Yahoo toàn tập - Ebook

pdf
Số trang Yahoo toàn tập - Ebook 30 Cỡ tệp Yahoo toàn tập - Ebook 1 MB Lượt tải Yahoo toàn tập - Ebook 0 Lượt đọc Yahoo toàn tập - Ebook 7
Đánh giá Yahoo toàn tập - Ebook
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 30 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

http://vinasofts.ws/forums YAHOO ! Toaøn taäp created by Longhorn-vista Email: lbvmvtechip@yahoo.com.vn Homepage: http://lbvmvtechip.t60host.com/home/ Mụ c lụ c C h ư ơ n g I: Y ah o o ! M essen g er ....................................................................................................................... 3 1 . G iớ i thiệu ...................................................................................................................................... 3 2 . C ác đ iểm m ớ i tro n g p h iên b ản Y ah o o ! M essen g er 8 .0 ........................................................................ 3 3 . D o w n load và cài đ ặt Yahoo! Messenger ............................................................................................ 3 4 . T ạo m ộ t ID m ớ i đ ể ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er .............................................................................. 3 5 . Lo gin vào Y aho o ! M essen g er đ ể ch at................................................................................................ 5 6 . C ác th àn h p h ần g iao d iện củ a Y ah o o ! M essen g er............................................................................... 5 7 . Q u ản lý d an h sách ch at .................................................................................................................. 7 8 . X em th ô n g tin về b ạn ch at .............................................................................................................. 8 9 . H iệu ch ỉn h th ô n g tin cá n h ân và th ô n g tin b ạn ch at ........................................................................... 8 1 0 . T h an h trạn g thái .......................................................................................................................... 9 1 1 . G iao diện và các th àn h p h ần tro n g cử a sổ ch at............................................................................... 11 1 2 . Làm q u en vớ i Plu g in tro n g Y ah o o! M essen g er 8 .............................................................................. 11 1 3 . C ác p lu g in đ ư ợ c h ỗ trợ tro n g củ a sổ ch at ....................................................................................... 12 1 4 . M ộ t số th ủ th u ật kh i ch at vớ i Y ah o o! M essen g er ............................................................................. 13 C h ư ơ n g II: Y ah oo ! M ail .............................................................................................................................. 19 1 . Đ ăn g ký m ộ t đ ịa ch ỉ Y ah oo ! M ail m iễn p h í........................................................................................ 19 2 . N h ận m ail từ Y ah o o ! T h ư ............................................................................................................... 