phæ n¨ng l−îng. KÌm theo m¸y ph©n tÝch phæ cã thÓ cã bé phËn chän xung trong hÖ ghi ®o. Bé chän xung (dyscriminator) lµ thiÕt bÞ ®iÖn tö ®Ó cho nh÷ng xung ®iÖn cã biªn ®é nhÊt ®Þnh lät qua vµ ®i vµo bé phËn ®Õm. Tïy yªu cÇu cã thÓ chóng ta chØ chän nh÷ng xung cã biªn ®é nhÊt ®Þnh, kh«ng qu¸ lín vµ kh«ng qu¸ bÐ. V× vËy cã thÓ x¸c ®Þnh ng−ìng trªn hoÆc ng−ìng d−íi cña biªn ®é xung. Trong c¸c m¸y ®Õm xung th«ng th−êng ng−êi ta chØ sö dông mét ng−ìng d−íi nghÜa lµ c¾t bá nh÷ng xung qu¸ yÕu cã biªn ®é qu¸ thÊp. Gi¸ trÞ ng−ìng nµy ph¶i lùa chän tuú theo n¨ng l−îng ph¸t ra cña tõng §VPX. Y Häc H¹t Nh©n 2005 2.6. ThÓ hiÖn kÕt qu¶ 2.6.1. §Õm xung: Yªu cÇu l©m sµng trong YHHN rÊt phong phó. §Ó ghi ®o ho¹t ®é phãng x¹ trong phÇn tña (B) vµ phÇn tù do (F) kh¸c nhau trong ®Þnh l−îng RIA, ng−êi ta ®o c¸c èng nghiÖm vµ kÕt qu¶ ®−îc thÓ hiÖn b»ng sè xung (imp/min). Nh÷ng mÉu bÖnh phÈm trong nghiªn cøu huyÕt häc, hÊp thu qua ®−êng ruét, chuyÓn ho¸ c¸c chÊt trong c¬ thÓ còng th−êng ®−îc ®o b»ng xung. Trong m«i tr−êng xung quanh chóng ta bao giê còng cã mét sè bøc x¹ nhÊt ®Þnh ®ang tån t¹i. Chóng t¸c ®éng vµo c¸c hÖ ghi ®o vµ t¹o nªn mét sè xung nhÊt ®Þnh ®−îc gäi lµ phãng x¹ nÒn (ph«ng). Ho¹t ®é phãng x¹ nÒn ®ã cao thÊp tuú n¬i, tuú lóc vµ tuú thuéc lo¹i bøc x¹. CÇn lùa chän thêi gian ®o thÝch hîp tuú theo ®é lín cña ph«ng so víi ho¹t ®é phãng x¹ cã trong mÉu ®Ó ®¹t ®é tin cËy vµ ®é chÝnh x¸c nhÊt ®Þnh cña phÐp ghi ®o. V× vËy ph¶i xö lý sè liÖu ®o theo thuËt to¸n thèng kª. Nh÷ng m¸y mãc hiÖn ®¹i cã thÓ kÌm theo nh÷ng ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm chuyªn dông ®Ó xö lý tù ®éng. Cã thÓ x¸c ®Þnh thêi gian cÇn ®o hoÆc dung l−îng xung tèi ®a muèn cã råi m¸y tù ®éng dõng l¹i khi ®¹t yªu cÇu. M¸y ®Õm xung rÊt cÇn trong c¸c Labo nghiªn cøu vµ mong muèn ®é chÝnh x¸c cao víi hµng lo¹t c¸c §VPX kh¸c nhau. Kü thuËt ®Õm xung cã thÓ ¸p dông cho c¶ tia beta vµ tia gamma. Nã th−êng ®−îc dïng trong c¸c kü thuËt in vitro, nghÜa lµ ®o c¸c mÉu bÖnh phÈm. 2.6.2. §o dßng trung b×nh: Bøc x¹ t¸c dông vµo vËt chÊt g©y nªn c¸c ph¶n øng t¹i ®ã mµ tr−íc hÕt lµ kÝch thÝch hoÆc ion ho¸ vËt chÊt. Tuú theo cÊu tróc cña ®Çu ®Õm mµ t¸c dông ®ã t¹o ra xung ®iÖn vµ ®Õm xung nh− võa nªu ë trªn. Còng cã thÓ t¹o ra thiÕt bÞ ®Ó ghi tæng céng hiÖu qu¶ c¸c t¸c dông. NÕu tÝnh theo mét ®¬n vÞ thêi gian ®ã lµ ®o dßng trung b×nh. VÝ dô ®iÓn h×nh cña kü thuËt ®o nµy lµ thiÕt bÞ ion ho¸ c¸c chÊt khÝ. Khi cã bøc x¹ t¸c dông vµo kh«ng khÝ, c¸c ph©n tö khÝ bÞ ion ho¸ t¹o ra c¸c cÆp ion ©m vµ d−¬ng. D−íi t¸c ®éng cña ®iÖn tr−êng trong buång, c¸c ion ®ã dÞch chuyÓn vÒ 2 cùc. T¹i cùc chóng trung hoµ bít ®iÖn tÝch cña 2 ®iÖn cùc vµ g©y nªn sù sôt gi¶m ®iÖn thÕ. §o ®é gi¶m ®iÖn thÕ hay ®o c−êng ®é dßng ®iÖn cña c¸c ion chuyÓn dÞch chÝnh lµ ®o liÒu l−îng phãng x¹. V× vËy chóng ta gäi ®ã lµ ®o tèc ®é ®Õm trung b×nh hay ®o c−êng ®é dßng ®iÖn trung b×nh (dßng trung b×nh). §Ó ghi ®o dßng trung b×nh th−êng cã mét bé phËn tÝch ph©n (ratemeter). Mçi ratemeter cã mét h»ng sè thêi gian nhÊt ®Þnh tïy thuéc gi¸ trÞ ®iÖn dung cña tô ®iÖn C vµ ®iÖn trë R trong ®ã. KÕt qu¶ dßng trung b×nh ®o ®−îc thÓ hiÖn trªn mét ®ång hå chia ®é víi kim chØ thÞ. Gi¸ trÞ ®äc ®−îc lµ gi¸ trÞ vÒ liÒu l−îng chïm tia. NÕu nã ®−îc tiÕp nèi víi bé phËn vÏ ®å thÞ trªn giÊy, trªn mµn h×nh th× chóng ta cã ®å thÞ. NÕu kh«ng cã thiÕt bÞ vÏ ®å thÞ, ta cã thÓ ®o b»ng kim chØ thÞ t¹i tõng ®iÓm riªng biÖt hoÆc t¹i mét vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trªn c¬ thÓ nh−ng theo nh÷ng mèc thêi gian (thêi ®iÓm) kh¸c nhau. Tõ ®ã kÕt nèi c¸c kÕt qu¶ thu ®−îc ®Ó cã ®å thÞ biÓu diÔn sù biÕn ®æi ho¹t ®é theo kh«ng gian (vÞ trÝ) hoÆc thêi gian. ChÝnh v× thÕ kü thuËt ®o dßng trung b×nh cã Ých lîi nhiÒu trong viÖc theo dâi sù biÕn ®æi ho¹t ®é phãng x¹ theo thêi gian hoÆc kh«ng gian. C¸c m¸y ®o ®å thÞ phãng x¹ cña thËn, tim v.v... ®−îc cÊu t¹o theo kü thuËt nµy. Kü thuËt ®o dßng trung b×nh th−êng ®−îc ¸p dông ®èi víi tia gamma, cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn lín. V× vËy thiÕt bÞ nµy ®−îc dïng trong c¸c nghiÖm ph¸p th¨m dß in vivo, tøc lµ ®¸nh dÊu phãng x¹ b»ng c¸ch ®−a vµo trong c¬ thÓ vµ khi ®o ta ®Æt ®Çu ®Õm tõ bªn ngoµi c¬ thÓ. 2.6.3. §o toµn th©n (Whole body counting): Y Häc H¹t Nh©n 2005 Trong YHHN vµ an toµn bøc x¹, nhiÒu lóc cÇn biÕt ho¹t ®é phãng x¹ chøa ®ùng trong toµn c¬ thÓ, chø kh«ng ph¶i chØ riªng mét m« hay phñ t¹ng. §ã lµ c¸c tr−êng hîp sau: - Theo dâi sù biÕn ®æi ho¹t ®é phãng x¹ sau khi ®−îc ®−a vµo c¬ thÓ. Th«ng tin ®ã cã thÓ gióp ®Ó tÝnh to¸n sù hÊp thu vµ sù ®µo th¶i cña hîp chÊt ®¸nh dÊu. ThiÕt bÞ nµy võa chÝnh x¸c võa ®ì phiÒn hµ h¬n c¸ch ®o ho¹t ®é phãng x¹ ë n−íc tiÓu, ph©n, må h«i th¶i ra vµ c¸c mÉu bÖnh phÈm nh− m¸u, huyÕt t−¬ng, x−¬ng v.v... - Theo dâi liÒu ®iÒu trÞ thùc tÕ ®ang tån t¹i trong c¬ thÓ sau khi nhËn liÒu. - X¸c ®Þnh liÒu nhiÔm phãng x¹ vµo bªn trong c¬ thÓ qua c¸c ®−êng kh¸c nhau (èng tiªu ho¸, h« hÊp, da...). - X¸c ®Þnh mét sè yÕu tè cÇn thiÕt víi ®é chÝnh x¸c cao nh− thuèc, vitamin, protein, c¸c chÊt ®iÖn gi¶i trao ®æi (exchangeable) vµ ®Æc biÖt lµ hµm l−îng Kali trong toµn c¬ thÓ. N¨m 1956, Marinelli lÇn ®Çu tiªn ® t¹o ra m¸y ®o toµn th©n b»ng c¸ch ghÐp nhiÒu ®Çu ®Õm l¹i víi nhau. Chóng ®−îc kÕt nèi víi nhau vµ s¾p xÕp sao cho tr−êng nh×n kh¾p toµn c¬ thÓ vµ cã kho¶ng c¸ch t−¬ng ®−¬ng nhau. §Ó ®¹t ®−îc ®é chÝnh x¸c cao, c¸c Detector ph¶i ®Æt trong mét phßng cã ho¹t ®é nÒn thÊp (che ch¾n kü). §é nh¹y cña m¸y phô thuéc vµo tinh thÓ, ®é cao cña ph«ng, sù ®ång nhÊt cña c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c ®Çu ®Õm kh¸c nhau. Do ®ã cã nhiÒu lo¹i m¸y ®o toµn th©n víi c¸c ®é nh¹y kh¸c nhau. H×nh 1.2: Nh©n ®éc tù trÞ tr−íc vµ sau ®iÒu trÞ. X¹ h×nh thu ®−îc trªn cïng mét bÖnh nh©n b»ng m¸y quÐt th¼ng t¹i bÖnh viÖn B¹ch Mai. 2.6.4. Ghi h×nh: Ghi h×nh lµ mét c¸ch thÓ hiÖn kÕt qu¶ ghi ®o phãng x¹. C¸c xung ®iÖn thu nhËn tõ bøc x¹ ®−îc c¸c bé phËn ®iÖn tö, quang häc, c¬ häc biÕn thµnh c¸c tÝn hiÖu ®Æc biÖt. Tõ c¸c tÝn hiÖu ®ã ta thu ®−îc b¶n ®å ph©n bè mËt ®é bøc x¹ tøc lµ sù ph©n bè ®ång thêi DCPX theo kh«ng gian cña m«, c¬ quan kh¶o s¸t hay toµn c¬ thÓ. Vai trß vµ øng dông kü thuËt ghi h×nh trong y häc sÏ ®−îc ®Ò cËp kü ë c¸c phÇn sau. 3. C¸c kü thuËt c¬ b¶n trong ¸p