20 3 . G ử i m ail từ Y ah oo ! T h ư .................................................................................................................. 22 4 . C ác tu ỳ ch ọ n Y ah o o ! M ail............................................................................................................... 22 5 . M ộ t số th ủ th u ật vớ i Y ah o o ! M ail..................................................................................................... 22 C h ư ơ n g III: Yahoo! 3600 ............................................................................................................................ 25 Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws C h ư ơ n g I: Yahoo! Messenger 1. G iớ i th iệu Y ah o o ! M essen g er là m ộ t ch ư ơ n g trìn h ch at đ ư ợ c Y ah o o h ỗ trợ ch o n h ữ n g Y ah o o ! ID củ a Y ah o o. B ạn có th ể dễ d àn g vào ch at b ở i đ ịa ch ỉ E m ail Y ah o o có sẵn h o ặc tạo m ộ t Y ah o o ! ID m ớ i. Y ah oo ! M essen g er xứ n g đ án g vớ i tên g ọ i củ a n ó (xứ g iả, n g ư ờ i đ ư a tin ) vớ i ch ứ c n ăn g tru yền tải th ô n g đ iệp n h an h , tru yền tải tập tin vớ i d u n g lư ợ ng lớ n . V ớ i p hiên b ản 6 .x trở lên, b ạn có th ể ch ia sẻ h ìn h ản h củ a m ìn h vớ i b ạn b è và n g ư ờ i th ân . V ớ i p h iên b ản Yahoo! Messenger 7.x trở lên . B ạn cò n có th ể tạo ch o m ìn h m ộ t p h ò n g ch at riên g và m ờ i m ọi n g ư ờ i vào p h ò ng ch at củ a m ìn h . Y ah o o ! M essen g er h ỗ trợ b ạn m ộ t h ộ p th ư đ iện tử có d u n g lư ợ n g 1 G B , b ạn có th ể n h ận m ail trên W eb Y ah o o rất n h an h ch ó n g . Y ah o o ! M essen g er g iú p bạn tìm kiếm b ạn b è trên In tern et rất d ễ dàn g và n h an h ch ó n g , b ạn có th ể làm q u en vớ i b ất kỳ ai và Y ah oo ! M essen g er sẽ giú p b ạn tìm đ ư ợ c n g ư ờ i th eo yêu cầu củ a b ạn . Y ah o o ! M essen g er h ỗ trợ V o ice C h at và W eb cam , b ạn có th ể n g h e đ ư ợ c g iọ n g n ó i và h ìn h ản h đ ố i p h ư ơ n g q u a Yah o o ! M essen g er. B ạn m u ố n làm q u en vớ i b ạn b è trên In tern et h ãy tran g b ị ch o m ìn h m ộ t m áy tín h vớ i M o dem 5 6 k(h o ặc cao h ơ n ), S o u n d C ard , S p eaker, M icro p h o n e, C am era và ch ỉ cần tạo m ộ t A cco u n t Y ah oo Free. 2. C ác đ iểm m ớ i tro n g p h iên b ản Y ah o o ! M essen g er 8 .0 a. Ch o p h ép b ạn ch at trự c tiếp vớ i n g ư ờ i d ù n g tài kh o ản M S N , H o tm ail h ay S B C G lo b al kh ô n g cần ch ư ơ n g trìn h Live M essen g er (M S N M essen g er) củ a M icro so ft. B ạn có th ể đ ư a các tài kh o ản đ ó vào d an h sách củ a m ìn h (n h ập đ ầy đ ủ đ ịa ch ỉ em ail, V D : myname@hotmail.com) b. T ìm kiếm n g u yên câu văn tro n g cử a số th o ại. B ạn đ ư a ch u ộ t đ ến câu văn n ào th ì cái kín h lú p sẽ hiển th ị ở câu văn đ ó . Y ah oo ! S earch sẽ tìm n h ữ n g câu văn g iố n g (h ay g ần g iố n g ) g iú p b ạn . c. C ac th ẻ M u sic, C alen d ar, S po rts, A nsw er, Lau n ch C ast, W eath er, … đ ư ợ c ch u yển th àn h các p lu g in . B ạn tu ỳ ch ọ n các p lu g in n ày th eo sở thích h ay p h ó n g to th u n h ỏ rất tiện (p h ần n ày sẽ đ ư ợ c m ìn h n ó i th êm ở d ư ớ i). 