dông ®vpx vµo yhhn 3.1. Kü thuËt ®¸nh dÊu phãng x¹ Cho ®Õn nay viÖc øng dông §VPX vµo chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ ® kh¸ ph¸t triÓn, bao gåm nhiÒu kü thuËt. øng dông réng ri nhÊt vÉn lµ kü thuËt ®¸nh dÊu phãng x¹. Kü thuËt nµy dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm sau ®©y: - §ång vÞ phãng x¹ vµ ®ång vÞ bÒn chÞu mäi qu¸ tr×nh sinh lý vµ sinh hãa nh− nhau trong tæ chøc sèng. Nãi mét c¸ch kh¸c lµ tæ chøc sèng tõ møc ®é ph©n tö ®Õn toµn c¬ thÓ hay c¶ quÇn thÓ nhiÒu vi sinh vËt còng kh«ng ph©n biÖt ®−îc ®ång vÞ bÒn vµ §VPX trong ho¹t ®éng sinh häc cña m×nh. - Khèi l−îng c¸c chÊt ®¸nh dÊu th−êng rÊt nhá vµ kh«ng g©y nªn mét ¶nh h−ëng nµo ®Õn ho¹t ®éng cña tæ chøc sèng. - C¸c kü thuËt ¸p dông trong YHHN th−êng lµ kh«ng g©y th−¬ng tæn (Non-invasive) bëi v× cao nhÊt còng chØ lµ thñ thuËt tiªm tÜnh m¹ch. Y Häc H¹t Nh©n 2005 - LiÒu chiÕu x¹ cho bÖnh nh©n th−êng lµ nhá h¬n hoÆc b»ng cña nghiÖm ph¸p t−¬ng ®−¬ng khi dïng tia X. H¬n thÕ n÷a víi mét liÒu chiÕu nhÊt ®Þnh tõ §VPX chóng ta cã thÓ kh¶o s¸t hoÆc ghi h×nh nhiÒu lÇn trong khi dïng tia X liÒu x¹ sÏ t¨ng lªn theo sè lÇn chiÕu chôp. ChÊt ®¸nh dÊu (Tracer) lý t−ëng nhÊt cÇn cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: + Cã tÝnh chÊt hoµn toµn gièng nh− ®èi t−îng cÇn kh¶o s¸t. + ChÊt ®¸nh dÊu ®−îc hÊp thô hoµn toµn, nhanh chãng vµ chØ riªng ngay t¹i c¬ quan, m« cÇn kh¶o s¸t (Target Organ). + Nång ®é Ýt thay ®æi t¹i chç trong suèt qu¸ tr×nh kh¶o s¸t. + Sau khi kh¶o s¸t xong, nhanh chãng vµ hoµn toµn ®−îc ®µo th¶i ra khái c¬ thÓ. + Bøc x¹ ph¸t ra (lo¹i tia, n¨ng l−îng tia) tõ chÊt ®¸nh dÊu dÔ dµng ghi ®o ®−îc b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn s½n cã . + T¹o ra liÒu hÊp thô thÊp nhÊt. Ph¶i hiÓu sù ®¸nh dÊu ë ®©y tuy gièng nhau vÒ nguyªn lý nh−ng kh¸c nhau vÒ môc ®Ých so víi sù ®¸nh dÊu trong s¶n xuÊt DCPX. §¸nh dÊu trong ghi h×nh lµ ®−a DCPX vµo tËn c¸c phÇn tö cña tÕ bµo, m«, t¹ng, hÖ thèng hoÆc toµn bé c¬ thÓ sinh vËt. 3.2. Kü thuËt dïng nguån chiÕu x¹ ®Ó chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ 3.2.1.ChiÕu x¹ ®Ó t¹o ra c¸c ph¶n øng h¹t nh©n thÝch hîp: Còng cã thÓ coi kü thuËt ®Þnh l−îng kÝch ho¹t b»ng n¬tron (Neutron Activization Analysis) lµ mét kü thuËt YHHN bëi v× b»ng kü thuËt ®ã chóng ta cã thÓ ®Þnh l−îng c¸c yÕu tè vi, ®a l−îng trong c¸c mÉu sinh häc (m¸u, da, tãc...) ®Ó chÈn ®o¸n bÖnh. Nguyªn lý cña kü thuËt nµy lµ cã thÓ biÕn mét ®ång vÞ bÒn thµnh §VPX b»ng c¸ch b¾n c¸c n¬tron thÝch hîp vµo h¹t nh©n cña ®ång vÞ bÒn. Ng−êi ta x¸c ®Þnh hµm l−îng ®ång vÞ bÒn b»ng c¸ch ®o ®Õm phãng x¹ ph¸t ra tõ §VPX míi ®−îc t¹o ra sau khi chiÕu n¬tron: 55 VÝ dô: Mn (n, γ) 56 Mn 16 O (n, P) 16 N trong ®ã: 55 Mn, 16 O lµ nh÷ng ®ång vÞ bÒn (®ång vÞ mÑ), 56 Mn vµ 16 N lµ nh÷ng §VPX (®ång vÞ con). TÊt nhiªn ho¹t ®é phãng x¹ thu ®−îc phô thuéc nhiÒu yÕu tè nh−: - Nång ®é cña ®ång vÞ mÑ cã trong mÉu. - Th«ng l−îng vµ ®Æc ®iÓm cña chïm n¬tron. Che ch¾n bøc x¹ n¬tron rÊt phøc t¹p v× d¶i n¨ng l−îng cña nã rÊt réng, cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn lín vµ g©y hiÖu øng sinh häc cao. - TiÕt diÖn cña hiÖu øng. - Thêi gian chiÕu. Khi chiÕu n¬tron vµo mÉu cã thÓ x¶y ra nhiÒu lo¹i ph¶n øng vµ cã nhiÒu §VPX con ®−îc t¹o ra. V× vËy cÇn ph¶i ph©n t¸ch, tinh s¹ch b»ng c¸c kü thuËt hãa häc vµ vËt lý kh¸c nhau. Tuy vËy nã cho phÐp x¸c ®Þnh rÊt chÝnh x¸c nh÷ng yÕu tè vi l−îng trong c¬ thÓ nh−: Fe, Sc, Zn, Rb, Mn, Cr, Co, Cu, Cs, K, Th, Au, Mg, Na, Br, As, I... hoÆc nh÷ng yÕu tè ®a l−îng nh− C, O, N, Ca... 3.2.2. ChiÕu x¹ ®Ó ®iÒu trÞ: Tõ l©u ng−êi ta ® thÊy râ t¸c dông diÖt tÕ bµo cña bøc x¹ ion hãa vµ sö dông nã trong nhiÒu ph©n ngµnh kh¸c nhau cña sinh häc vµ y häc (diÖt khuÈn vµ diÖt tÕ bµo bÖnh). Víi nh÷ng hiÓu biÕt ngµy cµng s©u s¾c vÒ c¬ chÕ truyÒn n¨ng l−îng, c¬ chÕ diÖt bµo, c¸c ®Æc ®iÓm vËt lý cña bøc x¹, c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng cña m«i tr−êng (nhiÖt ®é, nång ®é «xy...) ngµy cµng cã nhiÒu c¶i tiÕn vÒ kü thuËt x¹ trÞ. §©y lµ sö dông t¸c dông sinh häc c¸c bøc x¹ ion hãa lªn c¸c mÇm bÖnh, tÕ bµo bÖnh. Néi dung nµy ® lµm cho
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.