3. D o w n lo ad và cài đ ặt Y ah o o ! M essen g er a. B ạn có th ể m u a Y ah o o ! M essen g er trên các đ ĩa p h ần m ềm có b án ở các cử a h àn g tin h ọ c. b. B ạn vào tran g w eb http://messenger.yahoo.com/ và nh ấn vào n ú t “G et it n o w ” c. S au kh i d o w n lo ad Y aho o ! M essen g er, b ạn ch o ch ạy file * .exe đ ể b ắt đ ầu cài đ ặt Y ah oo ! M essenger. 4. T ạo m ộ t ID m ớ i đ ể ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er a. B ạn ch ạy Y ah o o ! M essen g er và n h ấn ch u ộ t vào d ò n g ch ữ “G et a n ew Y ah o o ! ID ” d ư ớ i kh u n g đ ăn g n h ập , m àn h ìn h R eg ister sẽ hiện lên . longhorn-vista 3 http://www.vinasofts.ws b. B ạn n h ập đ ầy đ ủ các th ô n g số về H ọ tên, G iớ i tín h , … S au đ ó b ấm N ext đ ể tiếp tụ c c. Y ah o o sẽ đ ư a ra m ộ t số ID có sẵn , b ạn có th ể ch ọ n m ột số Y ah o o! ID trên h o ặc có th ể tạo m ộ t Y ah o o! ID th eo sở thích b ằn g cách ch ọ n “C reat M y O w n ” và n h ập ID vào ô trố n g b ên cạn h và n h ập P assw o rd vào h ai ô trố n g p h ía d ư ớ i. S au đ ó b ấm vào n ú t “N ext”, Y ah o o sẽ h iện ra m ộ t cử a sổ m ớ i d. Y ah o o ! M essen g er sẽ yêu cầu b ạn ch ọ n câu h ỏ i g ợ i n hớ và b ạn n h ập câu trả lờ i(b ạn n ên n h ớ câu trả lờ i và câu h ỏ i g ợ i n h ớ đ ể kh i b ạn q u ên m ật m ã b ạn có th ể kh ô i p h ụ c lại m ật m ã), b ạn ch ọ n n g ày th án g n ăm sin h và m ộ t đ ịa ch ỉ E m ail kh ác( kh ác đ ịa ch ỉ E m ail Y ah oo ) và sau đ ó n h ấp vào n ú t “N ext” Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws e. Y ah o o ! S ẽ kiểm tra ID củ a b ạn , N ếu ID củ a b ạn đ ã đ ư ợ c ch ọ n , Y ah o o sẽ h iện ra cử a sổ m ớ i và m ờ i b ạn ch ọ n lại. S au đ ó b ấm n ú t “N ext” f. M ộ t cử a sổ m ớ i h iện lên và yêu cầu b ạn n h ập lại m ã kiể m tra. S au đ ó b ấm “N ext” g. Đ ợ i m ộ t lát, Y ah o o sẽ tạo ID ch o b ạn . h. B ạn có th ể d ù n g ID n ày đ ể ch eck m ail và tất n h iên là bạn cũ n g có th ể d ù n g ID n ày đ ể sử d ụ n g tất cả các d ịch vụ củ a Y ah o o 5. Login vào Y ah o o ! M essen g er đ ể ch at a. S au kh i đ ã có m ộ t Y ah oo ! ID , b ạn ch ạy Y ah oo ! M esseng er và n h ập Y ah o o ! ID và Passw o rd củ a b ạn đ ể và chat 6. C ác th àn h p h ần g iao d iện củ a Y ah o o ! M essen g er Thanh Menu Thanh trạn g thái Thanh công cụ Hộ p chứ a danh sách nick chat (Friend List) Phần quản g cáo, mình sẽ hư ớ n g dẫn cách phá nó ở phần sau longhorn-vista 5 http://www.vinasofts.ws C ô n g d ụ n g củ a các th àn h p h ần g iao d iện Messenger Menu:  M y S tatu s: B ạn có th ể ch ỉn h trạn g th ái o n lin e củ a b ạn ở đ ây, ch ứ c n ăn g tư ơ n g tự n h ư “T h an h trạn g th ái;  M y C o n tact D etails: T in h ch ỉn h th ô n g tin cá n h ân củ a b ạn  M y A cco u n t In fo : X em , đ iều ch ỉn h th ô n g tài kho ản  M y P ro files: X em th ô n g tin cá n h ân đ ư ợ c đ iều ch ỉn h tron g tài kh o ản  M y D isp lay Im ag e: X em , đ iều ch ỉn h h ìn h ản h đ ại d iện trong lúc chat  My Webcam: T hiết lập w eb cam củ a b ạn  S h o w /H id e: Đ iều ch ỉn h sự ẩn /h iện củ a các th àn h p h ần trên cử a sổ ch ín h  C h an g e skin : T h ay đ ổi g iao d iện củ a Y ah o o ! M essen g er  P referen ces/P rivacy O ptio ns: T h ay đ ổi các tu ỳ ch ọ n Y ah o o ! Mesenger  Sign Out: thoát kh ỏi tài kh o ản  E xit: T ho át kh ỏi Y ah o o ! M essen g er Contacts Menu:  A d d a C o n tact: T h êm m ộ t nick m ớ i vào dan h sách củ a b ạn  Im p o rt C o n tacts: N h ập m ộ t n ick m ớ i từ các ch ư ơ n g trìn h n h ận g ử i mail  S tealth S ettin g s: Đ iều ch ỉn h trạn g th ái o n lin e/o fflin e vớ i m ộ t nick h ay m ộ t n h ó m  C o n tact D etails: X em th ô n g tin củ a n ick ch at  V iew P ro files: X em th ô n g tin cá n h ân củ a n ick ch at  M essen g er A rch ive: X em lại n h ữ n g th ô n g tin đ ã ch at  V o ice M essen g er & C all H isto ry: X em , n g h e lại n h ữ n g cu ộ c V o ice Chat  R in g to n e: Đ iều ch ỉn h tiến g đ ổ ch u ô n g kh i có cu ộ c g ọ i hay th ô n g đ iệp m ớ i  S h o w O fflin e C o n tact: H iển th ị lu ô n n h ữ n g n ick o fflin e/ in visib le  S h o w E m p ty G ro u ps: H iển th ị n h ữ n g n h ó m ch ư a có n ick  S h o w M essen g er List: H iển th ị n h ó m ch at  S h o w A d d ress B o o k: H iển th ị S ổ đ ịa ch ỉ  D elete… : X o á m ộ t nick h ay m ộ t n h ó m khỏ i d an h sách ch at  O rg an ize M essen g er List: T u ỳ ch ọ n , đ iều ch ỉn h m ộ t n h ó m ch at. Actions Menu:  S en d an In stan t M essen g er: G ử i tin n h ắn tớ i m ộ t n ick hay m ộ t nhóm  C all co m p u ter: G ọ i đ iện th o ại từ m áy tín h đ ến m áy tín h  Call a Phone N u m b er: G ọ i đ iện th o ại từ m áy tín h đ ến đ iện th o ại (có phí)  S en d an S M S M essen g er: G ử i tin n h ắn đ ến đ iện th o ại di đ ộ n g  S en d an E m ail: G ử i m ail đ ến m ộ t n h ó m h ay m ộ t n ick  S en d M y C o n tact D etails: G ử i th ô n g tin cá n h ân củ a m ìn h đ ến m ộ t n ick h ay m ộ t n h ó m (th ư ờ n g áp d ụ n g đ ể b o m )  S en d M y M essen g er List: G ử i d an h sách ch at củ a m ìn h đ ến n g ư ờ i khác  S en d a File, S h are P h o to s: G ử i m ộ t file, ch ia sẻ h ìn h ảnh củ a m ìn h đ ến n g ư ờ i kh ác  P lay a G am e: C h ơ i gam e  Choose a Plugin (ch ỉ có ở p hiên b ản 8 ): C h ọ n m ộ t ch ứ c n ăn g mà mìn h cần  V iew W eb cam : X em w eb cam củ a b ạn ch at  In vite to V iew M y W eb cam : m ờ i xem w eb cam củ a m ìn h  In vite to C o n feren ce: M ờ i m ọ i n g ư ờ i vào p hò n g ch at củ a b ạn 7. Q u ản lý d an g sách ch at a. Frien d List là d an h sách tất cả b ạn ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er củ a b ạn , là nơ i ch ứ a các Group (nhóm) và các Y ah o o ! ID (b ạn ch at) d o b ạn th êm vào Y ah o o ! M essen g er. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws b. G ro u p là tên củ a m ộ t n h ó m (tro n g m ộ t th ư m ụ c trên Y ah o o ! M essen g er) d o b ạn tạo ra tro n g Y ah o o ! M essen g er. K h i ch at vớ i n ick lần đ ầu sử d ụ n g th ì Y ah o o! sẽ tạo m ộ t n h ó m m ặc n h iên là “Frien d ”. B ạn có th ể tạo các Group kh ác và A d d th êm b ạn ch at củ a m ìn h vào các Group n ày đ ể m ỗi kh i b ạn vào ch at, b ạn sẽ b iết đ ư ợ c b ạn ch at củ a m ìn h ở Group n ào và b iết đ ư ợ c h ọ đ an g Online (đ an g kết n ối tro n g Y ah o o ! Messenger) hay Offline (không kết n ối vào Y ah o o ! M essen g er). B ạn có th ể ch at trự c tiếp vớ i b ạn ch at củ a m ìn h kh i h ọ Online h o ặc b ạn n h ắn tin ch o h ọ kh i h ọ Offline, n ếu b ạn n h ắn tin kh i b ạn ch at Offline thì kh i h ọ kết n ối vào Y aho o ! M essen g er th ì h ọ sẽ n h ận đ ư ợ c th ô n g đ iệp n ày. B ạn có th ể tạo ra n h iều Group trong Friend List và b ạn có th ể A d d cả trăm Yahoo! ID vào Group. N ên đ ặt tên ch o G ro u p m ô tả n h ó m b ạn ch at củ a m ìn h ví d ụ : Banhoc, BanCty, Ban Canada, Giadinh, Family, U18,... . c. T ạo n h ó m tro n g Y ah oo ! M essen g er  S au kh i đ ăn g n h ập vào Y ah o o ! M essen g er, b ạn ch ọ n C o n tacts -> Organize Messenger List -> Create new Group  M ộ t cử a sổ m ớ i h iện ra, b ạn gõ tên củ a G ro u p m à b ạn m u ố n tạo vào ô trố n g rồi n h ấn “O K ” d. Thêm m ộ t n ick vào m ộ t n h ó m  V ào M en u C o n tacts và ch ọ n A d d a C o n tact và làm th eo h ư ớ n g d ẫn n h ư tro n g h ìn h 8. X em th ô n g tin về b ạn ch at  T ro n g q u á trìn h ad d Y ah o o! ID h o ặc tạo Y aho o ! ID th ì n h ữ n g th ô n g tin cá n h ân đ ư ợ c lư u lại trên Y ah o o. Đ ể xem lại, bạn làm th eo cách sau : a. B ấm ch u ộ t p h ải vào nick, ch ọ n V iew P ro file, m ộ t tran g w eb m ớ i h iện ra và sẽ ch o b ạn b iết m ộ t số th ô n g tin về n g ư ờ i b ạn ch at. longhorn-vista 7 http://www.vinasofts.ws b. N ếu kế b ên n ick b ạn đ ể ý có d ấu “* ” thì kh i b ạn b ấm vào đ ấy h o ặc áp d ụ n g cách trên th ì Y ah o o sẽ đ ư a b ạn đ ến B lo g củ a n g ư ờ i b ạn ch at 9. Hiệu ch ỉn h th ô n g tin cá n h ân và th ô n g tin b ạn ch at a. H iệu ch ỉn h thông tin cá nhân 1) B ạn ch ọ n M essen g er -> My Contact Details Dấu “* ” 2) B ạn n h ập đ ầy đ ủ vào các ô trố n g và n h ấn “S ave & C lose” đ ể lư u lại b. Hiệu ch ỉn h th ô n g tin b ạn ch at. 1) B ạn n h ấn ch u ộ t p h ải vào n ick m u ố n h iệu ch ỉn h và ch ọ n C o n tact D etails Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws 2) N h ập th ô n g tin vào các ô trố n g và n h ấn “S ave & C lose” 10. T h an h trạn g th ái a. B ạn có th ể th ô n g b áo ch o ch o đ ối p h ư ơ n g b iết h iện tại b ạn đ an g ở tìn h trạn g (ch at) n h ư th ế n ào b ằn g n h ữ n g th ô n g đ iệp củ a Y ah o o ! M essen g er, m ặc n h iên củ a Y ah o o ! M essen g er là: A vailab le (đ an g O n lin e và sẵn sàn g ch at), b ạn có th ể th ay đ ổi th ô n g đ iệp m ặc n h iên n ày th eo sở th ích củ a m ìn h . Ð ể th ay đ ổ i th ô n g longhorn-vista 9 http://www.vinasofts.ws đ iệp m ặc n h iên b ạn ch ọ n : M essen g er -> My Status -> N ew S tatu s M essen g er h o ặc b ấm ch u ộ t trái vào th an h trạn g th ái -> New Status Messenger Bấm vào đ ây b. N h ập th ô n g đ iệp tu ỳ th eo sở th ích vào p h ần trố n g tro n g cử a sổ h iện ra, n h ấn vào ô “S h o w B u sy Ico n ” n ếu b ạn đ an g b ận . S au đ ó b ấm “O K ” c. M ộ t số th ô n g đ iệp có       sẵn củ a Y ah o o! M essen g er B u sy: M ìn h đ an g b ận S tep p ed O u t: M ìn h đ i ra n g o ài B e R ig h t B ack: M ìn h sẽ trở lại sau Not at M y D esk: M ìn h kh ô n g n g ồ i ở b àn O n th e P h o n e: M ìn h đ an g b ận n ó i đ iện th oại In visib le to E veryo n e: Ẩ n m ặt vớ i m ọi n g ư ờ i 11. G iao d iện và các th àn h p h ần tro n g cử a sổ ch at
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.